Skip to main content
Internet Archive's 25th Anniversary Logo

Full text of "Anthologia graeca sive poetarvm graecorvm lvsvs ex recensione Brunckii .."

See other formats


Gougle 


This is adigital copy of a biK)k ihal was presLTVvd for guiiLTalions on library sIil-Ivl-s ru-lbre il was carefully scaniiL'd by Googlu as parl of a projccl 

to makc thc world's books discovcrablc onlinc. 

Il has survivcd long L-nough for llu- copyrighl lo cspirc and thc book to cntcr thc public domain. A public domain book is onc that was ncvcr subjccl 

to copyrighl or whosc lcgal copyrighl Urrn has cxpircd. Whcthcr abook is in thc public dornaiii may vary country tocountry. Publicdomain books 

arc our gatcways to thc past. rcprcscnting a wcalth of history. culturc and knowlcdgc thafs oftcn dillicult to discovcr. 

Marks. notations and othcr margiiialia prcscnt in thc original volumc will appcar in this lilc - a rcmindcr of this book's long journcy from thc 

publishcr to a library and linally to you. 

Usage guidelines 

Googlc is proud to partncr with librariL-s u> digili/L- public doniain niaUTials and niakL- Uiltii widcly acccssiblc. Public doniain books bclong to thc 
public and wc arc mcrcly llu-ir cuslodians. Nl-vltiIil-Il-ss. this work is cxpcnsivc. so in ordcr to kccp providing ihis rcsourcc. wc havc takcn stcps lo 
prcvcnt abusc by coninicrcial parlics. iiicIliJiiil: placing: lcchnical rcstrictions 011 automatcd qucrying. 
Wc alsoasklhat you: 

+ Make non-commerciai u.se ofthefilvs Wc JcsigncJ Googlc Book Scarch for usc by individuals. and wc rcuucst thal you usc thcsc filcs for 
pcrsonal, non-commcrcial purposcs. 

+ Refrain from mttomutvil qtterying Donot scnd autoniatcd uucrics of any sort to G(K>glc's systcni: If you arc conducting rcscarch on machinc 
translation. optical charactcr rccognition or othcr arcas whcrc acccss to a largc aniount of tcxt is hclpful. plcasc contact us. Wc cncouragc thc 
uscofpublic domain matcrials for thcsc purposcs and may bc ablc to hclp. 

+ Maintain attribittion Thc Googlc "watcrniark" you scc on cach lilc is csscntial for inforiiiiiig pcoplc about this projcct and hclping thcm lind 
additional maturials ihrough Googk' Uook Scarch. Pk-asL- do not rcmovc it. 

+ Keep it legal Whatcvcr your usc. rcmcmbcr that you arc rcsponsiblc for cnsuring that what you arc doing is lcgal. Do not assumc that just 
bccausc wc bclicvc a b(K>k is in thc public domain for uscrs in thc Unitcd Statcs. that thc work is also in thc public domain for uscrs in othcr 
courilrics. Whclhcr a book is slill in copyrighl varius from counlry lo counlry. and wl- can'l offcr guidancL' on wliclhcr any spucilic lisl' of 
any spccilic biK>k is allowcd. PkasL- do not assumc that a b(K>k's appL-arancL- in Googlu Book Scarch mcans it can bc uscd in any manncr 
anywhcrc in thc world. Copyrighl iiilriiigciiicnl liability can bc quitc scvcrc. 

About Google Book Search 

GooglL-'s niission is lo organi/c thc world's information and to makc it univL-rsally accL-ssibk- and lisl-1'uI. Googlc Book Scarch hclps rcadcrs 
discovLT Uil' world's books wlulc liclpniL! amhors aiid publishurs ivacli ncw audiuncus. You cau scaivli Lhrough llic liill lc\l of ihis book on llic wcb 
al |--.:. :.■■-: / / bQQkj . qooqle . com/| 


t 


I 


^u&sy 


> 


» • 


ANTHOLOGIA QRAECA 


SIVE 


OETARVM GRAECORVM 


L V S V S. 


EX RECENSIONE BRVNCKII. 


*♦■ 


TOM. h 

* > 


HDICES et commentarivm 


i 

ADIICIT 


FRIEDERICVS IACOBS. 


1$ titeU.fy. 


ii ooo 


L I P S I A E 
IN BIBLIOPOLIO DYCKIO 

x MfiCCXClV. 
• f ' T y^ 


^ •- 


% k 


l , 


P R A E F A T I Oi 


H 


aud fioe idoneis caufis fa£him eft, ut textum grae* 
corum Epigrammatum , quae in Analeclis veterum 
poctarum a Brunckio, Viro ClarifTimo, edita funt, 
cepetendum curarejn» Nam quum primum ad An- 
thologiam graecam emendandam notisque illuftrandam 
adieciffem animum, ita exiftinpabam , fi indicibus dili- 
genter confedis Analeftorum ufum faciliorem reddi- 
diifem, animadverfionibusque fcriptis ad emendanda. 
meliusque intelligenda Epigrammata munivilTem viam, 
fbre , ut roihi ab omnibus Anale&orum poffefforibus 
aliquid baberetur gratiae , neque opus videri , ut no- 
yam eorum editionem pararem. Poftea tamen, re 
tccuratius perpenfa, confilium meum immutare coepi, 
Primum enim impellebat animum fummorum quo- 
rundam virorum au&oritas , qui mihi cum publice tum 
praatim fignificaverunt , gratum.me omnibus grae» 
carum litterarum ftudiofis. fkclurum effe, fi Analefto- 
xum textum , omiflis iis , quae a Brunckio fine idonea 
caufa recepta effent , ^mendatisque cum typographo- 
jum tum ipfius editoris vitiis , quae multa in Animad- 
jrerfionibus correxit, typis defcribendum curarem; 
praecipue cum operis Brunckiani exempla nuila pro- 
ftareht venalia, et, in coinmuni Litterarum apud Fran- 
cogallos extinftione, novae editionis, ab ipfo Brun- 
pkip, civilium xerum procellis abrepto deteftandaeqae 

* 2 


iv PRAEFATIO. 

fa&ionis machinationibus in carcerem detrufo , ador* 
nanda£, omnis fpes iamdudum evanuerit. < Iam vero 
praeclarum noc Epigrammatum ^fyntagma, quod 
propter pretii caritatem in paucorum 'manus perve- 
niflet, tHgriitfimtnn eflV, quod frequeptandjt exempli» 
ad plurimorum cognitionem proferretur. Antholo- 
giae 1'lanudeae editiones et iofas raro inveniri, neque 
omnem kpigrammatum graecorum continere copiam, 
et eorum quae contineret haud exiguam partem tur- 
pifllmis mendis inquinat^m legi; Keiskianam vero, e% 
cOrruptiflimo derivatam codice, iisdem multisque prae» 
terea aliis laborare incommodis* Quibus arguraentis, 
quae vel per fe fatis valerent , accedebant alia ex re^ 
demtoris, honeftiflimi mihique amictffimi viri, ratio- 
itibus. Exiguus eft, ut dixr, eorum numerus, quibus» 
Analeftorum copiis frui liceat. Quodfi indices noftri 
commentariusque a nobis edendus ad hoc folum opua 
refevrentur, magnopere rnetuendum erat, ne ea re» 
redemtori fraudi effet. His igitur potiflimum caufi* 
Commotus, animum eo induxi, ut totam illam Epi» 
grammatum farraginem, quae nemo. plenius, nemo- 
emendatius Brunckio edidit, eodem ordirte, quo inf 
Anale&rr leguntur , repetendam ourarem. Praeterit 
auteneorum pottarum cartaina, quiadGnomonoiogice» 
feferri fobent, Solonis, Tyrtaei, Mimtiermi otnnifcj 
ftmonidis iambos; deinde Anacreontis odari*, SapJ 
phus et Erinrrae carmina ryrica , Callimacbi hymno*] 
Bucolicorum Eidyllia , Timonis Sillos, Matronis ParV 
dias, quae quidem omnia , cur inter carmtna epigrathJ 
matica reciperentur , caufa non erat* Ctrcumfcriptil 
itaque ex nova hac editione fere omnibus cartmnibo«{ 
qu^e nullam cum genere epigrammatico haberent 
coniunflionem , in paucia tamen a lege, quam mihl 
ipfe fcripferam , recedendum pntavi Non fohim Ar* 
chUochi et Bacchyiidif , vdxvmerum vatum , fragmefiti^ 


PIAEFA.T.I.O. tw : 

I 

quibat.iii ea opesis noftri parte, quae ra crc6f*A*« 
Anppsra continebit, magna fiet acceflio, fed SsbmiiU 
dis quoque lyricai et eiegiaca, Cratetis reliquias, Ph*n 
noclis infignem de Orpbeo locum^ Prodi deniquer 
hymnos, cum paocis aliis, quibus le&ores aegre qiri^ 
turoe efle dxiftuaabam, retinere quam profcribere* 
maluL In quo iudicio fi forte erraverim, huius tamem 
erroris &cite me ab aequis te£fa>ribus veniam hnpetra^ 
turum efle "Confido. Tam ^itrm eariguus eft eorunir 
rragtnenferum . numerus , quae, fi omnia ad vwunt* 
refecase whrifem , oraittere patmeram , ut iis refe&b» 
vix dttddeom foiia de toto fauius operis corpere de4 
cefibra fiitt. . l 

Ceserum ia; Anale&orum textn repetendo-' Inm 
ckii, ceteberrimi Yiri, «efrjg» plurunis de canfiscdrf 
giofiflbne feqnutns furn. Iffam est fufcepti a hooifr 
operis tataone atque inftitnto , neqne in poetarun» 
ordine defcribendo 7 neqae in textu recenfendo, ull* 
infignior a Mbis fieri poterat mutatio. Deindfe vefot 
fomma BrunckH-attftoritas, coi tantum tribuendum> 
cenfeo qudntom vix «IK, probibuit, quaminus quid-t 
quam inrmatarem, nift ex ipfiu* eradrtiffitm vka menttt 
atquemdkio. cQaor igituc etmes five in cottacandia 
pdctarum aa*atiflrbas , fivein texm a&critkaarationeft 
cordtituendo. a fe cocnmtffea in\ Le&ionibuj, t*&ma 
Analeclorum annexis, ferius agnovit, eos, prout 
ratio ferebat ,' • mdA» ftrftr tWMr , iftodo irt frfargiAe - 
verbo notavi. <Juum entnY Brundkius rnrad uno iit 
loco figryncet , fe , five aliorum pravo iudltio, five fua 
emendandi tfbidihe atreptum^ temere receflifte" a 
IpSioae codigis,, ju> tis oa^njfeus locis nihil antiquius 
Uabui, quam ut membrarlaruni jcripturam in texnjm 
aeroearem^f : €oniefturas ve*o,aodoftiflimp vicoprcpo- 
fitas, nifi pauaiffimis in~ tods, ubi.minima mutatione 
res^pcragofaatur, mec non vsrioAts codidt Je&tanAs ift 

* 3 


TT 'EBAEFATIO. 

• % nmtginem relegavi *). In hac vero parte faepe Ye- 
hementer dolui, ingeniofifGmum virum, quem tamea 
morae paulo quam pax erat impatientiorem fmfie, cum 
magno noftro incommodo crebro iitteltarimus, in co- 
dicis fui aberrationibus enotandis tara negligenter ver- 
fatum effe. Ut nuhc fe res habet, nifi extiterit, qui 
totum Vaticanum codicem excutiat et cum Anale&o- 
mm textu diligenter comparet, at quam difficile quan* . 
tique taedii pienum opus! in Epi£rammatis emendan- 
dis vix unquam habebimus , ubi certa figamus veftigia. 
Quum enim Brunckius fatis baberet, ea in textu pofttif- 
fe,. quae ipfi vera viderentur, librornm autem fuorum 
fcripturam indicare negiigeret, muitis in lods ignore» 
snus necefle eft, qua au&oritate nitatni: ipfius le&io 
quantamque partem veritatis habear. Haec autem a. 
me non detrahendi caufa, fed ex rei veritate dici, cum 
ex aliis argumentis fpeme apparet, tunr ex ipfius Brun* 
ekii verbis. inteiligitur, quae pofuit inNotis adAci» 
ftoph. Nubes. p. 119. ubi iaudato ex Analedia Epi- 
grammate incerti Auftoris T. III. p. 154* XVL haec 
fcripfit: GlorioUm ex emeudatioue kexametriy cuius «h 
ummeri cormpti erant et (ententia % captaffet ferte quis 
alius: angujtiis fpatii camtufo fatit mibi fuit, verfum 
mtiiegi debti exbitutffe. Nuuc quomedo legatur m, 
mmbranis, unde deferiptus fuit, dicam etc Sed nolo , 

• *) Vitionun, quse vel * typoattpho vel tb Jpfo Bruackio adV 
miaa fuere , emeadttioacm io margtne indicare fuperoca* 
jteum duxh ita ar^ubi huiut editionif tcxtum difcreptre 
deprchenderif tb Analedorum tcxru, ibi codd. le&ienem # 
Brunckio iubente, reitirutam effe fcia*. Quum autem Brun- 
ckiut crebro mutttionem t fe ndam fignificet, nullo Indicio 
jfatto, utnxm vitiofam ledtonem in edttif taatitm , ta etitiaf 
in codd. repereritt' fioi , ▼itfoft le&ione pofitt» Vulgo fie 
1egi dufimua, quo tcre ubiaUe cmeadttioaem tb edttorit 

r • ingenio arrfeOsatj et Ia teatum ada»Jclto/nfc 9 u**ifocnr v . 


r 


fcltAEFATICfc T« 

hoc lo£o wfpeteref, quae in eandenrfentenciam etafe 
aliis di&a ftmt et a nobis aHquando fnnltis exeroptii 
prolatis uberhif expUcabuRtur: Operam: autem adhi- 
bebimus, ut Jroic Brunckiani operis incotnmodo, >quanh< 
tum a nobis iieri poteft, medeamur; cnm do&ornni 
virorum emerfdationibus ^ tum ttodidum aberratibnibua, 
quae quidem ab Epigrammatum editoribus enotatafc 
funt, diiige»ter conquifitis et ia eommentario rioftro 
indicatis. : . f - > 

Qnum in teftionibusv tertio Anakfiornm voiti* 
tnini fubiediB, muita r non fuo ioeo legamur, fed*, «t 
fieri folet in fcriptione tumultuaria, quaedam incoss* 
£derate pofita, hnc illuc, prout occafio tulit, emen> 
xlentur, corre&ionfcsque fuo ioco vei nondum paratae 
▼el etiam n*egle&ae per oyporrunitatem profetantur, 
nemo mirari cfebgt, fi in editionis noftrae marginc 
emendationum, et variantium kftionum mentionem 
fieri viderit, quas in Brunckii animadverfionibus nou 
ea qua debnerant feae commeraoratas reperiat., Ne> 
que officio noftro fatisfacere pntavimus , nifi dodiffimi 
viri commentarios, in alios fcriptores poftea ab ipfo 
editos, excuteremus, fi qua in iis ad Epigramma? 
tum emendationem fpe&antia laterent. Neque me 
hnius cperae poenituit. Nullus enim eft ex bis com* 
jnentariis , ex quo non una aut altera huius geneiit 
emendatio prodierit. Has quoque. in notis pofuimus. 
Locorum autem unde depromtae fint, indicium, una 
cooi emendandi rationibus commentario noftro ferva» 
vimns, in quo nihil praeteribitur,, quod five ab ipfa 
Brunckio five ab aliis eruditis/ viris , quorum quident 
fcripta nobis videre contigit, ad Epigrammata poeta- 
ram graecerum lam emendanda quam illuftranda pro- 
latum eft. Tum et ineditas qtfasdam do&oruxn viro- 
rum emendatiomes et noftras qualescunque conie£tu~ 
ras, quarum aliquas una cum fignificatione confilii 


y 


nrm p Ri A" B. r & t B «. 

dvftri >■ flfene praeterifo ~pw&lke propefoimuc •*), ani 
eriadrafioaesqtte te penu noftra depsormas exhibebi* 
*nn* Hunc autem conmientarium pcaecedet notiti* 
4ittep»fit de Antholbgtte grieeae fatis et editionibus; 
iequetur htftnria critica poetarutn, quorum opera Mjuci» 
jimsrPknndea et ttaftantinus Cephalas in Florttegia 
!ua retolerunc j - • • , 

i Haec funt qnae de aova hac Aotholociae graecae 
editione praemonenda djaxij in qua hOc unum prafr 
^titumroiui, ottltftu», exj&rujackii, fummi wi, men- 
tt etatndatiif et cotrtfdua prodiret. . Indices, iam ad 
«nom omnes coirfecnv.hoc ipfoanno edentur. Erunft 
«uten quinque». Priitras Epigratnraatum , quae ia 
-ifcnateftis reperiumnv, iifitm elemptttari ordine difpofita 
^ontinebit, indideiacm, ;«bi eorum quodque in Brun», 
«kij Anale£bs, ReakiietPlanudis Anthologiis reperiar» 
eur; alrer Epigrammatum ardinem, quo ordindPla» 
smdetea m. libros et ca£ita defcripiit , trimn ptimaria* 
mm editiomiai, Fiorenonae, Stephamanae.et Weche» 
lianae, paginis inter fe comparatis, ante ocuios ponet( 
certius, carrainnra a Ienfio et Reiskio editdrum ordi* 
nem indicabit; qaartus exhibebit nomina propria* 
cum bominura tum Locorum, quotquot in Epigremma* 
tia oocurront; quintui denique omnium carminuoa 
argumenta, fecundum litterarura ordinem difpofita, 
fcreriter fignificabit. Graecitatis indicl, quo hoc opoa 
carere non pofle probe inteUigo, in calce commentarit 
locus affignabitur. Vale , Leftor Benevole, et operi a 
nobis inftituto fave. Scribebam Gotlpe a. d. %ۥ mem 
fis Aprilia MDCCXCi V. 

*) EmeBdttionestaEpi|rtttmtaAmbolggitifrMcat. Lipfe* 
»793» •*•• 


MEAEATPOT 

rAAAPHNOT nOIHTOT TA EAZOMENA»' 


I. T.L 

j\/|*t/#« Qt*Mi rtvt *M$ Qtgnc *6y**e*ov kctl*\\ 

i ric. h %*\ rst$at vytvoSir** vifemi 
«W« f*iv M$*f*rg $?, &f <4«A* tt /fcoxAfj. 
, pvtfftoVvvov, r*vr*v Jgt*iv*rf gflfjy. 
J IloAA* f*2v l/*TAif«f AvvVftc xffv*, *«AA« tt MvfoS? 
AMifta/ x«j Z**$oZc fi*tk p*v, &AA* jlfo. 
• »«f«ifr*iv*v rffflv Mtyt$*wtiou iy%vo* v/4v*v, 
X«4 vfov *iy«v$«f xAfift« Xtftmtit* 9 
«dv *' *v«|tf| x*Jf*c f*vf f>vow •&&&**** 7f <* 
10 Norrtfff , «f **Arf*f x«fdv trifftv Ef*f* 
rjf I' ap* x*j *WW* *♦' j}$v*v«f P<«v*v; 
■ k«i yAvxvv Hf/w«« «>«f£fvfgf0r« «fvttfv* 
AAjue/w r* ^hfifov h vfntowttoic u&xtvto, 
ie«f Sapfov *Vtyvyf xa£v« i4#A*fMr*V«Afv* 
15 iv ** Af«v(fc« S«A*fOvf xsfffor* WfW«v«, 
Mv«r«Axev rt *xo>«c o%v*6$ov xtrvof . 
fk*tw rf *A«t4v*t pv MSftt* Xl*ti$i*ov } vVft#i 5. 3* 

jrfturAtxrov x«0ifC ff vf r# . n*<yxf «Tfff, 
Tvmvm» r t&rfoKAtv AflJxxv, %AMf*V ri rfrv/fpffY 
20 Nixffv, ^v^iuav r kpportoQov « , *f*A*v' 

A 


a , MEAEATPOT. 

T. L iv f «f « bxfi&yifTQVy lov fiixavy tfv rs ftvf rov 

a 

KftAAi/taxoc/, fv$etov ptsbv ke) fLihiro^ 
At/%v/$« r Ev$Q?iavQS) l* iv Motcxtctv etfinvov 

OC Aioc Ix xdtffav l*x €V ixuvVptiiv* 
r$c» d «f*' RyHCtTKQv I yf>Afxf, - pa/yafo $br$vv y 2$ 

Tlitcov r sCu^ c%ivov kpiic6fjievOQy 
ffyv 3' eifiet x«i yAt/xv ftijAov «» axf fftlyojy AttT/pOf/ 1 , 

xaf tforffc *v$»j Tf£ra MrvfxfaTfOC, 
r/ti/fygfot/c Tf xAi&ot/c Nfxaj/vfrot/, «/}} «fca/vvot/ 

rfffijv$oy, (Sfarifv r hxt&^* S/ftfc/ftt* »© 

. Iv $} x«} ix fcf/ftfivoc kpuiujTQio ciMva } * 

' (9«<« )/«xv/£«v *v$f* naf^fvtfoc, 

Af/4>*v* ** ftfx«fTf5vT* ftfA/T«xrav Jnrd Mot/r£y, 
\ ' - 

£ «y^odc ix xaA^ptfc BaxxvAfteu i&%va$ 9 ** 
iv ? *f Awxf f/ovrflr, rd ftiv yAvxt) xtfyo fifatCfJtx 35 

Vfxrafoc, clfc d* iAiyovc tttvofQV kvSifitov* 
Iv di x«f ix $ff /Wc tnoAiSrftxoe &v$qq «xav^if 

AfX l * 6 X°V) f*/xf«c stfayy** &*' «xeavov* 
rovf, ** «V AAiJfavifOto Vfoc/c ofT*x«c fAa/iffj " 

H^d noAt/«Af(roi/ TOf^t/flijv xt/avov. * 

iv 2* «f* «ftafaxov §xf, IloAtfrf arov, av5oc kottti*) 

tyolvtCC&V Tf viitV XJVTfOV 4*"' AvTiTrtTfa* 

v«f fujv x«« Zt/f/xv 5ra%v6rf %« •****to vaf jov, 

viivoBiretv y Efpov Sfifov itstHfisvo-j* 
lv M TlQ9iihirir6v rs **4 HilAov, «yf< &fo</fifC) 45 

£/xfA/$f« r kvipote otvSeet Qvifisv*. 
p. ). y«f f*$v x«i gf c/ff/oy "** SstotQ IIAaVtfvoc 
1 xAlya, t#v i£ *«f frffc «tovtcSi Kctfin6fuvot, 


* 


.'Al*MAiE A T P:!0*T. S' 

£rf*v v\1fyt* Afarwv i** &tAtv, ifmc^tAm^ . T*[l % 

f# $otvi*oc KfJf*9 rfirroyvvsj*; fAixa$, 

A«ir«5v r $&%aiTMV XatfnfJLOvoc Iv <fA07) p/|fff 

&*t$fpx y ArrovySf* r ovrfofov tfppa /3o«c, 
riv ro ^guffxfjrov -OtoltifiZt « - >o «SaAiJ % : ( . 

ffrvAAov, nv&vmv r\ avStm ♦«»/*#, 
5f «AAjrv r* y?« « roAA* vtbyfmQa * fotfc ? iyut ~Mu€*$ 
- tui f$frffii& Srt ttMWfmXa Xsvx&ix. 
«VM&.jffAjic piv l/ui*/ <pi?m %&ft»' ifl- U fttfouc ; 

xotvic l tAv JAuffmv . ^v «tyk rt$*foc. 

H. 

traiZmv £v$9C } Ef«« tyv%ai&THc ffyavov. 
|y piv >if xflvfy sj^O xarf>Af£fv Aroltvfov, 

iv 3* ArxAsfr/.ifyy rd yAtrxt) Afttxtfjov.. 
9«) tfyv HfftxAfirov IvoVAftov, o{ f &w\*xm*9*f 

jfv Jo'tov «Ivoj»$»f ^ «c r* #«**• Afcov* 

%p>€&v$TI U x6uat*t *f**fv, Q*(Civa> rvvififrsy, 

iv 3* IjSoA* ffrlAAtf XAfjy/ov, Ot?fc«j&ty, 
ttyfoxtftnv }| Mfirxov,' Af*$*A?c «fvoc; lAo.fijtj 

//«ffruV, f*f fT *K rJMfac krsdfixtrg. 
iAfitrn vfaav itfh Tlfocj, V *l rvf/rvav 

oW«« «%*' sraioW VJttf&oc uvSoQtfov. 

IH. 

A JC6rf<c ^ifAfM ywatKopavv Qx6ya I P&M.U ' 
£f€tva V a&rdc Ef*c tutfov avto%tt. 

» 

II. 3. Cod. i^vx«»«»*»« v 

A 2 


-4 IM E AE A.T.PjO T. 

T. L p4- «ro« Ji+f#; wtrt wmff n uMr£fm\ .+mu) 3) «loVto 

V 

Kfrfiv iff?v" N/x* ri .$¥«*») Tfwiiftov* 


♦ > 


.^ 


.» 


«v .• .. it 


> i « 


— r 


iv.. . 

itm «ffoMrMf ^0%fc» «r«tfcyv x^vtCj mlh 1*1%!} 

. X6>f ffof i$SaX}i*l ffoipumrm XffifMyof, 
jfwmfmr «AAov Ef*T , «fvf f Atfxov, tja xof trvy 

rxofirffv, &t rtyfy *Sf JffoStfAriftfvov. 
if«£' o* ri x*) /9vAt#5f . t/ pot nvorteufvm Zfirf 

ifjxfva, «rfoc 3* /xfory frfrt/toAoiVf rtigoc; 
<?rr«V9* iv xoUAfi, rtQttS* jr*o%ouiutvot vvv, 
- «xf oc i*i* ijttfic ir • p«V*'f of Ef»<> . 

V. 

Jjjf #f h«5oi fJfyvov, <>iAoxAf*oci * T< ft^foVwc 

n«5f) t iMf xiAAfvc indoAoyoi XfffTf^ 
fVyxac fago* A#ff«tf#fOv, I ii yAt/xvc cW/oc ffjo* 

A*fc'$ffC» xf/<?5« 3* flc ^v K o r AA iMf ffrwc, 
IftiVff ii A/ojv, ri )i y* *Sro%ov Jv £ff) rt/vf#y 

«?iv x#*f*c Odctfcflx? «tfro «nfl*xti5iV«f, 
Jf/« *' tfoO tJt/AxfUt */A«v, eijfffV c*i A*Ai»V«f f 

$A/£o*c o* EvtVjfcov rirr^ov twri %A*f*6$t. 
«2 y#*f 07oi riido rtftnk wif04 $f#c, t# pixocf, «Av 

«frvfwc wmilmv Pttfiftfxyv Ao«-«£«» 


IV. 6. Cod. «. ri%«. Scr. «fk 5' ctpfr** «. rffefj. Vtrf. |. 
imllem : 3f «V ff ti »#v £» Ayrtf • 

V. ]• Cod. ivriu %ln. 


MEAEATPOT. 5 

-VL TJ. 

jLixgoxQTV dtfffftfCj Jcx} wov Qbiyjt rav <J>rAcT*/«f* 

xotfiawti *JAa% tvfoZorxs Bfifuog, 
Z*foxoT*i y x«f trAgfec kq.u€*it€9*oq ixuQoq #jv*C 

ixxfovcov *vyt$av ix xfxlixq oluvav. 

\Jvftoe ifimtfoxs yxuratQ NeVffc» i ovoifatrt^ V*S' 

$1*1*6 §itv $vx*S afnattv AvdfayaSov. , 
Tgle ft&xsfoe v*#c, Tf); i* okfUa xufiara i xovrts } 

rtrfdxt i* tv$al(iMv wattoQofBv avtfiOQ. 
«2r' tttfv ?£A$)c, tv ifiotc fiarxxrtc «V uhoiq 

BfifrpevSiiq iff(o$ rav yXvxvirxtia Voiov 9 

VIII. 

i\fvttTxj rcv EftfTft rtxttv 1? K&rf<c, 73aor 

aAAfly Iv jiSioti Ijitfov Kvrio%ov. 
«AA& vfo rifyorrt viov TliSov' J yif 4 xSfCC * 

t*fxr*i x?itttmv Zro( Ef*T*c Ef*c. 

IX. 

Jlil gAftfclft' fTfctv Bfac, x«f /t*>) ffTffft, M^d' M vtSrw 
ri%a rt x*j $aftrfav t 4aa' ififtt *4ra*ov } 

t 

v*} fi* rcv ftpfoV i'tp*flov hvitivvw Kvrio%oQ ftiv 
iv ttf EfflC, $' Ef*»C roSfttraAtv Av7(ox*S* 

, . * 

X. 

^Anpfly *C *$Uif*ft Siftvt airxlQXQOx Tttila^ 

tlxX TOT* ftVgpffaV «MtfW Sr09Tf94 v 7 ttv * 

A3 


6 M E A E K rpOT. 

\ 

\ 

T.I. Z$v jikttf, *{* Qlxviiia r* vtwrfytov Tmvvfuihug 
whetQy x*f riH 9ot £«/A*nv ffYoxotr; 
**f 7*f #7* T ^ y xaAdv h ijftioifi ^jAqfftf 
Avr(o%o^ ^vjtfff 4?d Tf>**« f4f>«. 

* 

I • 

* XL . \ • 

p.& E2( «Jf«iVfy r/v« vfov S Vvop* ^f«3[fTf'A«^ 

Sulnova fiiv IT*f/*v ^voyAtQoc. ivvt £?«toc 

ITffrf^riAifC., Kfaf*$0f Tai*^« rvx6St4fJLSVo;\ 
/. yvv d' & 5rifv x^AAfroc Ef*c eV^VX " ftyftAfMt, 

•tfrdv «srffxov/cac, f"srA<s#f ^?*|#Tf'Alfv• / 

fyf* 2 piv iv SvaToiY, * *' ** «&*> 4>/Arf* fr«Pftftf|. 

y*c. $' tfpa x«r futxaftfv cxM3rrf0$of£ff n&ff» 
#A/3/nf MffoVav /f?* xcAfe. * $tox*ti* 

**tvdv Zfurm viav Sftytv J^rqrtVflu 

XII. 
1 1?*?<t/A*< 6 irolAtftf Z*oy/>6<poQ ufalv E**r«i 

a\J/v;g0v, p0f$£c x*$0v i'rtv%t rfaov 
rfVf» iv) rgvQtfm' h 3« vvv i'(t^v%* fi*y$6mv 

rbv rfiTavvfyov Bf«r' esrAarfy fv *p*o*$a. 
» rog* r*>0fi ejgf* ratr&v povov t Ijya SJ xfif«/«v, 

W A#*v, «AAa <p?tv£v wvtvpa p$r*Y t v$iti**u 
&«0C «-Aa>#*i rdv Ipdv rooxov, tyf* ruwtif*% 

XI. 4. *M$mr' tht»hac. cod. XII. I.Sc*. 4. lfy*Afi« i^.fUf* 
fAc* x. «. n&iv *4>f«v «Yuhfigfo 


I 

i 


ME A E A T J? O f. 7 

xm. T.L 

^•rryfiv Hf&ntortot Iv tyiftt» *%t t*at miif' - 

t 

K«f Zqvdc $A/{« xvf rd KMfawofioXov. 

F«f fiifv 34) btofafog h\ rigyiotc. roio Qmvtt' 1 

K«f xirfov ryfKV £f«ri %Awwvof*fvqiw _ ' 

I 
Mfxvot TF&ilm %s iii(aro } tS f*iv £*' eVfav 

*ajtx&$&) rS $1 *o$otq rutyoftsyov yAvxd jri/f. I 


XIV, 

•C Y&f vtxraf .tm ^r*? cJvc^cfiv, 
ttx <$*>*, rf o* I/40) rdv imvoavtuv pxtitfsc , 

avTa&hov vJx* c r$fc Iv #f «ti Aajfc jv ; 
mlfOvnMi rifa povtov' h iratc. kvtuv it OAifurtv, 

ix ytf< viwrf* xol&v "3lxfva r&p* a4£o*> ' 
Hvapoewov tc?7*C*~ ^Avxd 3' tfftftafi vtSfut Slvyftv 

loivt^ %at rt ${\ihl afirfoai axfoStfic» 
rihXa M **vr V •#*>« Zfdc, «C fytMC* *' «I ** $$tof*09, 

% r&%* wov xpy« Tf^ofCfH, kpfigocia;. 

$ 

XV. 

£l?jy ftlv yAt/xdc UfSfflC* * *' «V WioStootllv afavot 

bcifuc JHroiptfc?' xvivp* ro Aff$3iv irt t 
#X*rA«c fltfixAfiTov !}«V erv yfcf «7* «ty^C 

0$$aAft£v, /9Ax£f»c **?*€ U' hvSfaKttiv. 
hXk& iioi iyfto A*fU $Vff£ptiofi. %*Mc. EfarOQ 

'4h%0% i%*v 1*1 totc, ilxftw SxKfvxtt*. 


A 4 


8 MEAEArPOT.. 

T.t XVI. 

' Xlv n *££*, KAfjfSvAf, (ri y*f ***«* iv^iruf) wmihtv 
JSaAAoftfvoc xf*p«f Mi^mvov h frol/y) 

* 

Mcfofuq, axfifV«< irfSvrov, *f)v J*i #5o'v* $*>£«f > 

XVII. 

Jt-jJ p3 ro^ov Ef*c, f**Ji «Tfffc, itytt $«ffrf««, 
' pytt *ff *0AifVot/c ffcf TlcSm lcKfdaty 

P* S* oo*tf,'«£rov rov vr«vdv ivroVvvpof) oi»jtot «v fyyoig 

»■ • * • 

ix pof$«c, ric i<pv Zttfroc, * t/c Ef*c» 

« ^ 

XVIIL 

cftarf, ro5 «rixfov yitftwplvoi ftiAiroCi 

ix xjovh rjj py B«rV« »'f) «#«#** 
x*) yif lo«v «"rAfv &Mvd><ov. $AA* #/4o'}ovAo«, 
rfjy $0*jtmi 9 4ir*iyx*v)t srSf far' ipo* *fi4*sri> 

XIX. 

£;2v5f*v*oi /3u$fjrf. rdv ix x-fAaV fC ir) y«2«v 

«fri ftf Tfo/roTAot/v fcvoc iffiScpfVOV 
#Axfi *rj3* £ |3/«/oc Ef«c* tyklycL t otx Tfo$«/y«y 

wattbc «T«rf&rrfi kAxxoc if «riv ftttv. 
(Lmlvm 3' T^vfC i?* fcwc» J? «/fx I* $$v rvxuSh 

fiioc «$«fr«£«v %f/Af#7v tyvq>tK&. 

* * 

XVII. 2. 'alix apogr. *v{ tfiknrm . 

XVI II. j. Scr. *; v . «7*«, *., $JAoi, n Verf. f. 5 y*f. i» cod- 
eft «; r*f . 


\ 


M E A E A r t O T, ^9 

2fti yt ttJv frt?f&v *?*$**/** «A*,*rtfA6 > ri xf/vitf T-I« 

wixgongov %it*<f xSftx 9tfS XtJTfiiec, 

XX. 

V-/jvo5ror*ef $£$*?$$ rbv Ik *ihiy%v$ *px kovtov 

iMf xAftlxac *toQ>vyQVT } iv j^ovl ^ oAA^prvcv' 
«fri y&f Ik vmoc p* fwvov ?roo* $£vt* #V* 7** r -*', 

ityftfaae Zaxh tJJ' 4 |9/s/oc Eff#c, 
tv&cd' ftrov rdv tf*7$& J/tw/jgovT* focwat. 

atVoparoc ¥ ojxftiy jroff*') t«%0; $£$011*4* 
KMfA&Z* i* 01/x olvov vird $f«fva, Tc/f 3i ytpitStf;* 

&aa£, $/ao/, Jf/vfti 0*«£y ljrff«i#tfT«, , 

kfxitaTi, (fivoi, xppi Efv/ov srf^c Ef aro.; p. j, 

o7£*w£ oAAtf^evev rdv $iA/*c /icffrtfv. 


XXT. 

*^*o/ fso no£«y fitoieotv* 5fft «rt/fc, #0/ jir, eoljiAJiti 

&PtoiMikot Sf«f yvpvdv ««rfrflffffrv, 
^fivav IjtI |f/y*C» l*pm~9aG iAvroifi g«Aiyf?£ % ' 

/fto/ffti 31 rvjgw fYxAiv«foc 9iA/*C, 
«*aa£ rd rdv r^fyovr' Jnr*v#/vt*f, o&l rf &Ay» 

OM X?° v °{) •*' i v ''%G ftpPoA* f&fc^fOfft/VVC* 

7ax$\ *v*ii <aa5i* r2 yif $iov «fiff Aa/i**?* 1 
|y r«) Kf«f ^ftjifa *i/f«rff x*i frvfiTiu 

xxn. 

J7J.1» ruO&t Hf&nXnret, Vt ijv «rer/. vvy )) «r*f' i?0tp 

XSffVCrfl IFOAtpQV iSfttCGKlcSop&TMft 

A * 

XX. <. Scr. a.V «W 


/ 


• 


IO ^ 


MEAEATPOT. 


T.I, &AA&, iioApgfvtfy, riti* «iffiy, pi) y*uf« $ftr£t/*0t/. 
i'r< **} fr yAovrtf^ fyvoirfvn Nifitfftq. 

XXIII. 

nm X&ftrtQy rbv Kabbv Affraycfxv laMc*4 
avr(ov } tlf rfc/$ff&c tSyxaAiffctirSe X*f*fr ' 

pvvt%a x«f poftpa QaXXti QXoya^ x«f yAt/xt/pvffor 
xctlgiM, kxi cty&v jfpnxti rtfirva A(tte7. 

ryxi$i poi wk&Zptro. rt di tAsovJ £c a* OAtfftTtf 
Z«t>c ? v|oj/ oSf v 6 «-fluc funef & ' KtfavvofloAttv. 

XXIV. 

• jrt^ t; ftol b*ta vvKrb$ hvirvtov y a{3f« ytABvf* 
exTaxa/fcxirif wafta yar* kynaAlftv 
p. 10. ttyay* Ef «c t/ard %AoTvtfv. J<yJ 3' aTxAtjt i«f) 3tf «*") 
rtffva £*A*v xfvr&c iArfttff tVft^ojiay. 
kxI ptu vvv SaAxti tmipn* wo&ttf Vnpawi }* vxvov 

Lyfivr^v rfryv» <p6tp*roc aUv 1'%/m* 
i $u«f*c* $vz*h ravwal icvrt %*) h* ovtlfmv 
tfttihui x&Arvf xmtyk gAuuwpSvif. 


* XXV. 

JrlfXTftf ptv K$a}(ae ^mCttv ttovo? i yaf kxCmv 
aK(ovv%) ravratv i'%vt€* h $fff*dc Ef«c* 

ttrt J« nttitfac' *(«<£ ra%v\ rb yAtwd xfffpffj 
m ifrffac, A&pf* wt&ptvos plA*r/, 

1$ II £jj vidv f"fvo? Iv i}i$iotQ Htofavrov 
Aftfarwv, Srt QuytTv, 5rt fjtfvttv lvvoft*4» 


#isiLf>*rx em 


*i 
S*-4 


.*-v 


sacvt ?* 

kgrntiftav x«Qffc «Ajppty $4**** v 
JfrAft? I* fOTVff^-K«r*4>AV}<tw? «*;**«* *?#**•«* ».?* s\a " 
wmtoe iwr* «>5«AfU3v.y «i II f**v«K*'*- : ..-..„ 

&AA* «f fifV v£{ aZSfC Iw/mjCI* &G tf h fWfffft 

** 

f&lAfV p*&it /AtfAAM&Vf^iyifo, 
Avrfcrfjot I* jr^o^ IV' tftrt r»v«* ftrw^" rrtvffiv 

r * J 3CXVfL' 

/YiroAm«) tfytyyii I* Ifin ptfkfri Ai-Jvir 

•• » 

$«vfjr', alytQar^ n«v> %*?t$o§uimi» 

#•* 

p«}l cd rlv st£x$trr* Afry +oi$QtQ r . v&Qn** /\ 

«wtyvif w*e$r>l$t } «iA$* Tlxn&ft* Jn. 
Wf y*f *r *v Attyw; «jy lv 4ff«v f 0) I" T«K«vSf« F* "« 

rrfrvfV vSv II n&«v rxiwrfa A/*v Ixfr*. 

• ... 

XXVHX ; 4 

i\jjfc«f. A«f f t/?*.--* ie«r* «fafyft, /frfP A«3Wt . 

0&£ f/f) v*} p« 5*»f, **} 0«ft>y |W« ^lffiv. 
«ft* «Mcf Sfuntfa ri(ou 0«A»)v I* lr' lf*%v $f!v« xvftify _ 

V $fc$frc #!>-• *£*« y«f Iff rli^fff» % • ^ 


Ktvi 


XXIX. 

rf/c ipo) vtf^jtAjjfCc^ If*c i' *f«K« $vA«V#f< 
Acftv S%«v 4*%vc Iv JW* rt ItfAixjv. 
nttfuttot f I £0*1) -rvftViic n&ot, m«« I») vSf 
wafityfa* wattay *nx°l**4 I» xfA«yr#. 


1 


XXVII. 5. Scr. tfemvU*. 


XMb ptMv &«f <fV«> jfrf Affif yA«*i> y&p* r >IUMf*fy * • - ' 
ijif) ft aw£o$<Af7v .KO&riv iivt^ iutXify ^ v 

0« rev dp&Wfiifi Ttfyf* fc Afljftf Afv ^AAffvf? * '- '"— • *** 

*Vrwc fvxfjmtKfeijlft? oWptAtv'*' • - «.<> *ih*» . oo, •, c 

,* •« -:: x ft?Sl*.:-:. . • ;v;*-:', v.-. 'j 
Af*x«v% JC^t^.^ ,f / tyri> >. x Sk #0'*«* , . .* 

vuvfxf? poi Tatffjv tfVmif ^sr/j&a* 0/ y&f Ef «rf c 

ix Aft/xa xAf{«v ♦***. f*« x*| ftiAavo;. A 

\ . . . jju ' » .. .r. * . ': ^ * • • •. 1 


»- » 


,•» 


xxxn./<»u.; ,;.«*/ =•• 

l\j€90f4.\ £f«C,* TtVffyfVXVOV S>o2 TC$OV HAfO&Vftl 

xolpifoV) alU&nlQ Macrav kpciv iuirtv. 
f # LL V*f yif $»f Ti rik Tofa, ri V* $«Jio*we#"v« fi&Mut 
«AAov, &f) & «V l^i wriivi xkvrrat ^Ay,' 
fj xfv ipi xTf/vpf, Afftf"*' 4«vf«vr' isri rep/fri 
yfffjvpar'" Ef*T«c «f* ffiv« p/a/fovfff v» '' 


. ,xxxiil 

Hv irtffi erff*»vfi, ,r4 frav5* Jfil' «v <H rft tjSvt* 

0A*+*, Td« tt yt f«Jf, TtfpTftAfV tfttv *>*• 


* ■» 


/ • 


XXXIV. 

HjtfiyS*, v«f Kfefiv, * «fjf $*>ic, « pfy« roApfV 
St/fti p«5irv • e4f$iv 991 xoAcc ux i$ovy " 

XXXI. 4. Cod. «A/|fiv 1« juvxi Ovri — • In margiae cor. 
xc&im f y«f ifm* 1« Af wtf vrJU|fy« 


MEABATPOT. 13 > 

#•1 jurAdc w* i$6vn Gyguvl kxx' airCQ i/Tfrtfc, T. I. 

&* A<*c ^rr^arc TVf rd km^xvyo^oAov. 
refy*?, iiw, r$v TfoVSf A^Ao» flrfa&fKfU ttf*£«f - 

■ 

XXXV. 

A^fvl, »«5 rt» If«r«, **/$« T«/fi»c* ^AAi Mv/rxe{ 

XXXVI. 

Xiyft^f» **} XfOtStV lyti TOTt TOlf tutifUtl 

I 

' xmpote i&imv aroAAix/c lyytXkta^ 
tuti ft f» #«•< * wT«itfc Ef*c 4rfo£lf0ftf<, Mt/iVtff, ' * 

XXXVII; 

JL «'» fW n&M« «Vfat-sv tfri tffoiti M«fcttf{- 

Mppati rogfrf**C) t«t' tpo^f/fv «htoc* 
Tdy ${z*vv f iAov \y& • rd 3* fT* cQfvfft tctivo <PfCayfia p 4 ij, 

rxyirrfo^ofoc/ eo$fo$ jvlfo sroffri ^rarW. 
r£ 3*, «Vov ky.irviCita^ ro$ y ifyv 4>/Ac xwff, r/ Sappo;; 
xavrfo *t OvMfiTti Zfji* xaSt7tev Ef «c. 
« 

XXXVIII. 

JtjUf *4>« yAt/xd x^AAoc* 13« Qxiy*$ HfJifiotti £lAAi /« 

af« xffdtwo^xav *•«<$' hvilti\iv Ef«c; 
%«7f' no$«v &xrry* $£fay SvorroiVi, Mt/fax*, 

juk) *JtpirQit izl yx srt/fric ijiQ) ^fAiot, s 


I 


14 


M E A E A r ? O T. 


t.L XXXIX. 

Jtjv xocAov o7$a rd tSv. • «V ipo) po'yov o?if rd A/#vcv 
tfppa, Mt/frxov 0?«'/ raAAa M ri/^A^c ly«« 

a-avra i* IksIvoq Ipol Qavr&ijiTiq. af £f , of£#7y 
c$£ffApo} ifwxfc «rfdf %ojf/v, 0/ xtfAaxf?; 

XL. 

dl Zfuc xf/Vog er ItVv, 5 xo) ravvpntsoe, axpi)*' 
upr&iaQ) iv e'zy vfxra$0Q ohozoov, 

Kppo) rdv xaAov iy/v Jjrd ffTAaygvoir* Mi/frxov 
Kffaruv, fty /x» A«3b, t*/& 0*A*v srrlfvyag. 

XLI. 

£*twq\l iyw x*l , Zxvdf Jv<xvr/ov> t ? ce, Mc/fJtf > 

' a?T<££s/v f$f*Aoi vlxrotfoc- olvogoov» 
xairot toAA£x*c avrCQ Ipol ratf f"Afgf* T/ r*f(3f<<g; 

« Cf |3*A£ 4>/ao/c' oS* x*5o)v <Aff/V. 
%« p£y di) ra5f ^kWk* Jyo) d\ xv fiv<« rtffarrjf, 
r«f j?£, pj) 4" "7*6 Zfdc «V Jjt*o) yfyovfy, ■ 


T, 


XLIL 


p. 14» xi %\xlttc y ^ffvoAyr*, ri J* oyf j* roj* xod Ihq 
lp$ti>*Cy ZiQvij ragfbv tuslQ irrseiymv * 
} f a 71 %ai €s MvUhoq $6fpaz°4 b*ptt*tiv afots \ 

&Q ftfA/C) oV f3f4C TfcVSf, T«£«fV ^flg^fC* 

XLIII. 

£l}dc 2 *■*£) xoj) r\ivoy! Ipo) yXvxut f>j Mi/frxoc, 
xa) ££fl'f€> <V fc£0 ftl) «#* 4>/Aii"y Tffl<£*f/V. 

XL. 1. Scr. « **. tt fcq. ycrf. &'%"» 


— ^ » 


MBABATPOT. IJT 

xaAdg y&f, vai K&rf/v> #Aoc x*Ao'c° *? *' **'***«) T.I. 

cd* rh nxfov Ef j#c fvyKOfmitij piteru 

XLIV. 

Hnr 070) r&fut, Mcfrxf, 0/w ȣ i/f*vi/ri' mv^Tgrmf 

iv €Bi x&l +*'%>* C srWtfM* rd Afi$£fy £*ri. 
»ort yif di) r 2fc *& , xSf r , ri x*) x##$o7«< 'AaAsfcvrff 

fyffurrx , vsti fi» ri eov Qmtfyiv iwt€x6vtov y 
jfv ftoi *vvvf$fc eVfut /SlAyc iwrff, %ff?p* MofnmT 

4* 2* /Aafov fSAf^y^ tfv ri^fAfV ftf. 

XLV. 

AttfliflOV pfo TVtVfJUt.' Qfftt ? M 9oi fit t Mi//ffxff, 

afxxiiv uufiote 6 ytoxvZotxfvs £?«*• .■» 

xvftahn ii fim^v mtfaat rio^oc* &aa£ p' ic fypof 
^|«f ,riy vaCryv Kvrfi&oc lv a-fA^yf/. 

XLVI. 

X tpnii f"v A;/i«f «{ , Jy Hnfucrt S' Hf axAttrsf, 

&AA& €v (tiv 4/Ct6otQ *V*A0%£ff0c , p $*, */AoxAf^, p« If« 

Cft0Af4rf, r* £2 AaAff, rov £2 . . . ro AfiWftfVOW 

A/gvoC iv<^A^9C) Mxir fto*c ro xojAoV 

XLVIL 

Efc affytv ritovTftMVT* etfv* ttxvff. 
\JixiV bfin %jii&£Ot€N i'%ttv fitov, Jxfr* votlm 
b rfttyimtQ ^iSitot n&v Jfim xofv<p&;. 


• 1 


16 


M'E>A-B: a rpot. 


T.I. rl ^Awtt/ pQt> rl xfi$$ivay fv ttffft*; &k$r* L&Qm{> 

- £?v rii* qIk^9«' 3h{&v $t nc aAAffc «V aygvp 
ffAA/r^Ni r* *&fQ& uxirt n*v> $fA*. 

XLVIIL 

Ua fM/ WwtcfHnvH Mftfftff. ri M rtfwov ifSvrt 
kvZfopxriiVy §1 pj} Jac rt Aa/Wv I&Aaj ; 

*~X Si f y*f r ** %**t* ****p*t*n 9*fk *$(r*tt 
*}* —— T*f af €W hfttvucatt xaplftv. 

m 

XLIX. 

f \Jyxirt fJLOi etjfvv yg&Qtt*4 jukAoV outo xvfxvyfo 
Xf\i'j xori, ,vvv V ifajf d«AJc> KiroXkfoorQt* \ 
figyot $H/\w ifura. Xxftrrgaykuv ii TrUffpx 
A»ra4l*y (u?Jtm xtttiiav mlyo$6rms. 


A i J*vov, tl pgcroXoiycc Ef«C r& Tv$hvo* ri%* 
/3«AAe/, xart ?,stfivfOiQ VnnBfft xtxfx ytAp ; 
p. l6. ov jxirttf *ify«/ /t**y Afijt, yapirie ii rirvxrtm 

AQxtfHy XOiVU XXl %V{1 X») %($tfflV y 

fi*T($i $ 8 p4r«£ icvifim fxfai*t 3a\ue€x 
rfx%v |3o£, ^*v/r*$ 3' «r« r*c> irt rtvou 

rolvtxtv AtyxirH fih i'%tt ^hiya^ xtfxxet i* ofyxv 
rifgfv icav, Afto; •* aitutTo^vfrm fiiA%. 

XLVIll. I. alii codd. iffvrtt* 


I 


* v 


MEAEAFPOT. 17 

LI- t m T. I, 

IStnZs £f*c, tavfc. t/ }t t3 «A/ov, j}v jtIajv <jVoj, 

xoj x4a<v, olful£uv iroAAaxf, if/voc Bf»Cj 
v y&f » *auc rirotmt yt*A % x*) <rvx»a »«xjr£fjf 

jdfrffj " trv 3* « Xr» Ao/lof *, x«) rf l$f r«f«, . 

9cvp* $' #pr> «■«; «for d<« yAavxoio 4«*fjra 

xufULT^ i% vyfi) Kvsrf*, €v srvf riroxa$. 

lil 

lMo) r«v KvVf #v, Ef«c, $Ai£« t« ro, ir&vra wvftlfm;, 

t6{« Tf, ««} Sxv$/xi)v Jo£6xov $«ffrf«v. 
WX* ?«/. rt fiaroum yfApc, x«) r/p« rfrxf«c 

ftv%9/£f/c^ rtfxa ira exfl&vtov yfAirf/?« 
n ymg €sv ra Ttotyym TliSmv «xvVrff« xl^tfC, 

XoAclrrroi» cQSyZ* fo2c rffi *orrj «riJiiv. 
**/r« K«*)tfjrv xf«>oc ofropfv, «7 rt irafQtKov 

4>vzi rv£fv£«, 3*f« sTof' mhroxiot^ 
*AA* &, JvivUnTt, A«f3«v f Ui *v<p* trrttJm 

f*Tfr«rov r«r%jv«c '** *rff«c «rrffvytfC» 

LIIL 

Aji/ poj /jj y( < pfr |v JVr*v, ifaoc Efo/roc, 

Otftur tt tlym *6$otQ r# yAvxi) Joxfv C)ff f i. 
*? i vv{, ij ^fyyoc ixo/furrv, «AA* vV# $/Arf*v. p. 17. 

«f$¥ «v xf«o7« yv«r*C «w» rvVoc " 

« *T«VO), fUf ««/ 5TOT* J^/xror^ofv «iv , BftfTf;, 

«ioar* a*o*rjfy«f i* gV Jrov U%vtrt. 


B 


I* MEAEATPOT. 

T.I. LIV. 

X flVVQtl fUV X&f ITi C, TfttQ Jf y?.VHUX&?$gVQt Af •< * 

rgttQ f ipi $tt*vfiavt?s ohgQfioXvft %6$ot. 
if yaf Bf«c rgia tq%* xxTtlfvcev, tuc a$a ft£AA*rv 
£$ filav rgufetV) rgttc 5* iv Ipol xfaMac, 

■ 

LV. 

* v%vf ZvfZ&xfVTt) rl 9Qi rd xtvav$iv Zfctroc^ 
TfaZfia iia fx\&yxvttv avrtc ava$Xtytr*4 ; ' 

fty, fMf, wff'c tff A/oc, f**, arffc AiJ{, « ^iA^SaAf, 
xiyiftfjfC r $$?Vi *v? vxoSaterofisvQv. 

avrlxa yctf } AijSafye xxxuv y xaAiv u fft Qvyxcav 
ki^tr £f*c> tvfm 3f«*-iY*v, «2x<Vfr«tf. 

LVI. 

• JD«/3A*V$« Ktlflos* arrty ro(ev9Qj**i. ifv/fo, rixfta. 
obofHafic, tW i'%tic Qfovrftal xotpacofuvt. 
xmfi&cofiom \ *i 5t//*i rftirpi rt $'; f£*rr/ Acy/fy^c; 

tfjrrf r*%oc, rS &* v xgtrti Xoyuv /uAtrif; 
lffi<P$u €o$(*c h jtoAvC srcvfc " } v fwvov oft* 
rSS', ori ««) Zyvdc AjJm* xotSwAiv Ef«c» 

LVII. 
V-/JV«, v«t) f»£ ##, Batfgf, rd rdv SfoUoc' 3yf$ } xtifun 
*W% 5 f bt Svktxv avik%it Hfatlav. 
p.lS. iy *t/f) ytvvaStlc rifytic Qklya rav Jy Ef«T/, 
k«/ pf *4Ajv dijVac rev rcv *y«/c /tfirtfv. 
jf xfoSoTac xa) xiric «^C, rii $* ffy/a xfvvrttf 
av$vv } l*$xivuv rapa €v vuy iSitetc* 


ME ABArPOT. 19 

lviii. T.;; 

vJv 901 ravr iftduv, tyt/fci), v*J Kt?Tf/v, i?MCtt 

« £t/V* f «c, 1 * i$« «rt/xvfc rfoeixrapivti' 
bx IfioWy siA/v o*a T<-y»f. rf ft-frijv 2v) d<fl7*o<f 

cxaifeu; ; ovWc Ef #c ra *rs$& ca d&ffks, 
**i «•' i*r> srt/f <?****) ^ftvgots & 9 Jp^/V- A/W;rv«v ; 

&£xff £i &$»*$ iaxgvx SsffXx iritTv, 
« ^Wf pxeviAOxSt, cv t' #f t* piv Ik «rt/f o*c a2fy> ^ 

rl xAffffic; riv urtyxrov or lv xoAjto/*/* Beara > 

» * * - .. •-/-•• Jl 

b* tj3s/f' vuv yvv$t xaAwv aKKxy^x rfoQtluV) 

^ fl# / 

*rvf «f-« x«) ^t/Xf^v tsticifiivit %utva» 
*vr} Txvb* ifAW ${f# rcv t/vOv. a£ta wuc%ttq 
it efyxtaSy oxrm *atOjtivti fttKtru 


• 1 


LIX. , ' ' ' • 

T- - 
_ _ ■» ■ 9 

-v Tt/f. vtfgoftlvifv ^t/#»fv #v tOAA_sx/ x&lp;, 

^«/{«r', Ef«c' %avr^ } c^lrAi', «#i; yrrigvyan 

LX. 

jV, J« po< xffvi* flf* ?> JTf r er/ y« r*v qu\6ctrrov * 

. • • 

pxvt/ff ftt/fOTvas agnPft%$e wAoxorj-iOf. 
pipJtt aygvrvov f-iv tftt fitfiafftiuiivov onpa, 
xati #$jyxro4 s-o^vwv &fi$> nopatct piro;» 

ittvkrtm f kttAava *tQvfpho$ ifrt x/xfVvo;, 

** ■ / 

t»vt« J* Jt ixfifTB -y?"* ****€-*-& ^offfft. 

ipjf, yt/v«f xY&yxoxvf, x«Af7 tf« *y&f M <piAOK»fi0; 

Tijxrff, xg) xf or«A*v s x«/f ortHHfC *4r*-)*c, 

B a 


u * 


p.19. 


ao 


MBABftrFOT- 


T. L LXI. 

XLyyffAov T&$ty AffxoV tta «r*A* <Wr#f*v «vrj 
xa) rffrov etyyttkov Aofx&{ *v*vt** rflgf. 

ftxxfrf plAAr, *r*r« — f3f«w' **«> Pe*X* Aof x*« **/*%«* 
Abfx&{, »«r *x-fv£ff£, irf/v « rk v&vt* p*3f?v; 

jrf **5*i ¥ *»C. •%»*« T^A#if ■ paAAov ** Jr# Axf*. • 

* 

ftxcrtv oA*c fiVxc — &aa' &/, %*vt* A#>«* 
ft* QtD* tv vh. x&jtT* Afyffv — **Wqi r/ r« Aofxi* 
Jx5r#>jr«; #Jv tfoi k*»tqq> 12* > «foojy». 

s * . 

LXII.^JL^«M^ 

ljjuro Atnuuvth AofxoV 8' *« «V/rjfxroj $#AtfV« 
$\*C' i nfixru g-Afjrov $f*T* gfovo*. 

LXIIL » 

•V*"* * ffxxfri virv Hpvv« * irotvr f pftirov, 
r«vV h% T*Zr hr/ooxf; po / v* *u «-«Anr, ft6vx vxvoii} 

r 

oj rtApvfi* *** y * y i y * y * Ti ♦*•*» f****/- 
ii% j >f f /0A«*ro c *r«ffx#**AiTO, x*/ ffciv **-«/&»; 

?#« xarxov xo/rx»; £»f/ov, ffff ro#«c. 

Sft/roi 9«i fcVff TffTvvyv J&iffV. oft*, iri |3xAff 

ttoivoy Jfffv. fiJrS MtpitQ iU psvst. 

P.KK LXIV. 

Aff«, xoii ij ^fAiftfff xfiAov *>«/vt<*fi SfAyvx, 
x«# Nii{, x«i xofiffiv ci*wk*v$* «'fyflvttv, 

jffff yg rifv e>A«Vf*rov «V Iv koItmiv «ttf y*w 
fTyfvrvov, «W;gv« iroAA* ««««auplvMy ; 


M £ A E A JT * O T. 21 

| rn o%/ti cvynoirov ; M wfoSvfom p*f&v*s T. I. 

vmxfvmn iwtqcm thq txir*t rtQ4we. f 
nr fft* irfyf4-|«c* Kvjrfi, *o\ MfXiayfoe, i rfwt 

«0y KmiUtv } fOfyig vtvXm rmt lxfiu**t. 

LXV. 

Onm wxixmuov A«fUfC> m vmvl*Xov HXioimfMsl 

m ri mvfiffmvrov TtumfU wfiSvfOv, 
m rfvQvfov utttiium fiottwiio^ AvrtxXtl*4 % 

m ni( mfT&mkoU tmfodim^ rto^&vke* 
itfr$ moi %jfvtin Qafirf* wrofltrrmq oirie 

ufVTTti,' tfmf iv iuot wavrm y4f iv fiixv* 

LXVL folfe JV<fa 

N 
m) um rhv tvwXdxauov Ttuve QtXifmtm x/xm*?, 

Mf mvfiwwv Afffcuc #f£r* rov vwvmmmrvy, 
vm) w*Xtv l*t*3oe <pl\m w*lyvtm y veu 0}iXmy fvwvw 

x6%vov iu&v xmumv woXXm wiivrm uixv y 
ftubr f%/m ri y% Xtt<p$iv , Ef#c, '** wiXti* rfavum* 

tl ¥ ttfXttty xdl rur\ tlwly nm) ixwrfooumi* 

LXVII. 

JVvfM ri wixfiv Ef*r«c, mxoiuvrot rt wviovrtc, 

ZnXoty xta xmumv %ttuiftov wiX*yooy 
woi 0)ifoumi\ wavrn ii QftvBv olaxtt ko)$7vrtu* p,2T» 

i wmXi ri)y rfv$tf)v ZxfXXmv iwttyutSm; 

l\*i rmv vv%auiv*v %*fowo7c. h\ xtuavt Kfaffv, 
ffi xo) 1« U0f<p*c i TfvQif* rfvQtfm* 

B 3 


\ 


I 


,22 ~ M B A % A r P O T. 

T.I. LXUC 

A Qttefue %*£otoIc. A*xa«tiocc, cT* y«Aj/y*c^ 
llwtati cvpTrdSu n&rr*$ lgur*xko%7v* 

LXX. 

1 t/f*v$y £y iffgyc K*AA/fiov, i |f*vf, Qfoete* 
ifAAojxr** 3/tAhv y$6pna Sc/fxxoVioy» 

LXXI. fipi^P^.a*. 

INwf /ff$, x&) At/gVf^ *vvho$*e irtvat «AAvt 
OfKOlC> &AA* Jjiilac f/AlfttS'' itftQfoteot* 

%& fjtiv tpl *§q%uv\ «rvov J' iy» w srorf Afftfrfii* 

wpdeatJLiv * xoi vi)y 5* ii%tri ft*frt/f /ijy. 
vuv $' 6 ftiv #£>«* $xrfy £y v^afi xfiva $ff?f$Mf* 

Arfgvf., ffd 3' lv xoAtC/C ou/tovj ofac irSgvv. 

> 

lxxil 

\Jg$$of}6*e SvtifNTt nanayytM^ vwv rfffejAftff, 
lvvt/%/0; Kg&^ttg TAfc/fort/T# xfAeieov, 

yftt/foC t/Tf? xe/rac> # T ' f**< &?<*X V T « T * ^ ri wxr^c 
xm} ro $iAf?y, {*' Ipac 3" add yfAac oHvat^ 

a$t $/Aa dffVrrifff %&gtQ' 9 v ** T ^ v /3a9wv #;$£* 

ffe;g«r* yatgvttQ ravra r« */Kf* fff*Ax> 

t 

p-**. LXXIII. 

JY±arf3; tV lv x6Atoi#iv $ , vvtioc Qf$$tv* Tor/ijorv/ 
kftxy&kott) fitfv Tlvtvp Mfitvtev £f«c* 

LXXIV. 
JtluC ayytK* %/xtqt *tfif<J)^f, x«i r*£vc fA$eic 
EtfTffeCj *y avtiyttQ, A*$fiec *2&ic *y«v» 


MEAEATPOT. 23 

s 

LXXV. T. I. 

TQIQ WOiQ ky§iU$S)Q VfipaCt, TlflOflOV* 

r 
' LXXVL 

\J rfc^ffdc Af6fa?0C lc *«<&«€ $A$7* fi&MM* 
, if 7fcvr«f ActpvgoTt; Vpitaet Tipaf/u, 
rd yAt/xt/>/xfov Eforrc; ^flV fWtoC* m r6b*$ juwdy 
v £«p£oc IgSi' QAiytTxj wvf xvqI xadptvov* 

lxxvil - 

KJixiTt Ttpctgiov tb jrfiv yAa$tf£a20 xiAqrac ' 

&AA fa) piv WTOto ptT&Qfsvov , «; xl?jfc 'V«, 

xvfrbr«f , Tobtdt; $* Iv.Kihvrm <jrg6rovoc» 
l*la i* aloag^rk %aAa sxalorAaiLWva pas&v, 

ix M ciA« Tffrri; yarfdc e'x,e' forioxQ. 

wknntitCgtty y6vxfftv o* tvTgopcQ isi c&Xc; 7 

}4fsvoc y $q ^moq i'r mv AfcfftftfCz ^i\vjy t v 

Ttefair ctvuP -ijrtpuc. 7f«3'c *V fixo*6?f. 

t 

% LXXVIIL p. *3- 

EJf Qmvtov Iratqxv. 

V-/J f** tTfoocrj E$mq r^o;c, .« A^jwrao «vivf;*;, 
«C «r^ffl C> otl^ofihifv Sijxsv vvo y.^xVty. 

« 

ucxvn. 3. Scr. »?*. 

B4 


24 MEAEATPOT. 

T- 1» cCytcupov 2) Tl&otct <pifuv Kfaf <)oc nofoQeyyiQ 

t m 

Qavlov , axgov ipotq tififutft xvf ifiatov^ 
Ix ii fit Qiyycs «Ttfgf. ri $$ fifctx^ tysvlov «$$g 
*v f ^vXfa T i Vp xm6n*vov Kf*J/$C. 

LXXIX. 

tLttTrtvZov rbv Zffteret Qvyttv. b * tt fiativ k»&ty*s 
fyavlov Ix riQwt , tvgi pc nfvrrbfitvov. 

%vk/m9X{ i* h ?4£«, gffdc ©*' *xf»vvz* iw«, 
xvi*n* irvfdc £f*fracj tti [U A*9«v e"0«Afy« 

Ik lt $Aoydc t^kttj p0< MtfKfjLtv* m 0«ft) Qiyyeq 
bafttyav ipol. (liy* xvf *>«v/ov h xf«o7|f. 

LXXX. 

tlsS^ofroi vatQ »i tMylrtlts , aj irlfov EAAyc 

ffAf JTf , X«A0V xlAffOJC Jf£«7*fv«# BofiaV) 
iiv tw ix* ittvm K««v x«t« v«*ov JftijTf » '' ,. 

*«y/ov Jc %afOTdv 3t?xo(xivav viAayoQ) 
tbt* t toc ayytltecSt * K«A$ v»$ , r6c f4# x*|t/£f< 

tfxggoq h vaCrav , o-offtfi 21 xf^OTlfov, 
tl yaq rnr etwotr\ ev U riAoc avrlxa x*l ZtvQ 

bftfc ypiTifae xvt6ftr*j tic iSbvctQ* 

LXXXI. 

v £lC A¥*>& «Vc/f«V # 

^J?${*> *t I* 01 «V#ff«rt, T«jg£c vff) kojtov Mrns 9 
«£T< $/A«C Atfpuc Xf tfT ) &i*tvOfiivip\ 

LXXX. 6» cod. vcffffiifrov. 


p.*4- 


M E A E A r P O T. 3J 

«fts t^A/v TffJftfC r«%ivdy dflpfv EffTffoc tSfC* T.L 

« yAvxv $£c £iAA*v flc ifti xtKf6T*Tov. 
ijJif yif x«> 9g6t$tv ix* AAKf*»fvifv A/dc ifA$fC 

«vr/ct, uk i$«$C *' tffrt x«A/v$ff«/ifC. 

LXXXII. 

«AAoc iVf* A*puc S&tortS* Jsri %A*v0i ; 
«AA* &rs t«v fethvkv xforfic i'%ov^ ukvc Mmc 9 
*C jfrSAAffy 8T iftoi $£?c ijr*%«iff"x«KOv. 

LXXXIIL 

iLliffMf tovxQT&fnfy 91 plv nc ^ic«v wrd %f$T« . 

riftrrrAf*' « 2* |y i/«) vt/v rtvd%$t xf«}/«. 
ff dtf «f #«/3/3«nx3c x*r£%tt iriSfCi J tif*y« £«174«° 

ir) x«) |y tpvgfOiC €&fl$y*i 3fff*ic Ef«C» 

LXXXIV. faOfe»*iMft -, 

£fc Zyvt$/A«v tr«Jf«v* 
nVQ$l*+ XOAAOC f*iv Ef«C , 9<ryY.QtT0l tt $/ATf« 

Kt/yf /c itttttv *i'%uv , «/ X«f /Tf c 3i gaf iv. 

LXXXV. 

X /c jkoj Zif70$/Aftv A«A/«v wagihtftv / r«/f «v \ 

r/c i*/«v ix TfiffAv j}yay6 pot X«fir«; 

» 

>j J* Mfwc 9f «yj)f %g%G$iCpivov otvvetv ifyov P* 2 ?- 

d£f« $'$«C> x«£r«y r«v Xf/f/y iv %*fJT/. 

LXXXVI. 

i\jt/f<fAf% Mtfff«f r&v gmnrihy x«) Atyac ^i*4f«v 
o*yy nf/5<?r, x«i Ef«c x«A&c ¥$ifwi;s*, 

B ? 


26 MEAEATPOT. 

T. I. Zyvoo^fAa, 901 fKSJTTfa Tl6$otv kvivtttutv , Ijrff 901 
xi Tfi99ott Xlfiric rffic itocav x*£frac 

?«%.&»*.*. Lxxxvn. 

Ajd p«*Aoc, v«) n«y« rdv Afxo^*, mitrlh ftlArffC, 

Zvvotyihay rt hiyu y dfoi) xfixttc. rt piAof. 

to7 fff <p6yu; wdvm fu *i§t*ti%x9iv Eff*rfc> 
» 

b$* tftfcv itprvtv9oii pottbv i&9i %ebvov, 
« 7«f /^pi iiogtyk /?iAAff trl^ov, « sriAi /xuf*, 

V #*?'*> * • • . r/ A*"y« ; jr<ivr«, xv$l $kiyop*4. 

LXXXVIIIj, 

_ Htyitie ZtjvoQltiCt > rft/$f?£v S&Koc.. $&* M 90t vZv 

CUFTSOQC $}ffpttV VKVQ^ $>) f)Xt$&fOtQ y ' , 

4$ M -9oi fiqd* HTOfy o «a{ frtbc 'tinn&Tct SiAymVj 
Qotniifi V«r«5(3 J* «M$ ly« fff plvoc. 

LXXXCC 

Xli T$l99oti X&ftTtC T£l99&V ^t^dvmfZX 9VVf6v* 
ZHVO$fAa, Tgl99ttC 9<>H$OXX K«AAO0*tfv«C ' 

& fib M %1VT6$ Stttiv* t6$qv } a 5* iwl pofQsie 

tlttfov, a 3i \6yott rb yAvxvfxvSov ?in?c. 
rt*i99&xt 9iv ii [i6vxg KMf « Kc/srffC ««rAftffv fiJviv, 
, 4C«i IIff5« /t*<#wc» **) yAt/xD xaAAoc Ef#C* 

1 Ira/ifC f*of KA/vAnj/ ra^Dc £yytloc } vet9i s i* IxfQtc 

ZlJVO^fAgC ^xtcoti VfOffbtSdft^C TCilt * 

LXXXIX. j. cod. ««> KArfrf*; tfAf/fv. 


M E A E A r P O T. 27 

AyfVTvo? fiipvtt ct* *d $* v *0a$yt $iAuvr«n> T.L 

fvfc if. f Ht, srtVf y * v*> : $<A4p**f , irtrtv. 
*9v%a, &} $$6y%xt , fii) x«j wtynotTQv lytigab 

Kivjftis ix 'ipol &Xor&nt4 iifoag. 
nv f ayayft; r $ v **ft*y iefei ff*4/« tfi AiovroCy 

jU3V6* r 'y x#) JWm %t*£l <pi?tiv ' jt6>*Aoy» 

XCI. ffad&<fiy>.&, 
tr 

vt. ■? tf tf 

iYjff^fff* toV E?#t*, rdy ayftov. ugrt ystg ufrt 
cg$?ivoc lx Koirac *%*r itTOirrufityvc. 

« 

*Vi J* $ ' vatc yAmcrffcxf vc , *gtA*Aoc } 'vkOc> &3*p/?j)c, 

rjft& yfAtfv, irrs§6tt$ vfirar, $ctffTgo$6eo;. s 

rarfoc d' uxfV ^ijgAj <Pfa£ttv rivoc' 5rt ykg A23$£, . 
» JC5«v ^tftfi rfxfrv tov $f«*i)v, « TtfAayoc. 

?£vtij yaf x*i w«tf/v hfx&yftvrtq, JeAA* Itofare 
fti th vvv t^vx«ic «AAa ri$wt Mvx. 

XOtlTOt XttVOC, IJ«, 9Tff) $A>Af6y. H f*f AlAjf$*£ 

ro%or* y Zyvo$lXac cpfiart xfvirrofisvog. 

xcn. £»^« ^m .p.'n« 

ll$if Aft/xoy i^ov 3£AAf/, 3aAAf< di $/Aop£fo; 

v£fx/ffro{, 5iAAe; 3' £§tal$QtTot x?/v&, 
jfsif $* t? $/At?f*TOc, lv uvStttv wfipov uvSoCj 

Zjfvo$/A4r, TltAvc jtfD Ti&fAf jfodov. 
Af/p£vf£, r/ uArat* KOfiatc' ixt tyatlfa ytXxrt 3 

fl ?&£ ***$ xqkvtav aduTTvSuv %ityavmv* 

XCIIL An^ * 8^^*^ P- a * 

\J%v$6ctt xtSvanrtc, avaiMtCy atfiaroc kvlftto n 

f/^wvfc, vvxrdc xWjaX* hirr£gvy*j 


'1 


. / 


*8 U MEAEATPOT. 

T*f # /tofiv ZtfW$JA«ev, A/r«p«f, «r«Vf$* jfftftov &rv«v 

«t/ftfv, rkfiit i* ti£ cetfxoQayurt piAv. 
x *al rl xfo\ nAMH&nv *&*& ; *o& £?f*C irryxrot 
rffxovrmi rfv$«f«? %fmr\ %Jutuv6fjUvot, 
«VAA* irt vvv «foAfyf», tcaxk $fipp«rr«E, A*y«fv riAptff» 
« yvm*tf$$ %9f&¥ ^Xarincmv Mtmfuv, 

XCIV. /«*%***. 

JL «* #*</$«$ i$3D ylywS** Afyf* i* «Vi r*$ ^tfJforroc 

Z«v«$/A«cc ^mttt r5 AftAfy riporoc. 
KA/3/0V * «75" Jt l/i0?c wv/£gt\tz 5f Itar 
ajrvftff) ifwx&v r&v iv ifull wforiot, 

XCV.^Jg.f.** 

1 IflAfiV^tf, *«) ptarfic, «V h xihxottt xa5«&«jy» 

T«Af/tf5«. r/ 3* Ipol to* £fs#d rSro rfi^«fv; 
Kft} , yif otpov J'$tf x«£ vwixrt f ov * «?Xf * #* ow£f 

xy/£ff° xa) xAouov «vAA* /ur*{u y«Af. 
«foc ** «*« Acnrov «TrffTOv, «j/AffAov, «{d Jffofxcc, 

«Vff oy, *V «#r$ ifxrff $/A« riSetfiv 
9&9T» rifac. rolyotf mxf&wormi. $t rte «WojtAbc 
' . ipxogoe omZrtfff n&i $iA«i, *f««7r«j. * 

' x«/r«f A/oot*, f«tf, frfexfVftivoc» $rt tff «wAf?, 

94f#fi* Z«v«4/Af« rfvTfoQoQ £ti ftivu 

p. fil. XCVI. ttttJUj.f.^^ 

J Elf HJUoMftfv fr«tf«v. 

JJiVTOC ipfc ftf«)J«c r$v « vAffAOV HA/o«*'f*V 
4wg*/rfr ♦«'Stfc ^JrAfW7«y «frrtc Ef«#C 


MEAEATPOT. *9 ' 

xcvn. T.L 

04aa«j r*v h lp$l m-MAAophav «f a&*y. 
*M* iyt tvitmaiweav Mfa Tlfaov' ff ? k*i *tZ u* 
tty**9i ** Oii» rk* *jr«A*uf0v ypftv* 

xcvm. 

EiyXff, **) ir*A/v ff*/) y **A/v, w*A/v, HAtoiJfmf* 

tM 9 *h kxffrnp ri ytomd u$*y fvofia. 
uai uot fw pftz$hr* uJfose *al X$'Zfo Uvrm^ 

uvmuJawov ntivmq, kutysrfau itQavov. 
hanfCts $iA#f*rov Ihi ffoov, ivtxa tttivav 

MAtoS-t) xi wiimmQ iuorifotq fVoff. 

XCIX 
jLiiyx ffl *** nfi$i*c «*> KfaeAoe HAto$e!e*c, 

stxr **5A* r^ *£r*c *dt/Afy*< Xa^tro^ 
mvrk yk» uf luo\ ytfyvr** 5«ic» 2c rJ *-*5f<v«V 
wou *v **f*r 7 « rv?xff*#*c *iouM\. 


«fr«f«t* rfc roVwv haixM**1 *Vt*i *<*» 

rfc r*Vov «vr«f«f nmJj «fff Eftrr* U&%W\ ' 

«*rf rftgf? Tft/xac , **} . . . rfc xrtfsrfc ; HAic }*f «c* p. 99. 
0*Tvf *«Afv sifvffv hri{ IftAv, mfmoim* 

C. I. Cod. rfc rirttf f . «• f7v## rfr vlfff — Fortt fcr. 4** 

«*V«rj« — * r« r. iitatxumomf — v 


&nfg./2fi*..p.|(. 


30 


MEAtkTtOT. 


1 1 


T.I. 


CI. 


p"ot^.A«K.p.ff. 


ra(7ri/£ yag iCvst xviffpa k«« gj$ ntfaltmv. 

CIL 

Jl-jv to%, *a{L\xiret$a $*fiv, A/ro/*«tf ce } $/Aif N$f> 

va) Atro(t*4> *»M«v ttftTtotviy ttorvta NOJ, 

*y t/c ^JirJ, ^Aa/yjj £ej3Asyftfv0$ HAiotiigme 

k 
34ATfT*f, Jtv«9t4 t 9 JC?* 1 ^ %\t*IVOfiSV0Z 9 

0* 0* 1 

Kttp&*3u ftiy * A<!x»f<" 1 i i> xbXxottn iiultttt 
£<;rra«£«); x»/fS« itOrtgo; EvIvpiWy. 


CIII. 


O 


xa> skoM&y tySem %vi*ytaTa ?*f';pvf?, 

tf?« f*fv*/ yofyfc f*0< A«/»J/*v«, $' firr# 4/Atffa 

1 

pvtf/zort/yev ^t/%i*a SiArer 2v oUetia ; 
afa y* Ejpi «'i/yxeirA rfc ilxft/g, xtxfxov tivttfov 

tyv%air/fr%v rifvotQ kpQtpxAffost Qttet; 
i) v*0$ aAAog e^C, v«*« xa/yv/*; wrore k$%vi 

rotvr itfiot; } $hi *' 5« **?&*%* <fx/A*£. 

CIV. 

V/ f£$avoc 4r«f) x£*r) f**f*/v«r«f UAtoXvfafr 
avTi) d* ixAifVtTf/ t« yc$<$yu rtf$av0$. 

p.30. cv. 

1 1aI$« Xsonoiovj */J%m f UTX^yjv &pa ptgroto, 

VUgKlGfQVy 9TAtf|« X*l T« ysA&VTQC Xf/Vff, 


CUl.a. Cod. J*«<;c*e*. 4* Scr. Jv^xAu/*. 


*l 


M E A E A r P O T. JI 

trAig* x*\ xfoxov tffo 9 ffVflrAiga *' }&xtv$$» T. I. 

vogQvfftfv, wAi%m x*t ^iAffara ?c'o>| 
«&C «v J»i x£ora$o<c pyfO/SoVft/oc HAi©$«f*c 

tiwXox*\tov %*ir*v av£oj3oAp rtyavoc* 

'CVL fadfrAm. *& 

Jl\*> rdv Efara, 5/A» r* «r«f* bni HAioittfaf 
QbiyiAM xA«/«/v, tf r«c Aarcfttw x<$*f*c. 

cvn.^.*u. / «* l 

vixaVfiv «£rac t*c Xaf irac gafiffiv, 

CVHL tfr.P.ftU/.,,,*. j^.fl*». 

J\*$rti*trt §ii A.if*ct t r( pot zeolc HAiotafac 


i£*<7«/C> fWfoAiffuff fjafivac xaAvxac; 
jf rl 7« fxtfv<7«/c 3r# xa' yAvxd, x*f ^vsCwot^ov 

wtxfbv ottl xfao7« xivrfov £f«roc e#«> 
*«) }ox#*«, twt ttw*%* j3 , i . $/Alf «rt, wmxifimg 

5?i£i * jraAaj Tjjv *i)v odapfv kyyttinv, 

cix. euetjff.+jjfaw. 

LAaxftv* 0os x*t v#*f$g )i« #3ovdc, lUiofaf*, 

&ufti(i*i y rofyac Aftyavov #Jc A/lav, 
9*xfv* «W£axf vra' *-oAvxAavY« J* Ijti rvftjify 

*wMm v*p* *65«v, pvap* ^iAo^fortyvac* 
olxrf* y«f , olxrf* 4>/A*v rt x*) iv <p$tphotf MfAfryfcc p. Jl. 

*!££«, xtvtkv f!c AjCffOVT* g«f/v. 
*) *i, sr» r& 9ro5fiviv lao) £*Aoc; *g**ttv Ai3*c> 

*QW*€tv* axp*iQV ¥ avSoq ityvgt xo*wc« 


n 


i 


' 3* M E A E A T P O T. 

t 

T,L JrAAi #« 7*vup*f, 7* Txvr?6$t, rkv navttvPTQV 
ngifia *o7c x«A*0«, ttartf, hayxAMaf. 

cx. 

Attparoc tfvtpSgvToe kx aftieoc olxonhoio 
^OP^vgin fifttyft QtPavSioc ttapoc J^. 
V«r* 3* jcvavjy xAoitf* lr£4>MTo wotxv, 
xai Qvra ^A^avra viotc ixdfixrt xtrs/Ae/f. 
' •/ 5' awaAftv wivovrtc lctftQvru ifScoy Hu« 
Attp&vtQ yeAomttv, avosyofxivoto poioio. 
%al?tt xat itptyyi voy.tvq iv Vpwt Aiyah*v y 
ncil woAtoTc l?l$oiQ ixtTi$Tsr*4 aln-oAoc alyOv* 
ifjff W irAanwvv ix fvfla xvftara vaVTai 
*v«/J awv&n* ZtQtfH Atva xoAxutavrtQ. 
ij*i| * ftf<$£«*7 <ptPs^6Atjt biovCetp 
$v$tl fioTfvttvroc ipii&fitvot TPlxa kj**S. 
efy* 21 rt%»titvTa ^onytvitest ptAtfcatq 
xaAa piAtt, xai «fy/3A«i i^tmi lpy&^ovra\ 
Atvxk xqAvtpiItqiq vtbtfvra xaAAta x*f 3. ~ 
x&vrx 5* Qpv&vv ytvt) AtytQavov atfiitt* 
aAxvovtq wtpl xvftoty gfAjfowc etftp pSAaSfa, 
xtxvoc Jr tfx£«wv T0r*fi5, x «l i/V «a*j? *»$*'*♦ 

fJ tt $¥T0V **i?B#< *•'/**, K«i y«fc TitofAl, 

*Vfii£tt » VOIUVC, XOl TiPTIT*, tVXOILa tfAO) QO 

p.Jl. *** vavrai TrAauetf &iotvv€oc JJ X*ff4f/, 


10 


*S 


xa\ 


CX. 4« Cod. Vat« iutatrti. 


M B A B A r P Q T. , N 

xeu fiiXwtt wtrtxvkj x&l mdtvutt fiiXtmu. . 
**t v Xtn **f tottof iv tletft xmxb* htt9m\\ 

CXI. 

xlzn*'C rfrrif 2fo*tf*te rmyfvtm pf3(/r$f)^ 

kyfoviu4v uiXwti^ Ub9*v kfxUAXmXoq, 
mxfm £* i<pt£o(tevde wtro\Xoi$ wftovolhfi xmXoify mlSitwt xXat*ttc, xfmri uiXi€u* X6f*s* 
kxxk, QiXoCy qSiyyu rt viov htvlfmitct ttfptyiie 

w*iyvtov 3 krrmtlv Tlmvi xfixmv xiAatov, 
1o)fm Qvymv rov Zfmrm , utfttuflfivbv vwvov kyfttcm 

b$&¥ iw) ****ti xtxXtutvoc wX*r*vm* 

cxn. 

J\xfUy luMv kwarxu* wiSmv y w*f*u6$iov vxvw y 

**fky kfMfmln Mvr*, Xtyvwrifvyt t 
muro$v)c ulunu* Xvf*c , xfi** po< r) woSttvbv, 

byxfvMm- QiXotc wo*i\ XaXac *rifvymc 9 
Aq um wivmv ftcmto wmvmyftwvoio utgiuvxc } n 

kxfly urrmcmuAvii tySiyyov if»rowX*vov, 
omfm Zf €oi yjrtiov ktiSmXie ofSfivm^ £«'*«, 

xmu ifootfkc riumrt *x*£jqu£vxq $sxktmc, 

* 

cxro. 

A/ Wu^ou rbv Bixjgty, hr* ix orvfbc jxaS' b xufift 

vitywt VTtf rio)f*c ifrt xvXtvUuivov, 
rxvtxm 9vv IWfupmtc tfiutoc $/*«{. xy li vtv tify^c 


33 


T.I. 


34 MLE A E A T P O T. 

T.I.p«J3- CXIV. 

jl\v3*f*« €ot MfAfeyfoc itv evpxalxTct* Al%vfv, 
Ktfsrfi 4>Uif, p«f#v *S3v $fro *xvvv%fimv. 

cxv., 

X /c r**f pot BvtjTwv *tfi Sfiyxoictv kv1f$n 

ckva*, *mvmt*%i*xv rfftyiv Evu*A/a; 
jfxf yif alyavimjf wtftayite y ttrt n W<Ay£ 

'«AAe^oc, £rf $6v* xfavtftv fffifff tfiicfC. 
*AA «vr«c yavowvr* x«) UfVtpitoxTa rr?«f«f, 

ot&, x»f litt ivftrieC) «AA* #ff£v €V«f«* 
•te 3*Aafi0v xo€fieirt ymptitjQV. oxXm il AtSfp 

*ttp6fjuv* pgOTftp r«xdc Af»j#c f'x°'* 

CXVI. 

/YiJrdc i /9uc IxiTifC iviftSfttoQ, aftiftt Zfv, 

lAuxarxj) yv%$v fv6ft$voe {htvftru. 
«AA& ftidfc, Kfov/J>f, rdv kforfia. **} Cv ya( avrde 

wof^ftiie EvfsSmic ravfoc, **«?> tyfvtf* 

CXVIL 

T. 
ayraA) *«<*, Nj60*, xAtf' ip&v 4>£m, uyytAov arae* 

« 

df*|«f rfiv u%i*v oixrgorarav kaXiav. 
Atrf x6p«c avatiCfAaV) 1«, fiafvrtvSiet $c//?tt 
yttvaftiva r6^otc ktttvfaatla ytvov. 

CXV. i* Editt. ««f) Toft 9f . Sufd. ejl. pr. 9m^ ^f. «>. 

epithecon quoddam voci Sftyxrff congruum dcctfc vidc- 
tur. svyrw* «ft io omnibus codd. cjuodvir <guidam<foc>us 
in.marg, Scal. male mutavit in Snnri* Bc in Lettt. p. jt . 


MBAEATFOT. $$ 

S toi xoTfcc i'r tlelv. draf ri rfo* a\\p' 3 rl vXtCccwj T\I. 

a*, «}, ^rXxfifJtvftt *af$tvtxatct <p6v«c 
m itiv ya$ lutrfc-Q M yivactv, a ? ivl xoAtoiq 

xlxArr«f. & f M ycte t i X* iTtfiarthoQ» 
*AA# 2 avrwrlv 5tf/z/3«? (HAoq' a h? Jsr' o'tro7Q P*34* 

i 

Vtmcta " rctQ $' £p*rvuy. Mptft irt $£c 6f <&*• 
* 31 AiAov ?iq%xca TOtktuf fip* vvv vro SaftfitvQ 
fcATttf eafXovayHQ ota irimty* &$°i* 

CXVHL 

mm*$fu<p\ Hf&xto troQ iyo) *o$x phvoq avevfuv, 

4ty*} T&&* ic varfav xftlCGQva xal tofylyQ. 
A&g ykf xal xoriuv, Aetx, $ivc f ZOotyfQvxQ avtfttq 

vXdxrtw * A«/UTf2k ${t]>atitvoi9t %uftQ. 
ix inr tyuv; p>l rfitxfiQ' **** rA%a xa) ri rt vttff 

* 

CXIX. 

Bfc rat fivxttitfiihtf* 

4*f£;r«fi)v htitto 5*3 %tf*, xa) ra xtAaivk 

Hfivvfttv a\$JiTH iifivt* QtfCt<p6vifQy 
rafStvot iic icfiiv xa) irb %$ovi' woMa 5* i TtxfoQ 

aUxi* *«$* twr&em €<pAv9t *af$tvl*Q 
Kf%fao%OQ' Mttv }i xaAijv Q&rfv ix M xa>Jt 

i'fya> yvvatxtiov irfXTtv sIq zoAefiov. 
XltifiZtQ, ri xlfqctv itf vfifttffaQ MpfivQ 

IrfaxtT, i% 6cl$ tyurl %*ftQ6ft*V9Vf> 

CXVIII. 3. Cod. K y. iy* ««> t* xiav Artm *tn l. *. unde 
meliuj fcripfiffem ; A. 7 . iyd xotiav *Att* 9 $• 

C 2 


-\ 


3« 


T.I. 


MEAEArPOT. 

cxx. 


JL ov rxxfamv, iri vatSa cwa§*ac$hra rtxicnc 

Sfri n* Iwrl rlfvtfv, iarftvrm Aoywv 
iv xlAxwc vifyvtm htrfgQgv m ykvxtfox?** 
$av/ov, tlafivotc uvStct fiocxcfitvov. 
p. 3J. vli f*« p*rflf *t tlx* iro$oc. Svilcxto I* £*l 5o/vm{ 
inrMrtf, toAAjj I«*t) va%w6fitvoc* 
**/ fiu xf lc xAtciatc xfitye •vfxvv, &e Iv ovtifotc 
alh Iff v xoirxc ytiroviovrm rmQov. 

CXXI. 

1 l«ftpi?r0f ^ 5fc*<V'> *& rlv srafoc « /3*f Iv f Jc cc 
AUtyivxv xmvrif vvv t7ri%ptc aftagnQ. 

CXXII. 

m tLlvbv kvn$Qit£vm ric x«) rivoc iccU $4>iXsv\oc 
E&xforr/lftf. ***l*stlc $* six* «F #v > 0©f«««"ftfc» 

m i?flCac ft rivm fffywv {Hov} &i tIv ifcVfy, 
iii rdv lx vxflv * rlv II ro$0?c iraqov. 

m yi$ai I*, * v«V* (9/ov &Airfc; 0j?Av$ov Atiav 

■ 

*x£ro3fAf), xf/vtfv ytvc&fitvoc. xvhixmv. 
• j *rffVf?i/c; **»*) xlfra. *A<£f3oi vtf ro {MfAot lAafff 
cOptyuvov ifivvtq cxovra Aoy* jS/erov. 


CXXIII. 

B*C rov ro5o>#v Avrnrlrftf dlnv/tf *ftj*r*> lo)' $ ofowita *v fWxrwf, 

iUj oyttn*t tthdltfg x«) 4?f^y«Aff« 

*/Y roUis, ctvSxjim r/ tfoi yof>«5rlc aXixrmg 
IV«! K*AA*fyfi txxTrofifoc rrtfvyii 


MEAEATPOT. 37 

woeJk vQmf*i£tn Viix*c xX&Zov' **f* $* I» «$r«c T.J. 

paSutioc wfowtemv x4xAit*i kvf£y*Aoc\ 
5 n \& yt vixktvr* p&%* €x*wr^%ov *v*xt* 

Mffarrf/f» &AA2k s r/ «r«i_ ttotiyytov ykffOpyaAoc\ 
srfdf Jfrj rl Airfrc $ r*7*0#c J hrwfftcti kvlfl wtvt%ff 

tfv&og x\*yy*7g vvxroc itveyfopfvm. N 

« toxim* €x*xrfov ykf kv*ivtr*\. «AA& <rd mfoftt p. 3^« 
io k$*o$ofovj vlx*v xottlv ketf&fttvov. 

i ty*6m xdl rjtff* rl ykf r*%Dc ttxtXoc kvijf 

&rf*yaA 7 '; vi/v }j) rmrftxic i$f*€&u*v. 
Qolvt% ivixav ivfef/, trkrfav tt, fttyav%fl 

uarffa 4>otvfxmv y rkv roKfaatd* tifov* 

*** > % mt 

J S ofvic 3, Jrr/ ytymvlc 4vi)f, xaf th **f* Klsrf/v 
rfxrOQy npv M*€*ic ttoixUoc &uvo$tr*c. 
txvnrf* t i%ti *6vS*nia ■ xiy* m $v&€xtiv M rttovr* - 

obo£ft% a } xfovtr^c ivvfatt kff&yaAoc* /- 

xa) )i) €<>u$oh* r*VT*> rd }' tfvopa trirfot ktlfat, 
30 Avrhf*rfov } nfoyovmv Qtivr lar IfitSevfwv. 

CXXIV. 

VSIxrf orarw jt£r«f , c#, Xafi%tyt, 9&fOV I; Ai}«v, 

_JxTt»x*Atxiryv irotot xxaufh. 
V 7&f *$ x* & xfrfoc kvfftvtVj *vix kr oixmv 

aJaxts olftimyf €tv vixvv kjftofyiftw. 
wfvSoc i\ £% tuivatov kvmftovro ywaixtc, 

*\ tij rkc par&v 4>tv$ou4v*c %/kftT*c\ ' 
x*1 xtvtkq mZhac? l<) xaxoxkfStvt Mo?f« 

t*ttfoyiv*c* fOfykv i'xrv€*c th kvtuvt* 

c 3 


38 M E A fi A TP O T. 

* • 

T»I. rot% juiv bfMfytxtt xoSstv flrjtfa, toJc $b roxtvft 

* * 

frfv&IV, ro7q $' ayv&e TtvSopivots kxutv. 

cxxv. 

\Ju y&povy 4aa' Ai$av IvtvvfiQlttQv KAf «f tr* 

Zi%xro y xxfSvjlxQ afipara Xvopiva. 
ttfri yaf 69vigioi . y<7p$«£ M ituxlrtv a%tuu 

Aaro), kaI 3fAvi4MV lirXaraytvvro $6f*\ * 
p. 37. gaaos *' oAoAvyfiOi Mxfaytv , Iv 5* TfihxtOQ 

tf/ya&lf yotfbv QSiyfta lA&afpifXTQ. 
«/ <*yra) xort Qiyyoq t$aiv%av %xga jrarji 

Ttviwij na) QStpivf, vtfStv i'<patvo.v bfov* 

1 

CXXVJ. ' 

JLXTfipxe, 2 fyve y fiatvt* irag eCftfHfu/ yitf S xg£9fivf 

tvitiy xof/iM$f}g vxvov oQttAoptvoVy 
EfagartB MtXixygOQ, b rhv yXvKtixxgvv Zfara 

' Kat M«c*«c IXxgxtQ cvwxLcas X&fittv* 
o-J StovatQ tjvZf *>9t Ttfcoc, TMgtw $* ttfk %$mv* 

K0£ •)' ifxr^ Mtfonuv vfief&w lyiforfoQcL 
&XX* l? fffv S^OC ifri, SEAOM * f 2 $' iv 96 yt «tow?, 

ATA0NI2* tl ? EAA>//, XAIPE. r* / *#rt (pfrfro* 

f 

CXXVIL 

XNatfoc ifta Sfixrttfa TCgoQ' x&rfx ? ipi rixvoT 

At5){ £v Aetvfiot; vxtofiiva TaSafoiQ. 
Zfaf&rt* ? ifiXarov i 9vv MuV«i( MfAfayfoc, 

*?&rx MtYtrrirttaiQ 9wrfo%&9aQ %aft9tv. 


MEAEATPOT-^ - 39 

«I ii Tfyoe, r/ rd 5«i7fc«; p/av, frfvf^ vzrgtix, ni^fiav T.t. 

vatop*v* iv Bvan&e ravraQ Itikts X&oq. 

* 
mAugTjQ ? *%fea%a r&t iv UkTotct xfd rtpfa* 

Y*?** fa? ytrmvy xpyyfStv Kttsu. 

hKkk fi» tdv AiA/ov xx) Tff?/3tfryv rd *?ocstxort 

%*ifistVy tlc y<f?«C xm&roc, txoto aojAov. 

> cxxvin; p. 3* 

«JyjyftffrwUf. %r% hk rfr lamwpSa* rB w*hmi fy*H MokttyfB r» 
i*vj-0 rmo)9v *i*t iuhpw ttfifat tuu «#*f* tfffum. 

1 irayi, r/ *ot atfMhti, r/ M **) audc tiait Iff/upj 

%*l r/c fiJv, n&Aac rtfppoAov ***l r/voci 
j yif Ef «r' iyfffw #t. r/ 76? J . vtx6s**t srofOixoc - 

If**W» «M£f*v 6 £f«*dc «* e'iiO$tv. 
$ uU u*v bV «£rdv t*%$xbv Kfovov» i'pirxAj ykf $) 

xjjvoc f**v rf/ytfMv* #0) tt r&iyAf ftiAx. 
*AA* «f«, v*> «Toxfa yif» * y«c ftfv ffVff$«, ro^irfct 

f>/ 9 cd J\ $ «TffooiCj ruyofuc r5$f Alyfic* 

1 

lv TfOpoAa. y kfi$%xtQ i&iQ 7*f*C> *£ Tf yf*A*T* 

10 jurt «rryJov, x«/ a-y poVfOv t$uToy£&$ov. 
. m) ixiv 1$ MfAioyfOv ijuivvucv Oivioc »'«? 
:*6u$oXa cmiatvtt raJ/Ttf crvoxrafixc* 
X«jfs Mor) Iv fyStpivoictVy hrtl xcft Hucav Eftm, 
x«) X«fir*c So^/f flc f*f*v tfffwrao. 

CXXIX. 

XjL rtftxrov %auTr%fa %arayyikK*9* xop*v)fy 
ifxvfoc yfa*T*?c 5r#r#T*>* ciKi*^ 

c 4 


'4° M-EAEArPOT. . 

T.I. $*{& rdv 2x r4vr«v *3ffj*pfvov a j Q Jy Spogypn 
vpvoSirxv (MpAy rxf Jvf Aigipfvov 

ixTi*£*«{ MfAfoyfov, ktifiv^ov #* biQxXtt 
&v$t9t SvpvXifa pMQiritov ?£Q*vov. 

bA* $ ,fy«„x*f«$$f<"(r* $?mxovTeiQi<riv SuSroic 


I I I M 


/ 


? 4* APXIAO-XOT 

I 

IIAPIOT AEIYANA, 


L i 

IVJm ftfv rovoo vt«, TTf ? /xAffe • ufr tic adrti* 

fitfiv^svoQj £aA/jfC rtftytfovi **• *irotfr 
ro/«f yif x*t* xvp* g-oAv^Aoirpoif SaAorarc 

e"xAr/fffv* ottctMuQ I' &p$* jtfyy e£opf» 
imtfp0va£* &AAa $frt y&f ovxxlroir* Kaxoiftv^ 

« $/A*, Jti xfftTffj}v rAMporfvxv «"$f*av 
Q&fpaxov. «AAorf ** «AAoc {<gf# rffc* vvv f4fv Jf ^ftfe^ 

lrfomtSf\ alfutrfftv f cKxqc avarfvoprv. 
ifffvrit ** £rf>vt iir*pstytr*4' *AA* Tigirtf * 

tA0t* , ytiyamfiov srlv5o€ krttcAfitvoi. 

H«f*> ** «W Sif&wtw fih Evi/aA/oio Svmxtq;, 
x*1 Murtov J^arfv 3£fov frirafcfvoc. 


APXIAOXOT. 4* 

III. T.K 

ArrfJi ftly £a&iv r«; &y«AA>r«<, i}v *«<•« SApvp 

evtoc ^fiMfi^rov x&Kfrtxov tfx &tfA#v« 
rirdc 3* l%t<puyov 3«virv rfA0£. Iwrtc ittlfiyf 


IV. 

\Jv rot' t6aa' Isr) r6|« rovtfrrfrAf, 4ft 3apfj«f 

r^fv&vof, ft/r* «v £$ p&hov Afyc .ffwiyy 

- v * 

Jv *fMn* %«p4w ii «roAfreWv i'*err*i ipyov* 

ravrtiQ yh? xttvoi ixipovts fjf) tt&XW 

$t*x6r*4 Z&fiotas ZagtxAvrof. 

m 

Aaa* 2yf 7 cDv xsoSuvi 5off« ha rfAijftr* vydc 

(po/ra, **} xo/A<0v *u[txT «$fAxf xltav, 
«Vf J<* i* Qtvov ifvfyZv lt*l r*vyd4 9 u$i yag 4ptiG 

yyjqtiv iv $t/Ao*p rp$t ivvifsoptSou 

1 \ 

\ * 

i 

* 

i - VI. 

i 

| BffnSv It rh Mom rnt 43* A0fr *0«v»#piW tV S+X&mj nml & rvjgfrra 

vftilits TM^rf 9 Aiyw tLtT£t£ir*t tv &v rfcv rup00f «v ivtytttt$ 

E* T 
2 xf/vn xf$ffAi)y *«} %ttqiviT& \Uhttm 

H$«'T0{ xff5«foiViy jy tTpcctiv «^STOA^tj. 

f N - ' 

• " . VII. 

Vy«Tf Tl y&f XA«/«V ItfVofXJH* «T» KOXM* 

$9*0, rif x«jAo« xaj 3ttAfo{ i$.f?0v. 

' C 5 


p.41. 


V 


4* 


• APXIAOXOT. 


T.I* VIII. 

IxAntfliil wXox6ftvv /f^y avi$>tKe KaAlrrpf» 
Hf y , KBf /S7«v kvr' l*&Q\9t yapav. 

IX. 

V/tf ^iAl* fi*V*i> ^arifycV, 
A* 3j*TfTA«yplvey } 
P-4 3 * «W fio?f6%oiffi yavgov % 

^ «3* vve%uwitfvov. 
kM& poi iln t*t(2)s y/ 
Jrr$«A0f ptfatuc, 
x«f ixivoijfiaft lastc. 

x. 

U{ fMI T& rfyftf r5 XQ\V%$faH ftfAfff. 

tV «A#* «•« p* £f(A«c, &' toyxlofuy 

5i&v fyy* } ftiyaAyc ? Jk *>fi rvfmwftoQ. 

*xbx$o5iv yStf hiv o$5*X(M&v ift&v. 

XI. 

X o7oq *v$fmmiet 5i/f£06 , rAavKt Aixrtol» «r**, 
ytvtr*i Svvtoi; , ixofffv Z*dc 10' i?ft#£i»v iytu 


Kai 


XIL 

$fov€vVf re**, SnofotQ fyxvfrtoiv i'zy\ut*i* 


IX» a. Scr. ^MvnrAiyfUnv. 

/ IX. 5. Scr. ttAAi iu*fU rti «Yv *** wffi «v*c«f Ilflv ?«*£)<« 
•1#<J>. fitfi. n»rrt » ««fJfec rt wJU«ft »»* itiv. I. 

Xf. I. Menag. fofp. r. *. viy;, i r.» ««T A«WTf*## -• 


APXIAOXOT. 43 

xnr. t.i; 

1 Axvxe fyx, fi*$i)s yuf ?3»f xtftaet r«f£*fffr*f 
xhro^ kp$i &* **ff yvft&y cfQvov frorr*t vi<po$, 
«^jmc %ctfiMvos. xt%&vu $' *| ksAirrtMC. $6fto<;. 

vjppi, $vp kpnx&vaift xtjtisctv xuxi!(itvt 7 
Sv *X*> $v€fuv&v i* kht$tv VQQ9$xKwv ivxvrlov 
rff*o*> «V &qkq7siv i%$g&v %>^elov xxtx*xSs)q. 
*e$x\&Q. xxl (ufrt vtx&v kpQxtiHv ky&AAto % 

\L'tfl VIX^BslQ lv 0?XM XXTX7TS9VV t olvgtO. p. 43. 

UKXx %xfro7civ rs %xtgty xoii xaxoifiv kt%&A& 

» 

¥$ /Jxy y/yv««rx« $' olog fvSpdf kv$g*ime i'%et* 

XV. 

X oic 5«oZf rf$«< Tat tovt«. . TSAAoau; ftiv i« JMX«Fv . 
ivfyxt ofSveiv fitAatv^ xttfiSvHG 1x1 %$avf 
*-0AA£x/€ 5 kv&Tg£TU€s y xx) p&A tv @t(2*x6TXt; 
Jrnac xAtvac. iietirx 3-0AA& ytvtroui xax&. 
xzl /3/« %gij£piv irAxvxTHjy y.xl vqh *rof jjcf0£. 

XVI. 

JVoxfiarotv itkniw hMv *Y/v, «V ianSporov, 

«J» Sxvft&fjovy lxtt$% Zsuc. xovrvi? OAvpntav 

h (itvtytpgixs e'3>jxe vtfxr', &tox£ ^ac $*$0C 

jjxfe h&\Lxovro$ n hvyqlv o ifA5* «V kvSgslxHQ hoq. 

ix $f r« tjx «7/?« *-£vrg xxxlttxrx ylvtrovi 

h3?&*tv \ N psf£f?c e'3' J//£v tltoftiv Sxvpx&TV) 

XV. 4* «*«V *P« Stob. 


' % 


44 A r X I A O X O T, 

T*I* pnf ft« ZtAQiti 5<f£fc &vrdr/if/tt«Vr«f voftbv 
fJv*A*ov, yutl *$i £«A«'rf > iyc, ixA**r* %4ft*rpL 
<$/Arff* ifTfifti y<fvvr«f, roitt $' jjJD »fv frffc. 

XVIL 

il! Zfc/, cdv piv t*f«v3 jef«Voc« *D $' f'fy« 
tV £v$f»Vyc flf<c Af«fy«" xfi xa£ffur« 9 

• XVIII. 

V-J<* ?«f l#$A« KOr$*¥*€S KtfTOftfiV tV «vif «Viy. - 

f-44- XIX. 

vJv r«c «leWac fctr* *r<0v xxhrtg evQnfAOC $*v«V 
• /y/viT«4. X*?" W fWAAcv rS <J«S cWxfftfy 
<£«*) «v9f«r«v. x«xt?« ft r«f $mv6m y/vfr«j. 

XX. 

jAAijy *fv«£ H$«*rf, x«/ p0i 9t\nt*%oi yuvHpivf 
T\xoc ytvS, %«f /£ft» <J* ol* *rff X*f'£'*<* 

XXL 

AfX/AfXtt rfc •«>§ t* Mfirt0/f « ««4 ffJvtVf 1« v«f Offfv , li« rl 
rf«%d ««) MpMXov hifimKo r$v vfrff* fhr«V 

JTl^f i* «V ^vw £*%ic 

xxn. 

Af xMfXK &r«frfWp«xf rirv %6f«v *•** E*f»rSv }»* rfr cdcUipfvJcy, 
vffl yftr rjk ©**f*t <Sc frffvff » ^vlv* 

vJ& ymf rr x«At)c %£<?*«> *** Wt**(*Ci 
m'<J* tf*rdc> oloc ap$i ZigiOQ fod^ l 

XVI. 7. Scr. «. !*v ). 


A P X I A O X O T. 4y 

xxin. T.I. 

*V&*XK to *f * *i***rU tf tvfarf 6 umgty •?*•' 

T' 

XXIV. 

loibc ^ ^nra; ^c vjrd **f*/n;v iAvf5rif 
xAAfutt i* r^fav «*>aA*f ^y«{, 

* XXV. p. 4 j. 

El yif ife 

I/m) yivotr* %ufa N#c^wA»|C 3fy*nr. 

xxvi. 

Aaa4 («* i Avttiu^t, i 'rcut*, fctpwmif *«!}««. 

xxvn. 

XXVIII. x 

XXDC 

Cifi« XOAd ^(AT^ fVtflfMV V T^**f ¥ ****** 

fyxitiv *vyv6v *tg Uvtm, jintt haMY*9&#i. 

XXX. 

t%ipAaxQv } icft/ flrtf T«V ^aaw *•* flfry %t%n9*T* t 

XXXI. 

E f f«* 

ir^rvfzov yfy | V ydc kvSfvxoiq *AfiK. 


/ - 


/ - 


46 , APXUOXOT. 

T.I. XXXIL 

XXXIIL 

JlVaa* 5aA«c «AAp Kagobjv iabtTOj. 

p.46. XXXIV. 

KJv* #v fxtfQtft ygxvg Ibcr* qAftyfro. < 

XXXV 

F ' 

U** f&OS) &Q etv KOtl yfym n^a99otro* 


uuvfooio av&KTOt 


XXXVI. 

xxMv i^f&tf tisXoq fl&flt, hSvfafjfiov, o?v» 

XXXVII. 

i~*%*9a Sctteov pvg9ivii; It^tsto % 
pooitQ to xxAov avSo;. 

XXXVIIt 

l\i've; Tte i'v afxouOQ &v$£«t»v &«, 
«; «f iAwTijJ xf?£aA£ Tt Katriq 
i-vveivlyv i'$evro. 

XXXIX. 

L-jf£to Ttv Sfuv aivov, & Kygoxfiti, 

*x™t*iv*i 9KVTaAit 


A P X I A O X O T. 47 

fAHVOC kv t*XP*W» 

rm i* Sf &A«*ir£ xf^«A9 tvvjvrm 

9VKV0V k'%MSU VGOV* 


P«47 


XL. 

Hhq htv $vuv tfy&rw iv ol%Sp 

XLL 

1** **t jjk$v ntitaroQ rs xjlvfti*. 

XLIL 

XiiATOftMf, 

-raAAac f**y *£r4ir S«/f/c$ %uruvxvu 

^ xlIil 

JlVi*** 5 TftvrlAtf a/Sc« 
VTifKfsp&cSot rtjfftt vtjtv. 

XLIV. ' Leftt.p.236 

1 

* «*f t>|? efavti, ,%£$$ Itfv xotovpivif. 

XLV. 

^Wt/KJ? TBTfadf roAA&c /SaVjctf** xafuvat 
*tii5>1{ $thmv $£*t?(x nassQay, 


4« 


*•**!*• APIONOS MH0TMNAIOT. 


X 


I. 


Xftfrorffaivf TlotfstXov y 
yxtnozt, hvzvox*?tx } 
4 % J'JiAyj&.Gr.#.i.p,,l$4 t fS &y%*Q* **& J* *# *rA*r«> $flfff 

%o?§6H*t% h xvKAtiy f 

entiiol ^f/Ja^tvt^ 
«xiftfopoj e*xtfA4xfC t 
tptxipHfot StltylViC., IO 

Nwf*ft»v $f*v, 

£{ lytivar 'Ap^/rfiYdt* 

«7 p* fi? ITlAoffot yiv irl 

Ta/vaffoy &xr&y isroffi/rav, If 

*Aa£ilitvov SixfAff fy) 90vrq y 

*CfTQi€t v*rofg oztovrtS) 

«Aoic* Nxff/*c «rAorxo^ 

TipvovTt;, kftfifl vjfov, 

QBtis ^A/oi, «{ jli* *$* aKnthi* flo 

?>A*$vfS$ vf«c ffc o&p* 

«Aflrof^rff* Ai>v«c £ty*v. 

II. 


IIEISANAPOT POAIOT. 49 

tt *% % 

II* JMfc.pjag. 

Sv) t£ ivmbtfUtrt M T«»mffy» 
J\$*v&rmv xofirMit Afiova KvxjJoq t//*v 
ix £/**Au TfAiyws rftocv #%w*' To9t* 


IIElSANAPOr POAIOT. T.U.p.J9 4 . 


¥ 


A, 


f 


b y|f) p2y iTrxaifiUV ovop yy* <Vr« 32 TloZafyoc.^ 
xdl xv>) ejfxyfOQ * xa) Sfj&rfVT* , B&pqc, 
QitffatAoSy ix Kgtjrtic, MscyvtfQ yivoc } Atpovoc. vIoq* 


X a n * o r 2. 


n 
«<}ifl) aQnvoc lole* ratf iwtirO) *y r/; ff* r *fj 

$«y&y ItXafk&rav xar^ifiiv» srfJ sroWv. 
K&oxt& \u xo$a Aaruc. hvi^xiv Aftv* 

2.?fioxMl2ao r» Zaovaiito, 
*a x?6*o\oc 9 titroiva ywatx&v* a *v %ct$t7ea 

sr#>0$f«?v dfurigav tvxXiisov ytvt&v. 

1. 1. Co4* ««tfff «. t. t*V /vr. «V. Verf. |, C«d. A«r»?«, 
«ffr«. Verf. 4. c £f«f «Af/fWf T«f iwaJ&m. 

D 


so, s a n <t> O T 2. 

t 

t. i. ii. (in.). 

X « yftrtt Tlth&yuvt rarijff etviSxxs Mtvlffxoc 

xCgTQV X*1 KtlwCI», pvSp* K(HKO^Wia(. 

III. (IV.) 

JL tfi&toc jftf x6vtc 9 r*v $$ tt$q y&poto SxvoTtxv 

1&$*T0 Qg§ffS$tu*C XV&VgOQ 5«A*fMC, 

I 

lc x*i uxo$StiLiv*Q Txcat viaSayt ffj&£fp 
«Aut(( fprfrom xgarif i$erro K6pxv. 


F-Sfc H P I N N H S. 


E 


I. 


f &r«A*v Zfiftf* radf ye*pn*r*. ***** nf9p«5fv, 

IvrX xal avSfwrot r\v opxto) ffoo}(xv. 
ra&rav ynv Irtjfjuos t*v ItagSfoov #yic eyfatysY y 
*tx aulav xoTifyx*, i»c x* Aya$«£tfc tihoh 

II. 

Bfc B«vk£« rify MirvAyvs&rv Hffrw owtrmf £« A 

^raAfcf, x«) ftieijvtc ip*} } %*) xivStpt xfwri, 

•f'C «£«'« A/itf t*v oAiyav tfTO&iv, 
«3* ipdv iezopivoitt, wmf x^Iqv tfaart %atfxv y 

*ir krol rtxi$ovr\ w& erff«rr^A«c, 

*§ *& 

%/*rt fu vtfjL<p*v tv9*v i'%fs r&$oe f tlxvrt xxl rd f 
brrt Tffri/f §i ixaMt EavKiia y %&ti yivoc 

njvf tiytvtc Ivt), xa\ brrt y.ot d 9wtT*tf)c 
Hfnv Iv Ttppm yf4fifft B l%&t*\t riU. 


HPIKNHI, 5*1 

in. t. i. 

iMvft$*6 Xavxftoc Ipfti* KOAvxXavruv £2 wafiqrmv 

jatav, rf xarit yS; rxro Xiyots A&g* 
BAZKANOS £££* AtAA. r* ft tci xoA£ ptv woSofMm 

iprrkrm Bauxut uyytPJovri r6%*v 7 
k rht xcu¥ Tfi£y*tOQ v(L* u% 16\iav ayrro *%&**% 

rxi l*t xa&tTae ifytoy* wvfxaiaQ % 
ul cv fitVy m Tpivutt y&pmv pokwatav uotlfat («f?* 

if Spfvm yotfov tySiytiu peS>iffi6exo> 


mm 


2 O A ii N 6 S 

> 
SKOAION. 


P«7S« 


n 


sQuAaynivoc uvdpu Ixutov, * 
cfa pi) xfvwrcv i<yx°S *%P* 

yxMrva 1i of h%6(iv$o; 
ix luhaivat $ffric ytyvvy* 

OI.4. Cod. Uupmra rkv b. Verf. 5. Cod. I* 1 Jr, Verf. tf. 

1— — M— — ' 


D fi 


53 


\ 

wm 


T.ip.7& K A E O B O T A O T 

AINAIOT. 


y& s^.s,^. ,,. >^/ 


X 


I. 


iV «v vfo? rt pfy, %xi $(v$<?$a pxttgx ti5»/ajj, 
xb) norapo) o-Aydarf, srfffxAv^p £d ^ahavcx^ 
vjiKibi; r itvmv Qatlvy, Aaforfi r« ffiAtjvyf y 

aVTti TJjfo tttVMSX **0AVXAavV« «V) VVp/fy, 

kyytXf* vxgivfi, M/dyc flr ' r ji5« ri£a*r*f. 


II. 

11«$ $ *"«rj)f, XOkfttt M $V*3fX** t&v U" fxaVp 

x3f*f t^ttovTCt foayfox* C '3 C i'z*W 
' at fiiv Arvxof eWiv i$f2v, *? J' **r« pc*Aary«f, 
I&xvoltvA M r * «"««"«f «TC^SivvSatffv asra*«f. 


a i 2 £2 n o r. 


n. 
£{ n$ «cyfv 5«v4t« tff Q&yoi, /3/f ; ftvffo y£f *fu 

Avy?£* x*> «Tf $vy«y tvna^Q, wrf 4>*>fiv. 

£Ha piv y«f cb r& $t/fff/ x*A* } yfltt*, 3«AAtfffff, 

*ff a, *f Axva/src xv*xA* xd iff Afa * 

r£AA« ^f TflW*, 4>0/3fli Tf Kfll CtAytX. XJfV Tf **oi}y T/£ 

«V$A*v, apQifaittv ixtfizfTAf Nf>ft7V. 


53 


* flKT AIAOT T.Ip-77- 

i 
M I A H S I O T. 


/ 


i. 

r ' i 

L vmVioc ffyw ^fAoc, XMJ rcv <f»/Aov &c $/Aov oj&v. 

rac di xttxtic o^Aa *rt&vr*c &roffi4>op*f. 
«&>« 3*9Tf£« «fdc vxoKfiftv' vc $ «f* Tipfl, 

wac i| &£%#£ p*"%f f TiAxc hy*w&. 

1 y*f« o* &v9f«xB{ tfoal&r* *Jip*r $'xovt*g* 

Tfciftf"C } «* t* &y«S*fr «riAac &W «* i«ffi«V 
in xAlgfi, xCftv & k*k£v xavfoi ewttJtfi. 

A^*» a-AwrH jwAirifv ftgf srfcw 4yf3. 
cyfiv y«f re Aiyaow Ap**&et*s xlf*« f7v«f. 

IV. 

*\*i T*$f ***xtfA#ffti. rtro^uv M rMt y/voratf 

$** yto*t7ut*v\ j piv xt*oc, if 5i fi*A/f*MC, 

4 ii cwdc 0Ao*t/ff?c> ij o* «rjra %*/rx**0-»c. 

r*$ofOC ifjf, r«%cr«, «■ff/o k f0Jf«C> «&*C ,&ffof» 

$ W *udc pAotfvffa, *rr *f ***$» « rf P* 1 ' ^A«. 

$ M xvvoc, fctfAfT* r« x*> «yf*oc ^ Ji pfA/fVMC, 

«fayifwe t &y<*$>), x*l iff/rxrtif ifya£f#$*f , ' p # 7g, 

?C itk», ♦&' f T««f«, A*%erv <yf;'* tfitfitvri^ 

D 3 


54 * fl K T A I A O T. 

T.L V. 

J\*f rSZe *«xt>A#«, roirAtov yivoQ t&ytvtQ frv«f 
$iq arl h pfftoic 2srfr«i %£f(6, «r* fyi 0vAjr« 

VI. 

Aaa* fff« iatfiovtQ tUtv k* Itvfy&ttv aAAori aKtoC ' 
. 0/ piv, Ixifxopivti xaxdv kvtfOQ s itcAvfaf2*4 . • • 

VIL 

X 1«*$' «V ' I6vr« %f ««v 3») x«A& hl»9Jt(fuv egym» 

VIIL 

J. loAA* &jrarif$#i'«f ittft&tvov epptvtn Jff$AoV # 

ix. 

IVflf t05» 4>«xvAtft*. *Iai$ Jv «xotIAm xarlt xitftav 
olxtvo» *&*$%> *$ti*9MV Wvh &$f**v««fc. 

X. 

T.lLp*$a**l\al r$$f 4>«rxvAttf*. AJfioi xaxof* ifc' 5 prv, oc J* * 

■ - \ 

W&VTiQ* TrM^V IlfOXAltfC* X») IlfOXAf*? AtftOQ* 


H~m 


A N A K P,E O N T O S 

f* 

T.I. p.n<. .. inirrAMMATA. 


I. (LXIX.) 

A 

uAtffctf i* ijfpijv, ktitvm xxTftioor o*Ax/ifv, 


AxffMV * y » f fi?oxAtl$M. wftfrov olxrf/f» $tkw. 


ANAKPEONTOZ. 55 

II. (LXXJ v T.I. 

KJutoc **t$6x* **yroc k* ittvxfitM KoflvSv 
ayxttrmi Kgoytta, ftvap* rot&v kftrac. 

m. (lxxi.) . ^. 

1 lf «|<tfx* iih t?t%tv, J/3kAiv*«v $i Arfryf/£ 
tlu* r63t. £w$ ¥ kpforfgttv ro$/jy # , 

IV. (tXXII.) 

llftyfwv, Afyyffrofo Ms x&pv AlrfctfAt* vllp 
Nav*e&Tgi } tv%o}titc r&*¥ v*oit%&yitVQC. 

v. (Lxxm.) , 

1 lf )if frfv KaXXtri^c fi topfaaro ' riv ? af | x«/vtj 
snyovos M*av$\ elc x&V* kvrtMSn. 

VL (LXXIVO - 

1 lg*i*y6g*c r&it ZSga Stoif kvi^Kty Avk*(* 
vtec.' ixclwtv X igyov Av*%*y6g*Q. 

VEL (LXXV) 

1 huto tpstorttpkWv ZtfiiXac av&mct MXartoc 

t*v*tt* %ofi vi*ac y vloc Af«i$/A*v . » 

VIII. (LXXVI.) 

Ivcaitfv* Tl&mva )vea%6oc Ik 9roA*>0f#) 
imrUj ASxva/ifc Jv rtpivts ngiitartq* 

IX. (LXXVH.) 

+*b* ro %£?&> Aiovvrf, x«) kykalv *us K6euev 9 

Qco**?J*c & kvftn* kfxte £%€Kfxrr^«c« 

D 4 


J6 A N A $ P fc O N T O 2. 

T.I.p.n*. X. (LXXVtfl.) 

HsSxto TtfuSvxxri Ss&v xjgVKX ysvi?$«4 
nwtovy Vq fi IfatTOij kyhaUv *?e$vfot{, 

Zgfxp rt Xfitavrt KaSioeccro. rbv $* iSiAovru ' 
k%&v xal %elvuv yupvatiu iixoiMj. 

.XI. (LXXIX.) 

X f AA/# Ifit^SevTX fitov irSft) VLataboQ v/i, 
kvr ifxrSv Swgecv r&vit %a$tv Sifievfie* 
ieg $£ (uv *v$uli*vv ECatvvfUvv ivl htp+ 
valetvy al&vos potfav i'%ovr ayaSnv, 

XII. (LXXX.) 
I\a frtf )q iv xoMiaoiq TipoKfiroQ , S. ritt # cap** 
AftfQ J' bx kya$&v ^ltffraf, &AA& xax£/. 

xm. (lxxxi.) 

J\p$*ifO)v *fo$av6vrx rov alvQ$l*iv Ay&Svva 

VQ19 i*\ KVgKXliJQ if^ ipQttWt 7F0\t$. 

5 rtva yxf roiovtit vimv 6 QtAaiparoQ Afifc 
nv&fin vvystfe iv tfo4>dtoyyt p«%ijc. 

XIV. (LXXXII.) 

\Sjxi 9ts KAojvcf/fcf, xo$oq utoet **rf 1$oq «Sfc 
Safonoavra JH6th Xaihxvi #f/.uf?/f. 

Sfn V&i ** wftwt* kviyyvoQ* vyfa $i r$» «if 
xt/ l u*r > &$' /fxr fr^y f icAytff v v if Aiic/irtf. 

p. 119. XV. (LXXXIIL) 

11 rfa &4f*ov i'x**\ EAfKffVf^* ij tt «•*£ «tVfor 


ANAKPEONTOS. 57 

3$ #??o$ Xostttvet) Atvvfau M b/tfttst T.L 

XVI. (LXXXIV.) 

Vy» $fA0C) ©C x£*r$fj flrafi vAIm cJv©T0Ta£«v 

I 

s 

vtlxta xxl *6to(jLW itcxfi/Stvra *Jytt* 
&AA* ©ViC. hiHCiuv rf xa) fyAofr $5f' A$foctfrirc 
CupfiityuV) ifXTfJe ii»H4**T*4 f^?0tfj/vif<. 

OOQ i i m 

2 I M €1 N I A O X p.m. 

TOTKHIOT 
KAI AAAAN TINflN OMANTMAN riOIHTAN 

AEIVANA. 


EK TAN MEAXIN. 


O 


vli yk? A *?6rg?6v wor lirfAovTO, 
5f£v S* l| kv&y.Tuv iyivovTO t/lfc, 

fpftioi, Srovov iil U$5tTQV 

v? dxh&vvov pio*y U yJrY«c 
l\i*oyTO t TfA*-f«VT«c« 

IL 

Jt\v$guiroc i»v (u!xot* $«V*JC 
fijjj «y}fa ?5«v, SVtfofl i>*fir*f 


«r#; « fisra^affiQ^ 


II. ▼. Br. in Gitvn. £. 315. 


58 2 I M n N I A O T. 

t.l N in. 

1 1*vt* ykf ttiecv Uverrvf &*#JrA9r« Xifv/S&v, 
*l p*yfa*4 • itf < t«} x*) 6 tAhtoc* 

iy. 

1 loAA«c 7^f $f«v iU rtSv&voq XfivCQ * 
Ifipsv i* hfApt? 
sravf* xax#c ^r<*. 

p.iai. V. 

utircq Svttric rov earavros %fovov m 

VI. 

Lti* $«> xAftmjtfv kv$gol*oiv v* •«. 

vn. 

«fa«^a.3^<p.y, (jrf A**v*x# iv *«<*«A*> «vfftoc 

0ff/4y srvfwv, Ktvnfiti€& rt A/#*v« 
it((iceri tff/trfv, «I* itis&vroift 

« 

«r«ff/«rc, &j«$/ rf Utf&u $&kt 

Qtkxv glf«, ***t* rt* £ riK0(, 

•Tfv i'%ti irivov. ft> i* «*rf?c, y«A«$*v£ r 

jfrf^i xvwffffic iv irrsprti ttjfjutrty 

XatouoyoftQf 5i, vuxtiA*[4t$i> 

xvavlp rt Svo$». tO d* avetXittv 

ZirtfSt rtitv KOfAOtv (2e&s7*v 

Mfiivroe xtfurros «x «Afycc» 

tft* «vfpu ^fyyfvv,' irofQvfiet 

jfcfipfvfC iv £A*y/J/, iFf6s»xov %Mk6v* 


v 


s r M a N I A O T. 59 


et %& roi vttvlv rby% Zttvbv */*> . / T»I» 

v 

**/ x«v Jp£y faparmv Afrrdv 

va-fffcfe b«f, xiAOftMfy tvSt, 0ff$0Cj 

» 

tvlir» II vr6vT0; } tviiTet xfxsTfov xmniv, 

lAcermsflMXlx $4 ti$ Qxvtii, 

Xtv srlrcf, V% tio* * rt }% $x?9mM<& 

£'t0$j W%Qpxi Tfxv6$f SUXC pQt. 

, * 

VIII, f,tM» 

.A»ft/tf« ^ otiykitvrt 'Ttqosvi^tovtv ltp$l Zxttixq 

x6f**e K»l f6(Ut KxQfOV QKtC$QliTQl9lV IpXfkV. . 

IX.* 

X U Kfff UTtl?(*tOt • r 

t 

irotrSvr' HfvAtg v*if x*4>«A«$, &v& 5' 
1%$<>i$ ogSol xvxvin JJ ifcaroc aAAcvTa, 

IX.b 
liltmvtht i «rwvrfe 3Mf> re MfA«4>fir rJv Alyw vfieprwf $**/*• 

V-/C J»?* a-ayrai vUact vevg 
Ziv&tvra fixtuvv Avxvqov vttfy 
i vrolvfi&rfvoQ IJ i^Axtf. 

HTff y&tf Of**ff0« Ifft 2T1ffff;$fftf$ 

x. , 

X U **'/ xhiftttt vm crfcwoe • 

■ 

v/WvStf vxirxv KAffjStfAov» 
atvv&oiQ vorxfioT^ . 


V 

ft 


60 ZIMHNIAOT. 

T.I. SvSflt r iltff/vrfc. 

* lt#A/u r« $hoy\ % Xfctfac r$ fftXdva^ 

krr&hrm ftfvpc t*A*c; 

Aj3ov 14 k*J Qfortioi wa/Autii fyatovru 
furftf $«rdc &« ^SuAa. 


I ytaSvttv fih Sftrov Mg>1 Svt 


S K O A I O N. 
XI. 

t*TM* 

itvrtfov H, Qvav xa^ov ytviwSMj, 
0. 19]» wtorU «v £ <W6A*c rflrov * % ewurtt 

rfrafrov, fttret r£v $/A*v ettvtffiaiv. 

xn. 

• J- /c yfy cttovxc iref 
BvarGv |9/«c KoSwtfy • 

* woTa rvfawt$\ 
&tGv ^aKnroi aimv. 

XIII. 

/\v3f»T«y oA/yov fti* x4fT0£ f 
ftft-f«KT0f H fUAjtfMvCC* 

sJtivi M jrflrtJf» tovoc &f*# 

I 

«iVH. 6 0* £$VKTO$ Ififif 

iwHtgtfiarat S&votoq* 

ksIvh yaf Uqv \&%ov pffos 

•/ T 4y«5«), •?« TIC T« XftKJC* 


E* 


SlMQNIAOT* 61 

XIV. T. I. 


4 


r<c Atyoc Totv Aftrav v*itiv 
I 
iv**ti$aTQiS i*\ *fTfaic y vvv I* 

f£iv Soav x&^ov ayvbv up$£x$tv* 

iU x&vtuv 0A«$afo;c Svar&v IfCwro^ 

f pi) haxftvftoc. tifac ivioSst 

p6Af y t*nr U Stifov kv^fttac. 


XV. 
X &v 4v OtfppTlA*f€ Savbvrm* 
rfttAffc piv d r6%a } k«A*c ? b 

jrlrpoc, pufAbc *' b r&t^o^ f. 124. 

«X^v U f*v*r*, b t otroc ty-«{? J*Jf. ( fa«X£A 
iwvoc. hru<p<o> H rostro* ^J^ '%£jfa. 

£t tVfJcy &* b **v3*fl*Tt>? 

«pavguett %fivoc y Mf&v ayaSZv. 
b H ennde olxtrav tC$o%lav 
EAA^ta ttharo. pafrcff? $t Atavftad 
b TLv&fTac patsMvc, hftrac yJyav 
toXoiTtuc k6o(mov } aivaSv rt xAfe* 


XV.* 

JjlottStloc Qftiac «A#%«j?Ai$<$ft* . 
nara AJyoV adr) yaf KvMws I» 
efton St&v xiffvx* rixtty 
Effigv. 

1 
XIV. 4. Scr. i *. f. Scr. «' { — 6. Scr. *mr § J« 4. i. 


*£*e4t* 


f**S. 


62 s i m n n i a o t; 

4 

TJ. - XV. b 

firrvljrxp Z«Dc vtterrx Tieffafstctlhx*} 
Aa3&vtp£v re fiiv m§*v 

wxiiorfoQov xouilAxe «Axu£v0f« 


EK T/IN lABrtlAN. 

XVI (XXII.) 

Z-itvt ximtt ttirit Q&jpaiat pSwc ?X"> 

XVEL (XXIIL) 

lYlitftfc* /5' of r E$lf*y xoAvriixKa vxttraovrss 
kuvtqIw &frrftc "*?^«c Jv «-«Aiptf, 
p. 130. o? ** ** A| v riatxoto KogtvStov &fv vipovTs;> 

€i X*f Jt^AAiTOV H&fTVV 1'SfVTO x6v»V 

Xft/ffS ripijtvTOG h *&lf<, xxi e$tv ki\ti 
xvr&v r tCgstxv xAjfMv* xxl <xxTi$mv. 


EniTPAMMATA* 

xvm. (xxiv.) 

Hf^Svfti^wy M$Bv \JLvvi ffdps $* > • rtfv &« rlpjSffe 

0* Sivcv ftffttfAav ^vifuvot Tfyfov, 
«i%p«r*f Tfd «rlAvof, fv* ff$fo fcif x«&A«t«« 

EAA*$ itxo^tfiivot^ xifrtfc iA«t/£«f//ffC« 

l 
XV. b a. Scr, rir^itjr. 

(XXIII.) 4. ap. Plucarch. fic 1 •; • . . ««aa. RcUke em. »#>#>• 
«VtW «•AAfary* 


X-IM.nNIAOT. ' 6} 

' xix. (xxy.) T.r. 

oftifa, icuottfvw tievzof* Tfy*>c, - 

o* 0vA«vro woXiv ftiv tAivStfta TtSaAvtav 

9*u*\ Mww, a*To> f h wio^xoiffi $*vt7y. 

i 

. XX. (XXVI) 

KJft* rewietbs, £*£?r« sr«Tf ) , T «7c ewag&poit 
IvetXfieus Gc/ffcv «p$f p*x*<t9&ntvot r 

affioeaniv, toCto, *xl Ahrofitv Qtorav. 
*f m ' * Ofyvaiao Qov* xt*akupnivov qtAov 

xaefcW e*fl», Zf», A**$3aijiovS*v. 
ai $i nq Afytluv ffvyn fx6 e ov y Hq k* Aif&w. 

Zwafr* i i rd $«vfjy} ktoJk Qvyuv Hvaroc. 

• xxi. (xxvn.) p , 13l; 

r***w Ifap«f^ xTf?vf, xai Afpl&0(. 

i - 

xxn. (xxvm.) 

1 *v Tf«y W *>* &, t*v Afutt», tJv xot* M#*v, ■ 

xxm. (xxix.) 
IVf 

LlLvfia'*» *6tI tJ*« Tf/*xorf«<c Ipaxovrt 
l* nstoTQwaeH %/Af4£f£ rfroffc 

. xxiv.. cxxx.) fua.^.^.^,^ 

N^ |<rv*, ayyfXKttv Aaztlaifiovioii Sti rjfj« 
Kfipc&ff, Tfic xf/y«y £*p«rj mAorisvot. 


T 


• 


t 


64 2 I M a N I A O T. 

T. I. XXV, , (XXXI.) 

lYlvfffta r6tt xAtrvcTo MfyrWa, & TJTff MJf£fff 
£rfff%ff/dy noTotfilv xrttvav hfiSf\t6tfiivot } 

fJcvTioi; , «c T^rt x»7f «( iTifx o t*( v *c *&%% f 2#Wf } 
ix srAsf £rafr*c nyiftivas xfoAtrttv. 

XXVI. (XXXII.) 

JCj? rd x«A£c ^vnSKitv &fcrfc juf*f*£ «7* htytiov, 
^}juv ix xdvrm r\ir Irxivtmt Ttx*. 

EAA*$< y&f cxt6o*ovrt$ l/>t\Atfi&v - Ttg&thmi 
xtlfity kyx$6nrm xfufitvoi ivtoyly. 

p.133. , XXVII. (XXXIII.) 

A#/3iw xAioc •&* $/Aj *«f> ftax^ilt Sirrtc 

xvavtov Sxv&TH ItfiQtfiaAQfTO vi$OQ. 

t 

hU TtSvza 3avoVrffc, 1*«/ *$' &frr$ %*§<iiti£t* 
xvlalvur kvaytt Impmrot i% Aifa*. 

XXVIIL (XXXIV,) 

littxXixi ula xixtvSi } Atmtia, oi fierh *?<* 
rfa y i$xvov y Ert£fr*c ffvfv;r,fif» flotsttou, 

TXtirm &) ri%m Tt } xttl tHxvTrilm c$ivo{ trrm^ 
Myiffay r itvofm dff{4pffvoj iroMfiu* 

XXIX. (XXXV.) 

\Jn<>&v piv x&frtfQQ lyu } Svaruv }', ov iyti vvv 
$f*f"> T*&* r&$* Aatvm itifitflauc 

£aa' ffl fi») 5uftov yt Aim lf*ov } &q y 6vofi tt%r* } 
ix av iyu Tvfifit* • rft' ixiSnxa srotof. 


(XXJCU.)4. Cod. Vat. JrvfJry. 


IlMftNUOT. 6$ 

XXX. (XXXVI) T.I. 

I\jfr vr«V *E*Mv*v rt z*) ftvprfguv xokutrZv 

cVo^fv f££<£/ufy«f Kvxgtfo l*tfklvuvi % 
u *ykf To$o$Qfoici9 Jpyroro 3?' AQjoMt* 

M)f'*0'4 EAA4v«v ktfixoto* xgotifAtv. 

XXXI, (XXXVII.) 

X avr &*o frffpfvftfv M*£»y v*i>r*f A/oJjyf * 
•#A* kv&trro Aaroiy fivafiar* mltfia%iai. 

xxm (xxxvrii.) p .fjj. 

XAiffi/nffroc t?/«c "»ff« P«%*<> •« **f S*A*fi&4r 

EAAyyfg J&tjdotc e4pp*\oy tv xtK&ytu 
nivrt U vff«; *X<v oij/*y, #xr«y J* Jwrf #f'ftfy 

\<t9wro fi*f€*^tnSv A«f /5' aAttnoptvttv. 

XXXIIL (XXXIX.) 

&~ ?#:>*, fjfcSfov *or* ivahfiMv Srtt *Kef h$a • 

vvy J* Jftc* jJosvToq vxfoe l'%tt t*X*f4^ 
MvSaJt <potv(ff<rae vijas xxl TlifvctQ i/JvrtQ 

nat Mfaxiy U&v EAAlfe $voftt$*. 

XXXIV. (XL) 

jtxjtfjuic itaxvTav M fvf» EAArffo awtfav s 

r«?c «Jrtfv $ux*tc, xtifitS* $v**fUV0$ 
i*XoctvKs\ Tli?ffxti M irtfi <Pftrt irijfiaTa xa\t% 

n^aittv^ UfyaKiaQ pvapMT* vmtftmxias* 
ift* *' Apiuv i%tt Z*X*fii;' flr*r?)« tt Koftviog 

krr t*tfYftrla$ pvap MSqnt rtiu 


66 2IM11NIA0T. 

T.L XXXV. (XLI.) 

\Jvto$ A£f'fc£vrK xtivu rSttyoiy i ha fiu&t 

» 

XXXVI. (XLII.) 

J. Lxifos ASyvalav YltfGtiiv f?XTdv \%oki6XVTit} 
vit*xeexv xiiyxXixv vxrqih ZxAocCvav. 

XXXVII. (XLIII.) 

. HiAAavojv *?XBtyd; iirtt rgxrhv £te<rx Msfta* 
Tlotvemfccs <t>c//3« pvap' &v£2;jx« reJf. 

P»34.. . ' XXXVIII. (XLIV.) 

X o'v$tf *c$* EAA*vtf$ v/k*« xfgrc;, fyyu Af»«« 

iVTQApM tyvxf* hu{ULTi irtt$Qpevoi } 
Tligemg h^thxexvrt^ iAtvSifct EAA«$< xc/ydv 
fofveatvTO Afc; fiwpdv EAfi^hflrf. 

XXXIX. (XLV.) 

Wfffi) TlAtf v\ . Zifav* , iTflAt/^ifAov , €>£*<TvpiiAtV 
<jrai$ae &ttvc{Uvtv;. rev rf/jro3' *:0iptvat 9 

IJ ixxrov A/rffiv *«) vrtvriixevTX- raAa;r»v 
Aaftfr/u %fw<<, rafc. dtfxir^ Scx^rav, 

(3a$fiafct vtxicxvrxt} fSvV TOAAgv «t xafxtxstv 
rttt,px%ov EAAxft £«*£* 1« ffAiw^tf/jfv, 

XL. (XLVI) 

Jjj( 5 7* Etff»T«v A*/.x$ $/#* *c\rc; tvups 9 
xxi xaliftvi 3y*rtfv 5afo« Af*c. iy£TCi } 

£iaii& vm x£t)Mov £tr#%$ovfav yivsr xvfySv 
fffyov iv ifVt/fp x*) xar* irivrov «iix* 


I I M n H I 4 o I. 67 

QiSi ykf Iv yxly Mjjfav voAAut oXitavrt^ TL 

4>orvlxaov sxoitov vavq tXov iv vrthuytt. 
inty&v 5rA)j5w<r«c* f«iy« 3* £*Vrvfv Aflc t/V «iJrtfv 

*Ajfy««4r' apQorifats Xffff), JCfarci jroA#>*, 

XLL (XLVII.) 

v/ftf «■#£* ZifVfjUlovri xor ayAadv u\teav JjSjjv • 

futfto^tsvot Mm&uv ToZoQidguv irg3{jc&X 0l C 

**ZP*rr**j xidfil rt xort uxvxifw *»,v>f£v* 

» 

xo;AAirov J* hqtTYA ftvJjfjLt' eAorov 0ifjctvot. 

XLn. (XLVIII.) p. ijj, 

JL tivfr srori fifvotfft ravt/yA<u%iV«c cirac ' 

Aw#rv Qotvttcot 3a?0£ Afijc tJ>«xol$f. 
«vt) J* UxovtqIokuv av2?fiv fivifttla 5avo'vr«y 

tyvX IpWxwv Sis KiatvSs xov/c» 

XLIII. (XLIX.) 

lofoi ro^f xroXipeto Tsiruvfiiva iaxqvisvros 

vtj« A3qv4c/ifC xe*r.« vroifo^r», 
voAAojxi £$ sovonra xara xAovov iv 0**} $ar£y 

ITffirfiv lnzon&xotv atfxart Atjffiprv*. . 

# 

XLIV. (L.) 

Wi/roj toi ptAfe ravaa icorl xiova fiaxqiv 
, Jro, TJavofA^att!! Ztjv) p/vttV /ifflj* 
.*ty y*f X***°S Ti yifW) *& Ti t Ti Tfrfucat 
zvxvk Kfaiatvofiivfi oV<« iv woAifu*. 

E 2 


\ 


■ 


6% XIMQMUQ.T. 

T.I. - XLV. (LI.) 

*/ffr* ctgtrftc TfAlpv, fiiya autoc i'xorrtc f 

9 

N xHgot A^mvo/mv, i'%0%04 frnrotf^vp) 

ef *ort x*AA<%0ftf TCf) *r*Tf/3oc «jAifo^' nfnf 
xtehotc EAAayav itvriet pxfv&fAtvou 

t 

XLVL (LII) 

kmkt&VQC £?/.Mf3lf/!£CV V*0 1TTV%C 9^ffM t i$' iffUV 

fyyrf^fv EOgims tifiQtfx uixvTaty 
i* atixac' «farifv yif itxoiXitafitv vtcTffT* } 
r tHX*iW ftvAljuu h$apt¥Ot vf^fAMy. 

p,ijfi. - xlvii. (Lin.) . 

x\.v£f hc agiftteowroc Jv EAA&i rflv i$' ftft/rS 


Iar*/y Afgfl/xifv *3f *£xft/5i ,x$vic> 


J xcer^bc Tty xai 4v$fdc, &3fA$£v r* ytf* rvf£w*V| 


*a.i% w t\ ux ^jj vSv *> «r**5*A/ifv. 

XLVIIL (LIV.) 

Xlftff) **v$f*Axrfif«, p&UTfSqt, MTtf: fWff^. 
«AifC »? VxcAfdv vhiyita Qttic fAtxoc, 

# ' k ■# 

Ttf/tf i$0Mfff/«c kvuKQttovTQC Jt «Xffl . 

rifAy, xa) Aittw %iftovrt rSJf r^tjj 
£c 5 $<Aaxfifr6c rt x«) olvQpafijc qiKbxMftoc 

**w6%tQC xfgay r$v QtktxonZx gfAvv, 
Kifv g^ovi »frr»Vf, xf^oAJfc l^&Vff^f QigQtrt 

ItyAadv «f*/*v 0orfvv *«r' itxftfiSvotv y 
tutl fuv &ti Tiyyoi vortf^ Zfiwocy Jc 6 yefettlc. 

A*ferfffv fixAay.&v, ixvtt» ix fopuTM. 


2lMflNUOT, 69 

jclix. (LV.)**^-^*-^y. T.r. 

v-l Jroc A*«*?f fovr«, rov aQ&rrov tfvtxa Mutftfv 

«fiM«tfA4y, *&rfm rvppae fttnro Titt, 
0«; Xapirmv xvtiovra ftfAiy, irvtiovra tf fyurut, 

rdv yAvxvv *c *atiav Tfitfov tffftoVaro. 
uhoc $* flv A%ipovrt 0a£tfvfr«f, 8% ori Afftr«y 

niXur*) AjftjfC IvSi** ixveos iifimv* 
*aa' £tj rdv %atitvra fur H't5io*6t HtyiHa y 

xak rbt XiLtftotm Qfixa AiAo/srf flrtftov. 
fWAxfc *' M Aiftfi fitXtrsewioc } A*a' fV Ixffrtf 

fiiffiirov sjli Sxvmv fJvottffv iiv A#jf. ' 

L. (LVL) f.137. 

lYlvjfVfl ** « **** ♦*ff** E/f*«v% UoQapl^nv 
oyinxoTTaittij, *atti AfOJirffWo?» 

LL (LVII.) 
H| tsrt vtmjttovTa , XtfuinitC) it*o rafynQ 

xal r£ faffot * wf> roitf' av9Sptvat x(va%a. 
roftflxi I" tfUfiovra l$a%&fiivot %oefo avfymv 

fvHftj Ntaac kykaty apfi IxiptfC. 

LIL (LYni.) * * 

Ofgf fiiv Ait(fiavroc A$>ivotloic> cV lv/x* 

Avrtojfrc $vA>) fa/faAiov rftVofc* 
ttno$(A* Zi rtc vtoc Aentilyc l%opyytt 

TSvnittovT Mffiv x*Aoj fiabtvrt %opS. 
ku$l hia**a)£a *JI Ztfkwtlt toxtro nvfoc 

cytuKOYTatTtt xatol AsuxfitTio;* 


E 3 


7° I I M A N I A O T. 

/ 
T. I. Lin. (LIX.) . 

KSl y,lv lp\ xrcfrgvrfc opoiuv htvTtT6%Qtt* y 

Z»v, tivt* ol $* vzo y$v $fyret, ovsuvto pftft 

LIV. (LX.) 

\Jvtq$ b r5 Ktloio 2//i«v/5« Irl ***r$#/, . 

oV Koil rtSvyuq £fivr* a*-«3«Xf %&£*». 

i 

LV. (LXI.) 

1 JLoAAa Qctyvv natl jroAA& *7«Jv, xac) T0AA& xaV tffVon* 
ivSfwxuc, xfjpjcf ,T/ft9Xfi«v Po<?/of. 

p.Ijg. LVI. (LXII) 

mm ?rf Ajfptff ? wfdc ivojxrofov, a <Vc fttffftfj 
fHfd'' iZoLTQt Tj?0Z°*S deffori xetfitgivc.. 

ro/ov Hf/voxAifC y«f $ A/vJ/oc &#$*AfC ff*f«ii 
Ztuyfiot hit *AotT6oe rScV ej3*A<v xor*fi«u 

LVII. (LXUI.) SJy>Zv-1*> 

Jjolhov $ 'i/AMTf^ Xflrt n?£fa£ , «7 «roV if*r«tj 
#o) Ktfaf/ t*C ^avftf t4c Tf 7f«4iatc tf*9f#;*v. 

JjuTOf* x*) ^flfTxyi, rd frdv JfcAAdVr/ov oJofv 
xoj) sro^sv oi ££y*f) *** sr6£fv o* *lvot%tz* 

LVUI. (LXIV.) 

Jtl»c/4>f*) *** &*}* *** Botf/ov, ott AiOf<ffl«C 

ygctfottj vat/xAiffay oAxo^tft fZxltrofo/, 
Aw, **> KAfo^tfvT*, x*>, AvraylfifV, Iv fxlftfj 

yvpvuc, vavyy&v ittovotSy l%i$ot\ov. 
«AA& tfOv «t/T«rc vxt/f) ri Ay?fx* Tfc A$f*3faft 

QtuytTt* Zstfijvvv otfct ykf ix^forrfft^ 

(LXIII.) i. Scr. «T »«V frf^. SIMflNUOT.* 71 

LIX. (LXV.) T.I. 

f~l €tv xai Q>9tp(vx; A«i/x' et£* rf? ivl rCftflta 

"i**m iri TfQfittn $$?*$, &y?&?a Avxd;* 
T*y J* kftrxv ottev fUya nt/Attfv, "a r kffoxXQQ 

Or#«, K/3«/ftfv£; r olovoftat ffxortai, 

LX. (LXVI.) 

r&fras ph fixfiMjte ifiol vari§tQ xxl khh^oi* 
*tpx€t £* vxvto$uv Tttuv vtx&ex Kwfoxa 
ttxiva rSrif ibt**. fiovxv 3' ifii $«p) ywatx&v jp. 13$. 

YJjJ&QQ ix 1t*€*Q TQvtt K*$UV sfyXVQ*, 

LXI. (LXVII.) 

1 vfiS/ Gtixftrov ftfoet&ttV) t3v OtiVixTrtovixxv > 

w*7i* 3 vxXatffiofwxQ $t$tov jfvfe^ov, 
xiAA/roy pfr 1?«^ £$Ar*V 3* i %ii%ov* fio^a; y 

t$ ^xrtgxv xyaS&v iftQxvotft xoA/v. 

lxh. (Lxvin.) * 

JmfToifi* w*t, rib* ayxXfix, Ato!xfxrtQ } tvr *vi$n**Q 

Effift JMKAAiJCO/tVC «X «A*5ftf X*ftT*Q 7 

St Axa^fiixv *a\vyaSia , tjJ$ «v &yfc ai 
#$v tvttytciyv r£ irfcctovrt Mym. 

LXIIL (LXIX.) 

1 JLtrfffo xv^xivuv Ufiv iri/uv nxxic, ASavorc, 

Tf*vov pcAafvtfc rfc, g*f/fVT«c auAiiC 
n/*)f *i)v H<£«/t« rtXitXQ, kvtin* AQgctorrfi 

xoAb fcfuttf&ic *f*«V* Bf6***oQ. 

(LXVHI.) Z. Cod. rr«*£0 x*f. Scr. rr{«f/&r m7. 

E 4 


7* S I m a N I A o T. 

T.I. LXIV. (txX) , 

h nh&Ttl viKfiv eeufjkacToCy «AA* t6%v<x, 
AttXetctfiaq ef6<riio<; ) AAe<bc, sr^Af. 

LXV. (LXXL) 

^TL^ys&c AiylifC y*$*0$f0f*0C 1,362 1 xf/rAf, 
v/x*/c IxxtxfOTOv ffgrf/d' iirewUsUa^ 
OAl//ft7« ftc } lv W ITvSfiy/ t{/«, 
P« *40t $tf» J' lv 1^5^ *$vTtKa(ZeK iv Nfptp' 

T*c 5* «AA«c v/xac ujc 9vjt*$i{ $«•' bgtSnfaxu 

LXVL (LXX-L> 

i lor^C ftf v Kflf xtff * , $/Aav I' 0>flft* • fJ/4 }i , rA«l*g 
. k/$c, *** v/x* 70| $tf* OAtf/arf&«c* 

LXVIL (LXXIII.) 

lf$ltia jm) TlvSoi A<«$wv i ♦fAavoc Jv/iut 
ftApa, ff-cfoucsfry , dfcxcv, «xcvr*, «roAqv* 

LXVni. (LXXIV.) 

JliiTdv r/c, r/v0< Itff), r/vcc T«Tf/^c> r/ Jl VfKpCt 

LXIX. (LXXV.) 

/\v$tfJCfv W0"' iyatX^tt Koftvbio;, oWff lyiM# 

h AfA$c/c TOTf N/«0Af()0iC) 
va) nayjrfifvafr/c ft$<iviic A^c jrivT* It «tfAf/ft 

*£?«> «j*4>f$0ffic lAfl/ift 

(LXXn.) 3. Scr. rnc*. 

(LXXV.) 4. Cod. m***> 4f4*fffc 


X I M a N I A O T. 73 

Irtft» y iy^aty t$q fV<f%ff«\ gf lyfvovT* T»l. 

&kt/v«v voftttm ro+m$(io(. 
uxk Nfpia TfU fVxiffrev, na\ rcrfax/c «AA* 

IlfAAayp, jrfo $* «V Avttatm^ 

i 

xx) Ttyia y xob iv Alyhf) xf*rff£ r Egvfctfft^ 

**> 6*0*, M*y4?«v r# &£/*«• 
*v tt ftAnsvri x*> f*o7* t4 ti xivrf xfar/jffcq) ' * 

Hvtyxvtv pty&Axv KffivSev» 

LXX/ (LXXVL) p . l4l . 

1 1*AA£xj 3$ $vAifc Axa/xavrtfft iv %o$o79tv ftfKf - 

&v«AcAf£«v MtoQofotQ ixl faSvf&fJLfhtQ 
mJ btovvgf&hQy nlTfmct Je %xl frolpv hmTotQ " 

ffo$£v koMv lotfxeav Antxfkv iSetfav, 
A «4« rfirtZ& t$tti p&fTvfoi BaKziort xiSxm* 

Snxavro. xttvtiQ d' AvrtyhiiQ liftxvxtv xvfyx; % 
tv ¥ IrtSifvtiTO yAvxff&v twx botftoiQ Af/r«v 

Afyt7oQ tjfaj irvtvfia %tmv %x$*£o7q iv ov\o»q^ 
r£v ixo&ytttv xrfxAov peA/yyfw Mtovixoq 

SrfgSava? v/$C, i$fix9iv *v Xtff/rwv <J>ofu$*)$, N 

*f ei eV acv&fmmiQ. ovoftx xAt/TOV, aybxav rt vfx*v, 

3k%xv } Gf«y forc$4y*v ex*r< Mo/tfijv- 

LXXL (LXXVII.) 

X (q tlxova r&ti' &vtfxxf ; ^Afjfffdc * QvftoQ* 
* i VofaoQ yivoQ >Jv \ & val , *f)v QuyeTv yt *xr$0* x 
Ittva ii Zfitfl ttnx Waa" ff<|e xxl fita. 

r 

■ (LXXV) 9. Cod. m) »i|t^ 

Ej, 


74 . HMQNUOT. 

T.L LXXII. (LXXVIII.) 

lYi/A»voc rl? ayxApa x«Aw xaAdv, cc toti n/#jr 
fVrax* vixwk, ffc yo'v*r* *x ^sri«rfv. 

LXXHL . (LXXIX.) 

* JZlSfOC X*f StfOVU SttJTf^JJ TCV^ -WStf/XfJV* 

2tf#oc f**v r«Sflc, £«*« *' tiri.ZSlcoq U&n. 

LXXIV. (LXXX.) 

t 

f* I49. «fxxrdc 3* fWsffcy A5xv«/«c w«Affyc>#» 
«£fC AfxtfffAac «JfC k?i*oit*H. 

LXXV. (LXXXI.) f 

1/c Ai; *B«x%«. *t/c U p** &*!', *SxfV«;, 
•r/c *' JfffHPi) Bffcgpf, «I £«**««;. 'r«eV«c. 

LXXVL (LXXXII.) 

1 fOJitf IToAt/y v«roc , eif/oc yfvoCy AyAaoQSvrot 
vftc, «*ff$of*f"vxv iA/tf $«?o>oA/v. 

LXXVIL (LXXXIII.) 

V/tfx «}«i)c Ifaafa Kipav r«3f., t«vt) J* «V cfyyj 
fttytlC, ov ai* »f/^c ballaXoi $£i<pvytv. 

LXXVIIL (LXXXIV.) 

JY//x«v f*V?«4" t$v 5l?«y *r$v Jf£j«V" 
riy> 3' l^iovrmv £ff<«y Ajoytffioc. 

LXXIX. (LXXXV.) 

J.$/«v «Vf'4' (v '? x*^i *** tm* tfl»; 


2jMflNUOf. 75 

> 

LXXX. (LXXXVI.) T.L 

\4iuv tM* 1'yqot^t Kogiv$toe. & i'n p&pog 
fcffriv, fev) io{a« «fy* a-OAd a-fo^fff*. 

LXXXL (LXXXVII.) ' ■ 

XA*ff*oc A$*v*f«v rt, NfOCToAfft', fJxflyi rjfjf £Jt °\ s y$f 

»W, «Mfc**** y- *w ( / ^ f ,!£ ^y 

LXXXIL (LXXXVHI.) ' p , I4j- 

lljvXfO r«2i &Hgoict y Xtfr«v, $fov ah %ae%v*i 

Aip-oftifv &yof0c KstM>t%p?H *f&raytv } 
«CTff* W gf/vttV Tf, x«) oi vaferi Kof/v^oy, 

«vov **%«« %af/ray, $i>5ror*, roft 5-f$avo/c» 

LXXXIII. (LXXXIX.) 

X ov fv po'jy xoAoffcrov oxr&xte oVx* 
A4gJfC fVo/fi v*%tm h A/vJ/ot. 

» 1 • 

LXXXIV. (XC) 

1 LffffirtfAtff «V 1**9%Z htf*$lfiucgv EfVTM 

l{ JJ/xC f Axttv Ii$%£twfov xfat o7*c, 
$f&l» p/f^v iftf/b 3/ohc f>£. $/Arf« H r/xr«# 

ujcIti roffttav, &AA* Arfvi^opfyoc. 

LXXXV. (XCL) 

Itxvj/ «ro^wtf , h yif ^o/xfv hvm^tov lv$& &?%tvot6rm 

jtffrSftf S-ttvQsctv kyAaav ofxojr/v, ' 
S*v5/*TTtiv, riffi4v3ftj kvinyovQv^ oc sroS' ivij/ijrt/fyifi 

9W*tVl Aaor« fffl/ efctfy Kfffitf*. 

(LXXXIXOa, aliix^* 


76 * 2 I M fl N I A O T. 

TJ. LXXXVL (XCII.) 

OffJV rf^vaw, k*kov A«r*c> «$fAfc Irfw 
T$Af , k*> U Z*v$i*v pucnfov ifav Tavxh s 

ftytt srfA*C v*/f/v Sjcsi^v<xov oj/^a $#A<$#<rif;, ' 

«Vk«k vtQopiyxv itpfl Mf&fiifov. 

vjv >* i ftiv «y Wvrw xfivffoc vIkvc" c\ l\ £«ff*«y 
vavrtMifv xfvto) rjftf /3o£?< Ta<Jo*. 

f-144- LXXXVIL (XCIII.) 

«<£rff«« Gtoyvthe tlpi) Sjwt^? , « f*' f>#*KfV 
rA*5*oc erxiqiiva kvr) ToAi/XfOviu/ 

LXXXVIII. (XCIV.) 

' H *mrfp* x*T*4$tftfvoto JAtyaxXiog fvr' av ifafUty 
- cl*relgm o-f, t£a«v 1UAA/*, o? •'«-«Sfc. 

LXXXLX. (XCV.) 

JLi&lim piv «AAod«T>) Kf<#fi kowC) Jv 31 f/f w£vrf } ' 
KAi/fSfVfC, Et?(f/vqt. Mo?f* eic/%iv 5«v4t« 

irAtf^CfCf vov * yAvxffu «51 tithityovoc oitate vosr* 
ty/i9rA«KfC} **** ***» X2>* Jc «p$<ftyryv. 

xa (xcvl) 

XIJMc k«) KAfo'}«pov Jt) *foxoi*t Qealfu 

ittv&a rovoevr iyaysv eU $4v«tov, 
SfifiK/p %6fcavTa *ix# % *»«rfO*c ft «Affvvotf 

A<${Av «1»**^ »*•* £9*k' tfvo/wf. 

xa. (xcvn.) 

X b«i' &*i Tvffar&v ItKftiivUt *o/j3« ayovTSt 

.« *iA«yoc, f«*« v**c, f7c Tftyoc t*Tigtffe m 
(XC1I.)4. Cod. «,41 )t »»!«&•*. Scr. w+ififr* «". MWpt?*. 


M4S 


Z I M £ N I A O T. 7? 

xcjl (xcvra.) TI \ 

X 6v * JrS r#c inasoq axoXtofUvw itvtara* ' t 

Nixodfctf tt, $tooi xa) t^c ftf ncAif» 

xc:m. (xcix.) 

Aatfft r/f Grf&foc Jwrt S4vov. «AAcc iV odry 
%«jf«#f '• Satv&Tu» ie&vr$s _ oQ$tX6ft$Ba. 

XCIV. (CO . 

y/$ srort T/^*f%o$, srarfdc xigl z s ~f*S W»TfC, 

tfvfx* &$' IfiBffrifV i'*v$$v ifA/x/ifv* 
« T/fOfvoftfif, Katiddf $fAtf * aror« Aijt^ 

br* frfrrify xoStuv , bTf #«o<f>fe#t/v»fV. 


xcv. (a.) >^.«,*^>. • / 

</Yj a? v2#f j?*f f?*, t( &) tyu%ui* 1 0fy«/ff<6 

a*3ftVT«v, if*r* srif VfJrtffi ptvav', 
i ual Ttfiafzov yAvxffyc alfivoe «Vffff** 

n&iov y rf)v JJfi* tutgtUnv &xo%ov. 

XCVL (CIL) 

Hv5^i IT*:_>«v«xr« xafiyvi/rffy *f xfxftf£fi 

7*2**, Ifarfo n$itQ *f)v rlAoc *xf* v ttfiv, 
uviftf« J' kxoq&jfAivoitt TOtTiit Mfyaf/yoc f"$*/Kff 

«$av*Tov, dvxrojf watfi %e$ft<£$iuv9t* 

xcvil (cra.) 

AvSf**, t? Kf ofot AsfaffHQ roftov, &aa« yi^ «vifde 
%$ fvifrf «. p-txf dc rfypos , ift* ) $* fxavlc* 

(XCVHI.Jhu Cod. Vat. a pr. man. *tA) et fupra coneduoi 
«tAtf. 


f * 


78 , SlMnNIAOT, 

T. L ** IxtZcuv viytfytta \i%v\ , xarl/SffV rdv afyvKTQ} 
TtgyiirrQQ jfrv$fc 4>ee0€<p6vw &SAa/*«v. 

4L*f*.JKpM. XCVIIL (CIV.) 

\Jv$tv Iv ovSgMTQift (i£vti %tfp ipxsZov aUl. 
tv U rb x^AA/fdv Xioq ittxtv lcvifg' 

p. I46. Qltl IFtf $tfAA0V y€V(i)y TQlviZt KOl &vdf£y* 

Tttvgot piv SvyrSiv b<xa Zt^afUvQi 
ffgvaic uyKXT&evTQ. *&$t*i yag ixt)f s*&** y 5 uvZfuv >) rt viav w$ttiv ifi^tjMraj. 

s 

KyQov i'z*>v Svpdv, tIaA* iriXtra vott. 
irt yaf ixicloi £%u yqfxctifitv , vrt Savi7e3«4 y 

a$*, ty*$$ brav y, QfQvrtf i'%ti xafiirtc, IO 

•^Trtoty olq rair^ %tir*\ v$«$, t&f r* "cavtv 

SvVTQli. &AA4 tfj) TdWTg pX$UV /3/OTtf lT0ri TfgftM 

^vxi ruv kya$&v rAfjSt X*{ l Z°P* v0 S* 

XCIX. (CV.) 

JL J pa «0t* OMjjtvQio wtfl nAtvfxQ «xoAwtw 

cjdf &yd @?jj'*>f£ cfvvfxtvos Bofcxf, 
avdg&v 3* kxtefow iSaxt Qgivag. aCraf 2xft?$$y 

£0$, Uttefyv yijv ixtifftTafJttvti. 
i'v r<t 1'yc.oiy ctCrijt; %tirw /utfcc. u y&f ' f0/xf * 

SifpHv @a*x£tiv Stvig) $JAp Kfbzoviv. 

(CV.) J. Athen. •*>*{ lu^o^n. 


SX.MftNIAOT. 79 

C. (CVI.) ; Til 

«Aif#/0y JefffavTO Kaf4*Tx % xotii* Zi vvxtI* 
U%&pMVQi 0Af<f><£f 0/07 , Uimusoio ivKXTOQ 

fi*q»VOV tfX i$t/Mffl Ti$*Vf<>$«f $ff«T0VT*. 

CL (CVII.) 

M/ij^ T*y vx iSikorrm $tff/y rtrrtyoq ««3aov 

9 

rif TUnomttiit iuetiv fiiy» ttixvw Eir»;w. 

• ._ cn. (cvni.) p ., 4r . 

" yt$*$ N/xfi^ MfA/rif$ ri^ov «Vf$*vAVff 
srof&y/xjft. Afoj, Tg5* frfoe xfxfix*cj 

cm. (cix.) 

E|ifurf*{, jw> iw rpo;gk?ttfe wnrdnoTpf tutrk jur&up 

Tfc A/fltff. 

JLYlStfi f<0i AAxptfvifc x*AA/tf$rffy i//3y aWf, 
v/dv AAxpipw *f/?f Muffi po/ xaAA/ff$4fg. 

Civ. (CX) 

KJvrn x$°' v °e o%vc otivrag 
x*2 jt^vt* if ifcf i , xa* r* fis^xtorxr^ 

CV. (CXL) N 

Uir/3f>5iK y*ff */* So^/xAffc, av$0c i*/$«y, 
0/y«srdv Bix%a pirguv igiirrofuvoc. 

CVI. (CXII.) 

.A.f/f(ff/ify y/$fTo70 xaTjfAvff/v jjv/k' toyfa* 

r^AAOtf ioyjfzxi^v %to$ y J*d tfsr/A^**, 
«tov ifr/ xofOfc &Tip&?£A>ro. th W X*T* ij^voc 

fin<P&yo<; fc «o/Ajjy &rf«cdv Ikto a£iw. 


80 v 2 I M a N I A O T. 

T« L «^ $ xtJh-afXtvy fifyx rZ\vx*vov ft;gs3f #f'£)| 
ijftfffv, KX*a%y $ "*&* ttvrfov ccwav. 

« 

«5* ^rAtf Kc/01Aik - /#f dv y^poy vXovifiot, $%f 
p<<V«f, «v* vAfjfV 3* «mu( sBwov tffofc 

$§itas t}puyvvxt*x 5<9C A4r?/f, $f rilf Pf/|f 
*vJi/r* Mrt f*v$«c i*$4pat*$ xA0»£p»c« 

teat.p.»y. cvn. (CXIIIO 

1 lf $V£f fxtv &/«$* SpQiftv i%*v rf*%$t*v «tf/AAav, 
toS^C *? Af7HC fif T$yf»v ityfov. 


mmmmmmmmmmC^mmm 


t.in.p.319. $iAiAAor meTapehX 


£v) r*Sfc 4wwf«W*iv v*) Ittfrfif. 

XjLvJffC ro/ iror* evaMOv tJffd Kfor£$oic EA*x»yogj 
AqpaTt rSt *C%$7 Gtfirtat $vfv%ofOQ„ 

mwmmmmmmmmmmmmmmmmmwmmmwmmmm 


T:i.p.i 4 s. TIM0KPE0NT02 POAIOT, 


c^ ftoy>\ 


I. 

2 K O. A I O N* 

w^5$fA*c 2 rv$\} IuSr* , 
\nir Iv y jj > ftifV dy £aAttrrjfj 
/*ifV iv *?*/?*• .$*v>?v«f, 
&AA£ Txfrdfiv r$ vxtttv 
% A%(f*vrx' lt& €$ yotf 
T*vr* fy Itv&fttxotq xlx* jff, , 


H 


AIIXTAOT. 81 

n. t.i. 

Ofttiov r« Ttnw&tb MStd uot AAKfrfvyf* v 

-IVtf/* fct Tfj?tfJ?A5f tyvxfiot iti i$iXovrch 
W ttihovra fie TfOtfijA^f Km/« QAuafi*. 


■MHMM» 0«M 


/ 


AISXTAOT. 


X 


«2f€ 3?« 1fj3lfW> X*\ **« T*$« kvTlfioAtltXGj 

Hrfrf', Mftixote ptrt* %l*v m&nc. 


■ , 


I. 

XVi/tfvfcf x«) T«<r$f p*viy%t*c utoctv &';}{*$ 

MoigOy xoAi/pfavOv 7F*r§tlx fvopivtsc* 

■ 

rAyptfyff Oicodzv *iiQ}ti**vro *ovtv m 

II. T.II.p.jaj. 

Jhu%CXov t&Qofimvoe k$nva7ov rilt %t&ti 

pvfjfx* x*T*<p$lfitvov 7rv£o$ofoio Ti**c* 
&Axi)v ¥ evdttupov MafaSftwov «Ara* «v ffoei, > 

x*i $*5v%/BHTtu<; WfiH inrAwoc. ' 


niNAAPor. T.u.p.sa3. 


8* 


T. I- p. I49> 


BAK XTAIAOT. 


0. 


I. 


vtfT<u; K ux xCSxigtrot 
ur BAjfrc, br axapxTOi AftfC$ 
ht§ 7rap<p$6(<fis r£**c* 
. «AA* Ixixqiy.vru viQaf. 
^AAor isr aAAov ya* 
«f «-«vtotfotf' a7**. 

II. 

jLmq ' Vfo; y y-U f}goTo7siv l?tv tirv%ixt M^ 

5v[itv ti TtQ i'%mv iapfv^ Juv*T«f # hxrthuv fttwl 

\ 

m oi fMVfix ph hpQ*7coXti 4£*v>, rd $i 
*i?v Vfc4f Tf xa) vvxra ftfAAivrwy %<$?/* 
5^XT*T*f xtof, XKXfvov §xsi koyov. 

III. 

<KT O^OfltVOV ioVUV %at>lixv\ 

IV. 

l\vMx fiiV yag AtftfC 

Mg&v f &?tr*v - * 

€o$lav rt xayxgarHe 
lKty%ti xtolSttx, 
» # 


BAKXTAIAOf g) 

V. T.Lp.ifo. 

I 

Qghec km} wvxtvav 
**>*oc &y£f «srp fttarmt* 

n ™ 

1 liyrfff* 5v*ror*f fWpiw !*&*{# 
Wv«c Hxxqmiv JAAitf» 

vn. 

fiifd' &f A/g wgoftfotv $iyyo£ * 

Kaj&oc *' aMc p$<yr&v xarra fyivou 

1 VIII. 

\-/A$«{ ft t;>( 3«J{ p«f£> r< xoAA» «"*ojf, 

f/tfv r Isn^ifAp r^xf 

ityvniv fitOTOV lt&y$t*> 
* )r«$f nc fcfgSovftfy «rivr' «Ife/p** i'<p* ¥ 

IX. */*% 9-MLmd.fi>. /02. 

X firrfj J#* Tf 5v*to7it/v EJfffyy liiy&te, 
crAtfrov, *«) ntkiyKuetuv kott&v av$t* y . 
taiiaXimv r ixl 0*p£y $$o7*iv «ftfriif £otfil 
{«»££ $Aoy) fotffoj ftfr{/£»v rf pifA«y. y -• 

yvfitotctmv t$ vfofc ai*Mv r$ K*i KuyiMv jufAf/. 
iv 31 t/fcfoilro/tff *if**%v$ aldav ag*xvav 

» 

/to) T^AovT*ti* **Vxfff T * Aoyxar&j 
«f/$f£ r' itfiQ&Ktx t&fu; tepvaT«4 } #rAx/a>v $* 
M#ri tKtottyymv *rtx*t) «W tvhartn /ufJ^fm* vtv«$ . P< 'J'- 

F » 
84 BAKXTAIAOT. , 

T. I. outi PAiQ&faVy otyLDi 0$ 5<£Ats/ x/ftf • 
evfzzoetav J* ^arGv ftgiSovr Sryvia) } 
TXihxol $' vy.voi <px£ycvT#4. 

. » 

X. 

x\* eu rbtoe dfiirtgoV) fzti^ov * jrfv5«iV 
l^^vif xaxdv, ««$5^7>cT0/tfiv J!wv« 
1 Ai/xf?' hv&yta nvoniva xt/A/xwy 
3ffA9r*47 5i/f*oV Krfsrf»/5o« / 
Iast^c $' alSv*€6t <p?£v*? y 
avaiiiywfJtiva &iovvcioiai $u^ot^ 
avfy&ci 5* tyoT&TOi 
*x'i\VKU fuqifua^ 
avrbe - piv g-oAfftjv 

XgtjSifLVOV Atffl, 

"» •»* » ft ' 
w«tf/ o avjfftjsr*/? 

fJLQvxtzW v Soxst. 

XtvG* $' iAi$avri rt 

Ijuegfialguctv ontoi. 

irvgofyofot 3* Mtfr* aly^ivra 

vffii ayac hir Atyvfrw 

lityivov srAaTcv, 

$$ nivovroQ igpaivti Keaf, 

XII. 

K?if ** isri A&vcv «Wv ; 

(to^ «i 5o/y«f ivrvvov) $»$i r Ipxcx* 

IX. 10. Scr. Jpfefo 


BAKXTAIAOT. 

mMfJLaroi aya$&v lairaq f66*x$tf£ 
txi§%ovT*4 Zinxioi QSrrw. 

" XIII. 

KJv fLoGtv ir&ftti ffupar\ ire. 
%fwdc, mtb iroffyvgsoi roanfrt^ 
&AAoc. 3vpdc eSfAgvfc, p*9& rt 
yXvtuXy xdl Boturloiffiv 
h sx6$omv olvoe Wq. 

XIV* 

&AA& gfi/tfa/ytfec Iruvtag 
%?% **t tfooUlahov vabv 
l*$6vra<;> afitfv rt $t7%xi. 

XV. 

Vl/4tf*/**v srirdv levJflC Ifcf/v h^tr&v* 
«•aStoc W x*i ttitoitn &v$f*5r«v bpitet. 

XVI. ' 

Ax6ffNfMV h.trdM B«*%vA£ft rfl fuAfww* **{} rl 9r/e 

Vy/ ftiv kitfrts asiKtAtw vaVoiv ftf), 
X«l kvttTiot, bJJv &y9?«iWc< ?K*A<». 

XVII. 

■ 

Hrref <?C )* f"! frff tf #0^3c 

r6 Tf ar^Atfi t£ r« vt/v. aJi yif JfW 

apfnruv Muv Tt/A«c ££fvf f?v. 


8X 


T. I. p.iyt. 


F 3 


8<? ? A K 3? T A I 4 O Ti 

T.i.pi». xvni.- 

1 laifoiti ti dtnfrSv riv- carmm X(M* 
Tf>h \y*6f9*\ Mxtf, 

* 

XIX, 

JVuV* n&Aavro? jrflWwp*, *r*rw* Nfe*, 
I wf6<Pfm Kgavxtay !pff6evT$\ z°fto 

ufty fao7rre$ots j roM&t; J* iv uSCyutft IfoicSv 
Jtyfy. tyL$rr(S$t B*x#uA/Jji *t$6vvs. 

* i • - • 

s 

/ 

XX, 

XivJ^otf t3v yydv Jy &y^5 rovj* av£5yxf ' 

TW T4VT«V UvffJWV KlQTUTf Z«$(/f*>. 

sv%*H4vtf y*>" ot *aS* poaB6$f t tf(Pfa r&%t^ 
A/xfujVy irsx6voiy xoprdv «*•' &r«;gltfy. 


m i i i i -^iwp 


T I M Q N O £ 

TOT MISANePJinOT, 


T«voft« *• i? *fto*ft«, k«x0> U. jcoxfic k*6tot9&i. 
XIX. 3. God. Vtt. UftnmUn. 


%7. 

i i— — Ml — — — ■■! » ■ 

I , 

S K O A I A T.Lp.ij* 

■- «» 

H nAPOlNtt AfXMATA IIAAAIOTAtA HOIHTilN 

» 

% TA ITAEUETA MHAilN. 


V 


I. niTTAKOT MITTAHNAIOT. 

E' , 
%ovtx i$7 to%ov uat loto' kcv (pctfiTfxv 

Tff/%frv vot) $&rx xa*6v. 

i 

*lfdy yif «J«v yhu*9* hk vtpctrot AoAfi^ 
}iXfipv$QV JjgHf* xfftd/y v6yffix t 

II. TOT ATTOT. v 

i&VVtT&V I^V Uvfy&Vy 

* 

«rflv ytvic$*4 t& lvi%*& 9 , 

tofttav 3£, yfylpfVff f«/ $*>$*#• 

m, BIANTOE nPIHNEnS. 
< /\f f ***** ccftfK$ *ueiv % iv TtUf * «?Kf /i/vy; * 
«•Af/rov 7«? Ifcf* B*f iv - «tfSityc $* *&*•$ 
woKk&xt 0A«j9c*/&v i%£xapirtv $t*v. 

t 

IV. 

*-** ytfc fcfi KXTihtv jrAfov, 

tl t$c MvarrOy xal kuJl&mv i'xoi • 

r 

J*rrt Zi x h <x6vtc* yiitnT«i 9 f.W 

*f xafiom Tgi%tt¥ kv&ywu 


F4 


\ 


/ 

r 

** 2 K O A I A. 

T.L V. 

-I-'<3' J£*JV ^TOi^C T/$ 


»/v «**•<>«, rd *$£*$ 
hth6vr* yvZvaq^ ixttrte 
tJv y»y UtMvrm, vatov rt xXtloxv- 

T , «vdf « <p(Am VOfU^ttV *$*Am 4>j f y/. 

>ky*5*c tm, «*< tCnar^ac, 

«* t*t •'(Ji/fflfVj o<V> warifmv xfywav. 


^MU^M^S.^.^ KAAAJSTPATOT. 

H«v J*<?fT« xA«ft Td ftyc; <pofiSfu t 
**vfi AttUhoc k AiKoyttrav, 
Vrt rdv rvgotvvov XTXviryv y 
x kovSpvc r A^v*c Uotfit&mv. 

<J>/At*$ AfprfJ/, « Tl TU Ti$WfKat\ 
vnvotc i* h paxagnv st Qetrtv t7vm^ t 
Tva m? *Msuiq A*<A*d$, 
Tuitttxv to Qartv AtowU*. 

Ev fttffT* xXzti Td $l<poc $(?*'?*, . ' 
mtwtg Aepihoc * A^oytirtw } 
*r A3?va/fK lv 3v*/*<$ 
*v*f* rufotvvov lxTafx ov ***tvirnv. 

P.tf6. A *> *<&* ***** fr«T«< JC*T o2||f| 

$/at*3* Afp6h$ *' AgtftyttTQV) . 


£ K O A I A. %9 

&rt rdv rtgawov ktuv*tqv • * • I* 

ItovQpue r A$nv*c inotfoarov» 

vin. 

* » 

s 

\i niv *V i^r c 

r««r) > oiQforfvatc. koilou* 
attU xfxafxplyoc. 
vtKtjeafJuv &q lpv*ofu$M y 
x*1 vi%nv i'Zo*av ol 5*o), 
' Qifovroc rafa Tlavifit* 
*C $/Ax> A$nv£v. 

IX. 

1 JLkAA&c Tf troytvst* , &**#* A£qy*, 
UfJhi Wvig Wa/v Tt x*i xoAtras 
«rtf khyimv rt } xa) **€$mv y 

x*f 3*v£r«v Suifuvy 

*6 Tff xa) a\OTff. 

x. 

1 JLaVa pnrif Opirv/atf 
&*/$*• AypxTf*, 
?*$*ffly$0fo<C Jy «f *<c * * 

ara? A<dc Titf9t^om y 
^fiwv, •« tt riyd* *p<pbr$rov votov. 


9® 3S K O A I A. 

r.tp.ijjr. XI. 

I_» 'AvAp *«r' inxri rfxva Aorti, 
*C<jf3ov £fV0Wp*y, &**%t Ajro'AA*v* % 
lX*$*lPfaov r kygQTffctv Afrffuy, 
£ yvvxtx&v piy £'%$ t Ktfro;. 

xil 

1 l*r Tf Aap£voc, Kl*v a}%MTX } 
?Jyusl 9 it T?olxv £$t?ov 

i*5$tv bavx&v p$T AxfAAf*. • 

■» 
Tdv TfAapdv* «rffirov, 

Ajtfvra £} StfoifCv 

i| Tff/*V Alyuf/v 

' 'iA^frv Aavgjfy jmt AtfAAfc. 

XIII. nPAHlAAHS THS SIKTftNlAE. 
i 

xVpjjr* Aoyov, fi Wff, f*«$a)v 

THC &y*$t* .<f>/Af*, T0y *f r A£v a f feltfgtf» 

yvHC &Tt 2tt\0t$ OXlyif %&fti» 

» N 

I 

XIV. 

O » K«fx/vOC jf fy* 

' £**? rcv b'$<v A*/3»V 

f £&* ^ rdv tWfov £jit«v, 
«*> pj) SKOXta tpeovtiv. 

p, ift. • XV. 

t£ J* k$XVtt W*Q «TfTf(| JoAOC 


SKOAU 9 l 

4 

XVI. T- 1. 

VJfiQ £*}§* QlAav n*j #fOo7o«i#;/v, 
psyaAnv e%tt T/p&v, iv rg feoroTQ 
1'v t# ^foJff/v, xar' Ipdv voov* 

xvii. 

l-jy%tt xwSwv/, M*8f, 
fu,*' l*/A»#«, fl ** ^ff} 

ToTf hyo^olq jtv$f&etv Qho%ouy* 


XVIII. **£» # *«##Wr *P*faf*<l 9hs fatum wfa 
^mtCv pot *<vf, tvvttP*) frftf *px\(<rr fivfyx** IqffOy 


\ 


CVV90l(p?QV1lfV ftt$£0V/, 

XIX; 
Jt!/3# Arff* x*A$ yivoiwv iAffavrfoy, 

xa/ f^fl x«Ao) xattitQ Qo$ottu x 

btovttiov £? %o£ey. 

" «&^ anvgov xvAiv , 
yhclpnv piya %$vstov 9 
Hxt fzs x«A$ , yw% $c$ohf 


XX f -p-xy?« 

x\ w? r&y {3o/A*vO¥ • 


7>y /*lv *#«, r«y 3 e*f3T«f A*j3f/v.* 

xf y» »«72'* *4As)y 
t*v f*f v &<¥> Tiv f i's*HW A«ft «>, 


9* 2 K O A I A. 

T.L ' XXI. 

n, 
ofvff xa\ (3x*xvfi)<; 

rw&rdv i'%*f i(ATi$ivc «9cc* 

1* ntvr* wvi\m 

x «r 

riv r ayxSdv, r6v r$ xxxbv A««/. 

\ XXII. TBPIOT TOT KPHTOZ. 

Htfi {xo$TteTo; y fifyx jofy, XX) Ityoc* 
xtti rd xxXov Aajfif/ov, «-foPAypa xgwri^ 

WTf **? *£*> T « r » &*$*£*> ***■* 

wxriu rbv ativv oivov k* kfiwiht», 

nira Jttwiras fLvoiaq xfxA*p*f. re) M 

ftC>) TOlftQvTtQ ^fif lo^v X*> T* x«AdV AiJffffot, 

V&vrtt; yo'vv TitrwTie- ifioty xwiovrt 

htvorav, xai pxttXix fiiyxv Qmviovri. 

, F ^ XXIII. api*ponoe siktaniot; 

' 1 yhtcty vftefMra fixx&fuv f 

ftsrit stv vxiotftt 

Td ktlVOfltVOV fitOTXQ, 

cv bi ftot *(i$f»v ffyotxOQ 9**e» 
§1 y&t t*c n rXvTH %a$t^ if rtxiot^ 
t*c IsodmlpovQt T kvBgvTrotc 
p. ifo. (btttAxftos afj&i, i w&*v 9 

«C *fv<ptotc A$ffftrifc &?xv9t Stjftfofitv' 
i Jl th; <?aa* StiSsv av5f«To/r< riftyi; y 
i wivuv kfirvok *i$xvT*4 y 
ptra ftioy fixxmf TylttMy 


A 2 T T A A M A N T O £. 93 ' 

'Tl5tf Afl x^vra, xal *6fix$i Xaflruv taf * , T. 1« 


} \ i o <x> 


ASTTAAMANTOS nOIHTOT T.IlLpj*. 

TPATTKOT. 


t>>aA ir/ 


EJf f«VTfr*« 

E' 
&' iyv iv xtlvote ytvipw , ij Kttvot ap* ifyiitV 

04 yX*99yt rffKvifc irgBrct foxHfi <pif$tv. 
vvv $i xgivtp n&i&Xte, c!q $&qvq$ i% iVfraf, 


IflNOS TOT XIOT T.Lp.*i. 

EK TflN. EABTBIAN ABIfANA, 

I. 

twl 

\*Jvf9o$ifot9t <pl\oc, piya *?$c{3tfa)t biovvtot 

a&ril ya$ *fo$a9t$ xavro^ax&v Aoyiuv. 
af rt n«vfAAffy«v hyofa\ SaXtat rt kv&nrm^ 

1% h pQTfvit9* olvaq V7T0%$QViQV 
•xrofiov ava9%o\Uwi , 5«Aff w ixr^aro m}%et * 

a\5ifo$ oQSaXfjtfov $' H;£Sq?ov xijxtvot 
vxfttQ QwijtvTif y tfray xie$ «AA4{ JV *AAp, 

«f)v tt *wx&9t> xocv9&\nvQt li jSofc 
vixxaf k\tfKyQvT*h ytivov faptov av3f*iwoi<Tt 


r 


i 


94 I H N O L 

. T* L r« Sxl.lxi fythat rixm % <J>/Ao<$fo*vv*f r#, jeofci 4 n* 
r»v ctyet$Gv JfaftAfdc c/voc f$f/£ff (ptfiv* 

th ri) r£rf£ A/4vvff, $jA0rf$*v4/ff<y Itffotutv 
Mt&ttV) t&Svpttv fVfiTOffav TTfvravty 

%«*£*, 30* 3 aJ£va, x*A«fv Ivnigavt ffytfv*, t 
4-fvffv x«) srafcjffv, xai t« i/xawr <J>fovfiv» 

uxgigirai $pire$0G pstoiXtvt; curfe rt Tetryj ri* 
ijf*/* $** *£HT*I{ olvo%6ot $e$XTt£ 

■ 

ktfv&vrwj *$o%CTett9tv Iv itgyvfiotQ' b 32 XgCftf 

X 0&0V ifcttV %EtQQV .Yt^tTU SlQ *lct$QQ* 

p. 162. &7$ftovTt$ i Uyv&G HfXKtei r AAxpi/vy ri, 
I7f9xAf7, Tlfgesiomc r\ ix A/dc if£oi**v0J) 

stfydjtev, «ra/^w/ifv, Jr* £*& vwxrdc £0*^1 * 
o$%tt*5u Tt$' sxoSv 5* «f^c $fAo$f0rtfy*ft 

tfy r*v* $' evff^c piTtyfi $ij/\ttx vdgevvo;^ 
Kj?yof taJv aAAay xvffflrffov gr/frotf. 


.0 


m. 


£«C £ ficv ttJQfip rt ntKxcfiivoi «32 xol atto£ 

xa) $3/pfvaf +t/%5 TffTviv €#« {3/orov. 
«iVff Ilt/SaytffMC Mptte i eoQis vt{i zavrtM 

itv$$»7rctv yveinxQ $7$t xai ££ff«i0fv. 

IV. 

tmt )i ft«) TfictJl fA e«*i*« Af*#W bJvoirhv* ««} Sra^tfAfv, Itf **> 
I Xftf I*v itf , *'f) rfa fevrf irarfftff Ai>4»*: 

X t/v jroTf e*?f#w ikrtftv Qlvoxtmn 


V 


9J 

■ ■ — — i ~i M l ' ' 1 i ' 

EMnEAOKAEbrS T.l.fri«j. 

AXPATANTINOT S n I X P A M M A T A. 


A«f 


t 

«v lar&f A*fMv\ Axf ayavrtm , «rarfdt **$*> 

lucforaVfK JWfV^fo rtftfiof <**fc; mtri%%n 

1 lawavfov larffty favyvHov, A^%/r« (>/ty 

$fir AtftcAjfT/^ifv 9rarf)c e"£*i|rt rfA*, 
I; roAAtif itdyofotfs ft*fe/voicfVtfc nafi&rotti * 

$tir*f &r*>f*+*v *tfr*<£$v*$ 3*Ac*fu>*, 


^ 


\. 


SO*OKAEQrS« 


XlA/«$ tJv, u «r*<i, Elf **•/)*, % p« %Wv*v 
yvfvrbv kxoltfW *o) di ^iAbvS"* rr*?*v 

»«?$*; M(i(Ail*t. *d 3* 8 o-c^^c, 0« rdv Ef«r*j 
*AA#rf/*v m/f«y) AoMrfoVrijv **•*>**$•. 


9 6 


■ d*. 


T.n.p.jr. e r pin i a o r. 

£*«£%/>%{ E^ftffftyv ^yr) r«v «Mvrfr f*/#>tttifr*r ry Ixif?» m> ywmutif 
nvo; f*«rfr tUymv tuvrk rnt fyyBfr Mt ulv mftivvv T$\iimv t uaAc 
%\ xmfiivts, Quybfns &«v«r/fUrf pu*»iT*t mu mwnvtytie m uwrk t«v 
Wtfvtfv , ^r»i?ra# rgr> t# hriy^mfium • 


Q 


riv icytfgavrov *6*ov «}$S$ot , HA/f , ' r/pvfiy, 
•V f?J«c «/«*&' tiu.fJ.aTi 4rf6*£f 4r<£5ac ; 
feifrlfg, T*f$$vycijv rf xtftfv, iujfvg rt wvxifWfy 
h ravru <piyyu potftit* <p$iuJvv{. 


T.lp.ifi* ETHNOT nAPIOT 

KAI A A A XI N OMANTMAN» 


I. 

JL AoAAd/x/f kv&ftSrav ofyi) v/fv i^fxiAtnfrf 
xf vttc>i vev , pavim; sreAt) gfffieYffov* 

it. ' 

1 Ifdc ro^/« fehr Ijgfiv rJApov, paAa €6p$o$6v l*i* 
%*&9 M> 0A«/2ffs) xa) xaxtfTtjT* 4>f*ffi. 

III. 
I leAAOit avrtAiyttv uiv i $o$ trf f ) T*vrd$ , p*/fj£ * 

of5fic $* hvTiMytiv 3 £*6rt rSr' h i$ts* 

§ 

X«) 


X* 


ITH.HOT» 97 

*9l 9fh fih t*t»« kqmi Xlyos t7f i *«A*/0V T-L 

ro) /**v t*vt* oVxtryT f»v, Jfcol J* t&U. 
t*s |vvfTt*Y *' «v r/c srt/rm r«x*r« Ary«v |S, 

IV* 

v: 

1)«$' Km Atfir* *«<< «-«rf) Tavr« Xt^y»* 

VL * p. i6j, 

N 

VIL 

IVify fit $«Vv* M $*?,**> %"« irt X4?*0$0f*r#j£ 

vni. 

fikrUv KvJfc Atftlfew 1tr«A««. , ' 

1 l*AA&c *** Kfcv/$aco 0rnwivtQ *7*ov, Itvecu 

• • 

Ti|y Kv/o7ijV aftxjtff tov ♦ftfy« fi*fi$*>i94* 

IX. 

1 lfo>9f jtlv Ifc/a* iv Iv *f f r/v «£r3$ r /Sktjj 

d*f$«T0 t«v xiAAfvc Tffifr* kxevfftxiUwr* 
ITf *|/rfAMC Kv/o7o/c.$J x*vumj****y *fy*h . ' 

p&gTVg* Tijq t§xmq 4>%<pov i%uv HagiZcj;. 

i 

* • « r 

VI. t. Cod. Vat. ix.K* a»t<J». and« fcr, /« ifo Anypfr. 

G 


y' 


I 

r 


98, £ X H N O T. 

T.I. X< ,' 

Jtl rd Zigae %jttottoy tfAoy /3oi rf 3* ixlxtrrtq 
ixroSfy, * ^x^v ivJov d gOAtfdf . t gfl 

XL ' 

ruv 'X&iistfJVy TCtfoott; i* tlx&v* hwxKBtG&w 

XII 

, J\ 9T0Tt fCCgSgVtKatttV lAUfXtfl&VCt XOtXJtfJLIfiCOf 

Kfafito 0*Ov *fft/jiajc, ica) yifioy t^ctfiiyt^ 
p. z66. tftffiditfc ifaif 5«A4i4* Hfattcct . z*T&v*4i 

av$go<; Ittyito W?uv t%e*6%svcct tj/thc» 
iv(4$to<; lx vt//bt$if;c M KtKlticxoficu, jx ? A^fodtryf 
Afca, x*i £a/£t*c i'?e<pov Ufotx/ju;. 

« 

9h0o* Tffi£ff*i*«v i'toyiv wort } vCv fc pc XaAxic 
rijy t£j>oc ffv f*jVf*ic ijcit&gxt* iv gAffftttfi. 


r 


xin. 

TffTTiy*| «JTTJjriV ZctiTX $*/£«/£ TtxtClj 

T»y AoAov * AaAfcw* , riV ffwrrfffov « TTfflfffff-a, 

TOV {ffVOV fff $rfv*s TOV $t$t¥OV 5fffiW(. 

«tf *<«%*« pty";; b y*£ Sofiic, vft 3/xftiov, 

oAAvr£' Jpyoir4Auj; v/xvot^ao/c f^^. 

XII. 7. Cod.x«Ap£c. 

Xlli. 2, codd. Plao. Wmy«, mwtft. 


B T H N O T. 


XIV. 


99 


tmmttivoiy rijv irsflpurov Jpi xt6*jv, IA/ov t?$v y 

rip *&$ot tfa</fyot$ rtl%ttt xAjf^tplviyv, 
ttUtvoQ r4$fn hmts$i(3qiuv* &AA* Iv Opnfat 

XttpOUy %«Axtl0V tfHOQ 4%\S93t xvK&v. 

i* frt fif riutytf TfMapSofot ittgar A%«<£v> 
xavrtnf f EAAyvtfv xticopmt h ztpart. 

XV. 

"i*%« {**>$«* «fiycv, 8 p$ «r*A&, ^J' M%tm 
fr< y*£ *f AtJxjfc «ftvoct if futvhie. 

%*l(tt *tfv&(UTCQ Tfffi N£/*$*fC rirffctroe ttdrSe* 
rvjtfc xa* 5«A4^#/c ir>> $rcifi6raTo;. 

tl ft «vAdc vyt^^fv, lnr6i?0LXTw\ piv Efwrac, 
Qx9Ti£tt y vxvt* ytirovt rf 5avar*, 


T.I. 


XVI. 

&Z$/fif M***'* *f A/J*$*yf ,* A*j9*rt ff« 
4*A*C, Jtf) r*$J>|C xAjppar* $ff/9optv*, 

rtzrt xtAcuvtz?** /tftuc tyfoottt Afga^y, 
a(A$U, r^y $£fvffj)y t\*6va 9X*rrophil* 7 

ttv/ *9o M8#vtev, &* rvAfVt, pv$* «Vtv tytj 
fiaOHStvov ttyjxT» dJ){<v iTf^ayiypc. 

« 

XIV. A. Cod. Vtt. t*v . . . . KXnfrnivmv. 

XV. J. Cod. Vat. «• )( T^irh vCnQmtrt TlV«£Tic. 


p. 167- 


G 2 


. • 
• • 


• •• 

• , 


• •: 


. !• 


••* 


* 


100 


T.i. ANTIMAXOJ 

K0A04>X1NI0T. 


T 


hrri jetlStyy otThxro^ EvvaMoio AiAeygft^ 
Ktf»? i \ rtf b $$faatc. svyvh xaSafa f-ufcrat» ; 

ivrrtfc 9ot yuf £f«r*$ ifylpefot , * rf xar i^b 

i 

i • 

rig$LQ t xatl xfora\uv SjfAvfUjvs^ foofioi. 
iafara $ atpaTOfVT* (zi3t$ Tf eruvlfa ■ lict - 

9 

ravrx* **> $' tC%xirav fig T-ihaiov *5/. 


pi6s. 2 I M M I O X 

e H B A I O T. 


s 


. h.tq? 


, JL *> ** 


I. 


%ofo7t pitobxvTa ,Xo$ax*,ia } watiai Zo^lh^ 

rlv rf ayixfa Mutfifc Mf», Ktxf07ftov 9 
itoMukic h SvpiXyet xal *v tfxyvjsV* r*3*Apf 

fixutwos A%x$vbnti x/rriff ijp*4* x$>jjv> 
rCppoQ i'%H) xal yfc iklyot ptfoc. a?X i «ff*fdf 

ai«y aSav&rwt otyttTxt iv ttXlst. 

"• 

n^* vxif rvpfioto Eo^sxAiac, jfipa, *'***» 

f?T.tf£a<?, %*e*f«; lx7ffo%iav xtoxufiuG) 
xa) irtratii ncavr* SaXs.ot )bln y i rt $/Acp£*)£ 

> ^^Ky***^** **f'5 ***V* T * %*u*phil> 


• • - 

. . • • 


ETKABIAOT. 


XOZ 


«fvcxcv $vp&$tii? wivur6$fovo<; f *jv b ftf Aigfd; 
sfffxsrrcv, Mttctfv i\t[ity% xal X«lfr«v. 


T.T. 


BTKAEIAOT. 


pfrw; %*) tfv«c Qogivfxi olvov i'f}*rjov m 
MtircltgVvoe Ttv&%t^tv «V &%&** $*fW twV 
r$v ?i fi*Pv*tvu\%H9mv IIh* Iftsivtv txttw' 
ftgr*;, rf x^aiaff o?>oQ4gtcn i ifvrt %4gn; 
ci* pfTfov Jv fiot Jo/iyf, hxX&ttov riitv Jj«* 
•l f & iv kvTsA&fiotGy 9»VT*t frfafra ^vAigfff. 
iWra ftfYftv, Sfit* yemfMTgiw foftr^. 


♦IAI?KOT 

£12 ATSIAN ton bhtoh 


K 


,*Mi6mii Bvyotrtf iro\vtjyo$t T tyotrth }tt%ttQ 
tl n $fov*7c, eoQtnf. xxi rt Ttftntv i'%tie. 

TM 7«^ 1$ ffAAl ffX?J44 pk$XftlQt$£vTt } *ftl «AAO/fi 

I» xbi\LQi9i f3fa rffp* Aip6v$' irtfov, 

• • • • * 

3fi ^ agtTifQ xyffVKX rtxuv rtvx Avffia Spvov s 
46vrct x«ra$3/p{y*Ji xxl ru^ov *$avxTov f 

•5 t6 t ipfc ij/c/jtffc $ff?t« 4>rAfr*/jov «*>«*<, 
.xf* *$* t5 Q$tt4$vu '*k[ft PfOTfffC kftnfv* 
fij 


• • • • 


T.I.p.it4« 
ioa 


.\ 


T.llp.33*. 


0O t K TAIAOT 

TOT ICTOPI.KOT, 


M. 


yetfia ply. EAAac W E^r/Ja' crfe £ jr%« 
yJj MffxftaV J yfcf M%aro ri^ia /3/w. , 
XMTflf ? EAAadoc EAA^c, Afyvaf *>wx l\ MuVa/c 
riftyaq, lx «vAAojv x*2 rdv Stfxivov t%ei* 


T.lII.p.330. 


innaNoc 

EniTA*ION, O EKEAETSEN EniTPA^HNAI 
TH MNHMATI T fl EATTOT. 


m*mm 


htty 


M.WTUVOQ r6$g effpa, rlv i&w&rotti 5fo2r/* 
7fcv Ixolyti Hotfm K*ToQ$tfuvov* 


T.L p.169. 


/£ <V£'4 


nAATilNOS 


TOT ♦IAOEO*OT. 


A 


I. 


*#f*C fl4\rSff4C Ar$? Mc« •&* rrvo/funft 
Olfavdc, £c TOAAorc Vfifuttiv $U *t $*iv*\ 

IL 

X t)" ^tftftv, Ay&Swm $ia£v, M gffAfCiv ftgov* 
... ..jfA0«:y*f 1} tAi»V*v, i«)i*pi|f#>(. 


•• • • r 

• • • • • 

• • • • 


rt A A t n N o z, 


103 


IIL 

Nvy t rd ptfh AA«£/C, ^ p6vov #7$' tri K*Aic 

$vpi y rS pMvl«/c *i>9tv iriov\ trr &wifV*< . 
vrtfov*. »% irm .#*23fov &sr*#A«*0 > *p«v ; 

IV. 6mU*.P.p/xZ* . 
]\L?Ai>v lym* /3*jAAii p« <f>/Atfv ** t*. AAa\ irfttvfff» 

E*v$f5OT|* k«V* **> '» f**ftfwvp>«3*. 

v. 

atl^ftivif, rifc ff»?C T*?5«v/»fC f*«T**w. \ 

«1 3* *f $ P$ yfvo/ro vo«?c, tSt* *M a*£b« > *, 

m 

e%H>*4 r^ «?f*v «c «A/yo%f *v/oc- 

V 

VL ' • 


T.I. 


p.i7*« 


AfX«aW«ttv ifa **» ** KoAo^fivoc «V«uf*v, 

fc *«* *» M*"* «4«to Jf/ftdc Ef*C 
« }f*A«), y«6Tar«c w*vt«*>*vt«c «WvifC 

Tf,«rop4Aa, a/ 0*« i|A5«T« %*t**\it* 

VII. 

H «p*f a# ytkitt*** **$ EAAotfoc, 1} *av ******' 

• ifjcdv iv) Xf0$tff0/c A*/c «£**«** v«"«#v, 
ry n«4>i> r* JciroxTfov* «jrrt roftf f**v hqxrtm 

i* i$#A«' oftf *' ?v T*f«C « *to*fi*i* 

VI. *. reftito» Athen. \t€t. wwoV (f. typfc) »««» *tm* 
- Vcrf. J. V«t. cod. * rf«v «fte *»K *r»V*«VT« 'f"** 


«(«*•#•>« (• pr, ma». w e -»T^«A#») 


* * * * ■** 


•- *** ** -: 


V. 


& 


*04 n A A T Q, N, O 5T. 

TL VllL 

Bfc Mrw* ****** <***«***» twft N<^*< «|| !?««<# t. 

dv NvpgxSv 5c*?<wrovra, $jA6p/?f<0v, vy?dv «ordoy, 
toV Afj&r/v xu$«.c T$fw6fievov fi&rfaxo* 
Z**x» p9f$tfV«c «c W«nr*f«c» ife«C «i'$wf, . 
, xatfimq kifiior&Tuv ifycw &*f<rr4/*«yov. 
t 9A«€oftiy* yfcf f$fi|fv vJtff, ivMtigQv &T**c 
xdth&Zoq ix ifofffjfc hnQtfil* i6n*rt % 
Quv^v $' $yiJT$igKV btoiTrbgoi «x «T0AftV«v 
f?£f *tav yXvKitfiv iv kxftn A.j3<f£«v, * 


IX, 

1 

Elf r) Jf Kvft* rfk Ao)f«*tr»/< «V«Afur. 

* ^fsAjj*. • 1^ 2 ^H n«*>'v K»5fff#«i #V cAfumc «c Kv/Jov frb, 

pntoptvit KttTideTv *}k6vx t$v iMffe 

$3iy%*ro* »5 yvpvHv $Ui (t$ nf«£tr/A*c; 

p. 171. n? «J*tIa*c «* fStv 4 p>) £*fcic, «aa* 5 Wl^f^ 
f&t/, Afv; o?«v j5«Af tijv n«4i>v. 


• 


V/VTf fff n?*f/TlAjfC Tf£V«>«Tf, h5* f 9fZ*W 

«AA* UTtfC ew *C sroTf jfffvoftfV)'. 

» 

XI. 

A/ Xifrrtc T(fuvft t« Aapftv, esnf B<gi T<r<<r«<, 

« i 

£ifT«r«f, intxlit fwfov Af^o^vwc* 


VIII. j. Cod. Vat* in ttxtu rtmAomtf et fupt» corre&ura 
ft* fftfVtt, , Verf. &. Cpd. Vat. «. vmp&Ti». 


. « 


! •.• • • 

• • • • 


riAATiiNOE. 10$ 

' XJL T.L 

Eiyyitf r&c M**Wc $*rfv rivfc* £c itoytSfmf* 

XIII. 

Sfc tf?«Ap« tLnrfc. 

1 4 / '*°P* y *«f£ rlvfr xot3l<^tQ Quvijtffectv 

Qffm-extetv xwuvoTq x&pQv vVd Zt^vfor( y 
xxS vot %x%k&,Q*€tv ipotQ vxfx v6putffi *tff/y£ 
' 3fAyc/iiv«v «£f* x£p« x«t* j3Af$4f*v. 

XIV. 

Slc fyaAfur Ilmif rvf f?ov« 
^ty&rm A«V/cv tfv&tav A*>«c } f/ r* **3 ?rfrf«c 

XfHVO), ««} ^Altftf TtfAtffUy^C T««ifc$«V f 

«£rdc iwfl €6ftyyi \it*Affltrxt tvxtXuitp Tlxv f 

Jyf fv ff>C ^tvxr&v %u\q$ vxif x«A«pay * 
xi oi a-ff/f 5xXtfo7tt %Qfhv a-tfrtv iwtzvrg. 

itfiafoq N^f&^«f } Ntfp$«f Apx&fv&ts* 

XV. p. 172, 

S2f E«*Tfftv Kfifv*f io}i r5r«» *«i Ef«r« «oSfftfVr*. 

JL OV Bffjuftf Z&TVfQV TtwittTQ fa/foAf* %tif 

X«$£ SttTtfflaiG TVtV[4X j3«Aatf« A&p. 
f!p} tt r«2c N4x$«/r/y fy*f^^/fi$• etvr) oi th Xfh 

roffyvf&H pfSvot, A«fdy v$«f «■fcfcltf. > 
f pkjjAov J' ftvvf (^fwv 70$« ^ j*>) rt&g* x£f ov 

X/yffffpC) «T«A« KttfMTt StlyQf*tVOV. 

XIII, 9. Forr. sfivov. 

XV. a. Cod. V«c ct Pteavdcs p»*? »• > 

- G S 


10$ II A A T A S O S. 

T.I. XVI. 

1 dtf Z&TUfOV &<o'faf 0C i*ctfJLSV$V, «V fVff WfV* 

XVIT. 

Eif StfKrvJUfV. 

HmIkqv* xivre /3o£v pf*f& Atfoc .ffofv fafrfC, 
, r «C ¥*¥ *£#*£ Ipirvox £<59xo\Liva$. 

v*l r&x* k*v ^T^ft/yr r* /9«/*;«* v*v 3* xf«rfjr«f 
«"S Xf^S p4y*fy rd Pfafcd P**oAiov. 

/ ' xvhl, 

Afwiv *y£f fjf«j y JX«rf foizov* avraf b %fv*h 
dv Adrov ti% ev{w y ^iv $v tvfi fcoxpy. 

XIX. 

j\lmv x&vrai Qif$t. Uxtxh XfovOQ ohtv &p*tf}tsv 
Svoft*, udt #x*f$0v, *a1 Qfotv, tjtt T2ft*v. 

p. 173. XX. 

EjWiyv xdff :/yv /*f THftfyophQit iQCTivtce* 

wxtffi Ai$o/3a*th raiyyfov, f«/Tf£f*c» 
frffvr*c 3* ceKffpovai rt nxl tvSxAixe Ofofcpwc 

*iKA**ik*4i *vkivx7$ gffplfff paXXQfxivtf. 
iiv&ftffsv «JxsfTffC jMv irXiov. * yx$ eyotyt 

ivrtaiptiv fV 4/tj)v v0f/v iKxgToQogvv. 

XXI. 

Ar^f *"f/v p)v sAfpfcrtc lv> 4«n«w f«i«c* 

>**V,$i -}«Vf)v ;A4/*T«C fWfffC #V $3fflfV0fC. 

• • • t • • 


n A A T O N O S. ' ; 107 

XXII. t T.I. 

Mo?f«sf fa(K\ufxv %h wor$ yttvoftivat^ 
coi $*, Af«v, $i%avrt naXBv IvtvUtov ifyotv 

$aipov$e evfsixi lkxft*$ l%i%t*v. 
«r^Xf 3* td$v%oe,ta l* irwrgih rtfjuoc Ufo?^ > 

i ifiov Ixfvoyatq Svpov iftort A/*v, 

XXIIL 

\Jtit xor Alyaioto p*fvp?opdv «ft/tuc A/yovrt^ 
lx$aT&wv wtMti xeifteS' ivi fut&rtjt. 

» 

. %*ift x^vni orort frargU Effr^**, %atftr k$fyk\ 
ytlrovtq E&floitii, %cug$ Sa\ai€x tyity, 

xxiV. 

YLdpolK yivos Ituh EgtreiKov, iy%% U Ea<r«| 
xiifLiS** Qtv, yxtti; oecov utf tfurtgM^ 

XXV. p.i74« 

JNatnyyS r *#°C ifyif* $ 5* &vrfov I*) yr«fy«, 
4f «Ai K*i y*/jf |vyj; &w' Aft*c 

XXVI. 

L\avnfyiv ft.t MofiUfSy $y olxrtigatos Sfaxrrn 

yvfJLv&cmj m/ft&rH Qaftoc $$ifXTO. ■ 
&&g*wQG **kb\fH$9tv kraf^Tots ft ariSvfCf 

rovvov ctyoz rott* xifhos fe&fuvoc.* 
xttvo fidy Mvtouro^ **> bIv \i$xo o)ifotro t 

xai fttv> ISot JAivoiQ riftov §%ovra f&Koq* 


XXIV. I. Melivs Suid. &fri*v r. 


io8 


n A A T n N o 2. 


T.I. XXVIL 

U* M vautryn enfix xai%$'xjiu*v%t % v 


XXVIII. 

nfrd«?0C) *&$vvwv n«ffoW rfdVoAftC. 


SW^Au.S.fr.*^. 


XXIX. 

£l{ Ef*T« Iv tiA#f« Mip£p«v»y. 

1 ■ 

Xi.A#o( y dc UipttOa pcc§6c%M y gvfOfuv iv&ov 
*9?$v?iotc u^hotctv iotnora xatia Xv3*'f*c* 
il* I'%sv IqIqhov $«firfifv 3 8 %at\ixC>jt toJ** 
«AA& t£ ftdv Mvtfttrtv vV iiwtr^Xotffi xfi.uavTo* 
«i/roc 2' I» xaxCxtsst $9$uv vixil^uivo^ ixyn 
tSitv pu&toaV f^oi $* Ifytrtfis uiAttffMi 
%m*%</TQt<; ivroQ Aagotc M %tixtrt (la7vovm 


p. 175. XXX. 

J\ Krfsrf/c Mofraiff" %oflt€ta^ rav KQfoMrav 

rtftar\ 4 rov _Ef cv Su+uv f$orA/ffOft«f. 
%*J MOitfaf rorl Ki/srfn»' Ajfi ri tuptXa taZrm* 

ifjuv 9 Tir«T«f T8T0 to ratMftov. 


I 


109 


— *- 


nAATHNO.^ T.t 

NEn»TE>0T. 


.1. . 

X~\vff* r#$ Xtxlyvm ixlf vmroto htxxvyfa 

nyt) srotoc JCfrfjfcC, typvr* %ftt&ptto$. ' 
«ft$« pi> *9f0> ««) &A^povfC) iAA* ft ftJv, ItyttCf 

•c #, 0i*f*c' «aah l' £aa*c vmiftrtr 
tv^aJc " yif gaAw xaTMfi&w QAfot «f •* 

krf*wiv c$vt(ots titiiuM w knfofl&Tii. 
i f4a f &ft$orlff'C nf*u QtttQ* h ykf fxift/ 

rvAAisrlc &AA*Awc *'* & cy jf&vttav. 

H. 

Ii< A«6*vvr#ir yiyXvpfilfw f* Afii&fr*. 

A A#*c IV' */xi$WC ' «V* *' * fffVaf iktivvtoQ, 
i xitirpt vifofiy, * iiaSirm pt&fj* . 

m. 

/jlff^f^C v^J«v5oc* AjroAAfi» 9* f>)v iv adrjf 
**) A4$vy a jrorlfts pisAAfv 4 Aifrf^dfc; 


Ssn e r 2 i n n o r. p'7«. 


s 


ii ^ . . \ N 


I » 


» \ »• 


Jfuc piv h xfaxote xartxti rode yma HA£r*v»c* 
^vxii y WoStuv r&^tv i%it pei%&ftiv. 

1. 6. F«U Iffe/Mrc» aut ftW&ra. 

U. Cod. in lcmm. Afirtvry. et r. X. jpAffft* 


210 


WMMMMHHMlOaMl 


T.i. A I 2 X I N o r 


TO-T PHTOPOS. 


© 


/jjrfiv f^v Ti%vwt faro?vpivoe } tU M ro 5*2ov 
lArtfa srorav *2*v, xfoAtxvv tvrxttee A9nv*t t 
t J45*v *a5«v, AttcA*'*'* > Jrfic ro «V 4Afo«, 
*Ax0f «*#*¥ xf$oAfc himfaiWp iv rf<fi fuyW» 


; v 


p.ifr APISTOTEAOT2. 

I. 

* xVftt^ 9oA6po%}* 

yfvti pgQTettpy 
Stifxtxct x&A/roy 0lp 9 
tf*C *'(}> xag5£vSy tAO£$ue , 

XA) SXVSIV, &AUTOS EAAlSi XOTpOC) S 

xart xivHC tA$v*i pm*f( «; 
&x4ft«vr*t* to7q* 
ir* $fl>* /3lAA«<c 

XXfTOV T aS&VZTOYf 

fflVff* TS Xflffftf xg) yoviay, 10 

{J.%hOtX%V%¥iT0'l0 5* vsrvu. . 

I 

'1. i. 2» Ex his duobus vcrff. unum fccic Vlr doCr. flp.Hurd. 
in Comm. adHoc. a. p. Verf. 5. *. ?sA«r«c U E. Jdem* 
6. Haec iic digefEr : k. *■. rA. #c. «. 1 1 Ttft» *• ffiV *'j»t« 
/8«'AA«tf [ I «. $/{#« r* 45. 


APISTOTEAOTS. III 

m 

Atj$xc rt KHfot itoAa' £vfrA2tf*9, 

igyoic Viv &yf ftfoyrcc tivxfvv. , 

Afac r A?*«« tf/**C * A&ff. 

#«C ** Jyf** $<A& tioppaf** 

«■> krapthit f»rf040$ 

19'f Afa %*?**** *ty6c* 

t 

29 x t rf/7^* koihpot tyyWy 

l&faxTiv tt yun av£*€i Jttftpnf 
Vhmfjtorfvatf $ty*r£tc, ' / 

Aric Sfvtor #ij9*c avgufatf, 
fiAiaf, rf )^fac 0*0«fe< 


T 


IL P.171. 

Mf xor *% Mmty wafecpae ptetn&fvv Sipty ffyvjy, 

1 

txntvtv UtfC&v rv%o<po?#v £a*jAfdc> 
i Qavte&c Aiyxv Qoviot? h ItySft x£anf**% 
Aaa' kvigbc, *ifts xw&PiW J«A(tt* , 

EIS TOTE XIAP' OMHPAj HPHAT EmTA*IA. 
I, F.*) UtniAit» nitpbe h BtiftrrfV. 

JL *3v3* It) Kif^fCfty trOTxiu» 9ieav ux$ feovrt 
xaTttc BctmrQv ctlfgova TLti/iAtuv. 

2. E»J AtrnxMQa *m) IaApfvfr. 
Aff/xaA£0» T^ofy 0mCvH *a1 IaAplvu i*£g ' . " 

•Vf* frAtfffrruv 74 M/vvtfv xariyju 
1. 18. jurt delet idem. 40. iajfcjifvv. i(. «ttfrtfj, 


IIJ& APIXT-0TIAOTS. 

T. I. J" M Afrvw« t« OiXf**» jMij&fc* fr MvxtVv *f wfff , 

Ev34£* Ttfv AoKgSv iynro$* yata xari9%tv 

i 

Aitfvr OlMafav lv vtXayu $$lp$vQv. 


4. B*i BAf4*y«fff KfipjVtj tV Tfffy* 

ttffVtf £*" ZvfiolK ZM<p1jV9gtX Affcdv K$&VTW* 

lv5& kv\ Tfofj f*o/>« x*r£c%t p(u. 

1 

5. Esri Mtv«rftltjf stipfVtf fV A>hmw<« 
. TaffAofcO^Aatfv, wfd$ neTefio M$Vjrf*d« 
IvSaJ' kvt' tcAsivy *ar£lh ftttfav i'%tt. 

6. £H<«Xrfvrff TfAflrptJvfe KfjpjVa h Tfftfa» 
A** lyo) d rA&w* Aftra **fk T*t> x&byp«f 

AUvTOQ Tttppfy XUfOftfv* TAwi^ac, 
$ut*dv axtt iuy&Mf £f0*A*pfVo, w«V Atfiuott 

& Zoto$$*)V K**T* XffVffOV ifi* KiKflTMI. 

P« <79- 7. Bni Tf&ifi jwptVt I» EftftffiJvc Hff K6>f«i* 

MJ* *Kvp6?ccv ray.t*v Tt^afimviQV fa 

Ttvxgov kxotflptvov y$ £*A4Sftic xari^u* 

S* E*J A»«M«lrfC JJVIJitVe I* «J ^Mfrfftl? MfrMc 

^ A^/fTfV vatVTtettv fcix&evliHe Aj* j*y}» 

>f* /ff'& XJfT^ff vfjWQt; itJMVVpftl. 


1 

9. E*t £WA* «iri Eff m»A« xnfUvmv lyjkfyfi* 
Afyiifc S$#VfAfl$ KxxotvtjiQc fo t r&axr*i 

* ■ 

t<^£«, x*2 TbV» srAw^y Zv^ahot}T 

IO. E»i Ayj^/^wv^ 'xfjfity» tV. Mvji fVflif. 

Atvffets Arfttfoa AyapiuvQvo$ y £ Jfjyf, rtfpfiy, 
U 5uv vY Alyirt* K&ophttt a*i%** 

II.Eiri 
6. Vtcf, 4. Co<t V*t. Kmit«. 


A I I'£ r O T E A o/r- S. IIJ 

!>. s«* ramdvi. T I 

Mv?p« rif ArrfiiZe* Ay*n$pve><x; y ov fa xarixra 

IJ. £** M«»*A&, ' 

t 

OA0i*c, m Mfy&«#, tftf V tfflwni u») ayffc«e/ 
Iv H*x*§w woi^ yopfr* Aids neyfatsi 

13* EvlNfafK Mift/vft h rU/A<ju , 

# T$V jS*$tfvHV, 4^%'IV Ti vty/LI* T#* £«<0y ^fcOVTOJL 

«v*y kyaSlv xartxwi N*>cf* t*v Tltoov. 

14 £«) tS «fctf. 
Nfrof* t*v Tlvltav w^roq* %$t SavSvr* 

y* xarixit) /3hAjj $ifrarov ijf*/5^»v> 

I^. Ew> AvrtAo%tf Kijp/v* iv Tff/y, 
Mv$f** &f*T$c i//5 V« Nfrofoc, AyriM>%oto y 
cc Savtv h Tfofy pvtattsvcs Ttariga. 

16 E»> AyanfrifOf. » jo 

Afjtfc **' ** T*yf>c 'Ayxxtivugy Ayxaia t//3c, 
««75* Jt' l/to) , Ta$/«v »ff AT0$6f uv (SxeiAefa 
17. £*> ApQiptxn tud AifyH. 

Attcfic *' Af«$/f««aj0c ktmit* ***c, «•*& Wfifc 

lv3o& Iv) Tfo/y poifay &tffff |3ftf. 

Ig. E«> e«X»te «*) fitAvg/yii %Uu.(iW b Ux$h* 
Oi>« rioAt/Je/voc xal GoArtoe HAih $lf 

ifty&vT«£ Xfi*§* $«V K&ao ifixv. •» 

19. E*> jMV0r«0/tr MtyifTOt iv A*Ai%/«. 
Mrffi* Myyrt $0»?, [ityot$6(x.u QvAioc via y 

AtiA/giof rtv%av* e$txa $1 sr^vroc «*ip'» 

14. a* Melios Euftath. $: jfr#g/*v. 

H 


114 APIITOTEAOTI 

T, I, *0« E** Q#Wat/ii< HHpivH /v Ti//jUrv/f. 

Av($x rcv xoAbiptf r<y, ixl %$ovl rjJJt 3«vforo, 
xAf iveVarov $y»f r#y rvppo; iirtext&etv* 

af E») rtf «vrff. 
Ovroc O5utffl-i?oc Kf/vt* **£$«(, $y 1/» t«AA& 
EAAifvef xoAffAM Tfttixe* t6r4%t€ctt m 

23. fi*) e£tvro<* 

T6$ym rifc OJvi*c ft* k*wc x«r£%f/, 

23. E») rifljifv/tff *«) Myfifrff nrifi/vijv /v KVtfrrf. 
Ky«tf*/8 I$flf«vi7oc $fac r£Qov' *i/T«f iy* rtt 
«rAiftf/ov fJft/f**f M«f/*v»/c j M$A«. 

34. B«) TA*ftW{i0 K«f4/v£ iv pft*« 

R 

A3* HfoxAf/oV Itfgnvof* SuftoXiovr* 
* 
TAffsr^Affiov x«rfy« KVfzmriiftx ptfoc. 


p.l%l 


2$. e*) A«r*frtf. 
Aifijrt/An HogtijQ tuetdtoc Oftttvloto 

pvffpa r6? «fteAfjyoV yeharo TAijTo^Afpoc. 

26. E») Xif/ffC x«|*/va /v Tpo/f • 
Ev94$f rdv K«AA;ycv «><#£; v/mv ^jfcf y*£*> 
N/f/ot, rdv Xetgont Tcaloa xo) AyWsfC* 

27. H») ♦«$/*«« «*) AvT/0><f. 
♦f/^iTT0V Tfo/xv xifCavT »/V A*r/$oy »ff* 

Q%. E») A%iAA/»v« luift/v* /v T(«/^« 
17*13« $»*c Ofrttos n!fA*ia3ijv A^/Aij* 
IfJ* /ff& rjfOTOVT)* &ft$2C e^«/ 0Tf«7«. 


API2TOTBAOTJ. 115 

* 

39« Ew) rfi «*t*. ' ' *T. L 

9t»/ffttA0c aroc ivjjf AfciAfdf iv r«5f r£h*srr«f 

tO[l^' i^^vtjcay V ivyix TUsgtttc. 

* i 

JOu B*> n«rg6«Atf uitpiv* fUrk A%<AA4«f. 
HmrfoxAH r&$oc iroc' o>2 Z* AgAff riienrr^ 
09 xr&vtv eixvc Af*c Bxto</oc Jy «ttAtSftttic* 

31. E*r> rj«}«fx«f xtipfytf Iv XtKvun. 
tn piv Axai^ iSft^s ITotefxifV AxTOfoc vlov* 

32. E»> *iA0XT«rtf. 
T«5«v HfaxAluc ruplnv, Tloi&vriov vlov y ' 

JfJf 4>/A0*Tj/rifV yijf M<Vf£c X«T^£i. 

33. Ew> E^qAtf. 
Tfoc M* AdpHTQto* QifnTi&biit EvpifAoc 

**?£$' vsr l/uo) xurocf, fio7gav i'x»v 9«v4ry. 

34. E») jMv»r«$itf n«)«A«if/a x«* Majfcaovof I* Tglxxf • p ^82, 

OiV AtfxAjfT/4J«f TLodcctetfioc 1}$} Max&<»v ) 

trfoV&y fuv ^vxro), vvv & 5tfiv (ttroxot. 

35* Ew> Ev{V*6A0 ««iftiv* iv OfXtffiiyfl. 
n«V^y 2y Ogxowy Et?«ffiovoc ayAabv vidv } 
EuguirvAov } KfCjtTii iaxfuttffa xdvic, 

3<>. Ev) n0Amr»fr8 x«) A<ovr/«f. 
k$%ovrtc Amw&wv TloXuvoiTvic t/)l Atovrtui 
iv yxly Mt/o*v rlf/x' hQixovTO jS/er. 

37. e»> rav/«f, 
Sffca rd ftiv Txvijo$ igac' 4<VZ$ $* $av6vTQ£ 
ki$ ic iy$ov *j3sj, ffwp* jt) ^ovro^ «%w. 

1 1 2 


\ 


Il6 API2TOTEAOTS, 

•«n . jg. &▼) Ktvorft^fff tlftSfer. 

££/£« f*Jv *v T$yr» n?Q$ov TevSwHvos vlx 
KtiToq' Avotxnsov 0* «voft* T^ftjSog *#«#. 

N ^9 Ew) T«A$W5*tf «fiftiva I» MwWwr»*. 

Tat&tptov SiQ&irovra, 5s£v xijf&K* Kflrt kv$^v t 

.vd* JAvxfjvcztav offiOQ i5*tyvj &**$. 

40. Etri Afrfprtfvrof xfiftlva #v T(tfy« 
*k&TQtiftQVT\ A#AM ivv xa) srir3v •rxifflv, 
jjfc xaTeexSafs Tfw&c <*ft*f« r4$*t. 

41. Ew> E*rtff< Htifi(v8 iv 6if/?«ff* 
Exroff rlv** fjt*5y*v Zqiutioi Svifss i'rtv%xv 

• T^fi/3ov ^vsrff y*fy?t ^?^' fatytyvopivot;. 

42. E*> ritff «i%pS xupivtl Jv Tf9<?. 
Ea3«V 2| A^^Cvoc <W AJftf t2*f IlvedttXMt 

Mtttffiofog xuvTuv vbcty <plXoov t&evf* 


p.l8j. "EIE AAAOTS HPXIAE EniTA*IA. 

43. E*> A«f|*#fVTof. 
Ev3«*$f TTtgyxpliitv Kftf9f* #S«Sv AMo'(j.42ovT*t 
itttuv mxVxoUav stvs* dWf$3/pfvoy. 

44. Ew> A*Vrtt «ffplvtf iv KfAxffc* 
AUt^v Kbh%0t€t xoAi/^ffrtfO/tfiv ttvacxT* 

h$a& itavZxn&TOii Moigx 5f«v *Tf*ff*r. 

» 

45. E*> 20» «ff|tivtf Iv d^«K. 

Ett*tvA»v 0if|3wv /3*4TiAsDc W* KfiT*f Jto%5«v* 

« 
Zi)3*c , ov Avr/t^Tif y«i>*ro ar*?^ ayx$6v. 

3g. a.-Scr. videtur: *#rr*f <Jvo»Vti?w *viSfi« # r *3f «Vt%o. 


* * 


API2TOTEAOJ2. 117 

46. En) 0{$/*f «f*pf*« k KfXfWf* ' T«L 
QgifiKX %%\i9Qh<>qw Oiayfv vatia Savbvrx 

Q$$ix h %«?« Tuos Sirxv K/xovffg. 

47. E*J nvA*3* mij*/v» Jv ♦nxI?4. 
Tftc «ftf £r£o$/ti nvAio^; iv <t>uKth ystly 

xfiTAf, iy«) wavrfa po7?av eVAtftff fiU. 

48. E*> Ar«Aivr*< Jv AfitaSiV 
Kttfff? lacloto jrfAvxAf/rifC At*Ao1vtik 

ffjjpa, t**A«c rf/xtfv, frrffxf*? te* r&$* 

t 

* ii' '■ f f f f 1 1——— 1 » . ' 

• E O K P I T O T P.*»4. 

t 

■# 

T O T X I O T. 


E, 
fpf/v tCvux* Tff,< XfA Zvflvtoi rih $«Ab 

pyffpa xfVfV %$vb$2<av S^xfv AfroriAjfi, 

9c && t$v lt%$ar>l yxffle $<7#/v, f JAfro va/fiv, 

&vt* AKa$w*tf*4> BofjMgH Jv *eo%oatt. 


* I A I £ K O T* 
vidc p. ioi. 


• * 


/;• ;^ 


x o 1 p' 1 a O T p-Hf. 

EIE TON SAPAANAIIAAOT TA*ON« Uf 


E 


TffT^fvac ^«A/fO*** Sav6vrt tos irt$ tfvxc/c 

H 3 


118 a r I A O 2, 

T.L rzvT ¥%/» %** fyaytv xx) iQffctea, x«) fitr i'furo<; 
rifrv •*>«£*» ° ra. H *0AA& xx) tfA0ia nttva AlA*<rr«f, 
mtt ea$b 0t6roio Tafaivtwte avfyctirQtct. 


V . . A r I A O 2. 


K 


.atl rlAixxc x«) *txv* Aoy«/3tfA« wol rait Mf/btVj 
QoTfity ffOv igfvrxTc ittgipactv xxA&not$ y 
ifyvv i% oAlyw ohiyw b*6stv* tjv ii rt pf?£w . 
$*£*f*1l> ritti r&vht •KQXVKhfata. 

— — — — — III l^— ^» I 

p .,g«. KPATHTOS 

eHBAIOT. 

/■ sti . — 


E, 


L 


rf«ra xx&tt Aiftlc* tl tt pi), %?6vou 

iav X) n*M ravra r$* o)\6ya tpi*Vy 
Stfaxtta 40i roXontbv ifcrytf^* Ptfa°& 

II. 

1 li/fx rtg toA/C Iffc f****q« l y#> •*w*'i i^fli 
x*A$ xx) nltiqO) vrtMvxofy ioh f*£tf#x, 
flc *v «rf t/; tUntet kvyjf ftofdc irafaftroQ, 
«Tf A(gvoc xc^yjfc, Ix-xyaAAaftfvoc mtyfftv* 

&AA& 3rffiOV Xfti fWffo Qtett) Xx) CWX4t, «ft> tffftCf 

i| «y a tcA«#*Sc« srf^c «AA«/abc' I** rxroic 

*# ***« xJxryvrxf, fal %({p*Tt l\ n l*i M$|r« 


KPATHTOS 0HBAIOT. Iiy 

„ III. T. I. 

JL i$t i uaystgw [ivzq ii% y ixrfS tyx%uitv * * 
xqAxki rfaavrci vhrSy cvu(2h?.o> kxzvov* 

XOfVtp TXKXVTOV^ $l>,Q90$f» Tfi*/3cA0V, 

IV. ' 

Aouft 5fi livxoiv y kvlfSJv kyx$£v kydinfua^ 

EdrfAiy, xAtf/vtfc 2'xyovt Zu$$QGvvtf<; * 
9%v &f«ri)V tiu&siv bcci rct Mxxt ItffKHtt* ' 


V. 


X avr i'xp '499 itfa&oV) xx) ttyfivTitx, xxi ustx Murcfr ' 

Ojfuv 13&HV* rk H 4T0AA& X*) #Aj9f* rtf$0£ £'uXf^f. 

VI. 

IVlviffMtft/vffc x«> Zyvdf OXvufrln kyXak rixvx, 

M«**f IIftf/£fC> KAvri fttff tvzouivn. 
Xffrav luy 9vvt%&Q Zirt ya?*?', ij re p«f afc) 

1 

%af/C ^wAoff^vjfC A/r<)v eS*x« 0/ov. 


p.117* 


*$iXiutv Zt $/A«/c, p>) yAi/x«fdv rtStrt» 
XfMpMTx }' «k i£lAtv wttyf/y stAt/ra, %av$f$£tf c«r«v, 

utifutiKOC r aQtvoGj xftipxra uatoutvoQ* 
«VAA& hiunoe&nie u-tri%ttv, xxl srAurov kytvtb 

«v^Ofov, tvxnrroy, rlptov tU kftrMV. 
T«3v &* rtflgwv EfftJjv xa) Mhc«c /A&rop' «^v&Cj 

v %&itu*vxi$ rfuQtfxis, /Vaa* kgtrsuQ fato/c* 

vn. 

Kfdrtrrtt Jri **l rilt, Zr$ J« $fA«ra$Jaf «flrfi ««{lyiVlirt. 
yjiguttv rt %oht% y x«) rd pxfcydi; plAf/v. 

H 4 


V 

\ 


I20 K P A T H T O £ H B AJ O T.' 

TL VIH. 

« 

( f «/»«* T * tu kto*o tiw , xv$df ha r $ w . 
p.188. IX 

H|i* AA/Mrtfcv wvs^, ,; # AlT- , ajJrg ^ ^^ ^^^ 

«N* mA tI l«r; «4uv r^ *«* AAi{*»3p< Saao^ 

E' ' 
%uv ZZ irxTgfix, ' 

taoiUn re %*\ mvlav, htaKmr* tJJ Tiftjf. 


««) 


*'V«f TflA/Tff^, kwFlfatetTH Q$QVt/>. 


X. 

K«* 9vy*r/{« fitflifa, ^ «frfc ty ¥ , ' 


>**?. 


, - •* 


r -\ A I 2 X P I fl N O Z 

V >-. V ~ _ _ 

XLyti *tA*ivU ij 'nlfhrroe Mpm*c 
ivraZS* 7 4f X r $ pxxf» xexofafa. 

»• * / > V 

^/, *** f*> * P*T«/g m?r« T$V ftXfffV X&pVTWf- 

- * jg# Aft V' Tf xo/ev, k*> yiA«r* xai A«>Awy. «k ijy ic avlgac p*z*oc voi $xpa j»c * 
noAwxj»ftTif; ft t$* yeWJv A^VJ"^, 
.*dyw rt xai*d*w*, M \ K(Zt $ ytfm^ 


I2X 


i 


\ / 


j i ii —■ — 


$- I A H T* A. T.I. 

• . ■ f ■ 


n. 


i. 


ItvntMvrairiG x*> ew jrAlo? y (pthi^aroi 
Nuu&c th rx3p Kikr?/$oc ixg£tA**i 
cMethm, xoti xfllrm kvtxtynaroty rov rt. littuy% \ 

X*) ^wvijv aroAuT^ov,.* t w Qqjvht* vtfq &*>«£, ■: 
AAAfc toj*? sr^ffx^ Kfagita orr&tlnK 

11. 

A ?4A« patfSttea Aiytt t*oV rav fitvvttgov} 

rav ftixx&v A&*« afvaas QwSirxv. 
%£ p/xxg T&h*x*T£l Xiytt v&?uv' U%eo Mxxq 

©«/o?«Tf, 3v«to) roAA^xi &u?vx£tQ* 

III* T.II.p.523. 

1 oj*y <*£y Quvivet Seai itort' vvv H n&$tstv 
«tyjffwv itvipvv puvcv bfav rifuvoq, 

• iv. . 

v/ii pi ti« J| cffay lcToQtaAio:; -kyfiiiuTiK 

alyiett xAjfSftfv, alfQptvoe funclAxv* 
«AA* isriojy ilo*$ xotffiov, xa) jr«AA£ juoyifVftC 

/*<#«*. xuvrolm jolyLOv ix-.s^f&fyo?. 

s 

V., T.II.p.p4. 

• ^ ' ATfflHriv «Z{ A#«# 

%vvfx' } rflv bT« r<£ ii^vvTioy **S«v Wtm*. 


12* ft I A H T A. 

VI. 

JUuc SvfXH xX&uew paA* nfrgtoty xetl rt T§0Gyvic 
tlxttv, ptpv1ii9a( t hx i'r iivroc bfiL&t* 

VII. , 

KJv xlmim %sivmv €S QiAairaTt. xoXkk ya? syvmc 
naX&* xax&v J* av §?ot fioipa» ivttfit Stic* 

VIII. 

Au* Zr Iwl %fivoc ftSy, ii i*. Adc «Ayf* ?#Wft9 
iAAagf, **> 4rfv$f*«y Q&fpaxa (Jtivoc i%tu 

«*) yif r<c fttMoto xogecs&fxtvoc xXavfyoiOy 
nnlsm ittKaimv thtv ferd w?awiimv. 

IX. 

Wa<hc $ toA/c *», Awvt/tfw $/A*c w/ac 
♦A|Jc ijv «<?r#c hifiaro MvxqAqQoc. 

X. 

/ 1 nefaatro U vtfobc kwl ^t/^v cAtVar*, 

iftitfQ xixru rtipp* 4>vAa$*p(vM* 

XL 

JL#?mx* Af*$> nifuttCy tvmStoc hy%oSt «wrfdc, 
jptAfty Ia*%atov £xxaplvif ri<^«vovi 

Ufttp.»34. j xn. 

Iff;gi4& yif Iwtxfartt M&c hv&yx^ 
tj f xV kSav&rvc vxofoteisv, oJ r Iv QMpwm 
ixroeStv %atew5!v h%imv clxuc ix&jiovr; 

XIII. 

iN«V 1* «Jff *f>*»* T* *' olgf r«f llAAf MfJfif 

* i?i7f««, xdwa J* iwm yivtraj nivrfx. 


/ 


«lAHTi 12$ 

XIV. 

J. & ai xari K£rf<« *Ac<"m 
fto?A* Ajwtfftf fr/xfy «*4 Kforttyw. 

XV. 

J\evy*Aioe di #/r<»v Trtxtvufiivo^ ltfi$\ &* «£«'/j)y 

XVI. 

Jl m ol fiot roxiuv y*t*iQ $**?> bM $*K&t9m t 

ix A/£{ &§xluv i'9%0ft.tv m irfav. 
vi* **£ Mb/f« rt*A0£ t* xotx&v Qigtt' &AA& ftlvtff/1» 
fpveixy x*\ ro/V/y *AAa x^o€xv^&vtrs^ t 


-ooo- 


MN ASAAKO-T T.Lp.i^. 


SlKTftNlOT. 


A** 


tfrfA 9 , Ixelrot $tfAA« %*f*cA exe&Hf* 0aAe>9«j 
hth*Q efrtftov TiXtt&lot tvdpivtv, 
pttvov IV Avr/Atftfvr/ vrtettv vxo rov ylvxvv Sxvofj 
i'a¥ Zrt retg x«A*ft x&vr* %*ft^ofiiv*» 

n. 

Xl*o x«t* jy&$tov rit kv&xrofov , Wr) ^«m*, 

i*$ep* A*rel* ^iov Kfriyuh, 
T0AA«x/ y«f ««r* Jtfj/v AAf$4v}£tf p*r« £«£*}? 
* p*£v*fUv* 9 %£vt(*v i% l*im*m$ J*w # 
I 


124 MNASiAKOL 

T.I. IIL 

J\t*U AA»$£»£fU ra Qu\Xio$ ttfov aU 
Wfw AxaAAaivi xgwroKOfui $£$apxi, 
- yHgxXim f4£v Itvv xQkifiw viro } ytffaAi* W 
' «V^aAov* &AA' &fcrf AanTOfut^ «c iict%av 

£y$fj *ogv99X(iivx evv Afirtf, J$ f*' ItviStfxs?. 
ipp} $* htlwxTOt rapxxv ktf « ytvoftxv* 

IV. 

iTdif rjfiy fzly* xohifiH d/ga, xaAdv avx%TO$ 
sigvov Ipf ' vftfTM *-0AA£xj \v9X{iivx. 
f. 791. xottirig rifAfjSoAtfc 'BC, x») %t(*fia$i ahx 

pVftXy XXl io\l%XQ lt%XfUv9 XtXfZXKX^ 

utixQTt KA«/rcio AiTe?v frtgifiixtx 7ca%vv 

9 

Qxftt xjkt* pAofvgbv $AoJ>j3ov EvvjkA/*, 

" V. 

-L HTO tfOJ, AfTf/til JTtf, •KAMtSwftOQ U9XT XyXXftM* 

thto 96 y svSngu r55' vsrig:9%t |3/tr, 
' f<rs xot' thoci$vMov tffo$ to9\ votvix ficctvtify 
itiviv pxtfiw9xis iy»ovi49X xt/*)v, 


VL 

2*o\ fxiv xxfiir&Kx r*$«, **) to%iatga Q*girf*i 
o&gx xagx T\?Ofi&%\i y 4>*i}?f, r4o> xgifiXTxj* 

2vt M xTtyotvrai hva xKovov avtgts i'%H9iv 
jjv xgxUxi^ eAoi £«(v/«, o>6>uvli;. 

m. 4. Fort dv r«. 

' V. 5. Scr. r. r* *• «. *#V fatf w* jftf. 


MNAZAAROT* 


«* 


m 

/V 9ti*y% i . *t t«« Sit rntf kQftytnm* . %f&*u% \ 

riwr axb TOtfitvirs x*/Af0$ Z<tt ira$tt\ 
h rot - *rf Awc ^y «*', «3* Ayx#* * irivr* J* Bfwn$ 

xsd UoSo;' a ? kyfia Mm*' iv tfff/ fuy*r«. - 

vni. 

Ztfxoptvot riptvoe KixftZoQ EfaeAfe?, 
xfavxv r aiyttgoiet xxTucxiov y at cLko vxpat 
. |a5«) h$t<i9ovTcn\ yjiktctv aKxvivtQ, 

IX. 

X f avXa ptweofitva , nayd/ori Tae$ivt y $mva B 
Tiff J0C i SifiiTuv aypa^iva AfgJtfv, 

riitrt xavapiftoc yoitttq kva QGpa %#A/^'v; 

'/ 

jT4tc/^«f , ht%\ ct pivtt . l&xev* xal k«tct/W 

X. 

KJvxirt )j) irrtftytcti Ktyv$$iyyoi9tv kticti^ 

&xf), xaf ci/xafr»; avXaxae itypha, 
ud' *V* KtxAtpfaov cxttf^v v*o $vAAa*« Tiffytfy 

f«5«y ix vTtgvyuv aSv xfixaffx plAof. 

XL 

Axffta Av/btoxf/r» ptAteixTtfov &2t Savica*. 

«fy/AA0{ 2cAi%uv an$) xiXtv$0v i'xtt y 
*S xad, fcr' ftfattt iravisxtew Spvov ksttttv, 

« 

*r*y pjAoSfov yuXtaz 'tx% vir tvxiXafa. 

«r ' ' 

JX. 4. Cod. Vat. plvti »«) xtfrfaiv 3«xfu«. 
* XI. 2. Cod. iifrttktf. Fort. •!• (« Co4.) »«yfa» Af yiA* •*» 


T.l 


p.1^3. 

^ 


126 M N A £ A A K O T. 

ar-i. xn. 

X\fMXXV€ti Jto) rjfjj &Q0V TTSfOV UgOQ #£"*) 

racf iwig alstaq $£oftsva$ xXuTavit. 
wMto ykff T\o(fxav$go$ b M*AA*oc, h? CTt vut*4 
l%hv hc aygtvrou; %sv&y.nvog K*Alpojc. 

XIII. 

/\i$i/AfC, %ivs % tBvU xohvipv ivvtrt t^ov 7 
t£< nor Ika^hrarov %if€os 1'Sqstyt yivv. 

*oAAa7( ykf v&tcciv USifopov avvct (iaxof } 
#fw« *>««, ioto%kv txxoviaff* rftfiov. 

•» 

r ««• t xiv. 

/w ly« o? rAa/xtfv Aferi sr«f« tjj£* xa$tyi*i 
Hfovjj, a\*%t*mi xttgapiva srAoxa/KBS, 

$vpdv *%ti y n9yaXt* 0*/3cA^v«, flirtf azaciv 
a xax£>$$uv Ti&tq xfstccov tyS x£xf<r*f« 

XV. 

-/\«r>efjf /itsv *zT$ls TOAcAif.o; * «AA« SavSvroe 
o\ia TA>t£/3nr<yv yij Wltvv&v xari%tt 

4 

Hct6oH } ri* K?.ei<>cv iv EAA4&/ xJ$o; ofstra\ 
kvZg&v Kgtvopivw iv @ac&vu co$l*t. 

XVL 

Vyfte ?r£rfav, flroAtf$*xfc/v <*■' «{/-glvi ^«-.uJv i'%xcxv $ 
f>vcfJt.tvot } hoQsfkv etpQeflfaovro xivrv % 

*fvuvT*4 ? u?iTU{ atvov fiiyav. £aa£ t;c ifrfiv 
rvao lctluv y fhafxiiv ta4t» Jjr*f xxrgtfo;* 


MNAlAitOT/. 127 


XVIL 

&A*0-a; jtAtniav Ipsffoctec KMo7 y 
xaoM #* «f4v{(s/x«v«f *>f?) d&xgvttv a& . irt rfytfo 
AXt$ Ettftvtov ivctfue «IdftAJfMf. 

I 

XVUL 

ftATfl 0) $ax?vat \cu KocraAsijrtroij } ec 9 to) rfytflf 
«vAA*jcj xexkifxiva tMxttt Ix xf AaAa«;, 


» w •* • * ■ 


N O S 2 I A d 2. 


A, 


I. 


T.I. 


L $/tfv &2v ftywro*;, ^ftvrc^ itvrsi»* *&vr& 
fr/v* 4nrd t^*t<3C 3* iirrvtx xotl rb piAt. 
r*ro Myg^ Nw^. r«ir 3' i K6rf/$ & iQitawt*, 
£* elin rtivxq . &v§t* - weTa f6hu 

'II. 

JTlf» rtfutura, Aaxtviov £ ri Sutittt 

*oM&Ktq bgxvSSty vetffofxh* xoSogfa 
J/£«f fMcrtvov u\ix, rS ret peret Tat$o\ ityxvSf 

XVIII. a. Fort. *t *««k*v* w. y. 

II. 3. Cod. KA*0gfr. . $Cf« «fifeffr. 


p. 194. 


138 ' MOIlUiOt.. 

T.L A « " "I HL N 

Xlfrfffw AaAov $xw* K«) ufi-vyict/ tyt€9*V $ 
rl%a fuv 1« xdATtf? ayv' *sro'$t* Xtt?fr*v, 

Attffotf $\ Umwoj .juAmtfv XA**> pe&* ¥ h «Sstfft' 
AtfoW wilvm AAxlriv fx goiA**£v« 


/ 


IV. 

Jt!iA$0r<r«f VVt) y*3v, tiotptS* r«* KQfotoraq 
rh fifiraq^ S %%**» iatfatJtv rtA&tt. , 

«iVaro' piv TtoAoaexUy txxvgopiva \Laha g-oAA&y 
xrgff/y eV oJxf/tt celfAOTQC xyXafxe* 

p.w- V. 

. A*/?o/e;iv roc foxf xopav *5to * rxv A4?oo7r«* 

ivStpa xfxf4$*Aov rovU /\x@tty Za&CSae* 
iattaAtoe rt ya? teif xal *U, n vixrafoe ti£$t % 
ra, ry xdl t*ivx xobAov Afav* %qlu. 

VL 

t-jvrt* BftTTtoi xviftc. oW* aJvopoyw §*AovH(uw f 

BttVOfltVOl AOKf&V gffffr vV •HCV/ft4x«V, 

«y aftrkv vfivt vvra , 3f£v «/*■' av&xrofa xt7vrxf f 
hU xoStvvrt xaxMv T&xta^ «c fWov t 

1 

m 

JriirtntKm» rfroKrtn' *i' &t iyavi» rd xfotUTO» 

kpt vroTQxr&dft* fttiXtxioai doxtet* 
&; f></fi«c Svyarnt ra fiarift w*vr* *or«*w. 

4 xaAdv oxx* g-lAfi rfxva yovtvm Uou 

* viii. 


N O ? 2 I A O 2. 129 . 

■ 

_ vra. t.i. 

1 votra xai ryvGOe Zafia&iZoq tlfor ot#x&' 

a i* tlxeov ficf^x xxl ntyarAo<Pfo*6vzv. 
5i«o rkv vrivvruv, ri T$ jitt\t%ov avri$t njva? 

i^TTOfM btfv* xalgots noM2t y p&xatfa fytvaj» 

IX. 

0' '' » f 
vfta£iref$ pofQav b *iva\ i'%tt * tv yt rb yavgov ■ 

Ttv^ty ra & wfxiov raq kyavopXtQufH. 

aatvei xiv 9 kciootea xal e\xo$toa% exuA&xaivtt * . 

Ikfxoivxv ptKaSfuv olopiva noScfiiv, 

* 1 

X. •' p.196. 

_L bv xlvaxa $av$ctc KaXKto $ofiov tU A^f obtrac^ 

tlxova yfa^faiiiva x&vt uvi$HKtv JVav. 
£{ kyav&t isaxtv* 1$* a %ufto aAlxov itvStt. 
%atgirm' i rtvot ykg pipbiv i'%ti ptoruc.. 

XI. 

£im |<<v*) tl r<i yt xtelc torrt KuKktyofov M/xj/A^wrv, 

rav ZavQv Xagtruv avSoc IvotyoptvoCy 
aVxiiv &c Mu*uiti $/Aav, rtjvu rt Aoxflg ya 

rixrtv foaV) hn $' ol riyotia Nowtlc. &/.' 

XII, 

J\jcl nomvfbv ytXfaut irafafttlfito , xa) $>/Aav tlvttv 

ftip* ktt lp.oi. Viv$vv f<V b EugaxotiQQi 
Mbs&mv «A/yif rtc anZovic.* JfAAi 4>At/<£x«y 

ix rfaytxuv thov %i€*fa Ugtty&it&a. 


\ ^. 


130 


-r**- 


T.I.p-'f97- 


f A N r T H 2. 


E 


I. 


r«3i rjfit xfavttu faoToxrtvt, f(«}' iri Avyffc 
%/&*ntov icptf Vwx* t&Qt Qovov Zaicav. 
IfAA* &v& ftxfn&fiov iopov JijJvu ulxvv A3iv0f 

i 

otyyf AA uvogfav Kf yrdc , Ex« Kf artiu. 

II. 

.DiiEfljvJiic 5 Af*/3i>*c* * M $«*C Ef/a«r/J* i//oc, 
KAf^oroc* * vr&r$u i* odflgofoc Tflyf* ? 

t* ASavu tt rd df&fov' AffroriAifC $' l*olm*t 
KA«irofioC| ytviret raurd Kaypv ovo/uk. 

III. 
\l/fi£ox#/tff T^f I7«v),. xa) AC/u&ftv 5iro Nlp$*ff 

&G$ov vxt exort&e Q*v$otoq oiovofioc, 
tjvffc' Jsr' &£*Aitf 3lf JOC /^*r« KtxiUiQrx 

4tt.Zc*v % 2gi%at*4 gffri ftfAf%fov tteaf. 

IV. 

ITvta &f rof paftcc ^w> rgayt, QoMxotvr* 

SivTfc, xa) Kuilq tyma Tffi yoV*™, 
jx*f* ftttidft/urf 3fS #ff* v«3v u&Ku y 

ityf' a^T«c ^of/jj; wia rtfrojiiiwt. 

II. j. Cod. Vat. Jlov/tv. Scr. J*t*r** 


'AHITHX. 1 31 

v - ' - T. J. p. 198. 

wftf r* «rfe«yof. 
i^Tgtioc iroe b xfyQ^ ixtl <pfaov i*Xtro rijva 

altv Js* ix*i?H AapsrfJv btf* *iAayoc> 
}t<P{* 0fcov vavraiot, t«a J W«v • &jwp) bi wovroc 

iiifiaivgi, JjTocffo btfxopsvoc fiavov. 

VI. 

l^ft* ota? vxb raclt Itttyvat t£$aMa $lAA«, 

«fa/tf t' aevcxj v&paroc a$0 xopa f ' f 

Ityf* Ttfi Mfiahovra vlvoic Siotoc 4/A* yw« 
kprafawy xvoty rwrri(ttva Zttptf*. 

-* ' VIL 

$m*ttv\ wcZ rav xirfav rtrgvfiiva yvV avairavttV 

*M r$ iv %kmPotQ xvtZpa fyoct *tr£tAotu 
mibaxSt r 1% teayac 4>vZf*v *(*• &} y*g toirtuc 

aftvavft h StfpM xxtpari riro <piAov. 

VIII. 

*U '*Y*Xpm n«vfc, 
Xt*rt **r oloparov, Tiav kyeora % b&txm Sjmv 
jfitvecj aivfioa raU xoixttc tivctxt) 
Iqloa fut igo*tvra xar Sftx Tavra viytotvro 
» *ogritc, nvrixmv dgtxroptvai ipxlw. 

IX. 

±Lpnac rab* ifana *af tgyarov ivtfdtvr* 

iv rfiobqtC) xoAtae iyyvStv atovoc, 
mvtefai xtKfLnGttv i'zvv apKav9tv bfclo* p 199. 

4*X?o\ ¥ «%?asc xeina u*oi*%tL ' 

I 2 


« 
1 


13* . A N.T"T H 2. 

T.L X. 

\j)&to rov Bfopitf xtfxov rqayov , «c kytft£%uc 
Hfifjtx ttxrot haeixv yxv&av i'%tt ytvCuv, 

%vhouv 8r> c/ 54/x* «v ufgtfjv &ft$) yafjjJfl^ 
fiovfvxov U foSiav 'Nu)g tltwro %**?*• 

* Xli 

v-/£x eri /z' &c TOT&fOC irvxivxic *Ttf6ytC€rt . iffertw 

tff«'C *« •**■#«> tifSftoc lygofitvoi* 
i* 7»f *■' vtvuovtx etvic A*5fif3*v fVfA$** 

ftr«vfv, A4/j*ai 0f/*4>* x*£f>c frv%*. 

XIL 

Elf 3«A$?wi Ufifx&tvT* J* 3«A«Vw Jv tJ £/ff«; 
V/£xiri 3* «rAftircfov hyxX^ifitvoc xO>ayt*cw 

aiytjkv hvx}\itym fivtteStv «fvfytfvoc, 
u'22 vxf ev9KaA(xoio vtac *ff*xaAAf* fcf/Aif 

xoi$6%u } r&ft* rsfvoptvoe xfQTOfLU. 
&AAl ' p« xof$v$ix vovth vortc w*' M J&fftfev, 

x*7p#4 ai £*J#viv t4vo< ?r*f ijiev*. 


• ? 


xm. 

JLlj3« fiiv €v, TlfoxfXt, Ttemv xxftuvy v& yt paT{ic, 

W$ta iv tvotytfi? xiv$tt ISu <p$ifj.ivo<;. 

9 

I 

&AA& x*Aev . toi SxtfStv 1'woc roSt xirfoc xtiltt % 
iic e5*»vfC *t° QiAccc pxft&ntvoc srarftto;. 

XII* !• Fort. «AwTjn* — m-ffyYfMfV* *• Fort. «• 9) «gt> 

X«A«V T. 9T« 
ANTTHl 133 

X^V. T. I. p. *oa 

I\*flh ra %olt ctfjgxv ktfovt,* xml -Zfv&xoit* 

rimyi %vvcv rt/(z(2ov irsv** Mt/f«, 
xafSiviov ?d%xffx xiqx $&x?v • ^ffffi 7'if au/Ta? s ' . 

icaiyvi b $y€7reiSy t $ **%tT l'%m A&x;. . 

XV. 

jLt1v£p* rolt. $$i(ttvH fuvttaiit dtare Aaptc 
fjrrv, ixt) sipov tSSm Zafyotvbs AfifC 

rt^« * ft/Aav oe 0/ «ift* raKavflvn ha %$*tI$ 

<* f 

€l*V y M 3* itgyaAiav j?tiA0'/ itevv* $6vtt* 

xvt 

Avt/ rot o&ke%toq bxA&pu , ;•*.<**•/» 5' Vfitvxtott 

*r*?5iwx£v, pirfoy r« rroy xai xiAAaf tyoisav, 
Qiftt • jrori^fyxrff 5* etrAco *«*> $5ipiva* 

XVII. 

toii/goV^V « M/AifTf, $/Aif warf), r&y u$ipt?ov 

ro?y kvbfimv TaXarav vfifiv hvxivbfuv^ -" 
9r*f$fv/x*i TgfffVal *-oAfjfr/}fC, ac 6 0/a/oc 

KfAr£v f Jc rat/T»fv uxftqav irgttytv Aftfc* 
u yif ifithafitv aifix rb oWrrpfc» «V Tfiheuov 

vvpQtev , &Aa' A/lify wfitpbv tvfiptSa». 


XVIIL 

«1»' Efftrw, %Kt»$ol$ tiangvfi Af /^oplv* • 


XV..L Foit. Mwfcfr r. AJ^.Znr* 


1 3 


« 


* * 


» I 


I34„ A N T T H X. 

, £04 ltwo$5t(itoiK xvfasoc $&v*ro$. 

' XIX. 

1 Loxx&ki rZi* oao$i£v& xofac *V) eapars KAfivt} 
1 .ft* r "f wxvp6?H , *«r^* l ip6afM $/Aav, f 

ijw;g&y kyx*M*9* fnhottviloiy m w(b y&poto 
%A*fdv »*■«? worafiH T&vp A%ffdvrOc ij&r. 

/VttfOV 3&«c «%** rtf' AfriFvrofoj,' *•*?£« ♦«A/tth, 
iroAAi ff<£«ff/*c %*fo) $ty6vrst yJt%»^ 

«31 juv *yytvbz99* voVoc 36fiov ^ayxyt Nvxrdf. 
Aaa* tfAffr* &ft$' srlf/oj *x»)y xvxAofffgvv trvv. 

XXL 

lYLfcvfc 5roc &vi|f {v <J5v arorff, vvv )« n^vxWf 
2rov Aofl/f r« ptyfaf ICvxt«4* 

XXIL 

1 Ltf&votf Avt/0/*v xorrooVf ofmi , *C eVi toAAo) 

VVflQlOt lifUVQ* TOtTgdt iXOVTO HfAOVy , 

t * 

niAAovc xaJ wivutStoc. itva xAfoc*, &AA* Ix) ttiyrojy 
tAsrftoc ixofiiv» Moif' itfatfft Tf o>o#. 

XXIII. 

£?mA*o Inxvro x*\ *d woktfyZfiv wet{* $<fy*vov, 
Aoxfi, $fAo$$$yy*v ojxvrorif rxvAftXOJV) 

roiov lAa^f/^ovTf rofi fVxoV^rro xojAoj 
Iov ojfftf/Afxrov xotxiAiigtfOQ e*%fc» 

XXIH, I. Scr. ». Ifttroj M*%«» C ,n ***• I"*) «lAflp?"* 


»?y 


»-*■ 


M T P O T 2 , T.I.p.**. 

.BTZANTIAE. Cf 

■■ . i. : . 

.lYfjVof &) Xfvsiav vxl wariJ* rfcv A^foftrac 

06r£v, AwWfrtf TAv36ft«v0c raycvi* 
^J* **r« toi pirif? iforiv ^f) xAiffMr fimAutx 

Qteu vxlf Xford? vtKT&f$w vtirotKov* 

... '. 

n. 

lN^x^uf Aparifi/&fc, irorapi* X0f«f> «5 r«tt* (Mv$tf 

kftfaict* fotiote vttpiTt xfi€9)v ktl, 
gtt/ffre xdi **2fitrt KWvt/friv, 8« r£Jf x*A* 

f&«&* wr«* *tT<mv Sppi $f«f £©*«¥*• 

ra. 

A*wr«rf*6r»* 1« rfr farp&pto?' M*»fttr»w. 

Zr$c *' «f* *v) Xfrfry *f«*$«™ f**y**j *** *f* t/ * w * 

jyfa fucxaf arv ' b }* ki%tro iratt piKteti. 

tJv ftfv *f* Tfiffwvfc w»3 £*$*> rff^ov «vrfff, 

kpfifQffliiv (pofintrat kv Sltteevoto $Quatv" 

vlxraf *' ix wlrfifc fify*S «JfTdc «8* kQ&*€*V, 

yap$ifAJi Qofitext «rorov Ai* wrtitvru 

rov x«>, wnfoat iFzrifa Kfo'vov, tifviiFX ZtvQ 

< 
c3ftv*r«y noi\\Gt, %al v$avu \y%*Tiv%9*tv* p. 10J, 

4c t .o&T*t rgfoft itthttfatv Sx*9t rtpty 

«1 **' rtfi Sffffc x*) %slp*ro<i ayythol *Un 

14 


13« 


'«■» 


*P 


T.U 


MENANAPOT. 


/i i23 


X 


■ 

*if * NftfxAcfda Sftvpov yhoq * <wv 5 ph Jp£v 
irargftct 2\i\oeCvx4 $v<ra£\ b $* cc$t>cc6vx;. 


p.^04. 


Y 


£ I M M I O X 

P O A I O T. 
n. 


1. 


e^<r5e fclV uyqxCXoio darvTftxoc l^othM aiylc 
hvcbv M %hoafoit Iftfyow* Tn &*<*$' I 

IvrcevvcxC «AfKOC HXfTtfa VZVQX flQO^ 

JLtaQfotvvy TfQ^ifm 5v»r«v ; iStt ri . itnatip 

lv$&$e KtiTfJi avi^f otof Af*?0xAitf£ * 
*I di r/c I* tuvtuv VQfytm \xkyav t'c%tv i'Tatvoy 9 

hTog i%tt vtetrov, %a\ $$qwg i% i-Kyrvj^ 


1, 2. God. Vat. Uiiv. 


iti! r.t 

T' 
%xra J* tW* «Wf tyfXav w> fuerff* Tofyo) 

iaxfu6t9ca } Mfw %_fft?)v i^flrrtftlv* * 

«v5/ pfvf jc iraffc «rarrf > , fc tJx*! c I** I») A*w/ ftoffp 

IV! 
V7_*_t" AV vAvf* tfff * f _W-v, kyfira jrifii?» 

ifflhsta» /_>C yjffw kxi vopmrmv y 
%ftt€ut 0aAjii£_ rvvcfiifAiiurc Iv v.f*«i ikifcV. -£*_**£._/. 

«%f« yi)f * > vf-_rr«v flc~ Agfffrrf c Wfv. 

V.. TJtp.Jff. 

T,A^ * *VfJv T*ff*_fAfV M** 
twc _* **/ *_t* £ya{ jfftic waftMfaro ITifff dc, 
»v$« 3. Jfiattaytroit r*%(mv impjr oftQ JW«v 
y*ftf_r<v, rij-otfi w*xot$OT$e ot*vfii\otct 9 
5 Stcxictiv t_ frff. $_*«* jyAtffry _uv_f_-0 

K*f_ar<-V_- U f fW.iifiv lc k^mvoirwf Qtfu forf. 

H f imiujiv iAimtct *ffjt gAMfjfoiv ifvpvke - 

yifaf C, -tyiieof-Oioiv i*-*f f Aifft Zovaticctv* 

\ y • 

jjfu*4v*v t Ivf*»* y_V-.| xofttictp MfOv $ 

IOtmc «jw *mM*t&c* ivrfoQtm mlvoov nfk; 

rirfa$*y yiifB0«AJ|«f vtftKfarhcctv ifvfiviv. 

TSv niv y fJVf *wfh vkmxn jriAff, tftt T# rofyf 

ffAAffv kyvoiccvct fiformy ivopoixterov mtliv. 

HI_4« Codd. — Ifftftw. v 

JV.i. Cf>d. Vat. Iffaf * pf> mtn. ' -i. ix^fncMr. In mar|> N 

klfiotoao UU y, •rtimmrot. 4n cem ftf-fjr*». |. I t ffif*. 

k filfj-f* _H|ffvf itf • 


IJ8 2E,I M;*!U.O/r P.QA.IOT* 

Nota? \* VI. 

. Aefchylt T* 
VII. c.Th. L*v$<.**t *iVy3ftt *iip«v Jfiflc "fV** X«*ffc 

OQt* pot tutlpxsi xavfeg&v iip* Irio&s 5f/V| 


r % 


>: . 


• 4 *» \- 


I * » I 


.t. 


** ..A 


\ * 


:•» 
vj, ; 


.1 


V * f, 


» » r , ■» t 


•♦-• ••/■ . 

• «' I • • 


« . ♦ ' • 


") 


• !«!»•• 1 I 


271 M;M l-OrTT^ 4 I.©!fc 


»3* 


riTipTris. 


T« !• p» 20f* 


~. « - — 


• ■ » 


p*£* rfittig* *Z rcV*c **v J&V*/« ptpfA* *&Xff yiJkm» 

\.\ , : ...... . .^ 

r«uf «; iy« y*£ ytvopxy , «*/«' txfeuv Avdytut* . 

■*" "• 
jf*trh, «&y JV r* 


# <• ...» 


* 


• ... i * 


« ■ 


• . . •. 


-i 
v 


AV# y$ KvTfihc w§u; y 

: v *;•-•-;•>. 

mxvwir+t T hffwc ***tt$m* 

* ■ 

3r< yif f *f jfv« 0f« i V«v* j* Wf*'£vff *r» J$f £ 

t&ff ifcf) r«?«, e«A«fv«c t/ w$J£> x«AKf • c o jftWc rt| 

fffy lyJ l*»o€<picmp*v mytym WffWfov, ficfivfv II taft $fp#r«; # 

•»-*!•/ w0i--3ll^3 4... ^ ^ .. •;. -• . 


*4* sri*i'N* Wr t * o a ro r 


T.I.p.aojr; Jl O N 


»* 


-»*4-^MiiWH—— ~— ~»* 


KjtriAffC 
umrofO$ 


TlJ TBT ««V VffV 


•rfft4f»v It 5vpf -Ivft d>r 7«f iyvmc : 
. rv ,/tov $f#v oftBome 9fp«c «*'& **{P& .* . 
«vfiyf **!* pfrfu uovo6*uovoe utyay wmfoif? mo$nv 
5fflc fvwof\oxfiw 0>ff«v vtoum wotmvewofaXmvwiQmvfKi 
Somtst t' ouoAmu} vtptoH***' ******** of*nrotmv oAmQm*rt*ow€i 
9BAiy*f*tTvoi{ $T*f mnfmv ttuovtm wogt AoQmv %mr mfSutas i%vf« r<5yv*c 
ttftf nc muoSvuoc. * u+urmATov *t$ ffvd«v£yf tY*oA*ffo%m4Uvot$mAMumvm**mrmrm*> 
x*f Tf J* m*vflomc. uo$of*otv mQ*f ioyo ro Amwtov viQofioAmv kV ffffjv otwwTom myxoc 
rmwt 3* huumv xAvrac twm $«*#< tot/ Itvffjv r* TfAvrAviu» ftfrif i fcrrffj fMAvrac 
f</>$* «vrfvxfirfv fttAisrfjv of«c w*v umrfoc wAmy*rov umtouowc fUtAtmc tAotv rtxmc, 
&A*%*i ¥ ct*v woAvfiormv mv ofomv vouov ofimv rmvvwQv fmv r mv mvrfm NvuQmv 
9oyf*ufiform wo&f *>iA*cff«rffc fmovr mrpm uo$ 9 iuofoovrm um£ov 
K x «%vf* 5wfiv rfjy wmvmtoAov TUtftlmv uonieihw owbmv 

mfAuov ttc mufmv it%*# igvifjv ttouuuovov ro tvSjtmi 

•'«•*• • , «• ( 

c>vA* f c fiformv iww 6>iA*c tAfiv wrtfoimi umrfo\ 
Atyotm usv'mmj ommp* umwfOA ufVv 
v iyv*^ *4fi*v«c 

" * *» ■ ■ ■ * 

AfJfiffC ' 

1 * ' ■ •- mrfto* * 


. » 


b hif duobu* foSf&ttUj, Oro et Sccarfc Ttrfiu to kgcndi fot ttalftt* qa* 
coc io tdrnfii ptgiw coiltcitti vidct. 


X I M JW I O T P O 4.1 O I M 1 


ii o N T.Lp.aot- 


i i 


' Kj«t/A*c 

j «Tf/OV / 

• * 

parffog 

A»f/*c, 

weofybvtt $v/*<? &?o * $$ y«f «yv*c 

A/ye/a p/y «ap' &/♦$> fiargoG u$t{. 

rd ph &t&v IgtpootQ Ef/za; f$/|f x^^y? 

^vA* 1« foor&v, i/*d $/Aac f Atf v itrtfolct fLar$o%. 

«yojy* 3* lx ftirfi* povojSa/xovqc ftlygy sr£fO/$ ? ai$ti* 

&f/3p£y, tU 2*eXV hx&? i#v/«V, KOfJLVfAtviv Tf fv5pu. 

$o«*c 3* JjrJf ?J%ftov $#f «y Vfi//** oro&Bv cvogadvv 'xl^avtxt^ 
ifcvfi 3iv«v Ttfy fravalohov Ylisfftw fiovocHTOV avb*av 9 
$oat*( r ali^atg vz^qolg x£a* k^XacGuv y o?tsxc$uv lA&Qm rixttn? v 
rdt 3* hfLfcoTta iri§* QU*t pargbg ftlovr attya ftt$* ifitqitvra patyv, 
^raAtyxgahr/otg t/srf? axf av Ufitvat irocl Ao^«v, xaT* kgSfiiat *%voq rtfyvas * 
. flKax*) J* oT«v TOlvpirm kv oqfav vifiov efixv, ravvcQtgoiv r kv Svrga ft vft$£y' 
. x«/ t/c tltiiSvyLOt fyfrfoaXrov a«J/ ftftev 5*f? Jv xIajtm j*£«ftf voc $*A4a«var¥x«r£Tf#v, 
p//«4*a Tf Tf OKOiTov JxA/rov fcf h« f tfv&v, fiargOQTr^ayxTov fiaiifJLevoq p«A/£C*As/vTf"xoc, 
xart Ti3* uxv^6ag ptSifvuv. £<pae ccye rh Kactov vtfyo&bxwv kv ce&otv lccvrtq ayxog. 
rjc/V/ <fc) iaiymvxKvraq lca Siqvct vro&l iovfav rk xo\fa*,qxa «tfr/ff f*l»f « -f*0Asr<*c* 


*4* 2IMM.IOT P O A I O t 


T.I.pao?. 


n E A E K T S. 


i ' 


Avtfothp , fefo» h **%ivt ttf«rsg«c py#*rw«f «£« riviv A3«vf 

r«/uff{ twti t«v /fff«y x*g< l wvfirvf *cA/y ^«Aofffv 

•v» sv*t&iu$ ytyxve *v wfoft*z *e Ax«#«» 

ffw J' ffC Onnfitov gfitx xtUt&ov 

■ 

Tf/$ fi«X«f 6V «v 3v/<p 
$$' oA|9oc 


«ff* irvffi 


4 

*xy %«f<y «yv* fl-oA»£tfAs ILkAA.xc 

«AA* «*V xf«y«y tOxfotv vap& *Ofit£t JvffxAx; 

AoffavidV/ %?v9Q$ei$ois t tsv$tKi£ ftc 3"ff£f$A«7 «v«xr«c 

«»W E*w$ «ffAffxvy r« «c*x« Tvgymv StoTtvxTmv - x«rr f ffi^ffy «/*■** 


ZIMMIOT POAIOT 143 


n i £ A E K T £. T. I p. aiQ. 


AvJfo&f )£fev b ♦«xfdtf K{*r$f£g pifiotivaQ $fa rtvqv A&vf 

r 

mxa* Exf #o« wfatxvv , r£ sr/x* xt?ym StOTtvxrmv xmriftitytv tMrofy 

rapoc Irii riv /ff&y x«fl *vgi*vf s-oAjv fo&AMftv 

At&avMv, itfviopaQtlQ r hvQi^? Ix £fpr*$A«v &vmwrae t 

#Jx Iv&f&poe ytya&e iv *$op&x/H$ Agftifl») 

•Vaa' At^ xgavav iSctfuv vapa KOfju^t dvrxAyc * 

« 

vvv 3' i{ Ofulfuov ofia JtlAfj/Sov, 

*&yx4f/v } ayy&*0Al/30vAf IlaAAic» 
Tf^ l/dutaf 8v oi/ Sfftj» 

i 

1 Iff *A£«; 

lw) STVfZ I 


»44 


T.I.p.au. ASKAHFLIAAOr 

TOTSAMIOT 


i 


N 


KAI AAAXIN OMJINTMnN. 
■■ o ■ ■ ■ • • 

. L 


VV CtlTtlGy ZTS AITTOC V*0 XgOT&QQWV ItfAlf 

ffTfi, k«> (ui?o7g o'|dc fr*r# xyooQ* 
gjrst Mync' $hov Ipol rodt. xa( rig av elxot m 
KfslvtovxQ ctCxiuifkq hi*xfi*v xaXafxa^t 

" IL 

E, . 
2 irri§& 90t irfoeiKtiTO) xa) iv %i?Y tq%% xx\ U1 % 

«'« av Ef*c ly§&$* KtfsrfiJoc, «AA* o*</, t«T. 


III. 
JLi2 xa^ttTff^f A^jSoic %ftf«3 TTffi, x«/ ffff &t* «jlkv* 
rtivovr agyvgeuv loioxoQ $<xffrftf, 

Xft) **/>JC **£ Ef»T*, tyX&yKKQ* «\/t*& TOV Ef/LtljVj 

«5* at/Tj^ K^Tfic yv«tffr«f $v rirQxiv. 

IV. 

Xxvrtf izo/ rf^avof T«f& ^ixA/n rarrff xfffutrot. 

» 

ju/pvfTf, p») Tforfrtic $tfAA* rivaoWpfvoi, 
it fcxftfoic x«ri/3ff{tf 9 xuTO[ifi?a ya§ ofi/uar' IgdvTuv' 

&AA* o't' kvoiyofihw adriv UyTs' Sfpis, 
Sa%a3* i/Tff xf^aAifc 'f ov vstov, w$ cev apttvov 

tf £av9y 7« xopif Suxgvx r&fJta xfy. 

IV. 6. r*i** w/j M«fV«. Cod. Vat. 


iUAHniAAOT. 145 

- V# x T.I.p.an. 

lYLxf ic E£«c lx Mrtfe , ir «J$^f «roc aTtowraf , 

JJ omcmv, $x#)v, Aa/i*)oc i jrirafjLxi, 
iAA' «driv $/A4ai Tf, xort aQikura $#A«5f)C) \ 

« jtoAAojc ffcf&t, tm£' fv) fffof^ifofioif. 

VL 

KJl*m ro£0$4f*v if&yto^ -icAA& vfcyv^c 

fopdt Ef«C ft-*f& T>)v Kt/Tf/V iT/Tfl$fr«f, 

< 

&Atov i^«v %q<>s$ov ' ra 4>/Aoxf*rfac 3*) A/tf/A* 
rfac/A/£f/ ifwgjfc $/Arf* x*t' Avr/ylvuc. 

vn. 

HiJffv Bf«c « xffAdv, f*/f/v xorAy, «#) p^ftyta' 

%$v*f) 8 ftifr' #v3«r, fuf'r« yfvoir fv fr«, 
«V lAi$*vr* ^fvov Atvxw piAav ' &AA& KAlav^f oy . 

El0i6>«, TfiSwc «v$fo; x«l 4»/AfifC. 

vm. 

U«Jx f?/ti* «Y Irftfv Jtfo x* -f JW/, uctl xot/5 ££y. 

m *f «rf c» t/ xaxov tbto ; r/ /xf $Afyf Tf ; 
ip yfcf iy« t< jt45*, t/ mttifml oNjAcv, Ef*TfC, 

«C tot6(oq wctl*$<T$ y ufgoviq a*(*yu?>ois. 

IX 

1 liV' AfxAsrT/ojoV r/ ri oVfxfva ravra\ rl 9*9%us\ 

5 9$ plvov gaAfsri) K</Tf/c iAjffaaro, 
iV M 901 f«BVM x«rf5ifx«ro t^{« x*) J»c 

«ixfoc Ef«c. t/ 4* v * v *sr*$'S TJ$tr*i; 
vtvvptv Bax%v ^vgbv TOpa. Jaxrt/Aoc &«V P« 2l J* 

K 


I46 AZKAHIIIAAOT* 

T.I» xlvoipsv yatef&$. fitra roi xfovov ***** xbAvv, 
r;gf>A/f, tjJv f*«Kfiv vtfxr* ItvairaviaiAtSa, . 

x. 

V/Jvo^ 1'qvTQt e\ty%os. if*v afvtvfitvov tjjuif 

■ 

, yvvsxv ai jroAAa) N/xayofxv jrfOToVf/g. 
%ai yotq ti&xfvrev %zl ivfaacty *al rt xarif$ic 
e^A«Ti, x^ *^*w£rtc vk fyfvt rtfavog. 

XI. 

»3* fcfOV Tg/^ATV fj$ tf» lTTl*g£$6T*4, 

&$ b potoxfic E f*"C **'* yAt/xtfc* «AA* avnleaQ. 
TOAAiix/$ iftt«v yfvfr' ??£*' $«*C. 

xn. 

*Ja6?x<fV $ $<Al$»/?oc tt*ar*4 y «c atoA3$ ***?, 

*V$«f 9rav$tjfiH KteftioG «Jxu /3iAo?, 
Tfitfov kfg&irTvfa ntar ^fiytaro^ src ^*f *vf*** 

Iv xtr&ttf) yvpvdv piffdv fyatvs fcA*/*t?c. 

XIII. 

t«to" 7* f X«v *¥*C $**>v «ffff^v a^trt. 
il xa) pi), t<J{o/c fC^ ^iAAfTi p', &AA& jcff/rvvor^ 

xa) t^vtwc rtyfifv 5f>£f ftf x«v5?*x.V. 
val val ^iAAfr* Ef«Tfc* ivwxAxxaSc <y«f jtvtoCi 

fl ftfi^v rwr«v f* er/, £«Ac/i. tgf/v* 

XII. 4« alia apogt . rfr «fr. 

XIII. j. Cod. tl tf **/. 4. Cod. v*> mfer*. 6. Cod. if 

VftfllV T0T«V «JflT* & «• 


AZKAHniAAOT. 


147 


O 


XIV. 


iZmpoAoyy* *j$ttv *h v6*ra fioi jj V/j3lyr»c 

N/X*), %&l CtftVifV teytOCt ®tCf£0$6fQV ' 

xi% tj*«j, ^vKuk^ 3* xagol%trwi. ag Ixtogxsh 
jf£«A«; rhv *6%vqv *■«?$* c axocQ&cart. 

XV. 

WtKXgirw rd Tlo&otc pspsAifplvov s?$d irgtcawQt) 
xvxvu h* v4/tA6$>cav QottvSfitvov $vfl$osy y 

al %xqoica\ KAj ojtwvros iir) Tfo3t/fc/c ip&fatvctv, 
Kvxpt $fA»f, yXuKSfH fiAfytizTOQ a^tflorat. 


T.L p.314. 


XVI. 

Jlffpjlvijr ^tot* fyw iriSatvp cvvixat^ov , i%ucf 

tyivlov 1% avBiav tc/x/Aov^ aj na^djf 
%gvcta yg&tifJUtT *%ov. Ztiku $' iyiygairrf */Af/ p*, 
' xai fc«| At/ffifSjfc, ¥* W CX9 t* irtgos. 

XVII. 

■ii Aapvfif (i irfuct QtAatviov' tl $i ri Tflavpx 
HH catpic, &AA* b rovoc Mtra* tlc Hvv%a. 

0*%op\ ZfurtCy b'A«Aa, hot%op«j' tlc yag Sraifav 
wva£uv ivipyv, i? iStyov r Aitta 

xvm. 

JNIdf, ci yafy «x «AAifv p*frlf0p«f, o1& p vfal^u 

TlvStac tj Nikhc, l*a 4>/Ai|, '£ &T*n/c- 
XAij£«)c hk «xAifTOC JaijAt/5*. r*t/T<r *r*$S«-* 

ni fttf^cur i* i/wii t**<8 «" TgaMgoif. 


K a 


* • * • *• 

* * . . • 

* • • • 


• • 

. • 

• • 


148 A 2 K A H n I A A.O J. 

T.I.p.215. XfX. 

«roc ifv k«) vt)f, Kftl To t?Itqv akyoQ i(urt t 

oivoQ, xai BoeitfQ tyvMQQ, iyu $} p6voQ. 
&AA* 5 x«A<}c uJe%PQ xAlcv iffxvfj K*i *d yif *r«fc 

iyAi/$fc, «21 St/fjjv *ffc fitxv vp6%**aQ* 
rj! 3J rofBT* ipotff* ptflgtypivQQ' a%gt rivoQ^ %tZ\ 

Zfv $/Af, *tyif€QV } xadroQ i$v iftaSt;. 

<xx. 

tlJi) 3if*c Stty&vrt %mv *oto\ tjld 32 vx&rwQ 
Ix %tt{A.moQ lliiv tlagivov sityavov ' 

tf/£*?0V }' hxOTOLV Xf (tytf f*f* . T8C QiKiovraQ 

%Aa7va y xat ahijTty KfaftQ vV kfi^orifttvi. 

. XXI. v 

Mrj/fy Taf^ffWifc* x«) t/ ffAfov; a ya# *< Aiityi/ 

' Ia5k6-* tvgtietiQ rov QtAiovTa, xogy. 
Iv £acrcri t* rffa-wr r£ K^7rgtioQ' Iv J* A%i(0vn 
o\ia xal exoh^ *a$Sivt, xttc6fju$a. 

XXII. 

* A/ Xafitat B/ttJ ka) Kavvifiv tlQ AQfoMhiQ 
Qoitxv roiQ atriJQ ix J34Autfi vlpotQ' 
\ flc ** * TS f *vToi±o\*€tv, a fit) xaAi. itfxin Kfaft } 

% pictt ra; xolrye rffQ xaga col QvyaiaQ, 

_ XXIII. SJfrflptk 

lMvf fLaxftl xai fcffa*, pffxv b* lx* TlAtt&ta lCvtt t 
xolyti xa$ wfoStgoiQ vtiivoyum vOfttvcQ^ 

3C1X. lnter primum et fecundtim dillichon» ficut ioter hoc 
ec tertium quaedsm dcctfe videntur, 


/ 


/ 


A 2 K A H n 1 A A O T. 149 

rf«5i)« rfc ^A/jfc EA*vifc *«'$*• 8 ?*f t"f«r« T.I.p,*l& 

K6»W, ivnifOf ? i* Tttfoj «xff 0iA*c. 

X « 9*AAm AiMim n» cvv^raet/ ' « /**/ , iy» tt 

rjfxofwcf, w{ xiffac *rif *t/f), xaAAo; iffiy. 
sl di plAa/va, ri rSro\ xxl avBfaKtf &AA* etv ixf/vtf$ 
$&xb*p*Vy Aifuruff* &e QoBtat k&Xukmg» " 


XXV. 


l\6%vt> *i yaf xaftS** r?U «ftpffv HfaxKtt* 
y£fv, xi% viku • Arfgvf, ffu t\ tl $to$ t? } 

f$v ioXtffv ix&fJLtrvov ' brav Qfaov ivSov e'%H9x 
**f&> kxo6ptt$s)c ftifxfri <p&; waft%t, 

XXVI. 

lNr^i, %aAa%ofrfAi*> xoitt *Wroc, m&t, utfttih*, 
mkvra ra vrofQvfovr iv iftovl *itt vifyy. 

» 

jjv y&f pt xrf/vyc, jort iretfaofjuq' ffv &i /i fepjfg £jf* 

xot) }ra3f}£ t«t«v %tifOvx } Kupfaofiorji. 
Itottt ykf 11 b xfarGv xxl #« $fo«, 41 «rorff irttcSslC) 

2«/, j/fe gftAxf/aiv %fv9oq itvt; 3«A4ft*v. 

XXVII. 

J. £v Kffffox tf/*7v AftjSf Kw?.ab*z; * itXAa to^ fttt ; 

xal irivrff rff^avut, rtfv jodhvv 3* aitoza%. 

i 4>i$ Kiffixr t%t4v' hotoiAmtitv. w t?o%i$7 ri? 

ri* A«r#ifv \ Ay^v, « Stftowr i'%o\t.tv. ' 

XXV. |. Vlt. cod. Arlftvvtv^ 

XXVII. 1« Cod. r«v xcffey. 4« Cod. r. f . 21 rfcwf • 

» ♦ 

K 3 


/ 


IJO A 2 K A H n I A A O T. 

T.L ix, khntis; vUv 9 $£?* rov hoyov* hSi **£«*«, 
♦tftfvif, rxe 4>tj$*q* ai ftfyiAv x/voj$bc. 
p.217. *fW o&oc ^qxxiiZv* «AAoc Ho . . . . . 
«t* A/yf/c 9x0^01 $eu ftt/xf>c «"fcajovfc. 
tvfiov avrx xx?>w$ *oynsps$& ' vfv ft «-f dc AfVfcfflW 

t^v pv$b*utov ?«v, jr/vTf a£/3' fyyvgixQ. 
iW 35 ffifneicv y Bxk%£v &ri vivr £$*>*** 
.*?>?C> «v xA/vij n&grv; Iwtyfxtytro. 

* ■ 

XXVIII. 

£/Jc ayogav pK$lffaq y AypifTf;^ rgtTq % irx$ Apftmt 
yXavxttx*? ouret, xotl iix* Quxlha y 

Kal kv$xq Jtugt2x$ (liftSwcst $i ffoi avriq) 
fixpet xotl rirogxq ttvgo A«/?ft)v uxtit. 

%*\ va$a GavQogU foj/vtfc H *fo'*Aapt [3ftfpuc>] 
xa) Tgv<pigav ruxtm* h vrafod* xiAfjov. 

XXIX. 

n 

J. J-of ^v^i^v ftfaiya, xzl yvtx styx^svr* 
riAayyuv eCtTzirm Sffxtv ixi *go$C$oiv f 

*iK*ie*rx xi^n QiAxntfa rijv jroA^ggfpov, 
tfxe$t*v rofAuv «fr/ <Pevx<rtOfj,£'/a>v. 

teZxV) kftfiv^ov nivV ix&ticx %*{!*• 

XXX. 

I\v9iltxvi *o/, Kfafft, rbv tvvatfea* nfa**y 
X?4**ov tfaiipH xfvr^ov ^5»jy «-o^Ci 

XXVn.7. Scr. £;.*«< 3. n. J$«'A V «y f. £v n«,w> p, 
XXVUI. , f . ***&< abcft a cod. 


• v • ■ • : ; 


A S K A H n I A A O T. IJI 

« jroAx) Sxtiq* .<Wav iytfJtvatrsV) 5 *ort i* «tfrffc T. I. 

Hn?b$ i$otvt%$H HMQet rivaffapivtiQ' 
Jv yaf iuctvrnroc rtXtoSfoiios' SvtKtv VvAov 

ro) Kctra ptfcojrfaiie xffaeov \%fi\ut€t* 

XXXI. P- flIt 

_ _ I 

NiKijfxs t«$ «'«rja?, ixrt x«Afc yf&ppar 9 fyfT^ty 

Ktvvafoc ,oy$u%ovr ksfxySt\H$ Ixmfll, 
**&) xM n MsVa^, rov xw^/xdv «1« X&f^rx 

*f**P&niv Sagtpt* Stjxcero wadaftuv. 

XXXII. 

&6r_»*}0« &* slxftv * Qif 1$»iai5x pj) ZtftvUx^ 
hf&Z* xorif* <py rtc ifCotorffav. 

XXXIIL 

l^g| M#* t* yMpfi» CoQfo fcffi«, *v *' kjuSvr* 

yiykuptutt' rixym 3* $ Af$oc «AAOTffy. l . .*, 

*AA& KAfflff4rW frffr icT#«f' iv y*f &v4*ftfC 
%fff) ^fdv vifof/y Kctl ntStvfxv itit. 

XXXIV. 

Pi&rib xeifutlvtvra ftf«*p0£iv& n<jK& *« m3«h 

itftxxov iv KfavaotQ vfeeiv, Heiofo, 
%ai 90t K*XXmir*KQv, i«?«/*tf«.*fv«f *•*£* *aff*f, 

ift%ai l&Qvat\UfZv htfi[iQva } % % 

•*?k*v $i Kf&va* EMkuvISo; ivBtov vtaf, 

Td srravS swAu vfirttv tKQ^tv tfvvj, 

XXX. |. Cod; *« xdv tf. 
XXXUI.I. Cod. 4kM<V 

K 4 
*s* 


ASKAH. fllAAOT. 


T.T-8 *D nofi€9&psw y fut%&tm ytvot, i'fy* ra poA*«?c 

**l yivos Itfxalw i'y?«<p*c $n&im. 


XXXV. 

\J yAvxdc Hf/wifc 5toc Wvoc, »tf *fAi>C idv, 
#C *v **f5ivtK*Q JwfaxflKjfxfTft/c, 

\ 

p.ai^iAA* fTf>«v jroAAtfv ZvvetrdnfOQ* fi *' Aft*c f<«# 
#*d tkxvc jjA$f, t(c «v r*A/xov fa% oiofjut; 

XXXVI. 

/Vtfo* x*> yivoc tlfit xctl Svofia * r&v ¥ M K63f* 

CipvoTiQLn wxir&v f2p) oV Avr(ft*xov. 

» > U ' * 

r/c y*f tft »jc *«*«; t/c «x *v*M$ktq Attfxv, 

ri JwJv Mtc/fiy yg&W*4 itiit AvTipixti 


XXXVH. 

1« w*otfrm t P<x_>dv, tf t# x*?**») *Mxww 9 
/rk BfrfoQC' wofto4* iiJTCt xj/Jx, 

$C *ftepvt oyZuKQVT JtAv rov Jx vl«v c$*ifrty 
M^«f ri^rix*o\ xod €o$dv Kiyovr*. 

0)iV TflV TfxJvTtf, $f(/ $2 Xff/ *f, BOTfVOC ^/Ao/ STglJ 

oVojv a/co/fof tifrrifr &r»Ay- 
xxxvin. 

Xflfi xlfMMVf p*a 5', i}A/x* ew Mvxijuq* 
tiv U rdv hCn&ftu x*$f*A*c ri^cv, «AAo pfr tbfV 
xrfyvov, tuejoft; )' o\ia %xl Vjro^yy. 


AZKAHniAAOT. 153 

XXXIX. T.I. 

mm* 9*f If^dv ftl%*>v «fvfr lifiov, tMv Wnrar, 

sU Xkv tvr uv /xjf, srorf) MfAxraylfy, 
£$ l[il pbf nctl vfja K*l ipjrtff/xv ftaxd* Et/fo? 

itoetx, Elfrgr» J* c^d AiAfJrr' tfytfpft. 


i 
1 -»i 


1. 

JLYlxAi} xa) Xftrrffif **vufaiK9{j AvTiytvtfttm 

\ 

mg 

9rau?fc> xgl Mtffiav tvxotot Jfyor/dfc* 
MqAtt p2v MwVar/c tltpxWki nJc Tctxv%tt\tT<; 

o^Abc, x«* raurtjv v6^tvov «vAo&xify* 
if fytMgae Socrt/fif ii riv cVrffCv olvoxoni^uv 

ctymMHQVy x«f£ rtu$apiviiy ifvaxar, 
yjZov fVf/XTifcg, 9uv f iravsTOgQvtoc fjS 
, nvyoetVy ttiXtiot; iyxforivex 3lf*fC* 

IL 

t-jv$6ff*vov ^mvxv rct IftS x«} rtvif xCirtiggiv 
Ar£)£ **gStviaav $$xtv u*t?$t $Vf6v, 

ix rfotf, » AxTqj«, pttfuvoptiv^ tr$ vyidy 
£»iv &t *3/w»v Afrftf rJfrtf 0f 4$*C* 

I. 2. Cod. *x?tt« »' «I M. Scr. ». rol M. 


A E ft N I A A 

TAPANTXNOT. (£ 


p. 220,; 


154 AEflNlAA TAPANTINOT. 

t.i. m. 

HdK rSnHy Elkj$vix r irixfxv vitvx Qvyvita 

AfiLpfociy f x/ t etvuv $mtxr6 wct T?d *-o}£v 

}i*H* x6pae ¥.tti xixAcv, iv * itxarm M JLtifri 
Stftdv azo &vyc xvfc lh.6%tvct rixvwv. 


p.33I. 


IV. 

JL ixrovoe aftitvm ravra Atovrf%H , ott re %xfxxTto\ 

ftvat 9 xxl x&Xmv o/ ra%tvol rofii^ 
?&$H*4 Jtt) titArita 7 xxl al i%tllv k{i<prTAfjytQ 

ff$vf«u, xa) fc/Arp Qvg6fitvot xxvSveg, 
mf r uffttQ, {&?)}£ Tt y xai istteufiivos htoq 

ipjfyi&fc, ri%v*s b rf vravt^ wiMxv^ 
Tffaava V tCMvijTCc. xai mxqtvrm riftrfm 9 

xxl y6p<puv irot ro\ xlevfts rogit$ y • 

muQO-uv re wxixafvov* a &j) %*f'l?70 A$o1wc 

£ V$f i* Ti%va$ Sxxaro *av6fisvo$. 


V. 

1 dv afyvfnv Bfmrm , xa) ntflstyvgo* 
*i£av y rb xofQvgnv rt Atffftoe xlftiff 
'fAtypa, x«> (jl*iAuxov vaK6%goa y 
ri %aJi%f6v r iwoxrfov, i/M t$v TAarvv 
rfi%Sv cay^vtvr^fa^ xt/|*yov xri'vm % 
iv tjSttev rv%H€mj Krntix KtVf/, 
iv **?$ T&net Ka/MxAti* x«*m*u' 


IV. 10. Cod. 4v$f 1«. 


ABHNIAA TAPANTINOT. 155 


VI. T.L 

X dv fi6vtov xai iWavAa fio&v xal jSwVof xs avfyxs 
€iv6fitvov, xXxyyth t . y#) Tfiwarrx xvvStv^ ' 

E£^AXM{ 6 KfJ?? fT/Vt/XT/a f*4?A« V0flf(fajV 

si^v*, xa) ix t«i7t>j; ixfetxawt nlTVoq* 

VII.. 

d^Lhovfix xxi QgvyhfQ wfutxttoc itfiQiirotevtx 

TfSvCCSy T$V fC'Xf $V, tfSJTff , Afl*0$tx*V y 

xaftfv ZuXsfvif?, iraffx^TVix * v.tl; vfiivatov y ^ p. 232» 

xiic y&pov crfif6v*t<;>, vtlfXTx xwfortfv*c, 
&v$* «v cw xa) 70AA& irgovijl*, xxi tx$x $uf*Jfa 

vxfitviKftv irtva^ fo$x xal i'v$x k*>mv. 

VIII. 

XV/ AvxopfyHS frxtlt^ ASjjva), x*) MfA/ri/g, 

xxi &tvnt 9 rAwvfj 5*, «7 <P'Atfefy6T*T«/, 
tpymv ix $gx&ra<; TtorfivfLtx t6v Tt' Tfoftfyov 

CCTgaXTOV) Kzt TXV UTQlX X$IV XfttlXV 

t 

xefxltix, t«v /f^v ftoATaTidX) xal tx Tgox*ta 

xavtx, xifyx^aq Tttffdf irgftf&xyixG) 
xxl citaSxQ ipfig&tiS) TroXvtfyve, ryU T*w£f«) 

i% o?J^oo9 oA/ytfv poTfxv kTXQXQiuSa* 

IX. 

l\CT0v6fjLX } MfA/rj/*, Bofffxtov, al ^iXOfXijhtt 

xdi N/xug KfijfoVaf Tf^c, £r"vf, SvyxriW 1 

VI. !• Cod, t&v vff-A/w x. 

VII. 5. Scr. «ag& £wf*£v. 

VIII. 6. xf£r«?«< T . Cod. Vat, Fort. *. «*) x«Ai*&t t»<J« 

AisyirAfXfac. 7* Cod. f. ff»Av*gyuf*. 


Ij6t AEJlNlAA TAPANTINOT. . 

T* I. ol piv rdv iLtrStgyov cttiMnirov ovrfet%rov % 
« 3i rdv Of&virav tlfouopov rlAjMov. 
i V apa rav *izXuv td&Tftov ifydrtv y h&f 

xffx/fc, rav Kt%imv Ximythkiea^ AtfAaxa, 
i&fov A$avxlu Jltrxvarth taiJ' ivt vaif» 

5<j x«v, A^avaiag xave&fuvmt . ttaparmv, 

« 

StitlC tf rictirf*$ i{ oKiyxorxitmv* 

X. 

Vy * x/tojv xaJ ravr« t* &ka6rt* y trirvta JCifof r, 
myxttrat xvvixu rxvAoi nofwxojffoc, 
f . 23). oAsriy rf \v*it9*a y Trohvrgifroti rt xn(*c 

- ♦ 

Attyavov, of%aim vXnSiptvov *o$tK ' 
€o) tt Pc$«v 5 xotAoc, tov *6t.voQ$Qv jyv/x* wfitftov 
vyifwfv, ffTTp^ $xx«r' ir> Tfo$;vfo;e. 


XI. 

1 lif£ify, xu&ifarov kfrtOKXtffvfAftivov alyb{ 
iif<po( y xa) fiaxrfov rnro ro Xoi*oftvov y 

Sfiwctv r kfKiyywv, a%akxwrov n xvytfgov, 
xori #rAov xf $*A*c b'% ' c* tec fxrVavov • 

T*t/T* %ar*$$tittvoio fivfttivtov *-ff) 54/*voy 
ffxvA* noffojgojffoc Aiftoc mxtxginetttv. 


IX 9* X* £* X «? *•» *A- IvnrAtfrcM frtv W«c *. )' rirvirfa. •. •• 
Cod. ia quo hoc diftichon non ultimum cft, fed pcnultl- 
wurn. 


^ 


AEflNlAA TAPANTINOT. 157 

s 

XIL T.I. 

xYrtp^Jf xti&yfn* i x«) 3iivan*e al$vxriif*c H 

- < 

xai AivA, iurt yc/fov tbto AayotofioAoVy 
Jedexiyy, xol TaVfv Ijt* Ofrvyt r$T{Xv$£vrx 

a&\OV) XXl XXOtT&V ffo^Afxif aft$j/3pA01> 
Eff(f/tf E«#7TT0{, |*>f) XOJfSVlJZxTO TOV *A«V 

tjpili, ix yxgmt d kSfosvfy Uhraji 

v 


xni. 

/\o3f fy, I* **vf« M<mii jptfw, & T«^ Tfy/rWf ■ 

xjfj otoynctwto Jf*{o A«*vttf«, 
ifOJt*& Tt TtfftvTg xai f£5yVat/fov ika7av % 

JC«2 TMTO gAAIfflV 0VXOV ItTQXf&StOVy 

xttchu faQvXfjc 1% awo€*&ia nvr&jfxyoV) 

*6rvta t xxl otov^v rJfrti* VTrOTrvSpihov* 
)fy 3* ifci y*, Ac Ix vtttf*y Avfiftfff*, «5f x*) l#5f*c 

1« Ttvixg jWp, $i$o %tyLaifo5vr%y+ 

i 

XIV, 

/YaPfflrfvf* »£*■ d«*fs, <pttov*t(z* T * A*<pvypf 

Sixaro tofito* bMPtims xtQaAx, 
rwg Aagitealaq xvoyfaogaQ fifarJffai, 

xa) gtsrfMC, xa) t£v $v?v%a}fl xfaixa, , 

xdl rkv ttza/fVTOv ivy^aynrrlv rt xftayqav $ 

%a\ xyfr/v, xxl rav irvolivov TOftvav* 

XII. ?. Cod. r* *ju3v. 

XIII. x. Cod.'/« «***«* a. Cod» IhtynwmCm 3. 4, C*d, 

' 4«0tffft*»r. 

XIV. 6. Cod. Irott««. 


piaa^. 


158 AEUNIAA TAPANTINOT* 

T. L A«/3f 09ivct y 9 D II raZrct kxkh xaxa iuptr$W ' 
is£anivat 9 vtfaatQ (iij xoxct 9uQ>{0ff6vav. 

XV. 

Ji\ fiaTHf £ubv rhv Mtxv$ov y olot. ir*vi%fi, 
Baxx» $«f«r*f, faxtxa y^x^x^hx. 

Bax%« y **> ? v^uxq rhv MtxvSov * el $i ro d£f 0* 
faxtxbV) a ?utx ravrct tyifst xiv/a* 

XVI. 

. Xo$6p* tS? ayaAp* , tiotxtgt, MtxxxXtuvoQ \ 
itXX tlt r6v$ Efpifc Kfnyuov vXo^o^ov^ 
&q iex ottyfifc. *f*l?xTo du$o&oxSje*j 

Ifyctvtm* altv ? & *yaS&Q i* eyx36;. * 

XVIL 

HiCuyfU AayoSiffx, xa) cl xeTtqva htixotf 
IfyvrHs Sxsiq r35' vxb lt9ffbv Jfcof, 

HXfXt TOV vAffUgbv StTd XgHfAVOlO $0X90* 

Tlxva' ffvvayfttffu x«> xvt\ xx\ xxXa]fuiQ. 

p.«j. xvm. 

1 XtvxoxorxtQ ZxT^^ot9t } xal apxsAoQprofi $axxf 
Hfav«£ x?uthq dfaypxTX Q>vTaXt%Q y 

TQ199&V Ohoxtim Tfl99HQ ftfWffXTO TVG^ty 

9(jtX\tl9aQ OtVH XfUT0%VT0tO % xabnQ* 
iv tjpttQ 9T€(9*VT9Q } 090V SffllQ, OtVOXt B<£k£*# 

i 

xtt) ZarvfotQ) Zarfyuv xXtiova xtb\ii$x* 
XVULa- Rctte ap. Stud. xofirm ;. 


,AE*XNIAA TAPANTlNOT. 159 

XIX. !r.i; 

KJt rftccot rot ravra rk ftxrv« 3*xay ¥patpot f 

kyf6ra niv, aAAjjc ojAAoc owr itygeihft* 
Sdc f**y «jnrd flTyv&y , n/yf «c toj£* ' towt* £J Aafp/Cj 

rorfavSSuv* KAf/raf i* b rgtrot, WvaA/wv. 
*>$' av ry piv rtipx* «V iifoc ivsoxov ayfHV* 

rji M, £j« igvfi&v* ry $}, it ifitfwoy. 

XX. 

JL ifo *t*4*ic t* p2v axf « ri d«g*« ftijgff weZXatT%i 

x*) *xt!j&fjLtfs uAfjc B/rriov tify&caro' 
SffT«?« $' Avrt&vttf* rfoc^^toa 9 tov H ft<ra£d 

Mai*v£fOv xa) ric xaf.$<wx&c 9 Bxt/m. 
wf^v xoAA/tm Aioc, Afri/i#, rwro ro vfffUB 

*rf«C t|w;g»7c $6lne y t$v Tfexovnrov «fm. 

XXI. 

X tt{ $i/ff«c 6 MoAorffoV Irmth )&?ov KB&vm 

ntfpjoc &to Sfactuv ixfifixCt r*A*r*v, 
wavra rov Avriyivn x*5* Aoiv sfarov ' 4 \Uym SmZpM * 
*lxt J ' t l T *i *** vvv, xa> fl-rifoc Ai**x#*f. 

XXII. p,*a& 

Aftf 9tot* Ao7J* y*7*y ivoffycav xOkCx/gittW) 

at$t xd) ZKK&ot riv oh*oc4v*v ixofov' 
vuv to Atoc vau morl xlovac ofQava xfrraf, 

r*$ pryaAavxvT* *x»Aa Maxxloyfec* 

xxm. 

V7xr* t## Svftit, ixrm xfavtf, «xrJ vQavric 
$«fMx*C> .jbwcmq $' mtpmAimj tcztoa^ 


l6o AE&NIAA TAPANTlHoT. 

T.L recvr luri AevxavZv K0ft4*W* ivrt A$4wc 
* s Ayvosv OlxvStvg Sijx I £t*t0ft&%*s> 

XXIV. 

V-Jjy lnri Aevx.ecv&v Svfe&cxtlit;, ef r$ %«A/V0t 

* WXH&ov , |*t*/ r aptylfloKOt xapaxf c 
^^/zjfvr«f, TO&utfa/ 2p££ TWhc r* "x«V av?f*c> 

IlaAAi?/' r«c 5* 5 /ttlAac ufio)i%avev 54wrrof« 

XXV. 

H«<Jx*f«!-<C /Syx/yf fv, ' x«> ivforx taA/gofvr*, 

* %6f/*/i}v, x«) t*c l%$vti**Q **Vfl$*S, 
x*1 rntov vynroirtv Ik. l%^€t rt%v*9$kvr* 

xtffrov, *A/TA«yxT«v Sffisva hxrvfioAuV) 
rftf%^v tj Tfiotovrct) Tioettiuoovtov iy%o^ 
* x«) tw; -^f «x/rr«y h%$at(\ie igerpv; 

h yfurfdc Ai0$avr0C hv&%TOfi thwxro r6%vm^ ' 
£c ^ffUC* *£K«/*C Mtyava rt%*ctCync. 

XXVI. 
i\f*4*r,*"?«/c **f' Jfofo $tfA«£ fVyx« riffaroc 

iSvrtvig pvfg&v ofBifoac faxmAov' 
fSr*ro y«f jnyov jttf QfffKf/roc. *Aa' «srorjfAv 

$*f 19*, /*£ xA*tftfpc ri«y 4>Af/3« 3f£«/uy0C» / - 

p.32r. XXVIL 

JL *v «Jy«y 6 voftf $c M0f /%0C r3v ItIwkoto* Efftav 

e<5r*0 «frrfAfwv tvtoxtpov $^A«x«. 
«AAi fiot at r kv Hftf Z**?*C Ktxofefffiivxj vA*;, 
rfiv ufTctxT*f$v pi n fiiXtwSo Ai/xav. 

XXVHL 

XXV. 7. Cod. V*t. vfewf. AfXdMi. rwrivmf 


\ * 


ABnNlAA TAPANTINOT. l6l 

X\VUL TL 

v9fcJ€ i teiooAfgfff rSt TlaAAdit r$%v9 **«fMr?| 

x*} rtravdvy vtiirm xafurrbfttvov y xfiovm, 
%*i sriAfjcw, jvxAv*v r tvay£* y **) rtftayts \ 

* ** 

TfOxciW) ix ri%v*s &v$tro wmut&fAtvQC. 

XXIX. 

km tM§ stt%ovrte mr*fiFtrev } m*ts xot *yfiq 
3aii6$tV) A 9 mw* ky?&v vttwSt xot ffxf&roAiv, 

apftfC *f** $tfA*xfC, cWf/rt £*»), «SV £ f*rv, BfpJvCj 
cTov Jfft f*', 5r*c ,*' <rr* ffc, Hf oxAiirc* 

t 

«p^ff ftiy SvaToJc tv&xoot, aXXa ?ro$' avr«c 

«Tx* fffMtf frafa^jic &Xfff?«c, iyxixaptv' 
9*1 uJkv mc*vr$tq rolg /3lrfvac> *lrt vSaqvt*i 

«f<P*'> alrt %ftav bp^axeQy tvrfiTtxtv. 
ptfim rav (itro%*v , Jf fcopmi • &aa' 9 Qigmv rt 9 

f*ft$if, ft% notva, rote dvr) jr*fri$fT», 
JMf. Aryir»* rfl T55*, HfaxAftc,' *AAf rv rjrfl, p. 12%. 

Efftf* Jw) Ato riv iftv «ft^friffjy. 

' . XXX. 

Ayfwjpy «tt« n*y), m) «fctffi Awrfj» 

wfifpvQ, xal tft/p$«<c Afx*c i*9ifxf -S/r«v. i 

II«v) fdv hfrfroxov %lf**?ov ovnxatxrotfa ft«rfdc, 

X/Cca 3* Bffftty xA£v« «'OAvrAftVcfoc, 

Nrfft$«'f M CXIffffC tfaotxilQV Xv$0C «VfjftfCy 

$tfAA« rf wtwr*it£vmv alfixritvra p$<*v. 
kv$\mv tiv^ovy Ni/fi^fcf, rfjf df#p« yiqovros 

mv^ire^ n«v, rteytfo** Bux%t , xoxvtt<pv*ov. 

L 


102 AEttNlAA TAPANTINOT. 
T.L XXXI. 

\J Kffo eiff/fUK%fC r* X%y*$6K* n«v) Avxxt? 

rxvrx T?d; Afxxhxois ixfifjuvrt <rx**6Aaic. 
*AA* tfi> BnfiiL&xm $»?** %if<v, kyftT* Sx7pov y 

%*T§x xxrACvote ro^Sriv iv ffoAtfp** 
IV ti 9vvxyxtlxt€t irxftfxto, df$irffy cj 

«rf£r* JiJt*C *yf*C Wf* **t fVvrisrfjAfJV. 

XXXIL 

X a* l'**4m KAf JAaoc vto xvxiuifrt Aogiff *c> 

txrxvt Mflu4v}ftf sr*f TfiiAixTov vtaf, 
$*xt£ *«i/f«r9f< a r<> $ ixr&ftiZ,* fitrtlrttv 
Qf&ypaS* vir*f xf*v*xv otAA«c ijraff «rfrw. 

xxxtn. 

* * Bff£f/)f rotfrifv irvfyvfriv xXxr&yn*) 

P» **?• *rf *yf*A*c 5' oic «rf"AA* Ixipvvxro, xxl r<)v fA/xrM 
ffjtjSfv, xvffrfvtfC fflrfyw* bnxfipam. 

XXXIV. 

X 5ro g/poJf f/3*r<< Tf AfV»v x\ymvv%% n*vi 
r} {xtfAfC ayfffxc rsivt xar* trAarfJvv, 

il*\ rxv IxtfMxfxvov ivfoftvyy* <fff/vav, 
2 waffC *litm*vt Irv^iAi^f AAutc», 

y*vA*c rf yAfjyosHfyfJC , Ayfjyfufv rf xuvlygfty 
juf) rfiv tvitvoev xxtpoxiixv rxvAfjxfjy» 

XXXIV.6. Scr.wATavfSf. 


AE&-NIAA TAPANTlN'OT* 163 

XXXV. 1. 1. 

*ilxxsc. y if 5' SSaetv yttrovtnfa sriYt/f» 
jmi f/D Tf rf iyAoi^v , pfjAocrfif, Maftffrf E?p«, 
tfc Tf rf)v aiyiQlrxv Tthv xari%tti *xixs\ov t 

Ttaot Ti ifw* &, rf rt wxi/<pSc ipTteot otv*s 

*■ 

£**£«#£', Alaxiiut Z&gx NffjgrfAffev. 

. XXXVI. 

xY(/rtf J<J>* alfixeieulfs rov Ityfwxvxvra Ttfixrop 

iftfCtv Ka%kvm &ttvofitwt $</A#K4. ', 

«AA* *C ivrtrafiaj^ $«V> fMP***** r«rfj **> Ifwrf?^ 
rfiv o?Jyav Aa%avm ttvsxx; rSv cAtymv* 

XXXVII. 

1 lfttf!vv Amxgttovra %ioav trttaAaypivov rfyp 

5£ffj, J/vtfTW ^ffjrrdv Ixtfii A/5», 
6t 5 ylfwv Ai%v0/tfjv iV VpfAMttv iyfa Mopuit 

3%ft xat xrfay&Xmv fAxirotf Xfvrt%6vav* 
d#f/r«fv d' &f 0uA#«v rav fitv uUav , 0?« pf$v* , Ai){f > p, 330. 

*Af?fv* Iv i' rrfff £fxvdv *f*ff *£!«• 
piA*if ** «'* Bi$vAA*v ty/pfffv, n* Mtytria, 

ahtfSv «-aAojtp rav iutifttr* %i\w. 
«AA& xartg Asivvti, $C\a*ti fiiv* £ ykf iotxtV 

J* Bdx%M vlxrttv Bax%taxdv Stfara. 

XXXVIIL 

( lf fS c 5 *fftf0v« ht p&ai Avaafittf 
wrif/xiA/fftf, *xl ro A&toq f Axrr*f 

XXXV. 3 1 Rette Suid, ed. pr. tt«r*. 

L % 


1 1 
I64 AEftNlAA TAPANTlNOt 

T. L l*&X£t yvtw* rtiv 31 fiAxvrtwv rd fdv 

#f**C QvAatrtei,* ^lrffcv 5* &T«Asff«v, 
fzcAfrdrrof ol rkv %4?,vv hstngixct* 
yrot BJ&vAAtfv, if x*A2v Mcy/ri*. 
4>i/A*#c«, Blxjgf, tcv yigovr* } fuKflrfry. 

XXXIX. , 

lVl^ «-</ 7/ «V* olov6{z9io «-«furAciv |Av0C »5«" 
Ttfxo jg*f afyctlw 5«f friv , i^Ta, ^rfy;* 

«AA& f*0A«y <p£A« TtrrSdv vVcf dftftaAiffforw «Kf*v, 
nusi yt rfcf xttvu mtptvta T/rri, . 

f JfjfV*f£ x«Aoftf<?0y IvKpjvn hit viTpjG 
v*fitt } BofttultfQ 4/v%g6rtgov vt$6$o<;. 

XL. 
V?Sf*Tiiee rdv Efwa p6vov 5««v «*x KtAtftbf? 

i^tvr y *% irif* . y?orrr)v hw kfxtrv** , 
&AA* 8v ITfafirlAirC iyvu Siiv , $y T«f) *flvy 
offxfyifvc;, #^«T«f*v Atfrfoy ifaxt *6$*v. > 

« 

P-2JK XLI. 

JL *v Ix^t/^b^v parfd; £x kuXxuv «*£■#, 
it<P$$ r« iiofftCfvtetv sCte%{j Kfafiv 
JJaSv Ajr«AAifc, x^AAoc IpsfuTarov, 

1 

B yfaxriv, &AA' tjwjwxcv H-e(4&%XT0. 

■ i ' 

•v ftiv yif ctwfoitQ gffriv «x$A//3«i x4f«*y, 
ev J OfjtfJtaruv yaAtjvd; ixA&prit t6$oc } 
x&) fta£dc? &x/*<?c «yyfA*c, KvlmtSi. 

XL. J. Scr. 3* irv{}*{6vyf «Z&(jAfV0f« 
'. XLl. 1. Fort. *A*w*tff*r«v. 


AEflNiAA TAPASTINOL l6$ 

* 
a&rk ? A$&va y tuft Ai3c twiwirtt ' T.I. 

Q&*mnf * Z«7, Mtvititri* t{ *ftof # 

XLIL / 

MU rk* MCfmvtf 08v, 
if *yi**s tAifftC) tyff $**** Aj$/v*V 

■ 

xLra. 

X fgo^lAev ' rdv Ef«r« ri*c f"£fffv fx Jap*vttrS t 

r*)v frori fixj' «i/rS Zxvdc jBFO€%6(tsvov \ 
Ityi *& H$fff9*i xffVftf <r*0rdc, 3v xa^ofjfftfftf 

fcfffffV «X *AA*C> j Wf) TV$6fUV0V* 

XLIV. 

1M$ ptXf it' *W*JWf ejv «f> 5«AAt*ray cWf xv 

«gfttfff, r$v K4fT0j£ vAvrort 0ft5«>af*yMV» 
h*K$9* yhf xxtioitt *t*-*tvoptv } «AAcc IfiAxfj* 

I , 

fcnrtat $* «p* uivti^ unrfi *ff jxf {p«r«f« 

' XLV. 

X 3v $iA0T«fiT$v A*ufnftro¥ jfv th J<*Wf|fC> 
f7v£f «t*, *yyttkov rSro rd xx$* v «xcc> 

«fc 4 Aftf*#j}«r«f *c *y«J *«) Ifttfioe fon 

xtivm *vxo$of& r*c «x-t/fwc «xj3Ahc # 
#£wtf«r#, tix Jxw* y*e ¥%/» ***tv y fiVff «r»f»v 
«fcfffVTtt- Xtityt lffy*t «t «xftpovf?. 

XLVL 

iYvro^fAfc Xfffruc aroripvotAHi, «AA$ *f*f/ftff 
xavrort 9 u^ ffxAiffo2c rtirct ut %ffp*}f0ff. 

L 3 


f.»3* 


166 AEflNlAA TAPANTINOT. 

T» X» pyv/tf» x«f fl&*xoe ivv/3f/£«vri r£' Kf/vtr 

XLVII. 

V/</k t/tit raura *a$v(S ' . r/f S $;>yiM<V<i> &v4i|»«c 
AfifOf rxtrz? riv *%*fv %&?***'> •' 

itcirifo$> axAxiw 3* ctl xAafcfMf x&(ixxt$. 
ttl&ot **\vt* mfbGam i( v$«/v0p*f , ix ji ^ertln 

/$f*C *Mm ?9$cc isr/faA^fi. 
«rarafc r/$ rgioiV&f, xa) «vjff/fiv*, xal afc&v 

■ 

K0Cftf/rAi 9 xai rdv vvpQihov SaAxfiov' 
Afft/C $' alfiar6$vra 2w%hrrQia Aa$ue* 
ftfiv xorftc/w' rot; yaf aftf%6pt3x. 

4 

I 

XLvm. 

JL £v fifxft/ * pe Xiywt y ual *x i* * wovTowiftfattte 
vavil itiStvtw arfofiov tfaxolyv * 
p.aj^tftf hicbtmu o eyw. Pfagd piv rn^oc - &AA« £«A«>fy 
**v SVoV iftirfw 4 Kfittt, «AAa rrfgw, 
irtt jnfJ*A/0/c ftffy wAfrv' OAAo ya^ «AAp 

54f«-0c* i?« ** «»v J*/potf< gt^cpfvtr, 

XLIX. 

x\ff0J fiv tti**Vf**$ XfA /ff* KVHXX tffAl/vMC 

ajfva Itvtitae gpwvfoe ijIajoc* 

r x > 

t//4V0T^A8c * . AycAKJdv jnrifpaAdyvfy Opvfoct 


> ' 


AEHNIAA TAPANTINOT. I67 

L, T.I. 

H#iV* «•#«' EifJrae ^pott«v Kfaftv' 9 A*£f rt{t%1) 

$ '|/5ir Tflfc Svifrac, i wiAic 6*topavt7. 
m V jfsroAiv ytX&*x*a, xxi 6**0(1x1 attv &rtv%$Cj 

tivty xxl olxqSia riv AaxtZaspovtxv, 

t 

%/z piv Ktf*¥<C tvowtoe* *vat$hs oi H Afyvcw 

I 

u. 

J. I^ff» rSr« Aiovroc kxt$\oim**TO SifflX 
ZU*oc b 0tfgraA/«v, dvf) q>ovtv*6i*tvo(> 
«?fr# xxrttfiftHOVTx tov etifyktjftova p6*%ov y 

I 

*# Txfr* ix p4v£f*c xurtc f>l JcAtffctfC 

po*%st* ** Mrt*tv 9 'Sijf Av5* aliixroc «7/*«, 

1 

0A«9f*V *x$f#v*v *' cftf pooHTX*latv, 

Ln. 

vJ(/K ££<«£ rov Zfcora, ykvirfc* juvfrlf#pftf avrfy 

KfaflV. (Sf^AfffMM $* i*, JflAftf- KifXOQ) 
xxl *xc TiQfZiJLMi* $£fi*i* }' 1*1 9tft*M JiAAff P»*J4 

«rfaxrov, A*$£ 3* &' frfy Jo/3«A#"v. 
g£ 5v*Wc rov itKtrfov l*mxtt* Shnric $ JVftfrv; 

rteopai' iyxAff/twv 3* §"*«*// &Af|ifUy0C* 

U. 3. verba «$». ?■>%** defuot ia Planad» tt cod. Vat. 

v. Suid. voc. fifttttrrm* 6. duo cod, teg. t7J« # Suid. 

«B«. 
Lll. 5. £• Scr. ««! ». r. «. «• 3«4t«v' JAfmiv* rtnrijiv* rt 

«AtVv iVvfr' AAfVfftlv*. 

r 

1 


I ♦ 


I6g AE&NIAA TAPANTINOT. 
Tt LQL * 

£y kxJ. r«# xrigvyte r«%fva) rff) ritat rrravrmfy 

X*> £xt&<x£v r6$MV «Xf 000^0% «XJ?«C, 

^ft/JoV, Ef«c, tW y«v t*f. rf tt «-AltVj bW y«f «fro^ 

c«v c^vyi £«««v *-«vd«0*r«f Aftmc... 

LIV. 

X bto ri t5 KAf /rwvoc i*-«rfAi0v, tj r oA/y«A«{ '' 

fffflffr£«#, KtTOQ Z* $ «gflov «pXfAfffV, 

rSri tv fwrttov cAiyo^vAov* *AA* iirt rvrai^ 
KAfir«v oyld%ovT iljffxiftfV fT*«. 

. LV. 

JYjU <P$il(tv f ojV^ffm, *tftrA*?tav 0iov * Ax«y, - 

«AAifv ij «AA«c fJc g£fV «^votffWfiCj 

p>) <p$tlf6V. nmi ct vt^t^xtro x*Ai$, 

•jV S&Arot ftiibcoy xt7f itvmtuiiJft*vov $ 
tl k*( ros Xtrtj ye xa) «V rflA^irtc f?" 

$tffx iv) yfwp ftartffftfVif «-«AOfuwc, ' 

iJ xaf *o< .^Ahx«v } if x«) 3tfpov, i x«) 6 T/xfo$ 

iivptyiJQ c/if %ov^f«c i9rot|//|ioc* 

LVL 

H«*ji0;fft}oy Tfiffiytf xa) f<J<rx4v$/x« A*Aoy%«c 
Ef«*7, x«) r*pr*y y a $/Aoc, *lytportv t 
p. flJJ. x«) Aa%«viiAoyf fow xa) alytvopfc fffonfvifc* 
f {f<C xa) Aaxiftfv xa) yAlytoc ptflia* 

Lvn. 

V/ xrfcc «tfffc* **) y«f A«A«yfvff« XfAiio)* 
tfltj f*f>£A*xfv, %« X*fk'« Z^VfOC* 


/ . 


AEGNIAA TAPANTINOT. l6$ 

m 

xCtLotci xxi rfxgf' mrfpctTt 0f«rr0ftlvif.. 
&yxlf«C kviAoto, xctl ixh6cctio ytmt*, 

vavrltoy xctl wXuot$ v*cctv .l$tl$ c^ovxv, 
rmj& b I7ffifX0£ lyotv fajrjAAtyMtfy l A4f*ivir*c> 

«v3f«$' y *C «"Anfwc *»#*v I* Ifurof/jfv, 

lvhl 

1 lfYf«C- ix J<*#<fC ♦*W*»» *4L*TX*fafltVQV v$«f, 

%ctl$Qi$y xcd NvfKpfmv frotfitvtxk tyavm, / 

rfrficf f i »f*vi»v 9 %*} iv v)*ct xotfum rmvrm 
. ifiimv^ S xtlf «f, ftyf f« nyy^fMVtf r, 

%««f «t\ Af IT9xAi«fC $** *', MwJf I, ^Tff fkffffC* > 

ux. 

Afttoi Avnfff hnxivMy tSt* Axtfcvrn 

ilcCP d( *A«f *C VOffytfl XfMtvfy, 

*f l*f f**> '* x£t c«/ f*iy* faftmis it^vititm 

(3aff<C XToQStitimv, rdv xtfv« Ajeylvxv. 
^Atnf ftf« x*i snjf* t<p6Axiaty xeti rd xaAduJv 

«C$0C> X« $$ife*v«c v*v?oX(*v ofioXiQ, 
%6»y fact x$|v £00% i«rnr«#tf $« , • tccvt* r*f Attaf 

i'SX°r* *Xfi** m **fa» 3* &iv wsr' ijfAfy. 

LX. F'*!*' 

\Jv fi6yov -vthfAfTc vVa ~£f v3fftf<v oft* x«&<£«9 
«siJfiV, ^ix5fff? xcttftctTt 5*AT^/wvor, 

LVIII, 5« Cod, X4 AftfoxAly * I I' ttffirlf •* • 
LIX. 4. Scr. 0. fol 4>V- Praec. ▼erf. fcr. cx Suidt: £ 
»fvf«rx«. 

Ly 


17° ABflNIAA TAPANTINOT. 

IM. 4rf0/ie/0$ faSfwvctft KtAtvfyryfiv kotili s 

4 

SifA«/ffc. ef*9C \*{Ma yevtfitvot* 
*AA* xxl f fojfAvxo? Aftfvo/sft lx*i ' Zktft - 

rlv rirrty btyu fi y at \tf , l$f£o7" v * v » 
Krfov y2kf Mtfrtuc higypM&m, rtrwov A^i/vij 

I? ntiiuv * ^ y&f xtrfSlvo c jtfAo^miL 

LXI. 

l£*A0t etwJyotv etlybs *6ftQ i'v vor lcAtijf 

o7vvC «"W? «T*AH$ 5T^VT*C Ifo+f KA*$«$. 

r» 3' troc lx y*f*5 r6sov Srvt* xf*f»f, xixrrf, 

» 

yva$p0j£ fjpirtgov xAJfrMC rb x«fro$ofov* 
fi£* ykf ipxifoc *r« t£A/V yAt/xd vixratf &v*Vf/j 
tfrroy l*ti9M*l <ot y rf&yty 9v0[rivf. 

LXIL 

VjJax4}« • x-e/f f* kvi$At%t % ToVifv «A* pfrftftf«f«tf } 
lv %$ovi, rp x-ftfx«f f J; ipi xffffp/vp, 

fv niKxyot ttirvctv l* jtvoQ* «AA« 5«Airr*f 
r$v ifd yttvttfiiv^v tlfov Afrtrorfftfy. 

Lxni. 

HtS$vf4og oJv /fffff t^v SV Atfoc 

«r«frov tfxw* tf y«"f iri }</#/?*roc, 

8*11 rictfAifvlCif iftf vlc **Af*«c TAiviff, 

lSfi* }i) p«>#r«, x*< x«TaxA<V)te 

«T«r«, H^KfitfivxSrttv tftftrty* * 

r . SJ 7 LXIV. 

H»#5a3« Af'roxf«Vife, «V* '«?r#>AffV flf Axffoyr«, 

ilw oAiyoxtovtn eeMpiYOq xf$«Afc* 


AEnNIAA TAPANTINOT. J7* 

xaftmv nc pviftfff/r*, xal ihtifxiTQ ywx»ut t / T.I.. 

tl xai fiiv l&xvtt ZvtfiioTce nivtn. 
4«>jw *u?*$caiTQ m xaxbv 0* isvtot ttieSm 

o.xos' b % av Atffoc retvigoe isxaftm 
tvxttn (paivotro^ xal iv %-QKvxxii tiyxoi 

lyyjf, aiy&^m iaAdv ixtcx&i'**' 
ifitt AftroKfarxs rb xplyvov • &AA& ywatxGv^ 

JV5f«wr* feS«/fe tj)v $AiTc$f;«t;i7*/ifv t 

LXV, 

Aaxc b TVftfiiTtiQ apfuv. ixtxfifJtartti^ 

OchoitfCy «VJfHHTf, QiAxnttx* TlfV y&f ioi^v 

ftxqiictj rifK fvf«v roxgh &xxv$QJ2artv p 
ticeuc ic Xvxttfiavraz ifUaro riiv xaAapiTtv, 

ttal 5ir £$' Jtv/J/« X^oniiv^ vxr&yt* ' 
x*/ /*' «&J 45/fiivtfV itxavpvaro* tht$ 3* *$' jfpSV 

TttA/yov ifitast capx x-oivfpoftiiu 

LXVL 

lYlvifptyv £Z(Z\tAoto tatQtoyoQy i irx2ttvrec % 

■ ^ t 

jriwfifv * xcivdf srStf* A/pi)v A&jf(» 

LXVIL 

JL fc «■«■' af?\ if Tfvcf «f* *■«£& Tff/3ov «jf* t«vt«, 

rAJfpev, «v $(uQxtt K&pvaxt yvfivx /Jtivtt\ 
pvP.px M xjtf ra$e$ «Jiv , &[lu%*6ovto% IZtTtu, p. -3** 

*£dvi X** TfOX'V * tT * 1tXPX%itT04* 

LX1V\ 7. Scr. «*1 *v *. 

LX V. 6, Cod, ^y/*vi^« xiWftin/v *« corredum %<r{«jt/vvv. 


\ 


17* AEilNIAA TAPANTINOL 
T. I. ^Jf 9* koCi xAtvgk T*f«rfA|*riy aV*f«f, 

LXVIIL 

m 

fifo «Vmtffttf rtvU t4o)«v h tt£ n»(yavw ««4 w*$k rtfr 

ttirmv tmr*w*T6iuinv, 

o e 

ITl&f ftfV TfTf/TTrtf VSTfKXfJC«AVftftfV0y oVfVV, 

«fftfvfy r\ i vff, «**£ i*7Xf xA/fitvif • 
*$*; k«j cxttAyftfc vx*fx *of5 «»7£<JovT«f 

«fcfrifyc. rl x-Afov yffv ix-if wv"f*f 5« ; 
* y*f ri|V v«r« x*«fOC «rf«friy ir^etvn 

«y^ffjaro/, xarr' i/tcfc vstssifJLtvot xfO>«AJfc. 
«AA& **fic iyy«/*v, A#«vlo^ Efpffo rt\ 

x«l Nvxric> rsvrifc ixr&c Sr* «rf«5rir*f, ^ 

LXDL 

x\.vr« i*) Kf xtovoc iy« A#oc, *fyo/t*« «f/v* 

JifAtftf** Kffouv i* iv %$ov(ois CTO$/i. 
i x&v x«) rvyp sr«f/CfVftfvoc JfA/Jov, 6 rorfJV 

pH»4f*«V, 6 **f> «/AxC/OC ttisroA/o/C, 

£ frf)v • . . r/ rAffe f*v$fvft*f; i *-«c< f*sx«fr}fj 
f fv> roccyc yalm ^oVcov i'%u ft/f/ov, 

LXX. 

Xllvf/0C Jy> SvbfMTt, %g9V0Q »fCTH> i%fl WfOQ *Vf 

ifA^fC, %« Aoito 1 ; ftvf/OC </c A/©V. 
r/c ftoif« £«ifc vYOAf/Tfrftf, if «Vov oVcc» 

*'W**> *«* T'W*$* 0* r* gftftifAorffov; 

LXtX. 1, 1. Scc . cx cod. PUn. XfOnvf c et Kf&«W 


AEGNIAA TAPANTINOT. 173 


fuxftf tffw £*} TtStowiinf tjft ?&f «vn) t 

&u\ iXA* *x$f3 vvymipi $ftv*r*. 

6* Vr« +'#<» * *f&*> «*C A#i|f. ' 

LXXL 

' X /c > rfvcc 3** , ytfyai , ffef *V v*d xfovoT Kttfaf^ 
g n&l* KaAAirlAfVC. •*«! vo^ffTifi ^Zafifif. 

*x/c m r* **) xrffirff ; JBeflxfrroc, £ pt ^ovjyic 

i{rto*0». * 3vjf'rx«<c ? Jx rfvoc ; • ^ Ix roxt ri*. 
«ft>#* vcc«v Mrnvi ^Ho xffxosw. *ij \a y &Ttxn{; 

Phh* *AA* Tf/ertf KftAA/rfAjfv IXfxov. 
«£»94 #0/ Kftvoc yf, x*> I; 0*3$ 7tff*C ixo*r« # 

l x*) ro),- {i2vf, <rlfo« t*vt* Tfvjflf t& xftAfi 

Lxxn. 

1 lf*T*AJ?a ri pv*t4ft Avu*rtn } *xfov lf*r«» 

fliorfC) 0*1* f**£*C> *Xf* A/vo?ftf/ftC, 
«xf* %0f9irvTlw y xMvtai — — — — * 

tbtov KfJfraifiY Kftfr* *>*fttxfa*rf. 

txxra. 

1 lf *r*A# * 4r*idfiav Ef «c 5T(/5ov , Af r<fu; «Yf* y ; 

Mv>« xofitc, Af*c lyyvoAiff ua%*v. 
xBc i* tialav . i Avxirfoc, &c x*> f*f *r/ ^ 

*f% f j *** >f *****?> **) *°f* X*)rftA/xi. 

LXXIV. 

Jtlxj/fOYft 34A****, r/ rjy Tjpafioc 5r»c N 

9A6ovr v 8 troAAp vif* TfAfvrftyofxv, 

LXXU. 3. Fort. fupplcndam: x»tvfc Mfatf Jrtf •*>§*. 


T. I. p. t J* 


174 AEftNIAA TAPANTINOT. 


. I. p.240. ayg ta x* l M v ** a > xaTtTftiMfao vtovrd 

rdv Qoer*, Ai/3fov x*V Irtxtvxpivy > 

%» /tf"v *•* xa</tf£< xa> lx&vf>Cfote Aaftffw 
riSf if vifr' *tvw$ cvf « Jv alyiaAt* • 

Tifi&ew ** ** v ° v rixvH xffxAavpfVg kSgSh 
tfyfiov, Saxfvet xx7$a Tttevrxyogiiy* 

LXXV. 

^*crvj,j SvfftxoVioc rot bfift rfo* *lo)itrxi OfS«y, 

%ffiftf£/«£ plSvtfV pttlftft* vvxroc fof£* 

*«) yif *W rotSrov l%m itofov , «vr) 3* y*/*f 
wxrgidog, e$v#/xv xttpxt iftfftxptvoc.. 

LXXVL 

iYlxr» fufxfji $4fffff«y v«vt/AA«o, fqp-f fiaStt$ 
, vx>* nfaru xxvro\ ZifxrQQ clc «vcfioc. 

«Atrc xa) Tlgopa%ov tvo/ij ftf«, xvpa dd vatrai 

i&e&ov tlq XOXtjv l?v$ff*A*|cv «A*. \ 
y /xi/v 0/ da/}cav «-ovrx xaxo$ m *AA* *v) y*/jf 

xxrffih xpt) rvp£tf xa) XTtfiuv i'haxt 
xyfonovvv iv x*t** v y **** rfnxfi* SaAaecx 

vtxgov ittTTXnivve Sffxtv «V alyfaAuc* 

Lxxvn. 

XiAAxvoc #3« rv7*0oc # f%« *' vsro 0Jac< xgirfivv 
r%voV) rdv xgArov yvovrm yttoioiuKttv. 

m ' 

LXXVUI. 

MlsCxiglQV X* «*««y k*Oi99TO XOMjtHtQ VTVffV 

•J yfMvc *rc */»v nA«r5>c ^ftuvojuivjf * 
LXXVI. 3. Cod. «vti* j*. «^l* . 


A E a N I A A T A P A N T I N O T.' I/S 

x*i r$ «-foV i?AtfKtfrj|v %*l roV twiffiSov argAnTQv T.I p. 241. 

jffiov, toAi» *y*g*o$ ayw Svf£v, % 
x*t* t* waftftftoc. hvtvpivii «%f<C «V ifatf , ' 

« 

X#ryOV ASifVtf /ift *i)v Xif/ff/v doAJ%«V,> 
4 jS/xygy, J/xv» *«f) ybtvaroc, oifKJOv #V*, 
fcfif) 5f oyytfAAijff littgima xfoxifv. 

1 

QylvKOvrairu; }* A%fftf070v wyattv vlttq 

jj xoA* x«) xaAfic ITA«r3)f vQyvapivit. 

1 ' 
1 < 

, LXXIX. x 

AficreAoc &Q i*n %&pa*i rnet&iutj aurf 
ffxff****** %**iti p* *U A#nv Savaraq. 

1 

}vexei<prt pt). Tifyt' rt rot %af'/rffov, «J Tffife 

1} wtoufae xotxe S&Mj/p vV tffA/«; 
•/" fiflrtftf 8 xop*-* , «*• £«$* * Tratatie 

mearo, xtU *tow $A$f ittrotnstCiv 

' LXXX. 

1 oV fc*f *W AAxpava, ro\> ipntrtf */*iv**W 

xvxvov, rov Mdtftfv «{/« /xfA+iftfVOV, 
rv>/3oc **%*', ZToprac ptyaAav %*?**, •&' i y* AvJic 
ffx£oc toropj/ij^c ofyrr*f ffc A&ifv» 

LXXXL 

1 Lt?3«v<x&r v«*o*}«» h vpwwitom itttot€W» 

Hf/w*v, Muotfv «v5f« JffTTOixfvav, 
Ai*«c «*« uykivatov kvafxaw. i \a rit f*f*$f*v 

«7sr Mptos a xa7s m Boj*x*voc tcV A/loi« 


I 
\ 


176 ABnNlAA TAPANTINOT. 
T.Lp.04». LXXXIL 

^Aitt Atffa) xott cbu&ifoty sitt Mx*tot 
KftfrfC* r/c Kfijrfiv oSf £1x0*0* Ivyv ; 
<ic x*1 J/zi kXcdovtx *i)v >jx tMovt $6fr«* 
Kfvr*/t<c «#*v TtfiokLtTQV Jta5' oAoc, 

fr/Aa/ov.' x^y* f*fr cbu£*ote jutfiheet 
xtxAavfuif, tv>|3*i J* »x &w T//uoAvroc. 

Lxxxra. 

X tf v oA/ysjv pfiAov, xa) tmt iktyiftov , w 'vff, 
rffrui «roT/$$fy|*f rA*>ovoc AAxtfitvsufy 

$1 JC*} «"«V xiXfVTTMf vV O^e/lfC TfltAiXf» 

x«i ffertf, «ic *W «V w _3iji' C AAxif*#vtfc. 

LXXXIV. 

X / ffgJtrJflf $£ OJ, Uttti^gCtTty #10V 0?#VTfC 

yAvTTOv vVff ruftfiH ntifitvov *rfaV«Aov*; 
1} 'jS* y* f*i v ^ X?oc; Jo/xf yaf. *j ji* #r* *w/xr*f 

i*S& r#c, h a/mv 3', w V*$*> ta* wpitoe ; 
tj r* ftiv vtt ctfvfyyvc, lv kxfnrtf $#> naritfim 

X/«; v*i $0x1«, rf$« xgoewyUaiuv. 

LXXXV. 

Jtlf/oV, oTfV VVXT* XXTOlfyStflivOtQ XfltAt/TTf/C ' 

eVfOv, o;V, -y«7', ttpo)ix*vtQ xf$«A>fv; 

0TOAAo\> ftiv £*v£«rc#v «ffcxfpfvov Xftf/rfCC/j 

» 
iroAAJv $' iv iivijfiji 9TM€tv Af/rexfoYtf* 

LXXXIIT. 4. Cod. Vat. «v *or' Jy* *. Avr»T«Yf b. PUnudet : 
5v — AAjupfiw* 


I 
I 


A E n N I A A TAPANTINOT- *77 ' 

flfi AffTf *f>£ry$ %ai iistXi%* $W0*py$**4y T. J. 

Tff0Ai)y ux o^fi)» f>3Ao$ i$f Ax/pf vo$ * 
jfrf x*l fi4«gofo *r*f* x&TQiae alifffv P'*43 

&vy«f xofvi)v tv*v*Uyv AaAfifv* 
fjff xa) (ttvosct %x\ ivitfiioitt wffoifvia 

igUtv* *y*2* igari} rotov i'xotQ o)5tptw 

LXXXVI. 

Awr* TtpUtety *$r* *«AfJ, *£r« Afff^j 
9***1 v* tlilvoQ wgQdviv/th*!* mq ibn riro 

«■* • 

i 

eafut raritf rfaas %xr$*v Af fro^fJtof. 

i 

lxxxvh. tfU^JWff* 

iYLftfojv)* ij 0/Aofvoc, tf *tf*y rrotif,* 

ixT^t/5af xfjr«( ytfv9 t ?« Arif t*$k 

?***$ Tf6%ttr*i **9tv Atthcj) xlAif. 

r#yff M xa) 7*« vf?5*v, J# »**£ riwm^ • 

«* avjfdc, «C AfAWfV IvJfflc /9iV x 

Jv I* «vrt «tfvrwv, &*#' £ xtfAf j gfyif. 

LXXXVHL 

Hu¥ Torroxbqn xkIoq S&oq' j?v f 3f kirm y 

&t ifti, rotq A&f» TfOfsrfAaVp AffifVf, 
ptfupfsS* ix$ Afurpa *a%6f>ttov } &AA f ?o r6Kytavl 

V*tq &4>' fptrifH xttepar itoct r&o}Ht 

LXXXIX. 

XNfivifyS ri^tfc «fyrt AfOKAiac* o/ $' avayovrfif, 
4>fv rlApiff, *V l/«b irtlapaT* hvtu^tvot, 

M 


* / 


178 AEHNIAA TAPANTINOT. 
\ p. 344. XC. 

JLiuftf pt r^xtlct %olI aiirftcva xar*<y)c> 
xort vvf, x*) dvo$f£ifC KWforra xavoWxc 

r 

I/SAO^' ngiuvos'- &ra»A/#$ov 3* p/010 

KiAAatfxtec > Afj9vx5 ft*Vo*« $e*«v sro Aolyf i/c. 

Xfy« f** y srlvrp hvtCfjifvo^ \%$4*t xrffpo, 
elXfvftox; * ifrtfrxc d' iroc frf ?i A#cc» 

f 

XCI. 

\2/0f<v tJv rftyifwr*, r3v eti&yQwv &xh Ktgraf 
«Jfivr*, rdv «2^i//ifc wAf/ov* vxl^/tfvcv, 

};&9wfAMfrJfc«, **yxv#*«, HHfxmooYrxv, 
u%) flroAvtfxijAptj xA«rcfor, vxvrt/dtf^ 

«*/xtxc ur Afxrxfoc «TfjAfCfv, «n xora/yic 
r ' 

«Ai*rf r*c *roAA*c rfiv fr£«y JfXol$*c* 

&AA* e"S«v' Iv x«At/^y exoivlTth, Ai/'#voc orcia, 
rt* fUCKff tf|9f«$f>C Iv Xf**? avrbftacro^ 

«rfffCA 3f r«i* 8 xflwjfc tyijfpccav, «V oplAfxrfOC, 
&AA* cvvffyar/vwc lxfrup 6 **' v $f**cc. 

m 

XCIL 

"Af%*/*C • 9#v*C l«W«;Aojf«ivoy OfJcSoc, 
fSrc/c cvr/v' IgfC) » r/voc, m «■oo*tcV. 

fiQlvTKV Effuovfr BaSuxAfOC, &v,*"CA</ xilf** 
«Afffv, Af xrxftf Aa/Aasr* %fx*«>cvov* 

xcin. 

TT 

Jl iojf f*ic * KaAAiyvafTH ixu*ra7oQ xaAaprvrfc 
' axfcc, x*> ****** **> ***** iJcfyfoArtff» ' 


AEflNIAA TAPANTINOT. 179 

» 

x*) Aipfu xt$*w hAt&fTmyoe , ?*#« r$ noiXag T. I. p. 34$. 

*4?ayyUQ y *4rfXQ r IftfivSiuc vifior^ 

£y$*i; lx wftirng xor luA/)« TtTftjies** ' 

d*xy4£«v, oAo^v 1% *Aic *f«f*fvflc, 

» * 

itybtr' otefytf yhf iw tx %tfi$ **$*** 

u%it fart vttvdv vetXkoniv^ fyufvya. 
%A fiiv (ufflvBttv x«i Zvvaxoe kyxitfuv r$ 

iyydt «srd *vott)v tfxt xvXtviifitvo^ 
lHjftar *v*jrAjj**c iiriftoits* • rQ Ji SavivrtQ 

ygtxmvoc yffrtvs t&tov i%*e$ r&tyov 1 . * 

' xav. 

Wxvqybt yXavxoio Qvyuv Tf truvos iarttXhf 

Av£fdt, ^ttSrtjv « $<tyiv alviAvxov. 
Jlnvtiu *-*£« %tvfi* y*f itoro. <ftv t«A«v, »*<nc 

NnftUmv Ntfft$«$ i'*%tc. inrtrorfg*G* 

xcv. 

iVi/y y$ xifv *6vr* «fx?£apf£«* ruro Tf?/*ffOV 

« 
ix Motgimv Gqasif Xafp/oV nwe&fLXv. 

$ ykf isr* xyxipiQ i'vo%ov p&fog *lq «A« pVv«v, 

Ifrffr 5' uyfdv xvfta x*rtf%6fitvoi t 
t$v fUv ***««* * «Ird? 21 fitraTfowoc. ix 0v£5 fjf*v 9 

fon xal vavrxn; %t?f*£ o{tyvup$vog f 
lfom$nv* ro76v pot eV iyem tvfitya xflfTog 

V A^fv, kTifcv$9 f £%ftg I* oV$*Afe. 
Xnptcv piv v*t>T«f, JwfcfJv ^foc, i? *Adc *p«>v 

4f*v$', fatrv tt Tf/fiC axtxAJisxTQ. 

XCV. io. Scr. «fijri<. 

M 5 
/ 


I8p AEGNIAA TAPANTINOT. 

a 

' T, L fivt *' * v ***** **** Attyava Gf Ifj^c, S \$ f | . 

n **<! XCVL 

P 4 T ... 

1 «TfW"' 3<5A**r«, W («' HK, «»4»fi **WvT«, 

/ l 

njA.** &*$ +/Afa fTTt/^ac rftfvoc, 
*C w P**' Aftao x*x$v iztttfiivo; &fcAu» 
♦/AAfi); Afi<ptfJiiv$v; ascov iy$vr6v$QV, 

XCVII. 

Argifia rlv rtitfiov wagafittfltrty pj) riv.iv ZwiQ 
*tx(iv iyttftirt c$%x avavavifitvov. 

agrt yaf Ivxuvaxroe b xa) roxiav xara^aC%a^ 
aert xtxoififiroui Svpoc. iv $*v%ty. 

«AAa *eow$it**9$$ • ra yai *t*vq uyLivot xc /vtt 
fapar* mpatvttv oiit x*\ $lv Aify. 

XCVIII. 

1 UtphiSy oi ravrxv tffttc \&%iv oUxotoTrt, 
ouyaQ xi£*/f«c ififLariovr$s tffc, 

KA$tray6ev, *efc r^c, i*hrw x&e*'> **** *f0fy»v 

r(WTf »• %&ovtw $tv$xa *§f*$Q6vp;. 

s * 

\ 

pxvzfanr tih f««, «V a%iroto 3i rotfi^ 

*iTfH« fvf/£«# wjxia fiosxophatc, 
Jtaft St wgolrp Xttfiavtov av$oe &fiif**c 

XPtlrm rtQirtt rtftfiov i/tdv **$&?, 

xal r*c &r* tvafvoio xara%eaSvotro yaAaxrt 

< 

4tt{, if*oAy«?cy pardv &v«*g0'f(fV0C> 

XCVII. J. Co4. Vat. «•> riicfov. 
XCVIU.7. Fott. 4*Jft«- 


y 


AEflNIAA TAFANTINOT. T%\ 


«M^* vygahuv IxntpQm* %\¥l SavovTttv, 
tU)v k(ioipfiu*i %*\ qAtpivoie %&ftT9C . 

XCIX. 

A hU* AvrfxAffic, htXH ,? lyu i? rfa Iv ifejfc 

ixpjf xa) ixhvqv *x7t<x *v?uta(ihtt } . 
SxTaxatSextrxs $C AswAfff, rixvov" lyu M 

oq$6tvtov xAafo yffgac. cJvfO/xiv*. 
fialtfj t}{ Aijoc ffx/fffdy $0/4*"* Srs poi x»? 

jh7\ «t hcrU olxioc «f«A/«. 
i ht*' Avr/xAff'?, pipogimtve, xivStOQ i!if; 

c 

1 IfAAd* AV IroA/xc Kfjftai z9*«dc>, i* r§ TafKvroc 
KarrW *riro $ iftfl wtK£ortfc* $**arv. 

toihtoc tX«v/«v aflioc filoc* tajufc p* m2c*i 
ffVff??*v, Auyfwv &' ««■#, pffA*xfdv €*#•. 

HVOflOt y HX %(&*$ Afftfv/fc* U&T& JUf &ff* 

xttfforit Mytffwv x&vrai jkr" yc A/uc« 


N 


i k i o r 

M I A H £ I O T. 


L 

i.T*«/»«« BMMttfa, *«AffM&l», 5tffl *?&<«*, 

f 

r/c vtf « 5i?xf 3«« ^w iyff^^xf > 

Myviop 1( yx? t» xaXxpaQ $ro jtlp4* 9e?afW 
&!/#* iy VfOfJl&XOtC tijiOV kpxrfiof. 

M 3 


T.l. 


p. «4r. 
r«« 


T.L 


N.IKIOI. ' 

n. 


JYuAAev igx wyt&v *4y* *ot$ Jifeiv AftfOC. 

ixjrooAijrtfe'*, fcofflv xag^tviosv kfttv 
Jigrftuio^ TipJ v*3v, Ejt/$;«voc ev$* j» &ifK«, 

A«t/xdv «>«< xe/v»i yflf*C ^rtiff f*«*Aif t - 

# 

i 
i\*p*t£rae xpfcftv* , x«> vSariesi* xetAt/jrrfjf, 

ElAlf'$C/l*, T««5 XOJTftf JjT«f X«$*A*C, 

jj re fieT* e£#«A»C «KffAfrraro, A«t/y*A#**C oi 
xfffa; xx «*/v«v t$A« 0oA«?v Aogfav. 

IV. 

fc^//1lW>r^f» W- l*> iV alytleounvy irti x«>cc, *v$«tf , SXra, 

**% */e $£Virov i«v «-/fcxoc e*f*«r«>*c' 
■ fut*9*i W xfivicv xed lcrU^o^tVy av hrl TlM*> 
Xipbt **oq>5intof *fitft ff0f<$ftfiT«4f. 


p. «49. 


V. 

liiJvoertyvAAov B>0« KvAAJfV/Ov *J*t> AcAer%«c, 
tJJ* efjfx* *>*r5 yvfivaffU fxeoetfv, 

Efftfc' 9» «'*■' ****** ic(i*i*rov j?*' va*tv$9* 
*oAA*xi, x*) 5*Acf«C $**** <«jv recJ>4vBC. 

VL 

(Pf>j?dc «» «Wvcw, n«**?**r* efvcx*, f*/f«v«* 
§*v$*e>, M*iv*A/*v XAnrvv ««roTfoAireSv, 

xA&r* ftcAirelefv MoxJffievoc. .Aaa' *M**$* 
X*7t* % x*« iyfOT^a xatjwv tffeyf** *•!•*. 


N I K I O T. 18? 

9 

m t.i. 

I 

|«3fc, l<p y u?a(oi{ &v$te*s fiatvofiiva, 
X&?M &<P* Ij&i/rvoov XMTupiv*, igyx rfttttOy 

N 

ym. 

VJ&x/ti ft)_r«v<tyf/AA0V vns xXa%a xAtfvd? fA/x$f)t 
ri^fOfiy k*b fethvtiv 0)$oyyo9 frt$ «Tfftfyoiv. 

%f<V* y«? ffic kfaiav xattoq witov, %$ fxff AaSfalve 
ftaf^ev, It) %AOff£v i^ipevov wtrfauv. 

ix. 

1 i)y x*$aAi)y Qtarm r<« &tJa«« ri« rff%*« «fcftf, 

xa/ $«*»>$ «v Ai*«v, «dv £*>«{ yiyovu 
tSto paQid; ixoyfffy t* fttfXfri jttfffV ripvetv 
|i>frf xoptfv Afi/xijv, f**Tf fffAaivofitVffv. 


A I O T I M O T. p.*$o. 


_ « 

* JU 

r-' •" ' , .' 
?*/* , $/A* Sgixretea , r/ f*« vfowiovros vAanrtYg^ 

%al gaAfT&o fi&Mete 3)« tcVov fi$ ©'«vac; 

M?3fwxs)v y*f *yf/$ 5Tff/x*AAf«, rije IrtPxtvuv 

jgvfft, »f)v.|jfifv o^^ov '*' "* ♦*Y f**f> 
fftog Itffwyi^ffv f*3v0V 7A1/XW. rf; ^Slvoc eW«v, 
It/tjpoff; x*) f«o_»<p*c kSavarvv pMxopsv. 

M 4 


V 


% ^ 


I84 il [ O T I M Q T. 

t. i.. n. 

*l)n?Q»t«t , 3 »*«*f* > I») n*&4lot frtt&t «Ai»f#», 

t 

AfTffU, xa) Z*?f*v $£? f$v &V^ MJtf» 
«h/tm, x*) yfvfj rf wr* idfjAfis* u y&f kpmvfSQ 

ix Aifc &e/tt «Sf riA*vT«- $/«*$. 
fjAwc £*, Afrffci, rSro x*> «v Xxfirtffei $**•*«<£ 

fTv ir* kvStpftmv f/op/teA* k*Q* p*Ai<V. 

■ 

iil 

A.ai?i fiOf } a£fi x&roff/i, riv Op$oAif, * tm-i At/ty, 
Avfffffrfy*. ^iAoryr' Ja$*v i; HfaxAluc* 

tiA/Bifc f#5«, K6V«**i, x«) 6c rirf xa) *-4ajv, $c vv* 
gfvVfOV Afrifuiof rSr* i*i£*f fifAa$fOV« 


IV. 

Bfe Jhflrtfi* Afrlfulff« 

, ***c rffVfi, Afrtfiic tljt* tff Xgrtfuv aMs h #*Ax#t>?, 
ftryvfi Zxvdc, x»x «Vff* $6y*rf*. * 
p.2$J* rtuumtfH rd £f«*fc r«c wafiiwi. y jl Ktv tbrtof 
sr*V« #Mv «A/yfv r*U Kvvayittov. 


V. 

JL «v ifc«v i$ fff^Afi viAfic frftVff Kf «r«i«c 
fiif rifffidfiyfC) «** A'itf *' yivfi. 

«frrMf Ji- #/$iv fVytiv « #*A*#"m sp$) AijSttTtf, 
Aaa' «Vic §#i«v otttTMi n SAvbtqv. 

Avr«/*i ii rd «rr£p«. wfiirtt Hf «xAi* vix«v 
rlv Aitfc* Afytttn « ir«A«, * Atpvvv. 


tt I O T i'm4> T. 185 

VI, T.L 

J\j v6fupoi Mo yfJfo ipnAinie n/ttfj Avafyi 

xdi KAfjy*, Mvfiot vatltc Ewixourtm' 

Kxttvo) f*fr Xafirmv lttf> A*p*rfdc A y *£" 

• *. 
iv ^«jf wfttrokoc* iwJa )' ittiorv 

oyittxovrairttc iwtktiwofttv i; rih* /xfr$*f 

rHc pot&c* irittv d' a $5ivfj; Uo$toi& 
jco) wicutc xal rtxva QnXycafitv • ai U xxtottxl 

*t&y ffUtc A&xv wtfvv a$txtfit3a* 

vn. 

WvpQiov Edayiewt woXvwtv^tfiov i TloXvatvu 

•* 

ZxvMjq itv* ototlac n>£t $o&€a. w£xac y 
tFonix rbv lAytfUt%ttov JuplrW if *f* ixf/y* 

%i?*l warpyuc al2tc isffxSt Mpwc, 
}at(jLovi*\ rotrmrm ii xart$$rro fixvl h/oafmv . 

uAopivf 4tv%flc MoQeovt rn*t)6vt. 
ruro f ix* aftQorteotci woXdxhavrov QttorxTQf 

7 ryxfv Atlf itvipm wafk retfom^ 

i 

vni, ~ p a$*. 

t^Xxihc avfymxmv } IxaQfal Btal* i ya§ *v £h 

u\t*$ov b XvotptXfc an$txitkv\>* Alin^ 
hc woro x*# j9o#jA9? cwiiectftt, xa) fitr EeoSrmv, 

%aiftrt xuQoraras MfAOvtc uSavmrmv. 
avAol i* a$5tyxrot xal axtvSitc , ot t ivtirvtt 

xt7cS\ ixti £* *'&ac f 4 %0{0v oll* A%tomv 9 

VI. 5. &r. lAAflf*M1' f 

M 5 


-'**■ 


H6 A I O T I M O T. 

9 

tj. ix. 

Vjvii A***v uc Sfivdc *v SfttiV, &Q b M/xmvk 
'vIoq Kf/voyofsfC iv cax£*v xaT&yu. 
v il tt xftAc/pfi' o*A/yov, p$ ptfJlQiO' p/xfdc i gty0f> - 

&AA UV$PKQ XQkiux TAMpOV*C «?• (pfgitv. 

X. 

fXuTOfurroi df/AifC tot) rauKtov al fiot; yA^ov 

f| 0f*oc, *oAAj vtQoptvat %ievt. 
ai ou, Qvflpax * $i xafk Ifi/i tov fiaxfov tvSti 

vxvov' jjcorpif^if $' ix on/fdc t*f«vfa. 

XI. 

X / wAiov f 2c «Jo7vai wovi/v ; rf 31 ricv* r*x j*5*f 3 
/ fti) rinoi $ piAAf/ KcttZi; iffv bavaroy. 

n&i* y*f o^/x* Btavoft %%taro fo/nff* 
. iTftwt i' 4x xffi&dc *x>fT#f* rtflf ti/%i<v. 


-t-o-i- 


M». A P A T O 


\ 


I. 

x\fy«ioc $<AokA9c Afyfi KftAoc* «I tt Koflviu 
tffAa/, na\ Mtyxfiav raM flo&tt rotyoi* 

yiyfamat %di fttXf Aoirffiv Aft$/af£tf, 

*i( koAqq. &aa' o\lyot; yz&imast totToptSa» 

ruh* h x yaf *krj>at Ivip&fTVft;, AAA& nf/yyfdf 
ftfroc Um % irifM I* if) *$fiC9QTtfQQ t 


) 


h r h 2 i n n o t. 187 

n. t.i. 

Aw^i» biQTiiu*, tt h xirgmtti xaB>trat, 

» 

Totfyxfitiv T«jff) Btfr* x«) AA$* Aiy*v # 


A 


HrHSinnor. p*j+ 

■■ — - : [ 

• ' . • I. 


»lf;«f fi HfixAfiC, AfgfffoVlf /ffdtf 6VAfV, 

■ 

tf$f« 9T0T> TiTriv waf&* xt/xA/izfva 
yn$aKi* rtMSotpt, %o&* ifctf* xa) wf*v«y 
«fxf/r« rvy«f* Jtffic EvvaA/». 

n. 

JL avfr **fa rfiofric **v Afrvpiv Ayf Aogfi*, 
fr Iv xorfOQ iiivvta 9r£f$fv*c iopoiiy 

U**r$, A«i/*f«Va SvyKTn?* i$4v* y&? ol «vV* . 
f*3 x*f 4 xfoxa/tf/v, * C «fy* rvfcc. ••- 

ra. 

A*)rtc **«* ptorioiv Siwr Tii^vcfoc ?«*« % 
' y«« vr«ff$/*C n*AA*$«c «Axi/ttt&ac, 
sroAA* cttotgtU xncovipivec Jx ro*\i(ioio } 
riv Ji <pieorr6 p M fvopfv* $**a*rir« 

IV. 

xL| «Aflc Wfairov h*Hvty**vTO r*yifv«c 
jfyftf*) srfAtfxAavTfv vavriAiifc **t$*to*\ 

l.tt. Cod. w. ff#irT*v. 

111. a. Cod. Vat, foff'*'*** Scf. «««t'*** J # God. w^ikv*. 


i8S 


HrHXinnoT. 


T.L %6fUa V u* lMu%xv m (1) 5#>*c* *A/i #vy «drojf 
Jx$tf*# rjfJ* iMytfi 5*x«v vwo tyxjiaSu. 
* fc$«v, >iv vxvyyov l'x*t$ 9>0v* &rr) tt Aonrfc 


p.aj*. 


Hffp/0yfdc 2 ?f7v*c, Iv &AAo)«freV U T&axraiy 
Z«?A0£, Agytimv ymtav IxttcaptvoQy 

&v M 0/ fixtMftfXxot kfi&tmro }&*fvm vlpo)* 
ktt$optvm % xcutic r $U xfim Mttfdptvot* 

VI. 

L*fftrm w*} IksivOj k«V ttApplyy €Korifimtvmy 

Pfop&c Tt tovof $(v§timtt(inie «Aof, t * 

cT xyrt vif Mtoemty i$\ 5«. b t« weMk (W^l^fmJ 
Affinfiw «f*f *wr« Stoittv tvxtro * 

faMn yotf hmwmvlm^ wfotHvfxP* tt %*ftmvt 
T&%uxv tU XiftQov, mlUimv V$s 

Wfii $tbmv } M x*M* **X#* **&> &""• x&rpfA 
A0$>jf«, Kfmtcf g«Axf*« wtft?atoie* 


vn. 

1 nv M *u(Kxilj<; Mfya $«#) KiKtvSov 

Ef/xtfv ri{ ityxSie h P4$«f*«v$w uytiv % 
{ %m\ Agttivocfy X«/f«rf«Ttj £% kt&KfvroQ 
**tti $yn*itom ZOfi Artoc xmTSp*. 

VI. 7« Scr. vptthmv M *• 


/ 


h r h s iji n o r- 

vm. 

\J%$7xt x&vrtt *8?l rfa r&fyw f Mv ixxvSxi 
KCtl •Waoto** (}>.&ltetq tbc TO^ac, jJv T{Qtitf> 
Ttftm iitf&vSgwroQ hotKim* hxxk T^ffA$e. 
* olfjut&tv «hr&# flroAA4> *T4ffA$* ^vov. 


189 


T.I. 


«»i : ■ 


E T * O P I £1 N O 2* 


f aj«. 


n 


• •• * ' ■ 

f«iT*c ottijV ixttt ie«A*c EivJofoc *$****<, 
*o/£« «wMfv «Jrww kyKainv. 
hr\ U ol tAo**/><3o4, BxyplAf, xajAAoc Iti/ji 
6$ X*fv&*v k** XiffWC &f{o^ovov, 

n. 

Oiv Tfffjtfc Ai&aubc *V •*** xfiv*< xuMmttj 

if f KV&vtov yt»VL\/M **$**» *tr{H m 
&AA& ra fftiv 3oA*%^« rt xori «JtoiWJc Afxnuvot9 

IX&ftOV $ic9it nZpCt *l& XfOK&totlQ' 

*vt) 3* *>• ?«">« ToAt/xi»*foc ^ xw$ jtfj/ 
iyiuiBnv bfvOTTCdv htyutn iv 0ot4v*jc. 

t 

I. 4« Cod. w 'x**»**»- 


/ , 


190 


»o< 


T.Lpajr. '# A E "N N O /T. 

^? " ' 


o. 


I. 


vk iTk*$ 7 wgttt Atmftx avriQ /xlVibtf , 
Edfatr/rv, %xXtntji 9wtf%iptvo$ woAif** * r 

iAA* I sr) Gtfliortxatet tc Utffftxov s!hoc. kfiCvmv 
i^uaS^, warifvy a^ifuvoi voptpx, 

ii. 

Sm+atiQKf(Tt* fiiv iytb A/yt/fav %%a [xvexv Ivfyy 
&xf)« iwro wrtfCyuv } rov fittSvv vtvov ayOv* 

Aaftoxfiroc 3' ta* i/xoJ rov iotxoTx Tvpftav } 6itra 9 
lyy&tv Xlf«T» %fvxv awofyStfiSva* 


?■»**• n a m , $ i a o r. 


I: 

fcrrf vxvxpifiQ( } Tlxvhovl xctfXfiO^t Xtffft, 
ftvf opiva xt*xb*ttc TfavKa hk rofidrmv \ 

TfTOt UX^ivlxf TFoSo^ lXtTO } TXV TOt amffyx 

QfnUtot Ttffivc alvk ptytdpivo; j 

, 1L 

VJvKtrt 2$ %/uaga7ttv i^s^dfzivv; kitx\qi1iv 
altixv fiiXwuv ix*{0%tttc }x%dv m 

*AA* 9t yXQVQVT* UXTlivXftV , U%tTX TfTttf, 

*'#**«■ t*/5o{ ^i)f • hvxTtwrxiiivx* 


191 


/ 

i 


«■»•4*-«" 


II A T K'P A T O T 2. T.I.p.ij9 

If 

I. 

AciSc «* Mo WMlitQ A£<red/x« KX) Apftti . 

KfJjffffAf , ToVyf* 9%$ AfTtfU VtlOKO^H 

rtrgcuTtfs kari (Utrfos' *Jo/c, «Wf«, rk rtfffJf 

gVTtKMj xivTl filfJC &£ Ho VSIQMOfHfr 

tt 

H« sri/fic * #*'*>)*> *** * **?xfvoc, 5 ro xvfoyy&i 

tf wvxvx Kforfay v*ig MXfjtovot; tvftro xxtf)* 
fafiovy oi'£vfjjy n<r&tuvoq xtvtny* 

III. 

££A*ff*y Alyxt* 2tk Ktpxros xygioe icfitU 
A)J> Ewlnftftxv T&9I ivopivxi^ 

xfon* *VV **) XXI kvte&CtV* * TOJt *%pX 

m 

ixxqfaxs tuvtiv wxill ;nm)f ixapt. v / 


ANTA-TOPA. p . a<ic 


M 


I. 


f 


vnttari r&t Kf&rnrx $tvtox xxl TlQhipMx 
ivvtvt Kf6rrf*5flf, ?««*, vxw%oy.ivos, 

III. }. Codd. «£r* #J tiu aut «ta,«l. 


192 A N T A T O P A. 

T*I.'«v)f*C opo^fodvy jLMyaAijrofag, uv u*o (iu$0t 
/ffoi ytttav iaifiovtn ftfji&ros, 
itt) fitorcq kxSa?o\ to<pla<; Ixi Stiov ixoV/tff 
al&vay tftpvoif loypact wti$o(4tvo$» 

ii. 

Af>fr«f )l jm& AvT«yff« rd «fflrrff 4f Kfffvrtftf «< Bftm* 
wHntnfUvM o)lf «r3«f Tmtrrt. 

Hiv Zotp po» SvfiOQ, ff T$t yfvoe itpQtfliffTBt 
'$9* St&v riv ffftfrov ittiytviuv, Efo$, «7r*, 
rfiv eVrHC tftfiif Tf *<£A*f 0ttr/Af joj *r« ir«ls( 
yitvaro NdJ, T«Aayf#ff<» iwr' tvfioq flKtavoio* 
i« rf* ^f K6x?t$o$ vta rffApfovoc, *f* ** Ta/yf y 
if Avipotv' rotoe f/t) x*x& tyovimv &AlA)fff«f 
avSgtairQtc, j/V i*$A&, to xa) rio fffipa Zityviv. 


pafit. 4> A I A I M O T. 


T 


L 


o'fov f*iv * TlyxvTOS ikt9*<; 9$ivo; 
**%* &1G , ix&tfY AroAAov. 
w #o< 4»«f^Tfif A(/fT«cf Avxonlivoc, 

TOV J* I*' jiSiOtflV OfTfOV 

Sffftts Efitroc, fyf' MfmvTmt irojrftf, 

SaffaAio/ Qtxfrart xtff«v; 
Ef«c y&f iAxjf, x*< $o«3v Jrlfrarof 

oHiV it$l TfOfUt%*Q &l|*JV. 

MiA/Wwvo; )o{ xttTftoiov tipac 
Lxomittv iff/tff* frgfrf. 


II. 


* A I A I M T. 


193 


n. 


\ 


XI. 


IVgAA/jf «to^ #o*, Zxvof & fr/fSxroffj 
*3*xf pcfQiji £wov JA/xoc rfcrov' 
X*$/owdc 6 xafof - p K*frtc ***$$ 
AToAAooflif* xouiet, xai srarrffcv triflju 

<J\grtpt , #o) r* g-ttiAa Ki&ffi» f liraro vfoVf 
x«) wtrAnv oA/yov *]<iyyut 0fpiroo7xtf, 

vyfx£ oi TfifsZx Afgo? imctq v*ttfi%$Q 
Zfitfttj &n? T ^fw> «roTVi*, vMopivii. 

Afropi, vy*txxoi tt xor) flrfri tos&m 9 Aiovrof 
vfvrov tffjv xqfov »/1* &f {fV* yov» ' 

IV. 

JyJa^n noAfovSov, *v $Cvfrig, 2 ?af*pfi*0ffyj 
vvpQtov iv rtf#*|&> $*xfv AfwtytVy, 

}ff frpfvx 9*<&W Ti xfrt oVfe, (roy £2 ^Wfjlfi 
»A*#<v Afyafe xt/p« *ffl ZxJ*ft£ov) 

iWpofoy efSf/vci piv foit vfxvv fc9v0oA0f?j 
{ffrf, TofttvaUtv f/A<wwv ifc Aipiva. 


1 

E. PMOAAPOtf* 


T. 


p.afj. 


•w 


*v Kv/i7*v K</$fff/«» Wf)y, £f*vf> rtfr^ xov r?ro/f % 
*£r* xft) Svartiv ff&gf Xflrt &5otv4rwv« 
r*v ** lv) KfXfMr/oa/c iofv£«f*f« naAAoto Aff/twv» 
«ftaVf/f* ffrntg pHtitoS i* h rffjf/f* 


vt 


«94 


TJ. : p.t*3- APTEMIAflPOt rPAMMATlKOT 

Cf . EIS 0EOKPITON. 


/Vaaoc l Xioe* ly« *l et6*?iroe } • *c *&' «yf*T J *» 

miq Itrbr&v «rcAAtfv flpl Zc/fiixofffMV» 
v/lc rifxZaytfoto, wtftnMtrJtQ rt «Jxa/vvjjc* 
M«f*v 3 r o5vi/ifv 2 jror' l^fAxttfifWv. 

. T O T ATTOT 

. Eni TH< A0POISEI TftN BQTKOAIKnN. 

JjtfxoAix*) Murai r*ff«3fC fiW vvv d* «ft« r«fo* 
ivri f*/a?C fioy}fac> l^ A«i*C uyiAac.. 


^» 


P37«. ©eokpitot 

STJAKOTSIOT. 


T. 


« f6l* r* fyoffavru, Kxl ** xar&wvnvoq ixttv* 

ffTtfAAfC xsn-Af r*ic EA/x«v/«Vi* 
r«) ** fZfA*>4>UAAo/ totyv******) nflfcf Tlatav y 

AfA$)c Irf) *■#>?« rHTC* ro$ kyXm€U 
pfjfcto d* «/«*$*? xffadc rf«V«C| *™« $ f*«AAlc 

rfff*/y£tf rftlym 1'izktqv «xffftov*» 

II. 

£X£$v/c I Afvxlxe«C| * *«a* rfttyyi ftfA/rl«tf 
^MXoAixvc Vfiv«c> «£«* n«v# ralf* 


e E O K ? I T T. 


*95 


TO§q rfyrwQ $6vxx*c y rd Aoywj&Afv, f|i>v axorr* } 
vt$fftx> xat Wf**, £ «"«V ipaAo<p6ftt. 

ra. 

XL&fic $i/AAfTf0rj *i*V» Aftyvi, #5/4« xfxpoxdf 
apxatm • f 4a/x« c $\ hfrtwayit^ kv fcfiy. 

kyfttst %i rv ITiv, xa) 5 rlv xfoxbtvra UfiitTOC 
xtteZv l^' iptfrf xfxrl xa$*xr6ntvot 7 \. 

mrrfov f*Va» <s%i%ovrto bp6}po$oi. &AA& tv ^fi/yr, 
4)<^7<j fitSilc vtv» xtyfct xxTMfx^ptvov. 


T.L 
IO 


15 


IV * x p.JTT. 

X ijv*v t#v XxCfxv^ rmc al 3? fcc, fffcrfof, x*f*4"*t, 
- etixtvov svfijtitc kfTiyKvfylc Soavov. 

» 

Tf/ffttfAfC, adr#$Aoifv, kviarov' «AA* ^oAmt* 

*at$oy6vf Ivvxrhv Kfafiloc i'fya rtxitv. 
•€auoc $ tv hgdg wiftMfoptv* kivaov £#: 

ftt^fon kwl wruj&tev wavroct rxAf^ofi 

i 

Zxtpvxtc *** n^frotwt xat titoZst ,xwraf /##«-, 

i'v$* *ift% x4%urat f}orfv6watc 2a*x* 
ifursAoc. slx?tvo) Sf Kyv<pScyyoi9tv aotiatl; 

x6*€v$os k%sv9t •xotxtk6rfxvAa ftiXn' 
$y$«) ini&ovthc ivvvficpatftv kvra%svst 9 

piKwottat f6fiafft r«v nsXiyyfw tha. 
fffao #y rxvrt, x«) r« xxfttvrt Ttfnjw»; 

tv^f' awoiifXoi r&t &JtQ>vt}6t ftf wo$hc, 
Xfi$$C lTi^«?*rv %i\txfOv x«Acv. jfv V «vavrffjf, 

i * 

rSdf rv%uv } f&A* rfiitoMx? rsAitxt. 


J I 


IV. J. Scr» i.yittfff. 


N 2 


\ 


196 a E O K P 1 T O T, 

T. I» }tfS y*( i*fi&?M»> Xteicv r?myov t £ft*, riv !#*• 

extlrav* kki tf+tiptvims b $fff. 

\ 

V. 

/\ffc ffcri . r*v Nvfc^eV itMpitc *faoT<r/v *f<V#4 

kfZtvpxi rt xffKftv» b II pmUko* &WV* }**£** 
A«*$v/C, **toMnp *vtvputrt fifAr/pfyot. 

iyydc 2* r«£vrfc A*rl*4 3f**C> «W*?ti fcWSfv, 

1 

<v * • «f 

JI«v« riv alytp&rav of$«7iV«fu; tvrvtr. 

P.J7J. VL 

A hU*rt rO 96f*i, t! rd jrAiov, rt x«r«r«(f% 

i&xgvet foytojvuz &x*$ i2i/goitivos\ 

1 

o1%tr*t « gfp«ffC> rb x«At)y rJxoc 9 ffcfr' lf A*i«v* 

rf£%dg y«{ £«A«/c */tt$**/«£f Atfxoc» 
«/ fti «4vff xA«yyf*vri* ri rd *-Aiov, «yfar. ryv«{ 

oVf*«v uft **♦«?« Xttxtrm o\%oph*i\ 

• r 

vn. 

Kfc «tr«Ax« AntAmf. 

J~lA$f x«) h M/Asrrov 4) rS Tltu^ovog i/*of, 

tyrflf * vtcm Mfi ewstttptvoGy 
NjxJtfj o*c fuv I** iii*f *tt $vfttfiv frviirxf, 

x«) roj inr* f£«3«c yAi/tJ>«T* «y«Ap« xtfftfj 
Htrlmvt %*ftv yA«$t/foc %s?&e «xfov i/tot&c 

furffy* b t fif i'(*yov *>«>«» *$*%% rf*vxv» 


. » 


eoKFiTox. 197 

vra. t.i 

'vairr/Att. iV* **> «C *« *oA$c Mgt /8%. 
hlAatt KAf6wxt, c£ $' <l; A<**£i)y ftfew Ia^uV 

fatlytVy xoUx; ip*o§os l* £tff/«C, 
IfixofOQy S KMovtnt' Utiv ? inl TlAtitfot *tr$ w 

wcvTQirog&v, avri$ Tlktt&h rvyxjrrfffyc* 

IX. 

1 

* Efe kymkpm Mtrik 

I pTv thto, 9faf, xtxagtCfAhov Ivyiet *&€ouq 
riyaXfiot SfVoxAfc $i?xj ti) ftftfpifiw, 
ftttfixtV qg *r#>0« ric iftf. -*o$/x I' ir) rjfaf 
«7vov ^%»v, Mtfffjw h* lxt\avS*vtTm+ 


x. 

Jujfo$A><o< rd pvftMr* <*></«yv«'ft*v i *e$<rfc, 

» * 

tavdc for* i^aXftS x*5 ri vo\yut fu&tiv* 
tv fuv t$etty*v irmufot I») (ffvgc %hov tvrx* 

X v(Jtvo5irv4 adroTc 2zifi0v(tt$ $/Afc uv. 
9&vrmv iv Moixt r6%tv rf5v*Jc i soQttHCf 

x*t «vf iotxo; lyv, tl% &§* unhfiSva^ 

XI. 

LmXxpcrfAus b %o*nyiQi 6 rdv rf/xo)*, j> At6vv*t 9 
xat ct rhv jjto/fov 3*£v pxx&fm &v*5«)c, 

§tirftoc xv lv •jraiif/ * #°? « $* ixrvd-aro v/xtjv 
itvifSVy x*l rb xaXbv xsl t3 Tforfxfv iflv» 

, VIII. a. C«d. PUn. y«vrJA« fr* m» Atf +• 

N i 


r- 379. 


I 


198 © B O K P I T O T. 

T.I. XII. 

/V Kfafic 4 w&vSijfioe' ixas%to rav 5f$v, fhrov 

OvfavlccVj ayvae avStfia Xfvroytvxs 
«7xp Iv Ap^ncAltiC) f Kott rixva xa) fttov i'f%t 

fcrvlv' &f i Zi 9$ iv Xutov tU iroQ xc 
)(x *i£fv *?ZOufvote f « srervja. KviofMvot ya? 

iSavdrttv avroi irAfjfy f*£tffff fiforoL 

i 

XIII. 

XNjArifv t//lv fiXfurfc" Iv aktnia ii jca) aM^ 
Zdfifit&ov, rtupu rSJf 5avttv erv#fc. 
p. )|0. rd filv &f a StloiSt fttr MfAtt * rdv II jrfAfrof 
ruiatiuvrt^ jrorflc uvuutvot «&c oyaSS. 

XIV. 

1 vwfopmi tl n viuttc ftyo&ft srAfov, ij xa) 6 tWoc 
Ik r&iv £catfr»c 'Vov, loWof', i'xst» 

%atffrw JVoc i . r6u§0Q y lf f %, faf) E«f t/fettovroc 
Kthat TijC /f^^C XH$OC vVlf Xf$aA#C* 

XV. 

v2roV*f rov Mft&vra rSrov» £ $fvt t 

frodp, xa) A#V*, l**" lc oikov f"v5yc° 

AvaKffovroc. oIkov ttoev h. Tf«, 

r&v wficdt* u rt wtft€9ov mhrotSv. 

wfowbtlc 31 Tcfirt rotQ vfototv aftro % 
Ifiic krftniofQ Vtov rov avifa. 


«BOKPITOT. 199 

XVI. T.I.* 

Jt\ Tf 00V& AttfffC, Z&^t & 9*V K*p*M** 

fvftuv Zxfx*WOS* 
£ Botx%t, Z&Ax$ov viv hvr &Att5iv3 

t)v «$' kvf$tf%xv 
r«> XvgauUftctiQ iv/}fvvr«f n«A0f«ic rx woAtij 

iKfiv yfy $?%$ x&W& r *** fupvctfihoi 
■ rttetv M%$t{** 

t i 

*«AA& X*> KOTTCCV ^tfiv TWC ft>«ir)y «?Tf xtfcifUf 

XVIL p. jtf. 

MHAEIOS XPHSXMHi TPO*il/ KAEITH/. 

V-l pixxJc rbt lr$v%t r£ Bf$i*t* 
My?fi«c to pv«fi' Isrt t« £i£, xiprfyfdnl/f KA«/r*c# 

i{«? r&v %af<v o\ yvvct kvrl njv»v 
£v riv x*fov, ^f«+f. rf <**v; 1" XPHSIMA *aAfir«f* 

i 

xvin. 

f\iXtAo%ov *** **$' *** «7#/3« riv wofams xott(T*v $ 

riv rSv lift^afv* i ri fiugtov xAJoc 

&i{jfA$f xiprt vrfxra x&) *g Jc &*"• 
j{ £«j ftiv */ Mo7«"flcf x*l 6 AlAioc iy&mvv AtoAAjvv, 

£c ip/iuAifc r iytvro mdxtlt^toq 

$*$& r$ wcuTvy ir?oc Atftf*v r* ititfotv. 


N 4 


aoo eioKPiroT. 

T.fc XIX- , 

II* i o ff tShr k fhf ffvlg t r$ rvf Rfi«iW«rf «fifarmt. 

J. oy r3 Zavoc £9' vpfirv u/ov & . *v$f, 
to*v AffflvTOf*oj#*v, roy oty%%iqx^ 
wfQrdc rtiv iw&v»$i nwowotU* 
TlftiVJVoVoc cwtYfmiri* f# '« Kapflftfj 
%#**$ l$twfv**tv f/V «tfAtic* 
thtov J* a^roy 4 iirpoc , £c **V f }$£ t» 

f/V«f* ivSiofj xolAicfOv 9rot9tfm^ y 
*■• . " 

froAAOfC pgfiv oVff^f xtfyfavrofc. 

r 

Pltv JOC 

VJ pveowQioc hB&? Itnr«va{ tutrat, 
$1 prv wovn&Q) pl worifxtv rf rtnfa* 

tl f ir*) n^yvic rt **i 9*?* %&n*8*f * 

9af€imr Jw£/<J<v, ftjv 5fjAyc, oWpffJdv, 

XXL 
Atotc iuk> ^ffvofCiv foy v#>fi ftf ria>f{«* 

3i>C JrveAft/, * 4"f$u irf oc Aoyov if xopfvif c. 
&/MC rtc wffQaftv teytru* rk ¥ Hhttsk Kojfoff 
.XtJpMr* xff) wxt^ puAopivttc ItfiSpot., 


201 


— *— *— I ■ ii* 


M ; p 2 X O T T.lp.4". 

STPAJOTJIOT. ^ 


Sfc JtMtfm iftr» i£*r«* 

A. . -y. . 

myart&m &)c jur) r«{*> po^X&Tiv iiKtro f&fiUv 

Zaoc Ef«f > Wpyv f 91%$ mrmfu&tnv * 

x*> £ffl££c rwAst fyiv vW ^vyw «6gfr* rktffw* 

frflTff/fS AlfVC MVMttKM xv£q$q$qv. 

m 

gur* tf im fi*bl/a<; airm Aif* Bftffov ftftffftc, 
fcif ci riv - StfftMrtf £*v *» &ior$m fi*A*. 

■ Mofthl, f. Vtdf» ir^lrw. Co<M. foMan. *fci«». 


t 


i 

S 


\ 


\ 


20* 


•»%*■ 


T.i.*4". A ft S I A A. A P O A 1.0'T 

H' B A M O B A. - 


t 


t 


o 


'ac$ 2 0* A/£fO$ /ffiv 

At&atttttv , oJa x£A%if, 

MftlAuc 3* vx-ff^l srf>fi« Nf/£/*« &*'<*"«• 

TJotfjJtrm Qtlovro TUtvif ' ov *f cp/A* Ktyvtl 

Vfit; t&uim fuKetlvu r§t%viotv' pt Ntfffi** 

Ec 7&£ |3«jtiov 5ffc ps, fJLiJTB y av?au 

• ITA/v^o/c, fnfr AAtfj3v€**rlvT« fSffAffg* 

Oc/i* 8v KuvSfyfvite crfffgf $£rA* 

A*0#y t* M*Mm %*?*> ' 

At*9*i0tv apQl iuq&ti* 

Or**f vif*ovT*i Kt/v5/«c » 

leoifoxoQ ffihotri ftou 

Edv O&fotvoZ ykf ityovoic 

Elvle ft* fTfwff yifyfvic - 

T**V *' *fi£ft*V TffcWf* 

EvfVTf T^Aftvc kQ&ttmVm 

Ed 5* « */«v 'xfffvydov, $9 

lv/C »«A« + f Togyivog^ 

&4oiq r ixtcviviotc ri pot 

TftifTTiaJofv irdAO AaffTffyy 

XTOvfcfv' Jbyy /5« )j) 5«tf#i«v 

Ec ifttjv Tft?{/v' xa$a?Q{ yctf lyo) 

Ifv livrm rt?autv y o7« xittivS' ixuvoe 

Ap$) Hiatf 0gniHtmiQ , Sv rxi**5f v M*f ivifc 

Xo), TfnriTfff, ffff^vffe $fif &yf5*Ki jjhfi. 


• ' I 


203 


MIIAAA POAIQT 
B ft M 6 £ B. 


T.I.p.4ij. 


»* 


Jtljip&fttvoc tit rirott} i 

«■&/«, f*«"H', tt#*00t 

TffwJ*, tSLffroJrfvat^ 7v*c ipxHftrl, p/ff^ 

TttiKfoto Qovrtt xat xvvif rgxvwparff? 

Xffaotcj )' kirme* dfioc itymvigt* 

rov yvii%ct\xov ovgov iffcttttVf 

$v tiv&rmt iictvvot} 

fi • f * * t fHrrfftftirroc* 

ifiov ft rtvyfi &$£**«« 

Tftt^wifOto xm6rac % 

mt$tv mtv IvgatC 

%&M$t ydg vty if 

. rieyocTfot ixtvc ytfac* 

TOV 3* iAAivffvW' iv kptpixAfom) 

» , * 

n«y«f r§ fictTgcc. tvvirac^ cpdf 
d/£*oc, tvfc r MgoPftiroc lAiofaivmg 
fjf htfimv tc Tfvxftt' iyotyov r$ tiro$$tYit. 


% ■ » 


\ 


\ I 


304 


T. I. p. 414. 


* A N O K A E O T 2. 


H 


«; Ol&yfoio t%s } 0f*/x/oc 0f$ffc 
Ix $u(i* KiAa/v rifl* B0f xr*3*fv. 
woAA^x/ $i rxiefoTeiv Iv aArer/v l^tr utiluv 

$v *6$dv, &' Jv ot $vfibc iv tevzh' 
&AA* «?f/ ft/v Syfvxvot Jird +t/%J pfAfd£y<f . 

frfvgov, 3«Afffv iifx6fxsvov K&lattv. 
riv pdv B/w/Jfc K&xcftijgacvo/ Iin$i%v%t7f*4 

ixTKvoVy idfHitaf Q&tymvm ^tfJfapfvMf, 
vvfx* rffirov fftt/fiv Iv) 0fjjx##*/v 1'fmrmi • 

Ipftvm;, td) roSvc jrvwf $*A</rff0v. 
rS *' Aird ftfv xf##A$v g«Ax« r&fiov\ mirUx *' *&*** 

§U *** Bf*/*/** ffymv ©>« %f*Aw, 
^Af *x«frrfv***i, Tv J^fffWro SoAifrp 

ap$« £f*«, yA*t/*f7c Ttyyifitven fofHott* 
rks f hfi . Aiff|3- «r«A/$ IxUitot S*A**c* • 

litf *' *« Wvf <fc nivrfv fVfVgc Atff*«, 
«VfifC r *, «lya*«« 5* «A/fu/ff**c, ivBm Myttmv 

avtfti 6?4>f/«v Ixriftfmv xtQaAifv. 
h *i %/Avv Ttfft/3* A/yvf>)v 5#Vav, $ x/rt kvm&*1 
wfrfmc., x*) <J>£fxH yvyviv «**/5fv i/J«fi 

* 

ix xs/w fioXxeti rt xxl //xffr^ x/£af/rd$ 
vtf#«v **£«/* rzelmv r Jtfv motlor&Tn, 


10 


** 


«0 


; 


1. 9. Scr, «fwrff. 17. Fort. vfr fv r\ 


«ANOKAIOTS* 605 

BfpxfC y *9 to&nvan kfmht l'?y* ywatx&v * T*I.p. 41?. 

ftVf*, iwi w&vtMf Uiviv teijtSiP *%o^ . 

xvavt*, rvyif* pi) KtXaSotvro Q6vh * 
votvkc tf Oftptl xtafiiv* ?/£**< ywatxmt 

tUift 9Wy *iit*is tfvtxtv &fMrAax4ijc, ' 

\ II. 
Aaa* ri Mo/f4«v vfl/i* aXvrov> iH rtv i^tf 

txQvyfttVy hxieot y$v fcjf ffjB6jM3a. 

., , 11 111 — — 

> 

NIKAINETOT p.4i« 

S ,A M I O T. 


I 

Ilffir^ AtfiCmv tydc ixrifv • «&•« viftteSi, 
alytit X*1 fftTTOiQ %*9&n$v*t £uflvo/c, 

rlxva 5t£y , M%a€3t Qtkvrrlioq hf* raZtx 
fy&yttar*y xa) {*»*$ ix x#AfVe*c f*$f5vB$, 

5«V «nrd A/xpxr* h x*rfrffr«f * &AA& xal irmq 
jjf«iVr«f, Atfifav %*tf$r$ Urxbrtitt.. 

n. 

AjJri^fv iifaxiviv fjttnai iv iraci ytfttw tffWv 

$VhX9$V' ttyftoC Xt/xAff tXiCctptvou 
*«Adc iQvt&Sqv* i ^tfaopm. k*J? tyfAwft* 
ir ff 7/, f i*t*ximv MffpofQv ifyaahiv. 

1. 1. God. «xfim. 


<f 


\ ■ 


206 ^IKAINBTOT. 

ar.i. ih. 

\Jv* ttlAtf, '4><A6*3iyff, *« T * *rr«*Aiv, &AA* It if«f*rt 

d«/vi/#£«^ ZttyCg* xvtffAXft Ttgxtfttvos. 
kgntT fw* xo/ny /xiv vxo «rAfcfjffi gapftfv** 

fyyt}? yif TfOfiAAd Mpviov ivfajr/iyc. 
nx\ AtfyoCi hf%/mm K«f*v rf^oc. &AA&' $fffr& 

©XVOC) ««) M8fffA>V j %*%lt9€* Mf*l) 

p. 417. Svpiif *c «"/vovrtc fcVfjf A/d{ mCkJJ* ytpQw 
HfAvujitv t vfou h*x6ri¥ v/tfTffifc. 

IV. 

Y-/7v*c roi gotfffvri rfAts r*%ve «rroc kot&f* 

tfc«f ii wfvwv udiy av r/xfi fo$6v. 
r«vr* fXcyfv, Ailvvff, tus> ixvffv, «% fvog &rx5 

KfttTivoc, &AAi xdrvrdc <to>$«c sr/$8» 
rfiyafroi ?t$&vm doTtff f*j3fwv, fi%f 3J xirr«l 

prrtjxoy, oist x«i r0,« xfxfoxifftfvoy. 

v. 

Flf /ov f 2p) B/ravoc, 2oW6f * ' f Ji 31 Tofwvxv 
fJc xAfirflv At/jrAiv if%tmt A/x^/jtoAiv, 

«Jfffiv Nixxylff:, vmfim ffrt rto fityov morf 
Xrftfpoiy, £ r* if/$tjv t#Af*f «rawoW/if* 

xYvr&f tf v* Tfor^ftfCf xi*v OIxhViov *SVt# 
htIs**tq 9 Tfayarr/y di K«A«f*Sc tfofTf *•«/$), 
1} 0/ Kavvoy iTtxTtv ut) QtAtovrm Siftirac* 
ytivaTO $) jocdoApi ivoA/yxiov ct(KtC5oiCt 
Sv/3A/oa, rft jfroi &fx«v nt&99QtTO Kowvoc* 


\ 


' AAE3ANAPOT. 307 

> i 
fW f ir 4'f** A/«c, fttyw o$t»lt* KtVff», T.I. 

*«) Kfiyoc v\tytvi$ y x*1 K*ft* /fi kotrfk * 

«*v3* i-jtm «roA/sSfev ihiftaro xf&roQ ImVafv, 

«i/ti) M yy«ri) oAoAvy6toe olxrov i'x***, 

B</0A)c,' i^ «f«rtfA#v Kofaj mtCf aro v6rov. 


AAESANAPOX P , 4 «t. 


TOT AITXXAOT. 


*' 


nl. 
rf¥C ip&m Svo Mktvu, A«ji/C tftUtv, 
XMtrif f ippvSltiv, 9o\ raU, 11*/, i'$t9*f, 
$wbv J£fA$ffJo) $9f)K 7*f**> «AA«c AW* aUaWs 

Uflra xal yatlfRy Ufirm xa) vtA&ytv;. 
ovtV im Tf /xiv oAdc, *"£ $* ifffoc, « d* «rd tfvpth 
«ipxf xfaroc r*vrf } Mpov, «V tCftfMy. % 

n. 

Efr A^fri/ry* £*Ajc pfMr* 
J\vr&v th rav Ktoftv it*fjxftfl<&4aT0 n*AA«¥, 

rae ix AxiiMfu AaSoptia xf/r/cc 

iii. 

^4afht$, *f%ouos wartfon vopdc, 9} plv iv vfu* 

iTft4>6fAav, %({v*t *v Tf£ «v, « £«xiA*c. 

» 

Xfvcotyfoc. , fjfsmv x*A* rtftxava * vvv M |4ti AAx/t&v 
tfvcp*, «*) £*tffr*c £//*) xoAvrflrotot, 

III. 3. Cod. V«(. «/^«fr. 


20& AAES'A M A P QTi 

» « 

T«I*««> MuV«c W*V EA«*vtt«c, «7 p* ri/f«Wf#f 
$$x«v Aa*xvA«# nsi^ovm ««) rtfyf*. 

p.419. IV. 

£«' tSf M«««f. 

Aaa* ff yt xsvSoptvot *&y%% Te***9t9t pfA*V}«j 

T/p6£ffv, KtSdtfi; Upov* ««) ftfAf*y, 
v/dv efff^vJfflw, t3v yfvfCiv avff« r/xAfjy 

gfVCf/tfV /ff jf il) Tf>f #A/*#/, 

J/iyj|c«f r*%im Ativ |9AifTftf«y iir&v m 
1$ ** i*) Kfy%ffj£v Tifxtov olxov l%tu 


• • 


/4*31 $fi?c flrffAlTjf AifTAifoc *yA«« ^fy*. 

V 

ln f t «siAAtfvtf. 

1 Wc iJrajttAfcc **£*« II f/A*i*fow 

iV«* l$«iyfvl*v yviffwc i* trarrt^**. - 
r* y «AfgfC f*v*T$ **>•* Kfm** Sc «"« v4«frt 

tfA*x«r* lv £«A«>0JC x«Aav fA/fwpfvvc, 
Arf^S p«*«Afac \to4itr** .«Jeyfvcc Av2ft>c, • f 

jTf«i' bwfslnt *ls* IwiPut&iuvocy 
*f*$*PifC, ^«ffC 5«Af f «Vff cc * «*« MfA/#*«3 

IIiTf ifvifC roi6v? «A^if7/^0MV vtaf 
SaAAjf<r</ p*>«v t//$v, «$' 2 f**y« £*fP« K*f/v$*i 

IVtf/, *** |Bf <«f 0iC «Ayf « B«xfc/4&»/c * tt> 

Av5fdc Ef/t*f/» r«X<v* ^/Afc, * ew y&p$if 

fu»v«c. «$«f *X*l*** *to Af5iAfvrov ffcv. 


x*/ 


mU6. Fort. ***•* K«»l<rfAw fft. 
' IV. I. Scr. «1?%«. }. Scr. Ifwrty. 
V.X. Scc. NfAjttfof. t« nuffw* 


AAESANAPOT. 209 

%at «, x*$*tyufi£v%i % yiv*v, kriAtr* midttt* T. L 

'wtittt' h M Zfjv* (tivtov *M(uvoe, ' 

*$ cirvA&s Yt^ofiifif xcti *k* %*v6*va £«*£*#*{, 
x?i(vaiG y xdl xareqUti vfytr kttxh i'x*Q. 

i }\ br*v *fvtjr*i ^jtiAtov y&uov itytedq Avj}fdf, t • 4* a 

^ rbrt oi rtt%tt ^riltvr* ' Waov, 

Ii6$oiq i^afrftytjfa, Afytf tt c/ i'*9tr*i «roc* 

igrt y icvtAxofitvot; Zt* ph xiAov iff/xfv tfy*»*) 

adrdc J lc N(?f«$4t ytff* i$vlfi£&*t m 
xfdc *2 Sfflv, &AA* fT fM# (irtl xdl tolciv &x*m 

failiw ojftov r*3* i'fAtv*j rop/t*) 
3J 25fV«C Maoio, ror av pty* QiAr*roe f«|C. 

2if ftiv i$ <J>o/9/a NfiAiafco r3£paf 
4xtylt&* h d' a 4>f*o*$f>c> Jrxd |rfv AtAtyttot tifA* 

fiif^^ ifcifyov BtlttTHj EAAaptv*C° 
*Mc M fwt42*v xoTXov x*r*$xctr*% ctyxoc 
3° Q?tt*roc. 9 £ tf l*( o/ A/f* vofvo 1 * yvv) 
afiQortgouq %tift*9t \uvXaxgt3* A**v hxctt, 

koj ro^ 6 piy |ffrf#y troAAdv kvorporaroo, , 

ijglov olxittt rh fwpofplvov* tj tf Sni ht&v '- 

a^ufih^ rdv rf fitlwtrovf tU . A*f*v» 

« 

V.IJ. f. *#•**?*. 41. Mfty *MA«0>fVf* Vulgo: vwv K / 
4v. . et fyju vtVt*. ' *J. Vulgo rt) ** furft'. fltn Scr. H*- 
. Affttft. 


» ♦ ~ 


o 


210 


~-—mmmmmmmmmm—~~*- 


; 


T.i. P 4«i. ,. * A A A I KO X. 

I. 

j^NncA MatiAov. Aaa* tydMNAdoj* 
Jyo) U vffvr4ff$Aoy. *Aa' Jyo) srrf|* 
xa) rls rv; Tipttxpof. ojAa' lyii K^rC* 
*V«.tt Kf^fflt. &AA* ty* AiOxAtf* 
xoc) t/c xotrnt rot; xAfffvdf wpxtg vftpiy» 
i% «Vv *i vtxxgy U$im7. i rd ** «V*; 
No/tfffov av A$tp£va y xa) irag Hf*. 


n. 

X Sr lyo) rh wtfi€ih tlxivto^uc^ 
rS xaftNioyfAoiroc fffc BglxpfioV) 

KlOVp Xfld Tff^oVoiflV &fiTt/Xfft£ff/j 

JW', Jtyfoi Atfxnvi fSf* k tW». 
' frow y&f xoroVf«|ff Aapirfoc &v$f, 
Hvapm rS Xftffevroc ffv **« Mffcol 
«"v r k oivii r*&« xxVi roi$ fVfir* 
«^xfffrnf^ T*f&Utyp* r£$ *****;• 

TXL 

wmfrtirtiv BatrattxH Jo>0o* Btfaoio l*C*i*m 

, xat extkoq kpQttof* tixtov agoH&soj 
tm) xo?vpavrtt#v laxiyutra g«Axff« jtirrf «* 
*ojj Stqt* ^Aofff h «oivtfofti x&pmwh 


4 A A A I K O T* 211 

k*) x&Qoto fietgvv tvit&v» fifl/tMV, t/Ji $0{9$f> , ^** '• P* 4**» 

* * 

o-oAAix* (urfoMrft ?Jxvov v*tg$t ftl/tyc 

r 

£$&*$* Bdxxf, ril* Ivrfopov ivtx* 5lf#4<$ 
irto\iov tlc *fo*6tttQ %*k* ptnmQtmtW, 

IV. 

Q)tvyt §aX&t*4* i'(y* y fioGv ? irtfimMtV igfVAff, 

tt n r4t j$i> fJULtf fjc *tte*r Ifatv fitortfc • 
nwftft* ymf iwt n*x?dc fttoc * thf *A) ¥ i *mo 
itpafic tlc «rcA/jJv kvZoU littv w^aAifv. 

(ItacdC M %9tvK piv 1t*i<pStro* HVfia y*( ftJA**U ■ 

vmvc 4% v*t%4vttxtv y «$' i*i%*ro* 
&AA* %mr ASymtoto *6fov fictBHv £%tro *6vtm % 

pty Mnt *&it*vroQ it%Srrnv ~ **m* 
rtfft/3» *' ix **riPmv xsvt* Algfv, 3v Wfl Tt*tptib*% 

pyrfff, A«wi7 r* #*>'$' *irujov fixfoy, 
*) */, x*xtff< rdv ftv yfwv jf/utra **vr* % 

Aiytttm rdv *fimfov *c m*i$$rrt. 


VL 

.A* ytfpfi* xfdxitvr* . *tft2jL**9* gifftfvft 
rlvjf tkMvttm ZSfov ftmxt KAff), 

v/fxa tvpvowtoitt ptrbr?t*tv/ Itm tt *r/v«f 
5V/C «/ av£f jwr*v jff/ffv &*ftft' *r*. 

» 

W. i« Scr. npttmiv. 


N T/^^?^ 


O 3 


212 


T.L-p.4**- 


K A A A I M A X O X 

KTPHNAIOT, 
O 


v 


— • . 


E 


I. 


%*tg*, rtc «-«AAtJc Sfo *** i*« $*?* ' 

fUfftftf K«) -JTfftyffiTffV IffffcffWV, tfT fofftXfWf* 

*r/v«" €t*x*tv»> *&vr* r* ljn*6ffi*. 
AvffWv/*, »* ii v*/fc* X*Aff« **AffV , &AA& wf> fflffffiV 
i$i **$&*> t%* <fy*i W AAAOS EXEfc 

n. 

EiyXffi, **> flr2 - Aiy •***> Aiff*Aff*ff«* bi* AgffA£«f « 
i xc/vti t*v kftfv mirt&vsrmt xv&Sm. 

x«Adc b *«7c, A%fAtfff,v Af* jc«a©V «2 II ti« Jg} 
$iff)y, «V<rat>C3rv pwvfff tyu r* x«A«. 

III. 
^ .ajV ©«****** KAff* w « t£a«v / t*A«v , « p& Tiv offiy 

ifc$ii.«£ t^ffi^*_J!L&'J& w lri rf ^ * i& '* ****** 


pUuf aifWU • 


eV» v » EcJ£i5io« Cff tvrifx***) **l *D »«f«A$*V 
Tdv x«A*v, «5 pogW, flfof»c kpQortfiotc. 

IV.. 

4^2. Hf««tf *** * ***** * T ' T * * v ' w » ^ /ru ** ** ™ 
«V Efffc, •&•* Aiiic ¥f *«*V *A$v tytfyfc 


I 


• 


\ » 

I 

I 

MAAlMUQTi, SIJ 

* \& ri¥ y is tettiuv r&Aiv ixprc. xa\ piv kxwm *• 1* 

«OAA&f* T*v }tffr*v }*4 iviUjftty viou 
U* tU Ky$/*Wv; ixcjrf yosf 1} A^Aiwc 

*fiv*i xatljfo$?we •&' tfr jTfTflfirMf.. 

v. • t 

JujJ piv c*«y y Afg<v', oxuuSpaw* , pv{f* plp$tf* 

cl J' flfxwv ifxa, r$v jrfoWrffftv g^». ' 

mxfffTos x«) Ef«c «V ivayxaw, «v $ /tiv «tyrojif 
fiAKfv, £ J* vx ff* ctltyfova Svpbv t%OQi* 

IaMv $' »Y ix<W rfc y r/vo^, *Aa' i^Uif^ 
rjv 4>A'*y. «J tSt h* Aftxftp, AJ/xfl. 

m * 

VL 

t-jf rt } vcCl rdv Tlava, xoxf vypffcfvov, * «*V* r# r#lrjr, 1 

VO> fc^ Aiftjvi/ray, K ?ryf Jjrd rf frodijf* 
tj $a(€f*. p} 3« pff rfffa-AfXf* roAA&c* Atf3fx , s 

v ror%ov »*rorf#yojv Httwoc. jrorapta 
r« xal vvv }f0o<xa, Mfvl^fvf 1 py p* srffftridg 

5ro$ 5 Aiyi&ns lU riv iforrx ££Ay« 

vn. 

V/(V Vri fta< *AbTtt xivicd xtW iAAi, tihatrwi 

p$ Aiyf, 4 ^$ Xaghmv, rtpQv Kvfjfov Ipoi. 
a*yi» $%9 ha wxvtog ixof rbU irtxgov hx£w' 

fdl, $lAt. rolv ;r*f£ rw rSr* fosgxsirzTov* 

X 

\ 

V. 6. Plutarch. t h* $f a*v. 
VIL |. Vulgo 4. rfr }. 


O 3 
St4 K4AA I M A % O T.'. 

t.lp<4*> vm. 

X iv ri jwaA» p«A*v(5vra ef Ixf #rw, fl piv •)** **x£"» 
nrfdiu ptro/ifC" rf &* <^M«r, $<AiffC* 

■ 

v*f%j »fic ti%otirm Tavtifttltiocj tjfivff. Zfv, 
' x«< *v" fror' nf&abnt* i* Irt paxf « A#y«« 

IX. 

iSmpow* KfjAA/yvtjrfC Iffvtff iiflwoT ixitwte 
f{f#v f«/rf $/Afv xf frff v« , finrt $/Ayv. 

•JfCfffV* «AA« AiyWfV «Asf$f«, r*C |y jftm 

JTfxuc fii) ievfiy a«r* lc «£«v«V«v. . \ 

Vvv f S fth &f*fv/x«> SiftTjtf *vf/ # rfc «W raAo/vv,* 
vv>tW» *c M*y«f fev, u A«V«C> *fr «ff£fM* 

x, 

tjCiatfJUtv thi rikKoi ftavflc £f%a?fc Ofirmj 

Af/sx«ftr«v fuivffy & ifioVtf fimviav* 
U? tlaft 9%irutn rU <*«xttc, «r#c JAfVfcff 

rJv $/Atv, «AA* x«l fy }f«ft' itftogf f^vff. 
9 rfjjg« x«> rov ircufov «jrvJAfff rvr» irc*V«c* 

xfV*) r»Jc Tf AAjJc «*fV igtj nvAtjfoc» 

XL 

tfftVf^^C» Eir/xvJfC, lv Bffff 4r*Vr« A*y*cV 

i<$f7, x«) T*n*c fcvf* ^ff x*A/}fC| 
ff/py r xa) Vf$f r* xi %miUvo c. if v 91 nc fJry, 

T*, rllf fUp**T*i fyiov • «x ft«<3f . 

VIII. 4. Cod. fft wiV *)#. 

X.a. Volgo ftffvflv, Foctt AtwMXf>» irvytV; 


KAAAIMAXOL 21% 

t 

xtifdt*?** rotjmH* r&.ph Q$6yovrm W/if/y T.l. 

•*#*, rk £ iv littgt* xilfttv* x*f*Sr*roit* 

XIL p -4*4- \ 

JLiAxoc i^My h %uvoz iA4v5«vfv* «c kvi^fov 

wvtvpa hk fftftov; fftfC, kvyyaynro; 
rJ Tf/rov jfviJ* g*jrivf - t£ £2 £0'}« $0AA00oArt;yr« 

rmvifoc, kxi xfor&Qmv xkvr ixiovro %*p*i* ' 
$\xrmr*i fUytc Jif ri* ftk Zxtpovmc , v'« &rj fvoytS 

t hUt^m' $*fi$ >* *;gvi« $«f fjuf$oy # v 

xra. 

/#*♦$**¥ W*, ^tvyf MfVfXf«rff* $7tm n«v vftll 

f2xidi, x*> Atfn ,«— ' rjf r/yij tJ ifxory, 
ifA&y $*#Sc i* Sforfov exttfioe* $ly ipoc EflaJfc, 
. t&y luic., t} r*fk t*c $!xott pfff$dpt$*« 

xiy, 

SSm^ kyoAkv TloMtyxnoc hnfifaro rkv IxaotikV) ■ .. ^ 

ro'tf« ^yj«jy*£ « x«$W.I K**A«**g^^ 
«I Mo«r«f riv e"f«r« K*rt*xvalvQvrt y *t/jw*9 9 \fafer. *$ *p*Y*W Jhtkw *Jk 

9 *«y«xie «-«yrfiv Q&fpaxov « *e$/«. ^ ! 

rSro, Jextf, %*5 Aij*fc **#« f«ovoy *tc r« xov^fk 

rttye&ov* ixxoxrtt rkv Qt\ix*ti* voVev. 
i*y ifuv r&t txara y kQuMct y xorIdv Efmr** 

rnr> v*> «f/ffi e/« xrifky waiiafw* 

Xll.f,. Scr. piy* J* ri. VuIgo<fMy«A«ff. 

XIV. a. Fidellter rcpraefentavi in hoc vcrfu leftt. cod. 

Buher. Fort. ffovrfl* notumSvmv rmv ***/{*&' i KCmAmir. 

7« Cod. «. «, x* k**9& y k$u%im wfjh rhB, %, Cod. r«*r. 

O 4 


« 


2l6 K A A A I M A X O T. 

T. I. j$* ffeov url&fxyiv tft Motnoftts* al ykf Ijrjpto) t • 

m i ^ 

_■ m m 

Oixoi t& %oAnrA rgttparot &f*4>orf ?«f. 

XV. 

\*Jvrt*% virvoifous, Kttvotxiov, £{ Ifik irott?e 
xotpatBaq ^vxfotQ troieZt xxqa TfoStfors, 
, p, 46$ . htug vnvaifmt cAiKwrorni, &; rov igx^v 
K0t{4^€ii' iAlti Z % »Y tiv*e yvrtxtras. 
yttrovts o\x}tlfr*t' ffD ¥ «V Vvotg. $ *roAi$ 3* 
«t/r/x' bvafjLViifti rtvbrk ft vkvrm xopv* 

XVI. 

JL tttaftc ul X&ftrtc * xorl yhf ttix txHq rfttft xthttsft 

afn iroTtTA6*3*t y ntnrt fx.6?oi9t vorti , 

t&ulvv Iv aroViy kfl^xAoc Bfflvixa, N 

2« tftff »T «£r*f r«) X&gtrte Xttftrtq ¥ 

XVIL 

lYLlX£Sf T/f, tkUvVCty X«A& TfljtfttVTl JrOHfTfl 

fijtts • b fHv NIKXl ^jfri to fAaKforarov, 
tf %} tfw M»f rvctfryc Ij^«*(;ioc> **v ric tfqraif. 

TM*c «/2«A«c; $»!*>, SKAHPA TA nrNOMENA» 
tm fttffimfl%xvri r« . {tiy v&k« ruro yivotro 

rlxot* Ipol i\ i *v«J, % fcat%v9vhK*$t%i, 

a 

XVIII. 

KJ Atfxnoc Mevo/r«c 
t« to|« TdrtfT' Itcitmv 
fSlfXf* Ti?, nJfXQ roi 
hiotsu xat 4>tffeV^v, 


KAAAIMAXOL 117 

«gttffy E0X$f lT*f. 

XIX. 

X & d£f« r j '^foftry 
S<f4wvif *t{l<peiTOf 

{jtOfQHv ivj «IkoV tfJrfc jM 6 * 

<3«x«, tit» ro M/rf^yj 
4 paruc t$<iKoii4i • • • 

Wy t« nava»~ 

xa) r*c (vffvn adrifo 

■ 

- " XX. ' , 

i^iwlft rp TlvAetfy, r£ rgroy «** n«A*ry£v 

Axf itios , riv yx«v ttttpa}o y rosv¥ b Nat/Kfxr/rifC 

j&) rj x£r« SvyuTf\ ra $&f* TiftooSfftoc 

tfftxro, roTv xt&tmv J«x*r«rf/t**7* * xdl yotf tv%*$ «wrwf* 

XXL 

IV*) «r^Aiv, ElAi/Svitf, Avkasvtioc *A$* x*A«*VtfC 

lc M%*S> tiiSvm p&i rdv tvroxfp, 
oJc.ro* vvv ftb) Svaega, xifvc t^rif' «nrri ft xatli$ 

vrifoy «ft&xc «AAo r* vijoc «fc*'.' 

^ XXII. * 

1 o %f**«c »c k*i%uti A«*Aw*, ri Tfi ywmvtit 

&ni*thHm Axfa*v ttQtxtv, kfZ&iuvoe . 

XIX. 3. Vcrba nitcis inclafa e conieQura fupplevi. 5. Cod. 
4jufe t«* Iflhmtu Scr. Jo)Jav#«. g. Cod. d^#4tf. ' 

Oj 


*I« KAAAIMAX O T. 

T.L ytv»*%ttv* jfv ? ifm Aify, xfg U puv kwatrfa 
$¥** waft$tf$oq pmtfvfUv t *-/v*$, ' 

xxm. 

X f (u Kwmwtrp K«AA/r<0v f "xoft ptff **c 
«-Aitiwv, 4 Kfrr/8, Atffcvov f£«xf $f# , 
«M$$*piv* xtft t*#Ioc ArtAA/lfc. Ic I* l/x2k $fyyv 
*$&**€ Qntttf Etwtft, srtff iTt*fi; 

*.♦*>. xxiv. . 

Wx#iv Jf pt ry**c Efo/vrrflc (i y*§ ^lymy* 

y/Vft/rxfi) v/xxc *vr/ fif r9c,!l/MC ' 
tyntt&t* gtjAitfifV kxinhf* TwlAtf/lyr/. 

mtrttim **/lftf fr«<ft ♦/** }« v/lf *« 

xxv. 

Iv*g/tfc Jr**«v Iv Irilff ij eiAf» **Tc 
i 

Air#vA>c, Elfyvxc ptffJc wrxfWjr. 

XXVL 

1 *v f(A/«v E«ltfi<»t *V fo **« A#rlv f>«r5#* 

gfjfc*Tv*f HiydAue l%i$vyt l*Vf*«v 
Jtfxf 5«aic Sft^f«(i) Atyfiv *V/ rifvlr jurr* rljtf)v, 
t# A*tf, rt*5f)c !£ «*«$, ffr S5fr«; 

xxvn. 

JliJp«5/«v iruTt, Ifluc !p| Ztpoc I M/x«if 
r*ic M«r*/c # *i $l> rAftvxoc *x«c } Jl#r«v 

Avr' oA/yti f*f*y« ' l£fw« Iy« I' *v* «fvlr ttfgtfVf 
«f?ffMI r3 £«p/tt hvKtov % b rf«yjx«£ 

XXII. 3 I) Cod. aon habct. 


kaaaimaxot. »19 

x«ri«f/«y tuovv€oq tVrfxooc* ol M Afyur/y, (T»t 

IEP02 O nAOXAMOS, rifxov Vm*e ipot. 

xxvhi. 

A f?c Ay«f «v«kt*c ftf A#>f, (ffyt, x«p/xf> brng 
kyxurtmi v/xifc fUfcfTff* r3 Pftfv 

n«V$iAov, wx iv fftfr/ Mttvptfvov* jffuffv 3' «Vfaf 

> 

!*%«*& xfft Algvfjf I#<d#c oMfuvofm 

XXDC . £.46!. 

Afrfp*, r)y tM' SyotXftm *<A*fJr)c f<V«re TJfli* 

1 

«aa& «d fi^y M£«f, fj*rvf«, rflv ii «ov» 

XXX. 

X /v fi§ htovr&y%mv$, €von}$vi f QJytvov b'<Jov 
9tfxf... *r/c; *Ae%boc. **o2#c; m b Kf«c. *Kx°W* 

XXXI. 

ISjyxoc h» 9 ZoQvetrti T*A*tr$foV *AA* *3 vwv |U, 

K&rf i 9 «Xf A«y«/*c «v£ffi« wqStov l'z*it, 
y«vr/A#v° &c mrfyt€€tv fVf>A##y, fl pjy «4r#ty 

r#/y«c «I«f/»v A«fy#c «w* wgorivmv* 
#2 tt y«A«y«/« Aixttfi), Stfv «#V#c ifi€€mf 

XO€€\* «f>> J#C «** THVCfJUt r?ft$lf#r«f« 

f i r* #**#«#? ar«f« $rv«c Iva/#oc, tyf« yhmftti 

€ol rt f/fffocffrrov *edyvtov % Af#/ve>, 
pjfS' iuo) iv ^«Aiupfiy #*'$', #jc *«f#c («W T*f «*wc) 

r/x7«T«f VQTttfs mtov «Axv#v#c« 
KAfivfe «AA« 5vy«rf) #7ta %«f iv * #ft# y«f i#$A* 

jf£ fiy > Jwi Sftlfvifc itfv «r* AJfAita. 


S20 K.AAAIMAXOT. 

t.l ; xxxit 

Of«C H«t/#v«c ffVfc«3f*oc Af*$«roA*Vff»y 

tlqv\L*4 f*/xfp ftixfdc M xfo$lf», , 

Jlfjfov #<p/y x<x) ftSvov f#«v |/^;* fcvJfV W /7714 
SupuSile tbQv xdpl 9r«f wxff/aro. 

p #4 6>. XXXIIL 

IYt/v$/,£*«« itcfin • t* yif; t5 K^rac EX*)*/*»' 
jcf?r«f iv Ofri/y/j| r*f* waff' Agrtpth, 

•ffc Jf*i"»v ffxlvarfcv tf?oc **«y*. wv M vrtxKUTW) 
«<V f $> f*f* **»v**c * $f*c iify&txlo. 

XXXIV. 

t\ff*$lAtf «rivoc ftyd, ***** '«rfri ^*^ v **'W*' 
*«|«H*fv»" ka«i« I' Eu?urov *W «"*-«£«, 

*«) |*v$$v I«*A«i«v. Opnfitov M HMXtvpat 
yf&tifut* ZgmQttfj Zfv $/Af, raro f*iy«. 

XXXV. 

Elf/tftf toV ««/•>« ««> * TfAro* • « r*v «flieV 
«>ie«rov, *AA* *# **#*"> x«) t# pff*Mf#r«7o* 

rZv Mm 6 SoA«dc »*r«f**$«T0. jpttfm Af«r7«) 
jvVifCi Afifry r*>{3*Aov «yf**v/*c* 

XXXVI. 

'jLlA^f ef«fr*7oc *«5«f$v Wo> f «i *' Iti xir*3v 

» 

tov r«3v «% «fnf, Bftx;£«, x«*A«t/$«C «yf*, 
«AAwv ftffv xtfft/xcc fV* Pe«X vv Svop* K«/fflV 
$$«V?ov7*f, xc/vtf *' EAAfc *f« *o$tev. 

XXXII.]. Fott. «•) rvgWv, 


/ 


KAAAIMAXOT- axi 

XXXVII. tt 

«£*f*vO£ ArdpnfrHe r#c hntm Tltrjandv irtt 

rcv MrryAjfyawbv, **#?* rov TpjUdfe " 

at7* rofov, **"$ p* x«A*r y*>»c- 1} pix ft#v «5$ 

vtptyn %a\ tAhtai x<x) yfvfjj x*r *>e" r 

4 ** irtfv *!<>$6pn**. ri kiiov \ tl J' «ff **» f<w P" 470. 

/9aA«.v##v > frorlfxv tU «vVfviwov ayu* ~ - 

, ■ • ' 

fiVfV i &£ 'i*ivm*^ »yifovr#K3v cVAov, atlgxfy 

Hv/3f; xfivof tfO# Tetvifiwtv IVt?C. 

(o/ *' «V w* irtyyi** $°*t fiimftnaQ ij&ovric 

&ff$*v rffriy nraftfs ivl TftiK») 

i 

Xf/v»v ff^fO, $X#), f*ft* fcv#*.' #«& |t*#> •>#>* 

l 

«rAxffoV f! * fttrov THN KATA EATTON BAAt 
T«tV &/<vv o {j#voc i$H9*k fitf^oyc^ ofo* 

dfOjg«*3«f, nctiluv xXyttvs #irv$f>Mvoc. 
ri|v 0* oA/y*v ** «fSwc *« «*>»•» .Iwnrywt- v*>ftf'» 

5r« xad rrf y ifiv rijv x«7* wwrf> «A*i 

XXXVIIL 

* I /^tw (i yie iV IrW) r/ rot^ rxorof % fofeft 1%$* o'v i 

fird rxoTOc* vfjuitJV ffAtfovfc *Zv A%. 

XXXIX, 

JM* %«i? fiv .rfflruc F«> ***** ****f> &AA * ^f»A$f 

* _ Jfov t>o* jpifff/v Wj ** f*$ ** 7«a5v, 

XL. 

lfc |rw, « vat-vyJ; Afomgoc Iv$ojI# vfxfiii 


XL,a. Cod. «*Yi«A6f* 


£23 KAAAIMAXOX 

f 

T.L fcxffrof hUtifov cdv ptov* ito ya? avrfc 
favxoc, a&vif ? 7g* $*A*#*oT0?fT« 

xu. * 

V/iriyffc HAf/o<9 vojgfgrorg tfifri* K/pojytff • 

Iftf T*V Ittr«/lf *W?« **£tffX0f**H'« 

f.47». XtlL 

X dv fteSvV olmt&THY £f«#/gtfv0y j &c **$<{?£ 
&x?HT* rgo*Q$u€ 9 4%vr i'x*** xiJa^» 

xlih 

1 fty fyuytitv A?<rxpyv, tyo&y y&Uf, «-«#*v Jy ***&•$} 

Jd/xX0£ ««* <OJ$V ^ flV «VW***/***! 

fcol 4$i{4r*v«v «vtfMKtfv, IxmniABvottsv bfieSuiy 
1 rrfvt fWfV £? Artgfi xfaer**, 

XLIV. 

i. SJf MmiqoV f V ilwAfyr« **) r*Artr4r*vr«« 
Alvn K«) tf/d *«f «fctf Mtfytfxf «7«C, tJxiri arvAdf 
iffStt. r/c. *(*tomv t r/c #« xargseyfoorro ; 
fi$t*TO **l Ktfyravfov, Jf ftoi imrfotptvoe jyA$fv ; 
&rv4C* * M rAtypojy oJvoc ejgtfi fffo^rwv, 

XLV. 

Jttfflv AntinrfQi lyi w*]* 9 *«) w«Aiv X*ftt{fw, 

«vtff, x«* lurlmsl* AjyoVptfVffCi 
V Wfl&C ytvipW) 4 yvy x/vic xvo • • . • • • 

sroAAAv SfOfffC/f vfflv ^v«ikojV* 

XLIV. I. Cod. i« fcVi *. «. rl ov |«/nrv lr #* *. in mirg. I| 
7»»v. Fott, — td y*f, }«!«« M«a «/vf*fr«?«jy o«iv#fc Wf t* 
o7vo f (p « #. 


«i* 


KAAAIMAXOT. t»| 

i 
> • 

xal |mi rixf iyhovlo $<t £t*tva f xifr-ffivr' i%tivtn T*T«* 

tiynt** iri X*t*M* ' *t** %*&&*/• 

XLVL 

Araxtftfv rdv KfJff«, rdv *\xiktv y ntxttt* Ntf/*$* 

— < 

Jf tVffoc* xalvvv /ffdg Afftxffyf. 
kx#t/ btKlatfftl Jflrf df v#)v , «xir/ A*4>v/v p» 473. 

wotfthtQy Ar*xtt«v f «Jiv htmp&ct. 

XLVIL 

Sfe Hf AcJUirtv t)v AXixmtymtti* Iktytiat mnntiu 

E&4 r/c, ^dfixAf /7f, nwv poVov, lc 5* *^f ioxln 

iyaytv, ifivij^v f httfaus kptyiritot 
ni/jov Af0%$ xarrtfoafttit, aAAa rd ftfv mt 9 

$•?/ AAixafviffrfv, Tfrf&raAa/ cxoitif* 
af #i Tf«i <*fi!v*n Iny^vfc, jfriv 5 **&?«» 

mpraxTiit Aft*i vx fa) #«£* p*Aff. 

xLvm. 

N<S|i«« «x M yfc f^«vt A^koc, *AA* I v) Torrf 

VOVV ftp* x«) +v#)v fftftf iWoAAvftfyfjv, 
ifaotW Aly(v*t$tv ffr frAff. g£ piv Iv JyfJ 

vfXftV iyf) ** «aa*c Svoftm rtpfioc ex*v, 
««£###« cravlA«5fC ftfflf r&t * *fvyf $**&€*$ 

cvpidityiifi ifi^ttVy vaitrhty ivo^vt/v. 

1 fU 2*#* h btxttvos Axlv&w htov ftrvtv 
*oip*r*4f 9va#xf/v pij Alyf r*f «?*$¥«• 

XLVL }« *»* a # Cod. Vatt 


I . 


, 3*4 KAAAlMAX(Jr. 

T.h L. v 

nwray/ti* 3*frc |* «tfrflv iv *$Ct$iuv. 

*47J* LL 

^rlvropol iv 6 {tfVoc, h »o) rftepo * J««e* AffojvV 
3»7f'« Afif*f» Kffc Jsr* f>«/. jgfrAigoV. , 

LII. 

JYt^mov ifv *a5|JC, ^A/yotf vovoq Irjrunov fjff& 

„ pal A/J<//lujv ' &$«v4t *f i yif f yfvf »f " 
xaf «*$#v uvmov pf> f> f 7c «sroc . f ux* J* Algo* 
tu$\ brt riv nttvmv vliv ?#«t XfirJtfv* 

Lin. 

( ' Jri jT U9T9 ro* XugtimQ uvttirmJWy jtW roV ArW" 

TH Kt/f JJV*/« T4?3ft Afyf JC, V7T ifiol. 

"£ Xaftf«, W r* vlf$f J y^oAd o-xotoc. **/ *' «vofri, TJ| 
rj/f^oc. m h U IIAtfrtfv; *>S#ec' ajr«AeVf£«* 

mtoc *V°*C Aoyec t?f*f**v kkH$ivit' tl £i rev ijo*i)y 
£*Afi, rifAAa/tf /2*C p*'yac ffv Aftfj. 

LIV. 

«aAa/pova rt( ¥ f v oJkt rov «fy/cy, «v/jta xoi f Jj 
Xofpi, riv o<pBuXfio7; j&$i£oV Jv apfrfforc, 

ru rrffa «Aarfrayrfc ttoVfrpfy» aJfv fxfivi* 
f7$f T«r»)f Atoty&v %e%(A «vu/fdYffUy. 

• v • tv. 

Ll. 2. Refte codd. 3«Aigfr. 

LU. 4* la Vat, cod. vlh dcefc * fa iftirf; • r. «, «V !♦#%■ Kf . 


KAAAIMAXOT. 62$ . 

LV. T.I. 

JL <ft«y/« . • • rl< f lrcl| n& txtfiovat, 4 »' »» ix§yvm t 

f 

tl pj) TtpoSi* xarfie ivQv Hvofi* 
51/Afl, x*) JftTJSvpva Tffl) *0A*{. Jf /ifyrf ^JffC^ 

fctftov k»tZc$*n gir xfatv MSvptvn* 

■ 

^ ^VL p.474. 

l\.f*9f}« t$v xohCpvSov, ittfafztviiv k«A* xatfytty 
dl^ovrof tafitaiv xoAA&xt S*y#7#?f$> ' 

ijftrav #W?#*v &*) AoAty" 4 Jf &To|9ff<Ji# 
Mfti* riv vfantiq txvtv o^fM^fMvfly» 

LVIL 

£ M $fA* f«f&* lytvovrt $0*1 vtt$. tf ^Jrf *y j}p f jfe 

«r«7ta AfftcAfttv Z**oAtv ittvofuv 9 
vuv ? £ fito tlv «a/ th $*> «rttf vlxvc • Avr) J* tfjffrtJ 
' «vtpa m) %ivf Jv f*7f«* w*ftfxtfi$i*. 

LVUL 

Za«$«*ir* riv xoui» xotrili «vrttf«f Qttoirxii 
iv$«*ff,, Tijv *fAAi)v «JAti?*, N/*ori*Aijv. 

LIX. 

0««/ HtMvtXXQY tetxTtptVj iff AftV to 

twophu BMtAm K&rSttvt vafitvtx) N . 

mfirox*it' Zj&tiv ,y*t, kitXQtov fv wvfi $u*a" 3 * 

hk JtAii. UlvfiQV i* oIxoq UttU n&nit 
*«r#o$ Af /*/*** 10 ' %*ri$*f% 9$ Kvtfvif 

**€*, tqv tvTtxvov gifew ttxta Mpov. 


p 


226 KAAAIMAXOT. 

T.T. LX. 

liiJir«« HAIE XAIPE ILteQttpgeroQ £ 'fifefrxw r*$ 
#A*r &$' J^«fA« t«&m$ «fc A<J*y, . t 

«Jf/ev 2t* vxSmv 2*v4ry xaxov, &AA& m&rma$ 
Jv, to. *rff) ^t^^fd 7?*f^f* , &v«Af{£ftfyac. 

P ^ , LXL * 

httx™ ** d .e>uxf£v «A/yov piov, $re ri fov)* 

Jf£«v, 5r &d<x£tf tfttva, 7«* 4>/Ax, 

IAUvXqq • f? r* «-ovtff dv fagvffa, fu}r$ #d xa$«? 

y/vfo, fiifV &Afi jxlfiQVfC, of f*' igfrf, 

LXIL 

Blf TtT Ixvrfi *mri(m Z&rrtv* 

Ofi; l/*3v ««*& rffpa ftfiic ST*J*, KaAAifiifctf f*i 
fc}i Kvfyv*t*4 5r«734 r# x«> y#vrrxv. 

tllslHi d* «fi$« XfV. $ fiiv 5TOT8 TTXTfiloC tVA«tf 

iffgfv* 6 i' #«« xflrrova pasxovhiQ. 
i vipteic' Mtfftw yfcf ***« & ov ty«i"* T< *•«#*« 
F* * e £Pf "* A, «f «* ArfStvTo 4>/ah{» 

lxiil ■ 

Bfc tov faurf rityfo 

13*tt/*£»« srrffr rjfui ^tff/c to'o*c, f2 frfv oYoiftjv 
«JWro«, «3 ** fJv* xalfi* #i/WfA«*«f. 

LXI.J. Vat. Cod. hUUvtos. 


227 

i 


M E N E K P A T O T 2 T.Lp.47* 

SMTPNAIOT. 


< 


RMatdv Ixl xforifoic fon rftrw iv *v& pfaff 

$u*u y xotl InrAyrp dalfiovt fcfp^opivy, 
rtrfarov ixytc irtxlt % xai y* kvipttvtv &0>A«C 

iA*»ftac> iv tt Tt/f) £udv ?$ijxff Pfi#0C, 
Oi £fAfw, *«*!;**«, t/ yat? fl-AioV A#* paro) 

x&pvtrt\ xifhfffai vh$o<; kfJLOxSoTtfQV. 

II. 
1 i|f«c i<r&v pfr AtJ,~ *5c tixrttm* tfr U ror iX5f, 

§it{t$tr*i. ifi 9' ktl xf€it9ov o<puXofttvov» 


EPATO20ENOTS P.477. 

KTPHNAIOT» 


[i 


[E* rfc Hf<rtof.] 

V^/?vo*c T0i TWf) Zrov i#«# n«Voc , *vr' av lc ofvoV* 
c*A3y* hvvmIvu **, oJ* Aipma» &A* 

Bo#«c *i NoVoc, T * ** **> xtxfuityiv* $afv«f 
£vrr69«v, ix 3* «vffAv *rojvT* iWvoj$« vlov. 


P a 


* • 


228 


EPATOX0EN O T 2. 


Leftt.p.ul, 


T. I. II- 

Bs r* Efftff. <* 
xVfri)y pfv p#v iriiyu ftffjffia sr*v*& QAlprit 
xtfvrfts M *$alg*Q y b* f clgovoQ ifngitv*. 
T»I.p.477* srfVrf H 0/ ££v«f xigtttAattQ Jttrf ff *vro * 
al 5</o f^v yAavKor* xfAaw6>ff«f kv&voio, 
1} $2 pf* tlui^afif rf ,koj) lx «rvfd^ olov !fv$fif # 
1} fiiv tSfv pfrary, ix(**VTO 2f traca Tffi *?) 
Tvxlciitinf <pxoyno** n i **•* f& * fMtgav vV «vr^v 
xixAifiivat kxJtvtQ kt&t$i*Q «rvf ©"fytfiv * 
mJ to M* tx&rtg^t *iAo#c «rff/srfflrTfcwlcf, 
«!fi KfUfia/Jat^ altl 7 vtor# noyiact* 
£ pdv vfof, ^AA* «vVdf kx •ttgav6frtv t XfvVftAAoc 
scai ysZxv kfi*ic%t } wtgtyv%OQ c* Mrvxlo * 
«AA* r* piv %« ?#*?« xa) kpQara kvSgmvotCu 
iotxl b* «AA«f &#jv havriat aAAyAyr* s 

ptWjl&Q Sifflf rf koj Jcr/n xf vrolAAtf, 
«V$" tSxfnroi rt y xal Upxnov kX*4?*H9at 
nagrtv gAfVfjvfxc Ax/tijf ro f oc * |y £{ fuv avlfff 
krrtavitQ vuUct •« •••• 

ILa 

rlv 5* «f«r gffvffr/f ric J$' J^Aw itvteSivoQ 
ifvfeA/foc rftfgvr*) xoAuc #* jft<}fv J«Awc 

1? ' ' ' HL , 

Htf xljSov 1% itiy* tarAOJCMv, w y*$*> rtv%ttt 
^a^iaiy r»)v rfff}v T«*av f* <?aao $v>#v 

ii pt rauof^ftotf, rtfc toi *of a, xov fts yg nM&ti 
$ €tfg¥ } if xo/Aa ^ftlarOQ tvfv %</toq 


p-47* 


Le&t.p.lis. 


T.I.p.47l« 


10 


IS 


E P A T O I e B N T X, 229 

$ T JJ * kv»lltTf4sMt9 , #>*VffC *™ T#*f f**«W S*fOIQ Tt I 

cvvlfoiittao ItttMv hro\ tkfo x*v6wv.' 
fttftt *t 7 Kftfirta Ivcpjz*** ifya xvA/tfftfy, 

pifjf MfVffgftf/ijf JMtfvoro^fry rfilfcf- 
*/£*«*• fmJ' frri ^ffv^c Mtofcio *■ 

!• **pr6tov h yfftpfi«<£ f?io; &v»yf4$rr«f# 
TffMff 51 Iv fl-fvffcfffw iitttyfaQa pvfla rtv*%oif 

t$7a xf», ix xatffg nvSpivos kf%6jitvoc.. 

ffefffV nrffAffftfttff 9r«T»)f, ^CTI IT*/& €w*tpU* 

wa*y Hsa **) Mwatc. nmk pawiXooti QiK* 

# 

15 «&*« JJfffftfVfff ' rd j' I; iufoo^ ifotn Ztu t 
xoi rxwrffffv Jit f?9f arriatuo %tf6c. • 

* ■ 

xal ri friv f}« rtXiotrOy Xiyoi 9t rie. avStfia htfaw*\ 
' T»} KvfvvaiH t£V Zfaro&tvtoc.. 


n o r. pvi». 


1. 

11 «f* 19 f«A* T^vTf^ ipafrivooi wtKSfitoSS 

Mv$fm*oi 7 Qifoptv 31 5«fUv Irtftpfoira t&fa 

aQfaffy x$M%. fhtrow pif 9$ x Ixtitvfc 

9fff$«r«f, pax&fteciv I») J/tfyffv «fv&V larrti, 

5 u%*$\Ltvo<; % ttytrifxy i 4frn)v xot) St/pdv M^tij 

u)i n SafSaXioc 'voittv frroc> &t n J#*|*f, 

* 
ipftyJcj Hrav avlftc i%txliavot srafiast* 

*nai fl $vpi* llvci narviQttn x*> iity;. 

!•}. Scr. 4ff>f«f /r. - 

P3 


*30 ' • P I A N O T. 

T.I. *c W ** tt6x$ V et, 5*d; *' M 0A00V fafgtV 

kxI xoKvnotQ «v/yv , iwtKyStTat *vt*a yoXav IO 

iAA* f/WffOTA/p **) etfiafTufyft v6oto 
' 7ta A*} pfOfxftt) jtf$«AJ}v 3' J*ff ai%ivas **X*'t 

na( wtf kmv oA/yoc * f*v£r*j d* ttnm%vv A$nvn? f 
%i rn mrgawiriv TtxfAalftT*i OvXv(iw6v$tj If 

•C xf fwr* kBmvmrotg ha$($pto$ $lAmwtv&%M» . 
4 $' Ar* awaXotft (itTalfax&f* wbltattv 
«xfyc 2" KfO>*AJi#*v. kvmitos x*i m^mvro^ 
ixKoTt piv ye*lm.*t vimrifn^ mhXoro ¥ avro 
hwKoriffVt ytfvs l<p(raraj apwAdxtpst, 90 

Z«v) 5t&v xfifovr*, A/xy T iwivga Qifutd* 

i 

F4«°' IL 

$mmf*l rot T&fvrU re **** ytoud %tvav l'*Mtoy t 

2 wvy*, avmitttv ibl yigovrmg Jpc* 
*i%ov pot rboe Jrr) ftAKatfd rv, xal rtva waftmf 

uo*it$ %• * wvyk $ $1w$ • ' Mf vi«f ireoc. 

JlI TfonJ^v *y*9d Wftrftyft?' tfc *v apafTQtc 

mlvnsag wmttw iH riV vrartov, 
ritsov ♦ EpTjfoxAfr 4>*vf f*r«f oc > iVrw Iv «AAtic 

i\&t*tv flafflWCj X*A0> «"A«f«+« jofov. 

L9. Scr. fetity. 21. Scr. «W> $00 0). 

HI. 3# Apogr. Buher. •%*>««• aliud ipogr» }«*?'*V' Fort.iV 
Htmu 


P I A N O T. SJI 

IV. TVK 

V-J/ sr<w$fc totpfytvSoc &v4%qZq4 * p v&f *v tyjpp 

JMtiC> «&C lf« thto frf0f/«pTf%frf(f v 
7|! f*iv yi*/ 0foj«foc «yf* wor) t/ov« #*fxdc 

&xpi)v, x*> yi/fav av£oc kwfuftov* 
tJ H *JAoxAJ?oc Zffoiov l&cq, oVt x«J' vj/oc 

* fifyac» igctvim i* &f*$«Ti3ffAf %&VC* 
iyv J* It) Asrlivtu Tf/^flC **>*Cj hxot* ywi* 

xjytfff/c, irAfru 5* «c k^dfJtdvlt fifvfJc, 
?%V<0 XOAA^f/c.' TO?OV OiAftC &Vf*** /V ' pi$ti 

x5foc> *lc vfdrv; ,2x xofv$#c tfvvj&*c. 
%xfgtre xoAo) Tftidfc, 1$ kttfuUwt M fioAfjrt 

ifpifv, x«> Afvx^v Itp$ti9*9$9 xopnv, 

.V. 
O £4 vii o/o), KAfov/Xff^ oV kTffiiriloiO xiotri 

fttrft, tfvTijtzv!? ptl A*T*f«) X&qirtt. 
*«/ tff *ot) foMnw Ixvwfivvm g*f f#"> p, 4!* « 

XHfff, TITOfytfXf V I^A/XOC *Vff) X4f<V« 

rxA^i /*« ***** %«rff Ti/fdc ** wi &9<p*rt; ittov 
1 iprtnr «ufyA>)v, & 4>/Aoc, «v$ff/x«v. 

VI. 

jLf? AiJ/oVxoc vto gAojfjf rXscrocvi^ 

xictvQov «y£K7r*c> flA« x*t* KltfCymv* 

1 

IV. a. Cod. jMfwc J#. 5. God. ?< t» xx» f — $cr. *< yt *.' 

^. ** r trt. Cod. 
V.4. Apogr. Bubcr. M #*#,«*. Ii^alio !##>. 

P,4 


t 


V 


I 


23* P I A N O T. 

T*I* %& !*&* *v*rtv&%w irtxtixvtv Utfc fyvif. 

llqv xff) xi%Aif KXl XOttV^O^ &c av Ixt/vH 

lv %tfi x?& &*yy& x*i yAvxfc ?««fv /34a#. 

VII. 

jf\yf«i/tf*c riv v«0f dv Itxtihtta , %<w psv . «vorAac ' 
fti/ffo, xcr) fy**C Mx%* x*l *4aix«£, 

#t)v xcvi «fc %tift€€tv ltir£f%opat * o/ $' apoyifTi 
r&p& QffvrtVy EfMg, olc #v ylyoio fietftq* 

vra. 


d jfeVotAoy c£.n«v> xaft lofitAov Xlok6*mq 


r6%0V) xott x&rftt r«ii x*$ah|'ff w^o^ 
ka) ratfrav yt>fvrov } lxav%ivt6v rt xway%xv s 

Bfjxtv &fgi&f%* Wf* *vzyftehi(* 
Aaa', « niv sxontiir*, x*l tlc oV/f* noAva/voir 

ov*yfov xffjLxotc vli* ZtpOktoh 

- 
IX. 

**.j^A)$ $ .^fvyini $«Aaptf?r6A0C, $ *tj> *«(/**£ 

7TOXA£xi TtfC /«ftJC %SUXp4v% ICAOX&HUQi 

p. 484. y«AAa(^ Kv/MAm/ o\oKCyyutrt wokK&xt iuta 
- rbv flafvv th kxoat y%ov Iwrd ^o\iarav y 
rktlt 5* J %*tr*c vtfl hxhih 3? x* v of </?, 
Stfpov i*il k6*m £$' faivavtt xfteu 

V(. 3* clv«x6«vffv. Cod* Bulw. li> *^o «Vr«x6«ti««» 

VITI.4. Codd. rw«7fffffto. 

IX. I. Codd. AyfuA/r. 6. Cod, Av#«m. 


.> 


P I A N QsT. 


«33 


TU 


x. 


u( AttAyri&M icaXf %tt*di tftttra *«/fl«t 
Flfye? <*$' iptfT*4 twto yif *$ * xo $«Aa9« 
♦oJpf, tf «T ^ ftoioc AfA$/»/f xhjov 44|o<f 

tSfiOt(OV AfVX$V /$%? «C •"$* l}Allf/)fV # 

XI. 

Affctv', irrfixfac j$t h&ywoo. e'x,v * 
MxTfa-sgQV t «x o*V iftyu xtY*c* ,irA$y #y« ir$(j.^*$ 
ttlvtts}*} x&vtuv *%tOq IvTffXfarw. ' ' '' 


■ J <» * 


h a r a o r. 


n 


I. 


l/v*fu v * x*> . yif t; v/ov, ' x«) y£? Ti *•*/ o*vov 
$Sgo;p(v Af»7$v x«/ t/ fu*j%?bv , &Of. 
&AA* xftSoic xfe J*« x*T&Pe$ze> xa) Afyf , TIAIZK ' 
HATAE. p/f/£ £jfv clc xfvoV, y ftf3rf«v. 

II. 
t-4; ifSc *'C vtfxr*, xo) lx vi/x7*Jv nacmxMjt 

$U i& %ivu r$Tfxxfioi€t %&&ot$' . 
E?t* i£a/$vxc x-w ru%bv ot%trott. &AAa* **£* o7v#f 

£/xfA/ta wcttQtt jtuAv (ztXtxforefov. 

if) & $$ ST8AD XtpCtfUTtgOG. ft>£ $' i7Tl\aflTtt 

I 

$ X&qt^ £*t, Qlte, **l yq&fyt x*l /a/3«/f. 


XI, I. Scr» **v/T«J»f. 


pj 


T.I. 


T.II-p.fa<. 


T.II p. jatf. 


- 234 HAIAOT. 

ra. 

E*t&>t i KiikKlxfivt- vuv «pjSsAt tijv fteAoWiyffty, 

/ 

lX3y p«) ITfVfrfdc Ayc 5 rOv Act£o*v. 
T.lI.p.Wy/vfS* vS*f xxl xvf } xa) * fiixtrctt. &AA* oxtfxAcif 


• • • 


jfgf* yfcf roiavT* ' tiirctT*JXC$sle •, ti^v, &S Zfd«> 
XfvffflffC, M nlvf Axfifl* AOtI&t. 

IV - 

Vlil/o^ayo/, KAf/ot, xalctptoptv ' Ijv £f 5fA«ryCj 

ft£f fc6vir * Sfvxtft **** * y^yyfoc *t*c. 
5$c f*^vov % £»v*v, v fvwrtoy, y r/ ro/wrcv 

tftfrrtffiov. rd $' $ff v p$ fiovov « AfyopfV. 
tjfiiTipi ei) Mil***° A/$upf£« £; t* sraAai jr», 

h rofySc, y^yrf» $' 0' f*f*Afo# aot4J/. 
T.I.p.4S3. v - (•*•) 

V/Jvoc x«* wfor6*iis Kxltxotpttav AyAaov/xxv 

'*/ ?6Ai«#, x«) «*j»*c ffJdc * .N/xoyoff*, 
?C T*f« Kt/fff/J/ r*i/r« fttffO/c «r# T«Vr« pvlShrst 

xfirftf, *«f$fv/*v fVf* A«$»f« «43«?/, 
#«y}«A«, x«> futAftxff), partiv ixtr^Mtf*, pireat 

Stvh x*> fxvXfzHv r&v rbrt iLaprtfi*. 

Vh (II.) 

/\i ft/rf«#, r* 5* «Atffyfc VTf*v*t/fi«, roi r* AJtxtsvtC 
*f>A0#, x«l Axfwv %ftfcfo/ oi xlAftpoi* 

mfa$ ofjut Nfxovtfx swtvixxttv. qv y«f Ef«r##v 
x«> XufiTitv $ **/c UpPftfitv rt &A0C» 

rotyaf rf xf/vfrvr/ r« x«AA/rf/tt Ilf/ffTqi 

Mjgf/to, x«# xfvrin* riivf ttm . 9g9x*n» 


HATAOT. *3f 

vn. (ra.) r.i. 

Xl lunrtvqtfni KoAAfriov Mfetfft ($avfitt y 

kh tytvilo) vltftQ rfttg %6*s J$#*/fy* 
JfC r©*$« fot y TlmQfyy ^ttfov lurfZfa 9v£«y } ; 

x$7rwf *Qf$vfiin Air^iov 2$ vfA*' 
ifv yt 9&* warrttg, «W *** *»«*vt*c &* Ixthnic 

*q\ rot%Qt yXvxtf&v 9xvk* Qtfttri w6r*v. 

VIIL (IV.) 

£jttfox6rai, xoi rSro $*Af £f ^lf t* xara t v* 3* 

rd ft/Ttfv «Mt//»fC JfSV ftfr' Affivlyc, 
ifX***P Bn9*v AiyMtoVy ftc AiyOv *%oy fMt4< 

fwAirf^ff, xfivu *fdc Jt/fiv QlyopivH, 
xai xokkp* rtfv£ypa 9 h* Xfvtiv rt ytymvu v 

wmSmvot «a/Au «rfv&pfi xoti SttA/«Cj 
NfZtoc faww «**{ ftfea/c $/A«v fff*y«jyD<i 

«Jf« ftf*A«c $ff*y **Tf tov i$ viarmv. 
&AA& K7f/"0fe 9o$to tiftytm ritrt rarf*, 

frvrf yffli y«f ryfr «•«£ Af9tv6u4» 

K. (V.) 
xYy#c Afwty6fxv Sr JicAtfffv, ir f$*y* ftfrii* 

*AA* *Vfv «J*?A$f, x&rr* Aft**y6f*Q. 
trS rf/«y itxSvtTQv t%tt $tfV/v; 2 roforsfyt^ 

% Aytv xal p/ r f«'C fifaMrg %*l vtQavotQ. 

X. (VI.) 

/V*<P'Auc Bffcgv, xo) AimpfA«c A$f0Mr*f 
ytwSrmi Svymrnf AfWfuAftc xrt&yf*. 

(ry,)4« S«r. 'Z«v«/«f *6>\ 


V 


I 


*l6 HATACT. 

« 

T.L v XIL (VII.) 

s «tfoyrfc, filfimv xjfv £»ptfAytt gftf/c 
rv$Adc Jtji} y\t*Q. f flfcjv xal Sx/fraAfv v/iv y 

vifViov ux auAttv £x/fTaAfv x tdwa&tfiov 
Jtttfotv mvr* r* ytv&Xiet. rir§ ymf *W> 

r*To ircmm*{lmv ifib fiS^ftx vimv. 
Wttoi ttt yAftfxa* fitft&vefiivm wmiyvm Matffav, 

' ir rdv Iv itxfifpotc Bir/otAov ijoWJryv, 
if rov Ko/raAoy, 1} rdv TliyxaAfV. «AA& Bimvm- 
riv ,xaA*/**t/Aifrxv thrmlt^ XaFff ei*v. 


p. 4 «j. 'S A M I O Y. 


A 


I. 


k/flu» mA ifyvnuk utfa feit •* pmtatfit 
ApQtTfvuvt&M xtlptS* kvm TffVvAfV, 
TttfMgmHmifox&mfB) r#v mu%Atrrm 4>iA/tt«» 

« 

«yrcjcfiwy, x«r« y«c *A*#f ifwdf. i«#v, 
P*Potov OffixXOiO wmfm eQufSv. «* TfAlfAjSf? 
Hp«$/* ro/f xf «/vir«f mytfiSvt, 

n. 

^-fri ytff «;» AAxf/lff Mm/apixf, t3to ♦/A/tto* 

frfP* TWatfttXH Aft/fOV f^lfXf |9fff 

mtrro1% cirv xff&fw, rdv t?0ff? x*f«W7« 
tcfitctv Of/SxAu rf*xtV Ar# ffffofJfc» 


AAKAJOT MEXXHNIOT. *17 

4 $$ivoQ aMwri, rth J* trt nvioq ki**$ T«l 

\iZjt Bgfotafn Kf£yrof9C H/i*$if*<» 


A A K A I O T. p4«< 

7^ />> 


MBZSHNIOT __. /.» 


I. 

1 Jf«T*fX»« ««A»'c fr<, KO> « &Afl* AAA& 5*)Jfau 

IL 

O xviffi«i NfoavJf», i**trilou' &AA& Q4A*t*t t 

*o) yyMfy QtAhvroe &>sj rjriwf. , Aaa' f V* **> »$i 
r9f &/itr*0Ayru (^fivrteov fAiitfift. 

hl 

pjf3l pu oUt%iov kvXShmv wiSttt *ltroQ *§5tlC 
fi&f$MtrQ uvri x«Ay, *c/f*vf, AaffcvJ}* 

•! 3* n M«#4«v to* *ya} $/Aov ixaea li$or p 
vtvttos ftot 3i/*j/t«/2oc &no<p?of6vitVi 

IV. 

JtL^a/fw rov Bf*7* r/ yAf /fcrfO-; «» Jy) &fc*f 

tffWTfcf, *AA' J» JpJ)V fc/frAflV Kf^JfV, 

II. 4« Scr. i^uTcKAifrff. 

Hl.a, Cod, «/-riiyj Itroxffri*. Scr. to Efjv/f. ' 
&38 AAKAIOT MESSHNIOT* 

2\L rl srAfov, il 5*Jc avlgx xalaQ/Jytt ; * t/ ri «*ff*vcv, 
£||«ir*C» Iwr* ifdfc «3*0* ^ei xf$«Afc) 

P-487- Y- 

rf2rtfp$*v0V .fiaXaxoUt xsQact&psvcc Sgoov a^Ao^ 
Aufd^foc yotfis ivvtirt A*f,}«y/fac, 

x*> £f/£f*A*c *2?v« xffttlvtfVj c"tv<« 3* Srrn 
tfYHOTy att^elmv «tfuifMvtt X«?/rwv* 

*>'<&)& .fii.4.i. f .-n£ iwt * th , ' f "" A, - V<! "" e «^ 

Mfjft* Atffllw&c i£tf$vyf xli^vyaCy 
Qtfpmoe yfVfflv, SfffjxAfoe* «v ,M Avj/g 
ysffjf Qogptyy* SiJKaJo xal xftAlfitfC* 

, VI. 

vJ<?f* f? p* XiCtttov kwi fa«rf?0C Of*.*f0¥ 
fijearfw QkoylatQ lv &i«c &T*feT«<C, 

«x «V? *** etona* £aAftf*/v/0C j »*M f«v •'•* 
AftifffayogH' fcsf ravr of*f«**<y EAA*c '*•'• 

«AAiv Tfixr^v paea»l£trt* rkfia W> M«v«i / 

xal X/fC» EAAyvftv «-«friv ktitxr £rtf« ' 

» VII. 

JLlffjffV rov ftoi^fv 1« 0*vi T**3ft' Ofi^ff» 
i**%ov , ix Mv#iarv yffy^v t/$pv4f*fV0#. 

vinlxft l* thfaaat Ntffif&fc lxf/#*vrp| 
xxl vtxw «x7*/y 5%xav vxo cxt\&h % 

tfrjt 9fTiv xDyv* x*i w/f«, x«) ftcSov «IaA*;* % 

* 

jfcaffy» l3«xx r* ifypala A*fn*£f«. 
«A/3/rtf vi/fev Wvry Ioc, Mt xtxtuSt 
0*<i) Mtf#«ffv «rtff* **' Xfrf/rffv» 


.1 


AAKAIOT ME2XHNI0T- 3J9 


VIIL Tlp.4SS. 

S\ne&ptvof yovlpw tk awdsQAifia Mxrftff iytfmS 

iktiQ MivZfH Tf&vag ifinvofiartt. 
rf 3i Aiuv yyrxrf srfAwficc, Aq lx> £ofyxv 

%fan* Qifttv %atoTo\ TfivtfAltf $f?fvyofr 
jf/*** *' mnmim $xfo l c pJfov, «5; «vfcff, 

rt/fiTavov i£ hfat ivAalaynvt Wtaff. 
%«& pdv ivixAffff Qovia\\ yivw> ix £i rfvfvrar* 

e'v5v< {ofi0xri)v <rfo^Ai(f $o0xv' 

Xf7voc 32 xfoQvyav oAoov f<«foy, tUaro Ff/g 

3tff«, rov ofxtfip&v avTofiaBij Ki/0iAy?, 

1 

IX. 

V^/TtfV iffo, « f*^«; ro gaAxfOV flxovi AfTpdt 

KAfiroftigii, ro/xv EAA&c itffftf 0/*V 
«^ri y&f alftaroivra %tf&v hrjctkOtro wvyyutq 

i'vrta y xat yofyf \iaqvaro xayxfarUp * 
ro rf/rov & txovttttv Ixufrtoac, &AA& iraAafta? 

&t7»$, t£q TfttfuQ lcSpoStv aAf xovhc 
H&voq ? EAAojvmv t^* i;gf# yifac* fxrixvAoi tt 

Gfjpatj xai ytvirttf irtyf&* Efpoxfo;r«£« 

X. 

KJtxtr hva Qfvytifv Ttrvolfityov , «c «rorfj piA^fi^ 

xfvfi* h* tirfirm QStyyoptvqc Zov&xmv^ 
**' ivi o\*r$ gea/Jtpaie Tfsrttvfioc ifyov ASdvas/. 

&S *?*v, ixav&fff/, vt/p$fyfvfc Zarvft* 
i$ yty aAvKloritatc otfyyp gif*C, ivtxot *0/j8«, 

Svaroe kuvy $tUv fig ifiv x\r/*e;*c. 


. * 


24° AAKAIOT MEI2HN10T. 

T. I. p-4$9* A*to) t o/ xA££ovt*c iirov Qopiuyyt pfA/gfov 
£r*9av i| &#A*v, i i-tyoc, *aa' tffey» 

» XI. i 

fil< Bftrr» Mqiifro. 
1 /c rf TJv i% oVfot 4*ft$vpi¥4v iU nZjtote 

3h**1o; W« TAfyoV #*c M3i** z*?*c> 

uai *tva?av &|/jy Tff»7yvarff; t* &o^ rof*» 

vifVfff» 9r3 T#xfi} *v{<pi?$Q loloxx; 
J £* fLUtnfV bTOvyfff Ai^ffg/oc, ?c #ff, rcv fffrfp 

xt/fijfvojv7« $ff«f, rjt ' ipttwg Tofyy> 

XII. 
Blff itevfe fyoAjt* ! 

Hf/tTVf* Xlav A«f04<riV OgttfiOTU %%ikt9t pUfflVj 

i* /4xy</, *6tfitvi(4 TfffTffVffvec Jffvax/, 
tlxtX&l* tCftyyt %4mv filAoc, ix o« ffvvtfiS 
1 xA*£« -xaTf3tfv«y f4(iojof otfpoy/yv* 

ip$) H 90t } faSfJLOiO JUtTOt %fOTOV % ff V$ffOV ffcVfff ,' 

fMffio^» Nlp$««c rmsU /uf3v$f/£#/v. 

xiil 

lYLtf xt/vu TfftxVi Zffv . OA*//*T/ff , ji|ff */AiTTO| 

k\L$a,Tu'* %aXxtiac. xAfflff TtfAac fMexoVojv" ' 

xotl yu$ %Wv xai tovtoc t/To exaxlfotwt $/A/ttM 
ditpctvlobt) A0/T& d* a TfOc OAvj*tov W^C» ' 

XIV. 

1 I/ojlmu, « Ajfv«r*, TOAt) TAiffV) * T/ff Kl/xAffi^ 
v*Jdv avfyopftiv TA*ff*<5/xrvcc xfffo^oiv* 

TIOfC«l. 

XIII. 3. Scr, ez cod. Vat/ gttv fri» *i *** t. 
AAKAIOT MESXHNIOT. 2*T 


. § 


srhfixi. £f tyttov yt xotl iyxaftv ixfrfu &?4$aa T.Lp.490. 

Veirtg irxt^ttoto ncatfa xfyr£?< Qovoto 
ytttOTy iv kxpirm Q&tfJutKa %*v&fwot* 

XV. 

V-/7v*c x«* Khrxugovy Erlxfxlt;, i%l tt fivvov ' 

«Acfftv, «V ifetrnv KaAA/g j$A/x/mv. 
cvr*c olvo%Af*v b povotipotlot; y f. rd T4%r?« 

r>)v «£r>)v *tfA4***Q i$ A/£*m» TfOXOtlV. 

. 1 

XVI. 

x\yay< xa) X«f|»c Xliffav ??xtqv EAAa^c itf 7«V, 

xa) T/r«c tvfctetQ . afygy' *t* t t« A/«c» 
&AA* 5 piv £*£«*-« duAov ^wyoy m&%ivt ^hVmv 

ijA^lv* 6 $* kpxaAtmv EAA«}« aHfAttf/vac* 

XVIL 

/VffXf/^c Jy *if*« ffxttfm vimuv tittofoto 

Nlp$a< xfnvt&Xotv Ausav «sro rf$frif«v, 
xxi raQov vtyteffetyro • *yfaotx]t &i Trotptvtg- ttlyBv 

tffavavy |«*9« jcii(ifcfv«i piton. 
ro/xv y«? x«) yJfrw «Wirvffv, iwia ttu*«V 

4 wgfffivt xxSagOv ytv*6itlvot A//J4J»». 

- ■ xvm. 

£lf I«ir£v«xr«. 

V/£ft &zvo;y 6 xgitfiuQ if irtrfrfoQi rCrfm 
fiorgvv kiF* «JwSvSmc Vfitfov, *AA« /9«rov, 

Q 


242 AAXAIOT MEXSHNIOTv 

T. I. p.491. x«* rvtyoeceav u%tfiov^ ltxo*v$vcav btrr&v 
%iik*x xat Zfytt KxqfyuXiov Qdfvyx. ' 
&AA4 Tit, lnxtivaxloc i-riiv ttx{u ffifca VljTAf, 
tv%ic$ti KvdcC4tv tvfitviovra vixvv. 

XIX. 

n~' 

1 Laca 901 o\%oft.ivy } nt/AaoSf» xuk6itai EAA&c» 

WXXixlov %*iT*V s Iv %fo\ XttfXflivU * 

ttdroc o* ut^toio xifiac UTtt^ixalo $a$vac 
QotQoc, iov rtpBv y SifucvyLVOTrokov* 
' Mucat 0* ixXaCcxvro " foov &' iqxctv uxitr* 
Acorroc yotf&v x%ov utto ?Ofiarx>v % 

i\\M%t* it pilxSfx Atuvtcoio %ogthtc } 
tvrt ctivftinv otftov i'pw Aiifcw* 

XX. 

^SrTwyvic «V Afxrifta vavrxtc *Aeoc, {'« (f« Bofsixc 
AalAxxoc Accrxclip rttcfov trsv^t fiofov, 

w vtt%sit} wxfk rCftflWy b^ottrtft* tfw/x* tt srovrtfc 
fKfvvJ/' Afyafo fxtofitvov wiAayst. 

tl&iwv taxfVTOc uxac fiofoc* tv Si SxA&GfQ 
Trtetfx roXvKAatm xfotx vxvrtbi*c* 

XXI. 

Eif ywmttm llnt J**Ai?ro ♦t5/{ # 
£l/^if/z4f **top £t/jt*ov #r« JK*f<v 2 ItxfoUrxQ 
hccxxt *I /ubvpv yf&fifi* Kikoyxt irirgos, 

AxoTVxotc CfilAxtc KtxoAafifitvov. 4 ($« ywrautf 
rf #Sov) xf»BofJLivx XIAIAS »jv tfvof4«; 

XX. I. fc ft B. Cod. Vat. ^W>m". Cod. Vtt» 


AAKAIOT ME2IHNI0T. 24 J 

__ _ « _ . _ _ 

x_ro y£_? hyyiXXtt KOfv^HfLSvog tig tv itft$(i6Q* T. I.p. 492. 

y ro fiiv §U OfSav JtTgacTd* t/x i'ttoKtv y 
tx b* olxjfdv valttcx rbf jglov fahtro <*>IAI2J x 

« 

vvv c<ptyyd<; yg($*t Qlolxoc. i$fxcuptjv 9 
aherdsy bux hccoiio xapuv atvtypa rfaotO, , _ 

Qfyyoc /*** ^wrroifj u\vvtrotc $* fffj3fc. 

xm 

J\xKavfOt xal c&srxroi,^ 6&otw6'ft y rai* M rtpfltp 

tMccaXlat. rftccai xffpeSx puftu$?C f ' 
AlrmABv ZpnSivrtc vv Aftoc, nb* Aarlvuv, 

ig TfroQ tvftixc. W*y ** IraA/**, * 

HftaS/y ft#y« x$ft* m rb 11 3?xcd ktho <WA/jrjra 

jrtavpa, 5ocSv Ja<£4><wv *%fr* iA«4>?«r*_>ev. 


$iAinnor 

TOT MAKEAONAN B A 2 I A E XI 2. 


A 


AAx«/*# ffttffd^ iniyvvTMi iKlpUTOC. 


■ 


' \ 


Q *» 


«44 


T.I.p.«J- AIOSKOPIAOT. 


[ 


n 


I. 


vy$v Zct€*f%oto 3/fVAacf v A/*$iT0A/rf t* 
pi/fA/yyv t*/£ojv * /SforoAoiytfc Eftvf, 
Zffv* StfAwv iftSltai, 8$* ivtx* tGv Twvpfo* 
HW&v ol thtb flmAi> fUAixforffoi. v 

II. 

j^Y/xtty/Aoc TO/o7tfJf 4>iAuV«tr;y «i srfdc ift«r£c 

Xvlvtran kxpxfnt) K(/Tfi, k«5* ffA/x/ifV, 

«*t ipi yyy i^/A)ffffv 6 vtjtioc, «Wri vtfx7«f 

s 
%€v%» tJ xf/yg pyrf) ftfvrf *f ftvf** 

III. 

JJAi^v lc Eeiioyivqv xAifffi %t(i , x«i t4#* xf ^«c 

*w3i*6fa£ V rt #01 £vpdf •vf/fOToAfi', 
%di ivyvH* otpffav Afrfit; rirjy' *y «V tYAiftfrg^ 

of$*vdv tfyx/fftf *6pori Xhq xoAtvpov, 
» «Aje/c ix Aipfyoc «r«AA$v tgUov, uto yo? «tcWf 

«<V «Afo« tar.By.ji xiAAttri <r i/vrfffcrai* 

IV, 

tLl^vyov, AiJfoff, rd «tfv /3*f«* i.AA* Jtov «<*«; 
vx «<J>vyov riv i>3v Mpovm Tixfo'r«7fV 

1. |. Scr. if«»/#f«r # 

III. J. Fort. I* aj>v.k *«AA)v xv/tv. 

IV. I. Cod. <7*« itj/^ycv. Fori. 4AA\ frov #**•&, tyQvyn 


f 


4 1 OXKOPIAOT, 245 

*tKf6rtf6c fit xortygfy. Afiroxf&rtt tt haxftim* T.I. 

. jti/ffrr, ttfxofvvov xm) rf/rav Mf%opai. 

v. p.494. 

rf&vmJi) x«) *<|3«v«r), xa) «f xfirrtfri fuyfvrtt 

J 

tfWpfvfc, oj $*A/.jc riffiar ipfc t%trt y 
vpi*e> m ripyoi, lutfTtfopju, «c * ntXl%t»s 
xwffC A^yvffifc srivrac irmfi6gmro. 

VL 
JL «v saAiv, 4c &«0«f , nouitmit wmkt *fl% fu i$mfh 

*tf$f*yif*v, \mvifimv «*f*vr*7« ZiQvgt, 
*U oA/ymr Ti/vac f**viJv ftfrfcv, *c x*i i fUKfdc 
fwfilrirc xfxfrraj rm $iA#>vri gf Jvtc* 

vn. 

Vyfxtfv xfivdv Ef*rr* «vf5ifx«ft«y, 2£xav $ x**T»)v 

Aftfxvtfxc «$«*« Z*9i**Tfm ^iAfxv. 
«AA* 4 friv iJ*yJi>C, ««V* d* if*/« k rf i* tyvAft*}» 

iptfQq. 1} 3* 5«Av u {tftvffft iev«fwc« 
9f*vMC, * Tplvaiff) «rafa xA*fcv &xtffte«€ 

AftWyc» **** ptf#i/*phut TffJoVjj. 

VIII. 

Jtl ffj£*W /*' trf*ffv AfirW*, $J*A* ,A*W, 

'xoftymphm rjf cj r*£<* «r*f xmkOfa. 
«1 }«#«< rfttfrxv ' xa) Ifia) g«f <v> V v mxorittfam, 

fj *fi$m€ie 9 mtuTrtotv rfmu A*/3iJv mwmyu ' 


Q3 


246 'AIO2&0PIAOT* 

T. I. IX. 

Fl .rgvQteil ti Ziyftvct KA<» rk y*h&*liv\ Aipvt, 
fti) t$Q<P*€iq, ctpxAvv €</v fit Aa/3*v *r*ye, 

*• 

Jbrsrov AStfviov ytffy ipo) k«k«v. «y sri/f) noica 

IA/oc *v/ *mV* x«//p 074' £$A«yOft2y } 
tt Ztltci$ bavawv d«xirif tcvov» iv d* <v) ^iyycc 

Tf TPr«, x«} Tftf«c Kayu ««-«Aopclta. 

CX$fttV fiatVOfJthifV &HQ kvffZOlCt xifJLtJV 

myvbQ Art/c , - KvptXq; ^aKa^rixoQ * «yf <« i* «6r3 

*cxt4c$ii %«A«9r<fc srv«vft' J?r$ $«v$«f/yc, 
' \Cictqtov stlxovloi *v« xvi$«c. tU Ji x«r«yr«C % 

«vrfov ?$t/, v«(/*«c £a/dv iwuStv ttS. 
r« di Ai*v wfurc x«r« W/3oy, Uvi»&€t faipa 

3'*{€K*.£otc y r«AA« ** wJ* oyoft«riy «%oc, 
$C toV «v«vdoc ipttvt }i*c vVo, k«/ tivoc «vfy 

}«/ftovoc i^rd tbv rtfiravov *x« %«*f«C° *0 

2,0«ft> ftvxijV«vroc > $ $«f*«A««£r«fOC «AA«v 

nltaxiduVy Ia*$«v «}f«/uv o'£vTCfoy, 
rfo £«fvy « fu/v«c «x«fo +o'$©v. ix 8i fionca? 

Mtfr«V«, £«yy«f/tc %«/A«ffi «-««> sroTOftv, 

XI. 4« . Ced. - Wx»* 10. Cod. r«# Ifr . 


dlOSK.OPlAOT. 247 

*5 'W v fot SaAlpyv, £aayfiXj na) ^AaA&ywx T.J. 

TbTfl, to &ffl tyryfc otTtQV) • avriSipxt, 


XII. 

riafpcv)? »5^T5» 3*?*« 5r«f' OiJf*vfy, 
i{ ivvifc $i*zT€9tix m rd q yeA/u £«fi> 5«Ato? P'49°* 

4 Va/f* \l%KxyjTi$ l%Tqi7FSTaji Ze$6$oi;, 


XIIL 

X fc T* ViOfltfatUTX *0T\ JfW Tf$« • luSfityw 

£vTf«; tw z-IAt* Awflg avayg&$ €T "li 
*Xa$f* yag QvpeuTi; v$* aifiarog uot Ao%rr*v, 

%aft*g &** Afye/«v t«) ^^fc A«/9rof«e5*. 
fflvr* v^kvv p a ** ve Msworky W rtQ, i'r spxwq 

Awrfl/zfvp;, S?r^er« wfioq thxpb* voOov* 
**%t $&€tv. ^txx yif i* ccezidog Z$s Axiuivm 

Qmvsitvj SgoitfiotQ x*\axtos Ofyv&txy 
. %$> rolt \Loy$i*x% ttaipt *ikxs. £ x$ot&Tug Ztv, 

?6%ov xvtH&Tv cvpfroXx qvhixttioq. 


»' 


XIV. 

J2*xp& rot vx 1 P*r*M i*' acitiit xx7g h TloXvyvv } 

Tofyovx t$v A*3e«fy$v 6jtt5 **) Tf/arA«* 7*** 
7f*4/^ftm«' ^«/«. tbto $* i'oty.t Myw 

XI. 16. Cod. t> »*fo$vyfr. , 

OCIII, 2. Fort. tS — liriyf . 
XIV. I. Cod. natfrra. 3. Cod. '** . yffv*. 4. Scr. Stfw tSt#. 

Q 4 


»• 


' ^48 ' A I O 2 K q P I A O T, 

T.I. Act/Joc « k«t* l/trifc *-o>Atfv 9ofU t p») Kecrtiys /x#, 
* $evy< Tfi99o7t rbv r«%^y *vifa *o*f. _• 

■ X 

' \ 

XV. 

tfAo) th fyvybs ifyov Tayvftof, fvixa MijVijf. 

fff* t&v Kv/SfAoic *§6r kviht^t 3cdy, 
Kft) *fo>c ipdy Quvnfia xaAqy &vcArf#«TO g*/r«y 

ixQfctv ifc/iK kp<p(vo*os SmA&imt\ 
«1 M Ktfatvtrxc *0fp£y *-*foc h xafatfoaQ 
- Jyvojrf*, *>oI$h r»ray &f/{iv cf<c. 

p.497. XVI. 

V?fV*7« *V«, rfftvntfv «* kviwXac* srftfroc «ofdfy 

XUpifT2ie Vf«f*C KOUVOTOfJl&V 'fcOJflTOJC, 

Bix^oc or# rf*r7dv xarayot %°S^i « rf*>oc *$AW, 

X«&t7/xoc j]v #tfx«y cltftZ°9 &AW sti. 
c/ M \krrzich&99%vro vioi r&Zt. pvf/oc almv 

flvAAfc frgo*tv?>jctt garcf** r«AA* $' ip«V 

1 

XVII. 

KJiwrtio; ci/fcfi* tSto. r* *' kyfoiSrtv kv ?A«y 

xatyvia^ xal x*pt*c thc kriXttorifHQ 
' AifglAoc I{o\|/c»tcv, 6 pi) rprAcvr* g«f*g«c 

yf*pp«7«, zttitfftf f ola xaT*f&lptv* t 
x*1 ra xark rxi/vi)y pcffK«JWov. « ?o'p« srtfvrojv 

•f£*o\ «f%«i«y, iJrS* r/£ ipAiw. 

' 

XV. |. Cod. ivrfvVm. 5. Cod. «*>«* *** «f/r«c /ywC^J 
$cr. *• oIh «o»$«7< iyttot, — 


A I O Z'K O P I A O T. 249 

xvni. T.L 

± <zv?t, parvy It) *oqrtv iw*ly9*t\ i?t yaf Stvuq. 
AAA* 9 b /3v;rAir«c l%**aTvi9* Mffuv., 


/ 


XIX. 

^LttOy Mlffu/, fculAfj **t*xM*vt fL09%QQ *Aa3fic, 
%xl y&h* xt*t6mv £«Axcv e9*$tv i%ttv. 

XX. 

1 aAAov Afiiayo&e cJfgiyVaro' riq li $/Ac'tA«c 
Tjpfvffec I x«p«y iroAAa hifXSov lyot. 

I » 

* 

g£ f*iv rijt*if5f)c «rf wf>rf7o ' r$v £i r&Xatvetv 

9 

Tf >i»5«r xqor&Xmv tlq tyoQoq IjfipaAfV. 
f *C 9-t/f »Jf»«v 6 sroAdc To'yoc. f"v y&£ «pufofc 
, x«) xcf vdoc xtfxv* ^^^yfrr' ito&ortfov* 

* 

XXI. 

Hi^yfflvC Aifftfvr* $jAoxf<rov, *grt f «forf* 
ytvofitvov, %th* MffiQiQ txfvtyt ro4*> 

e*v5a }f «P** Nf fA» f «roAdc f &C • «Jowi Ac£f oi • 
rkvigdc. t$v otiyyv £AA*v amipQiattv. 

xai £**c f*** i'<ptvyc vrtxtfv Sa** vvv ?i X*Av$5c)c 
%v°p*9t{ vavnyov f/gfrAioc &X* r&Qoy. 

XXIt 

AvAiv Kewyift* x*> xrtiutr* joutf/*c *f$f)c, 
' NrfAf, fifr' tUaittg $$t$ign€*Q toS. 
at/rdc d* «Ixf/ifC * yigttv iwtv^tero /ScjAb 
yaiflryic, «riffifC iAsrtfoc «AAyf*fV*c> 

Q.5 


P- 49«- 


/ 


3fc'50 AIOXKOPIAOT. 


\ 
T, L tyttrovoQ tjptSgxvTOv *V avAtov, Jl sroAvc» «'/*£ 
/uo;g£«C S/aoc^ roA/J?c ** ei?y* vtgtrtx fcffec, 
»^«f sr^vr' lyivttSt* ro $i ykvxto thto ytttgyotQ 
xv (i «V Agtrxyogtjv jfdfa/tf mxgOTarov. 

XXHI. 

v/v p& roh^ (p^ifiimv fif&ac Vgxtov y ufte Avx&p$to9 y 

otk A&x*\**v *vy*§ty xAyZovety Svyarigte, - 
Srt n vagStvlnv ipo%Cvafitv } *rt T0x%a$j 

nrt X\&gov y vijffwv x\xvtxtxv hg&y. 
&AA& xaS' jfitrignt ytvtijQ ftyxAbv Vvttdos 

$W*fjv rt tvytfviv i'$*.v€tv Agxtto%o$* 
P« 499« Ag%i\o%ov , p& 5ey{ *a) fafpovac, ht iv &yw*<; 

fftopfv, 5^ HgnQ iv jttymAp rtpivti. 
tl Z* mitv p6%Mt xa\ aratSctAQty ix *v ixuvoz 

ty$fAfv If jjplttv yvijcia rixvos rtxttv* 

XXIV. 

^tfUfiitif 1*1 G&xl r«xf)c x«) «** *<r%«;7ev «ffw. 

x«pv *** «-i#M« nptgavt ffttwt/xttoc, 
rtgxvirart Mtjrpffiv Awfcffov, * V) BaStfAA* 

gAtffov J*if xvktxtiv xoXA&xt l&xgv xia^ 
mprQftxrat rot xgffvat kvapACtyttv axgxrov y 

xijx fiaxafmv wgo%oa1 vixlagof mfifigociv 
udrofiarot tt Qigottv lov, rb QtMtTtgov Sv$oc, 

xfaoty xal uMmnf pCgrm rgityotvlo df '?» 
H$gx xxl iv Ayuc olvfg/xfyoc */3f* %*g*6*VS 7 


AlOSKOPIAOl. 251 

s XXV. " - T.I. 

Lxhrov QtXiw viotq xgovavaxAip *>«t«v, 

XxtQw, Cuv uic*ic y \& ct ITifffftvv 
$ BAiWuv tv*icco<; , 7c« xvf tacav , lxthm& 

«orpsh r$v Efica M«f**v |y A?oA/lr 
V *«> Tp$v Tfiivatoc i'%*v tvfyyyix fttC^v 

Cvv coi vvnQtltmv t?xy i/V*f $**6(x*v m 
n K/vlfea viov gfvo^ ctvfopivifl A$f0$frp 

cCvSpivoc, ituxafttv hgiv ixcoc ifjfe. 
x&rrny %-irvt*) %*?{? Stotc *c*c y&g aoil*c } 

k$*v&r*c i%0(itv c*c irt $vy*rif*c. 


XXVI» 

J. JfC £***/** tJ /iVffa* $lK*t*ttoc. &M* *g09tt7F$& 

ta$5/ f*f } x*l toAik *M*tov £ *v«f "5/. 
w tip' $ r* yvvaiglv hvaygatyac* 9foc&vrn 

tfy* 7 *** Alc%vvw i vo\dc*c* fyov* 
&AA& tyt**t%miMv 7 v*\ ttt&v t&$qv. fi $i rtc ^fiiac 

*tc%6v*v> Aapt/f&v «tA«c«v hoftttv f 
t3 f*iv kvxKTtfyi %fovoc Svop*' roifA* di Ivytftv 

i?i* rff$£«Af xAjjJoV &*w*pfVq{, 

xxvn. 

1 llvrf xof «g x*> gr/vrf B/« AtM(t*vt rtnSca 

*£CtV*C y tfii fC/*£ 8$* ffVff C UV&CXTO. 

4 (LCfv xftfttvc* n*} tvTOtioc, &% i*o **1$mv } 
oSvetxtc 3* ir*$jf %ffff) ^$«v5*« B/«t. 

XXV. x. Cod, *<** ivta* if. 


p.Soo. 


352 AIOXKOPIAOT. 

ti- xxvm. 

JL t/>^«c ft fr, * v5f»*#, £0$o«A*0{, 4V *0f& Mtfftfy 

/fi}v sraf^fff/ifv, /f£0£ «v, ^Atf^ov' 
tf$ pf tov ix *A*5vr0C, £ri rfifioAov vxriovrm, 

xf /wv0v , 1 1; xgvetov 9%%y>* /kf^yfpoVftTO, 
xal AfTT))v Iv&vftv oAtffy/fa* r» tt $xv6vtqq 

evStrov ogxnrt* **£?' Mv*v9a ttila. 
filtAptoQ, &q kyafyv i'**z*e t«jW ij $* evi g#fri 

xttfjftot, Ik flro/xc %£f WaffxflA/if c ; 
«fJrf #0< Avr*y6vwv fixfiV $#Aov, t*x «v «pofrofc, 

ttrt xoci HAixrgav' kfi^6r$f*4 yaf ixfov. 

i 

/ 

f- Sot. XXIX. 

I\*V« Xx9iSf* xopfa vtttvv, cVw «v «V« 

i 

«AAfc ««** aCSatpmv iyurifw £0$0*Affv t 
ZxtftoQ 6 rvpfayivttoQ.' ixi99t^6ftf9t yaf «5 *v$f 

«£i«, 4>Ata9lmv vm) (ik Z°?*i £«ri7f«v, 
xVft*) rdv Jv xa<y0<4 r&faftfUvov fotttv ijJx, 

yymytv $U p»trWy **rftV kv*f%mi9aQ* 
xal sraAiv fl9*fp*9X rov *g9tv* Aeftfj Mtftfy 

fvBftdVy wfiQ r «£)j)v §Ax6fitvoQ fuy&Amv. 
tvaitv tjfvmv rvx-OQ w fcffi xarwrffJM^ric, 

rjf ^jAixjvitfvy q*fovrlh XnmAi*. 

XXX. 

xi99tv vwtf rtftpH Zfivr* W*%#vt (pifOtQ' 
* t*f 1'%*** **lM y * waMftwkvrovy «AA« n rivynQ 
«{fov «fg«/xc tetyxvov JnqAt9oc;. 


AIOSKOPIAOT. 


SS3 


THTO II VfStfcve Iffif KixfOTtC W$Al* Ko) 7fff& NffAtf T.I. 

XXXI. 

X ijv yo«^t4$ ' xnitMCa* h ttttytrci Acpfanp 

usara, N<K«ffriff itafta %a\ EfolAiifff, 
avv PfiQtctv hMpoic, ZaiUnv yivo^ ai xx$x NfXty 

xfdmsctv Atfitw $ivt$ tlxocirtv. 
&AA&, x6gat, tJ mift Kt%/ila l&fx <pi?ucxt } 

Stfpk xara $vx?v t&Kfva xtlrt t£$u. 


XXXII. 

l\o%i*t» fit MjiBfTM noAcrgtfyyv, tjfottxr» 

%-aila xal alvoxxSxt ivvtxo AJfftafinfs, 
Vecov i* aisftv xoil furrjf** rcuht tt ^xi^tMv 

* 

e$$x99v> i? aMv ttxoctv tttxivv. 
OKluxatttxiTii $* a&r% S&vov, agrt rtxvcOj 
afTi 3f xdi vtinQn , rovroAjyfgf 6wf{* 
xxxm. 

1 xv lUrkvav Of *rf£tfA*c «V htxttos «AvSf v afrvvf, 
twla *fdc Afytfov rfatftala h(a^tvoe } 

iiixvvs kvrla wavra. rov altiaritvra f 6 cficpvg 
5fi« Ivt TFVPxxHfg T&vvixoe f Sw ratt ' 

AfiAo) xKaticSacav* iyei ii #f, rixvov, aiaxfv^ 
SxJ/* , rdv xoA ifi}v xa) Aaxtiaiiitvtov. 

xxxiv. . 

li*iC &n*a* nipbxcx Alguc AHuasvfm oxlti 
vx7$xe y vxd jv.jr *dvrac f$*+f f*. 


p. yo«, 


*54 


A r. O £ K O P I A O T. 


T. L taj „« . *- b ', Jjftf ijrt Wv $ f „ y . &AA x, rW > ^ 

tfvo* • A E;r«f r*, #& t*kv* rtfUT Y«f «#* 

r \ • 

XXXV. 

Avftc ,i r «J, y fl i Ai/^c, itevSefl* ** #>3 r^jj», 
tetKo}*, Ttnfa$*i t*v rfy &f»y TfoQi*, 
. f£«/«v itf/vtf rf/ytfic 0/ Oy# ifV ** J T a r „' f#c 
»f*C p f i^c, #ic ly«\ ^cjt^*, Kifv A%. 

Pv$oj. ' xxxvi. 

rj&Qt&Tiv ftj) HM f *iXmvvpe> pyft it/^nff 

XV f fV f> /* IlffCJfC iijtd ?*? ix Sr«Tf>«y, 

nifCifC *tety*v$Q } v«* hwirola. *uf » ^vat 

tiptv r3 %«A#tw nntfirtfOv £«v«>jj. 
*AA* *ifivtl** 9 pt «M* tfovt ' &? i*r) vcKf £ 

*»*¥* *% # rfjSfi**/, H**oT* y xzl wolxn*;. 


CcJu^fi^-t^* 


T 


XXXVII. 

flv t/tSkv lifm SiAyyf3«, tj)v, 2Tr* */,*,' 
€«fdv, wV xSeptiJQ 5Aij3o/*ivifV ufatxoe, 
*yf8v feric J^jfKty, *V $ 4/A*Kf jfroc iKf/vtf, 
K«i 4>5/ftivv, Ajfvuf y*/rcv« r«//*/ffy ^y, 

XXXVIII. 

.DlAArt' i*tf Tvpp* woXt* Kf/v«, k«1 T* €VV0i 

r£p**v ixl wty tittof AAfg^lvuc, 
f ■» 

K«) xsfthvneacSi p«xf*?c kvt^lyfiaT,* #«/rjfc 

STfi/jwv/jfv «$fro< Svt&hq AftQliroAtv, 


XXJCVIII. 2. cod, reg. Plan. AJUfip/wc. 


S fi I i n A T P o t 255 . 

r 
/ _ 

ij yxvxtfk xvefactvlos i<p* vfurigotstv kMirfai^ T. 7« 


wm 


SilSiriATPOY. P-J°4« 


MM 


M. 


t 


1 

iratioyivt* jcA/vgc Ktofih Ttf7r6pfvc$. 
iu€*6$i ykf i/fy* xvp* y xa) «tx o\lyo$ wivot #V**j 

&AA& t^A/v ^fij"*^ ' }o3otiiit rifzto irvyp, 

«i j 

tjjv «Acgfv voptsxc kfttvoiratl* YJhcqiH* 

n. 

Id«;(S« rijy jfojjgrvyav JirJf Afjgfov S«rr«<v«S 

* 

iv$t*tv Iv %A0ff0i£ hbkvarot yiyova* 
ij 'ykf vntftpvescst pitov h*$*€& p* iro€rt¥ 9 ^ 

Svvtv axktviax; rbv Ktfrf/JtfS titoxov, 
Vpiutvt vuSfcc ^AiTUCa* r& **, i#ti *rW/**7? $iyAA*J 

kpQi€ctiLtvoiLiviK 7 irftfit trogtytftx, 
piX&iS anteirtfoBii Mvkov pivoq uptyoriqotet) 

jca£ A<wf)$ TrsigdToii l%*x6$*1 pihtei. 

HL . 

t-jKftahes gf/Ax ix« $o2oxt oa ) «wix/A«/*V^#j 

tyvxoretHtij sifc*lo$ vtklufin wfoBvgXy 

- 

XXXVIII. 5. Codd. *vrir«VTff ty' ^tr^mtv «S5*Vt«k. cor- 
reftujti «S«Vr«i$\ et in mtrg. ««rr«*f. 


I 

\ 


< 


255 T T M N E a. 

T. I. hhI yMfvat Aar/ytffv ix oQfvwiv &ff 4*7»*«', 

frAftygvtfv tf4tTi$*v Uk)vx xal x*yttig f 
*A\ fia^o) ykayotvlt^ ki^vyt^ Ifctfotvrt^, 

tu$vit$> ir&etft rt^vorifo* x&Auxojq. 
«AA« r/ - f«fv<?« xvttv o\i* ; pofrt/f if tUt 
r%g kSvgotoptm oi Mfcem x&Axftot. 


p-sof. t r m n e n. 

1 ' — — 


M. 


I. 


Jkko; h Tlt\A*v*7oe EvvuAin ffefdv «i/Adv 
r«vJ* Jc A$*y*/«; ixfifi**' lMuoo; t 
T*f#*vdv HfMrxfi* , #V £ «v'x* aroAA' i/3o'*ff«v 
* *V^f f?£av«£ lCpfioh* xod ffOAi/zw. 

II. 

fVC0V « XctfltlV fASfJttAif^ivOV, m TXftpotav 

aAxvociv rov 601 <p$o'yyov Um€*fitvov y 
jffr*V$*$ $/a« A4fi t ra a* *$ta, x«> to rov j}id 
ar*tvp« €tmzjig*i vvxroq ixvctv tfo/. 

ra. 

__ Elt UyttAp* nf»«rtf« 

lllvr« *?tnxl%» } k$v £ Kt>ovog' «' iiaxqlvm 

vtives <pfy* irm ratsit *•«{« *g*€lou& 
exftwt p) A*x&»mv ivtxtv raU x*l xoAoxvvr£v t 

4*€ti nc, (u Aiyttv. i'xf**tv* «AA« Aiym. 


I. J. Cod. utKO*§m» 

II. j. Cod. $/a« A*r«. Sed corrc$uai **£§• 


IV. 


T T M N E a 

• / IV. 


»57 


_ r v AJKfiaqtovtf* " t ■*«* 

^ifKTey. ^ iv *f*Pl*f Sfttm £<*>•«, «JSmv, iUvtm 

i%vv itr/jBf ^mf', cl* ,A&%stn* y«v*# • 
E## «tfxcv QlrvfA* h* cx*rce, 2 hh iucoi T 

Jpfc' T *v » Zw*gr*Q «l'0i/, - # iTfXOV. 

■ - . 

v. * 

IM)? *0< TbTO, $*A_IV}, A/*V ixtKffglOV C*tf, 

<} fitf wfcc Nf/A* yjc pafftrc irvxt^" 
Jtout # EAci/$f>v*e & i&t *J*<PoC f** y*i W 
wivroStv %U Aftnv ifgafufvtfiew ****• 

VL 

E$#i. rfvrmcc tV v* ky*9mq *A**ftf5* 

xAyftfiv* £ <y*t *v i? vtoro huiuvt^ 
kfrerbMt. vk H ****** %*r*y*y«v cv faiQos AiJ> 

#$y xcfv«* icxffrxv ** «x vin?$e*v «*. 


T.t 


p. 50*. 


IV. f • *• Reflimri tx Plutarcho, unde etlam Verf. 7» Jxftff» ' 

«lefumtom. bi V, f. codd. tffifv •>' trmv. 
V* I. Godd. lir#iM/fM». ' 

VII3. Cod. «#T*rv lv ^e* «*«*. Sed videtur priu* tuiffe 

mil4v f 4. Cod. riv «AfivJJ . 


R 


* * 


258 


•f-O* 


1 


T.n. p.s«r- 

■ 


SEAETKOT. 


K 


XKOAION. 


h fy«5 #**$o$«Aifc«. 
woAtf pii **Mio¥ if yccpiTv* 


FINIS TOMI PRIMI. 


ANTHOLOGIA GRAECA 


SIVB 


POETARVM GRAECGRVM 


L V S V S. 


EX RECENS.IONE BRVNCKIL 


■W» 


tom. n. 


INDXCES ET COMMENTARIVM 


ADIICIT 


FRIEDERICVS IACOBS. 


-ooo 


+mm*m 


L I P S I A,E 
IN BIBLIOPOLIO DYCKIO 

MpCCXCJV.' 


-ooo- 


ITOArSTPAtOr. T.npi. 


'I 

A- : ■ 
KT9QC E*«$ *&u +vxfr pt**, & rh wtf4€f* 

0^*Afl0l *&vm Tf&VT* XaJo990/XtV04 x 

tfom tJv xpjGiavti xtfittticlov zfiifr***** , 

Arrioxov, Ktw*f&v ZvStfMv ii&tav. 
ItfKtirm., ri fov t*vv l*nvy&tai5t **\ ifyi*. 

Srarocf 4rjf , UoMpifig ifvo* lortQ&v*. 

I 

xait9$t y rftf%#«3«, %ul*$Mifitir* tot jfa • 
d ifo y*f tyn$P «* *» thotvro pimv. 

J. ev fiiyav AngtKtgniev A%au~K<v , Eaa4J«{ «j? ov, 

x*\ ZtvMjv Iff£pS sMfoftov ilivot 
Attxtos i**p4Ju$t. tofmlohrrm U *Nf£v • 

•Vf* tmftvSto tte ixix/it 9xi*t\o$. 
tw; M J^mv Tlp&iioto mtf\ *f$9*vT** A%xt£f 
. AxAatf-w* nlttfmv vicQtcJk AhM*u 

J. 5» Scr. irwylr rcrS*. 


*■ !■ 


Tofai. II. 


»o< 
K A N A P O T 

KOAO*nNIOt. 


V>r</Jf)c r$.v IJfyv rwfgjfc, X*(fttjfit } yvttuxM 

xtvttv ix tfwxfc rtfro(UvoQ $6var*4» 
jfr«c if ^vr/c lr) QtAoKvtsoe, k\korftixt*h 

**) ZflTti itix* r$» ffvoicvrmr^nry* 

n. 

^iffv Tarif , O^fvlte rfyfj Qijfltfov e$f*KffC fKAAfy, 

9« ftovoc^l* Bvfime vx i&fAifrf p#Af#V 
9T«rf^ v lir) SirifTav, d<* tt (tyff *A**f TAfVf«y } 

jtfAa KXT*yz&ty*t ***** k*t Ivax/iav; 

rf 

l*c t*c I$««cwr0f #«&«* 1f wfffVr«f ### r# r«fe#c M<ff tof. 

liu/irvAftac» Efarfiv, Xfuf ic, Avxoc, Ayif, AAiJtf*, 

J$ ty/xfffrfta srftt3«c, **u*il*t$* 
Mfrrivac vjrf 1 *•<£•£* * J* if&Qfioe iftfu TtAtmtOf 

iv *vf) 5f)c> pry***v tf A$f $ff «v €roit*v f 
Xv&fr* piv r**V* «»•**«» AAfff/<rr« £1 pty «£$•£ 

furrft" Tf N I* tv *k*\m x*) xfjAvV Ivr&Qtov. 


X 


K $ A T H T O S T-tt** 

rPAMMATIKOT. f y 


fi/f'AtfC AvTife^ trMd Aifjri7*r *AA* fc) «£* 
XolfiAov Etycffay t?x* *'* dparocy 
xal K*r6y**rf iW f i r* *Wp*7«, **> r* $iA*7f« 


_ K A A A I OT 

APniOT, 


A«> 


gfctfov 5<r£«, IlflAtfjcffr** vvv ft xcftWKaV, 
i$**inig lytvn At/jwpavif n xaxiv. 
«ifff f«0i toxitte xaxi$ Ipfuvai, c?vo( hMy%u 
riv rfimw ix lyh* vvv xaxog } *aa* i$awff # 


i 
•♦♦♦■ 


i 


nEPSom eHBAiot. **■ 


\ 


t 

tut &Qar»i xft&itm v* «15bV*/c «*, A*»AA«v. 
iyxttvrai xtfaXa) HutvaMm iAjtyav, 
i( Jaov i{ t*wuv |3f/«f*) fcifff tkaitoxfc rt 
xxt Hfopiviiq, icyaSZ rixva Atovri&i*. 

!• J. Cod. l( 5*»«v rcyif a jj/j», - 

A 3 


V 


/ 


I 


4 nEPSOT,, 

t 

T.II. IL 

i Yirjuc umfoffoa rmGrm* ixixorrtim *Cu$my 9 

%*i twfmvmt toxafSv i% Kf$aA*f wKmmumtg 
#A/3/« E?Aif£vja, 5rcA«f*v«V/ff $*Aa#rf 
. TjWo? m&hw ftwsm h£muivm* < 

m. 

jVfV* T *V «* €fumfo7i , oAfyov Swv jJv vrifhtmye 
rtxmifmt) Ti6%$ m u$ uoymAmv ii rAfgij. 

f#C * 7« inuoyifm* %<nxrai 3ff c ffltfj) 'fyfTfi 
tmftteSeuy rwrmm xvfift fip) Tvgny» 

1 IV. 

4ifiW« MvarvAAfE, rl roi x«) fV ¥f/* Srtf 
uvfouivas x*f«c yfmrroQ i'wt?i rvrfg, 

Ifrvrfpat, «« *¥ «vx' ««v ^vx^v ifvmmrro 
motv$Cy xi<r«f ¥ ola xxr* f}At<pufm* 

kxtf* *X*iuu6f*ma QlAmQ imi umrfo\ kyo*»i 
«< «*, Afiforitou; J* i% i&dvtvSt wartjf 
p. 5« i*X**Hf xf$«Aiv i**um%*T* n y £ uiya tfjAo), 

'- Af Wyr*# Ui f^<4#<**' «#«*. 

n ' v ' 

Uv" jrfcffajy, BtoTsus, x«xi)y JVciy irtlotm 

Afxruftf, xfvttfe irbao y*tmA/j#, 
$ «f, $t Alyaioto * «1 AvxAyi?* Siorra f 

yx), Cvy olg irafotc vyff^fv flfc Afttyy* 
«j «i, AfifUxn Zl %at zlxotoQ, ol frfrttyrf, 

ftvfoyr«f, xfvfvv #0/4« jrtfffgtjifyoj* 


\ 

I 


n!?iot. 5 

mmtoO i% *fd yipnt» y Qtkxhm , iii #f Jlftryf 

YlvStas ttgafvt iyaytv ff1« SaAapus 
vvp^fe* *AA* lA$tt>k xarslfifysex roffi&c, 

vn. . . 

AvfMMff, Kf*v*jf xilfAtS' lv\ \ vAe%p, 
SygavXoty. ytvtfttv Qfttrvrot. ol } 9 r» Ttuftf, 
liawrotl rixvagfy hgorifiot rtAixttg. 

vm. 

SltSfH X'*! 1 *?*** ** xxratytitc igfictfA/ray, , 

4>iAA), ToAi/xAdrfrf yvpvbv ir ni6vt $ 
•friff>ic Atoptuo rxga *$vf*V *2y/Aijrrc Ir 

s-rrftf dAtfoixTf nutxt vri) *g6mh 9 . 


^^fp^ 1 1 ii 


'ANTIIIATPOr *6 


SUANIOf. 


*L 

WwcvTcffeV ftr Afynrt Wpfvfe ivfffc «Tf*v* 

f2p) fiffV, AAA* 3 flOt TMTOj £f*Af,VKff, filAf/. 

«Ic Afttfv p/« jr£ri xar«/j3#r/c° *1 $i ri%iov 
$Htripi> Mfrff $*ewv lro$6iit$a. 

■ 

I. Qnao afterifco notata funt» ca in codice appofttom non 
habent featiic , ct fic utcertom eft •ttioi (tnt Aatipacri. 
Pionoae ttmc» Theffaionicenfi triamondt vidoatar. 

A 3 


4 ANTinATPOT 2 I A H N I O T. 

T* II** xSvufW ' xo) yof })) injrvfxcv ilc WoV Twwoc, '■ 
olvoty ijrri wtQois «rfojroc fJc A/Suv» 

* II. 
Jtftfxtooc iirAfo, toipf, nofffioaav M" Jta/frCAAvc, 

xfcyoc Zfdc, Kfiftuv f ap^ipiyroc, Ity/c* ' 
#0/ piy lx' tfftiaf, *» tt **<J/x&, tf$fa AoSoito * 

ir^.y&f « irftStfc fiJvrra/, aAAa fitw. 
Edayffac }' «y gaAxdc «Vff ftAtf «6ric «Aif xft 

iraVrac x^a) iraVac, « f<fra0aAA6ftfvo0» 

*m. 

£rfx«Aaf<oc (ay£iv ftiv iffdfrrrai, Srov £f«r*| 
fuV$' to) Toy Xfx7*V wotfUva Mtjf /Ivxv ° 

ix tt w Mxf/oVfoj ITofcAfff/oy, wtfr' ic Ho) 

purau* IV ^c 4>5cvff« wayytvirtifa Qtoe. ' 

fl yif rf r«" r* ivffSf , r* 5* tyiSiv *V« *#Ao*r» 9 
jjv «V AgiAAtTcY 4>f*fTff oc A/ax/oa* 

« 

p. tf * IV. 

Jtiis-tfVic ri K/f*«voc JJ«v t/oc, fJif/ * rXf/xTOC* 
0//xc/, vsri £y*rS Mtwofimi a$£yaroc, 

4,1 V. "i 

IVlft xAalav riv Bfara Jixoi, TxAjpPforf , wtiftrt % 

fix)' oA/y« sralffiv voari irSf kwvtfo 
%fv€$t Efojroc ao) sraio/v/oc* fapiefy H 

uli r6r* iv «-oAAi/i r/x7if(fyoc wtfJtytu 

s 

* II. f, . Cod. V»t. elegtnttr t atrtf iWfrfc ««*•* • 
• HLf. Cod. «Jffjtfoaf* 


ANTinATPOT XlAHNIOT. 7 

* VI. T-Ift 

hm^ft*%iiVli luqivw ,r$v ArSft*, (nfrg QofaSfie 

ptfMvor, pir #AA*$ «vnAf>Hff«y, ifcf, 
**> «?*/*vi)v w*fi%Hff*v kptpQta, %n*6rt gfipdv} 

avSfxxas. H l* iMtwv,, Zev $(**, jSSff fyfvtfi 

*VII. 

I ZtrroQ k*tnr* xfKofvpivy «W ******* 

j&fri^ov *f*o) X0ri«v B^x^oc «Arjff r*h\ 
EvJfi$ *?i0v txvov &Tf%$0fdv«v A$fodfrj| * 

f fcr** f*0i, m vfom , ztfotw JirtofiCrH ; 
Tif/Sfi /tci/ n, T#fy$ ivaA/yxitfv, £1; b f*Sv tlx£* . / 

^«r ,# if*0> «P &rd rfc i% irt Tffrvfv t/Jflf. 

*vin. 

Ou /Kfi* IIAitf**»/ $«|3ffft M#«C,\I»W $*A*>*MC 

*f 00V rtf^fAp Kt7tf* Tff) ffKOTlAMj 

«V &V*v **t**ly p£y*t «V*va«, «£ **k3v «v^* 
r«£0{«, , k*> f*4?«v pwnovaQ tifovbrae. 

IX. t?i. 

KffK/** t$v <fiAtf0i*3y A$ifv«f« Slro Bnr7«) 

«v$ffi*, Aifi*?ifc «fftevov i?y**lw y 
«<*>« W X*7ff Mfc, %&\ rivt i'%f %i& Iy« y*£ 

ri*9*t*$ «h irim IftgOftivY JfK*^*$> 
mgvtufJLai rk ** l&f** r* ^ e>T*Ai, Kfafthq ifyttv 
iirlopat * *«Sf M$ y*£ xgsTffov bf& T0 3#*Af iv. 

x. 

X i» «?1» Kv»«Atoi« x*V Ei?i»a« txiQ&rn, 
ftiAffur.y xA*yyi» 0*?p«f»v ix wpfany 

A4 : 


8 ANTinATPOT UAnNlOL 

T. II* g«A»o*ayf ««Ajnyya , yff «c *ff«wx«{ A3«y« 9 
Ajj{«{ x«) *eAf>* **) Sopftec , «Sfr*. 

XI. 

A jr«fo« alfAarbtv roAl/i« pfAofiv }«} c&kxty% 

xotl yAvxdo f!f£y«c kKTfoxi*** v6fiov f 
mywiuuy Gffivtxi, rtiv Tgtrmth «tjf« 

* }#f ov, if 'J?f <7g«v **v*apiva x*A*J«v. 

• XII. 

JL (iroytvlc, S«rf7f «, A/d; Qvyodifivtt xyf«, * 

ITaAA*;, *Tttfor6xH ZeexiTi flr*f5sv/*fC, » 

0«/ti6v 701 xff«jf%ov ifotparo rMt TiktVKO^ 
4>otptlav I«%«v Q&tyyopivH tfpalog. 

xin. 

.i&froAfov 6 *ff>0vt, h **q flvr>c mv y 5 Atvfvrje 
rtfrif flr«f* Hf««Af? $ifxf /x* riv stfitvqv % 
p. Q. I* toAAv xktt&voc iril 0«foc intrt %u?*S 
«"royov, ig xf$«A)f> J* yAv£« ktuxoligwv. 

XIV. 

/ \j/4/«vov «fi$fxA«rov aXrxkaviot fKokoxMfac 

rSro x«r eity*f*i$« xf/povov iftfvoc, 
itoo&xt ri]p6fyvtov 7 «*«v wtQoovypivov &4>f«, 

w-oAA« Sakaovalf $avStv v*6 9xiK&h y 
%Huiva% lxtx*vtv y brt yftxnih rtxw 

tKxxt rov ix mk&ytvQ Ixfrvitvr» piAov, 

m 

XII. 4. Port. tufii* I. QStytauhB r. five *>• I. +l«yyifuwr 
fffurri, 1 

XIII. 4. Cod. IfrSwv. 


> 


I 
ANTinATPOT IIAiiNlOL 9 
tiftiv $* tftfrftt n*x*i[*avt tr«f& xa\ Im, - T. II. 

• < * 

xv.- 

1 Lrv) r&* aiSuifiot rf tveol $isav Sfftmt* ri%y*> 

Aa?/u#c fifv £ifff1y «fxcrv ifttovifmv 9 
KAt/rrt? tt xXmtAv r&U Itxlvu' rSv }| xtrttvQv 

apfaxlav n/yfifc TfjvJf Ufxtoriiav* 
rfo fity yfcf JvA^wv, rJv tV «ffoc, 9v $* &*-« A/pv*; , 

»i T0Tt *dv Kfvw^ oucoc f£fx7* A/yo*o 

XVI. 

&ivaA/«v KAf/r«f r*Jf *7x7v*, rtjftatihtv U 

Aap/t, %*) Mygjfi Sffxtv vxntfim 
TI«v>> xxityvnrm hgff rft&q. &AA& «rd ^yfifv 

*Vf'j «tfv *i*lQ) W" X^ov) roiffr v*7*f # 

XVIL 

1 jffaAiffv rtQiXme rfv&t «Jf , «** rftitoxlov 

lX*oxil*v % xa\ r*Q vtvfortvtTs xaytt*s y 
kA*j2»Vt i^/p^r^, *ytfrT«T8C rf he&yZK) ^ , a 

xa? srvf) SiryftAftic <Jt/T«7fr<; fiAJXftc, 
xo) t4v tixoXXov ^fvOQ Zxfclfo, riv rt wmnfh 

hyftvruv, }%f pvfcAtfov, io'v«xa, 
%*> xf v$/x rf /xAmtov hrteir*rfjfa pixoto, 

&fi/y rf xA«yfff#V XatpoxiZav ytfkvmv^ 
•c), Uav i GXVxtffT*j yifae Siro w*Tf NfoAflft* 
v KffJvjfrc, h Sxffvrftc, Afx*C ««/ OffcOfcfva. 

XVILS* Vtt. cod. & pr. man. ftpv, fcd com&om 5f«fv, 
Scr. »f«vv, quod cft ap. Sut&m. 10. Cod. Vtt. «f«ty9f<u&*i #ty 

a s 


H» ANTUIATPOT ZUQNlOr. 

T. H. xvra. 

X dy TOfoc Of^jfAorn lUftvnirm tof«Vi rftvfov» 
rlv Tfh Ifmimrkv £#f* M«x*JWac, 

bufZxvimv itertjf, i %tf*6vto$ iiKt <r>fA<«nrcc> 
tAj/I*; xlyavia Qfiypx xwoyirth* 

*«) tojoV *0i /9f«f«c, Hf «xAmc, « ?Jg« 0tffff«t 
£frfr, itpxtftaxiTH xf«ric ifffo>c«, xifx. 

#«C *w 23* !x J/£*c «v«3iJf *f* f v * 4 rt kttxh 
varfotae 4*Auv t*fy« pocxlasia;» 

XIX. 

«v #*A*4>ov, jjtalmvx xat kyt^* Efvfiavbtov vl»£ 

vmrk rf SnfovifiH QefpotAivav QcXoai;, 
«flMC * Qtxflhm AxetmvtoQ «A* Avxofpac» 

irAv(«c joppmrm XHfaro; £fi&%m % 
iifftx tt *«> hxifxtov kr$ fifSvyyx furmrmv 

crasaptvot) %ifx $0*f x*f kyforth. 

XX. 

A. ^ofpiyf, t* « ro'$«, x«l «yxt?A« i/*7wr 4fc/0fi 

» >. 

S*tf*Joc, cic r* 4»/A«c> «** Tf TtoKuxfartou 
p. II. g£ piv otvtvTtf Mtfaev fitov' d ■& Attfyfrc 

r«v glAvv* m *yftvT%t mrxtt x\t%l* xhx. 
Aaa' 6 piV tinvfioKmv lOv xfaroq , « tt Qtfotra 
itfx Alf«c, * J* /&» *f*T« «vv«yfr/«c» 

XXI. 

J&«voaA« (itv t* rot&v Smkxlnfm txZtx B/r/w*> 
gurixvxv Ifarcv exvrcjcfjwv x&fiarov* 

XVIII.). Scr. JM^ 


ANTIIIATPOT SlAflNlOT., It 
rto ft QtkovXixloto xopms etyyxlfy* Qtkmtvls, T.II, 

fictirl&V «Afl^ TOAfJfc &V$t9* HtXf6Q*J\0V * 

jnrft* 3* AvrUteta * xxxfalitfav it xfovdvv, 

i'tV*v *$*%**jot$ vnflzfiv UoytofoVj 
i **** Hf&xKtt* ' rov ttenttfM U }f&xovl* y * 

Xftcttov $xhv&v xotpov lri9$vflw y 
ir*T?o\ AfttorifasQ euvofimvpoi ' *l cwon4$vs 

«AiXfff Xtdfxvty l&fx Kvfyft&h. 

t 

XXII. 

1 LxXAah r*) rfttt*) $4<rav *A/x*c> iVov hf&x^ 

rtvfou Atv7*Xiov i&ytov lxti&prjou y 
AfftM.ftiy rttXxfltxov IvxXoxqv, Afttvi* St 

ifyartv tvxAtr* vijfi*T0Q ijxxxarav* 
XtfxiZ* $ tirotnTOVy knliv* r*v iv kfi$otQ y 

B*xxv*k, tixfixlsg * hixftvt pfruc* 
Zjittv yaf M%* vavris cvttieos tlxtSr* txSn* y 

Xihty rh'ix Xfitf&v fyvvpiv* fttorw. 

xxra. 

Afrtitt, €ot rxOr»v } f&rlffrv*, sroVv* yt/wcfxftf} 

rfcv fttov *l Tftscai xifytv J$yv£ft«34» 
X«) Birftf f**v r«V?i %o?o/5«Ai«c x*V* *»f*6 P* Ia# 

Ao££ n MatavdfH fsl$f* xxXtpirXavioQ' 
$«v3& 2* Avrt&vnf* rov ay%o$t vijexTo xoVjuov, 

ff-f^c A*i£ TOTflf/xa wxAi/tiivov Xayovt' 
riv }i vv fafyrtf&v vawpGv viX*Q UowJtXxtiW 

tJtov It) «Ti5afejl Bir7<«v ivfaxro* 


12 ANTlilATPOT XlAaWIOT» 
T.II. 3CXIV. 

JD;$*»v>c Kv$ifx ftf rfJfc &vf£*xar«, VLCwfu 

jtofffic; iti«hOv ArfyliyfV, rfgaply*. 
ffAAil ffd tjj fuxxjf pfy£Ai#v jgafi* Avr/pff i£if» 

f*C f$fC* kfKtirat f. &y}foc £00$f0*rfyy. 

XXV. 

%ff/r«c> ftf»ty 9\ivixQy.h» xfbrxtyQv* 
«fif ya? o/ fc?A3« ya/ttf riAfg* ** * 'W Kgftf 
fjLlrfmt TXfStvlxe ahioptv %&fira$, 
T.ti^$l%> AfTttu 0*9 J* ZtYirr* yaV*04 5* */** k*i ylv»c 1?« 

TJf AvX0/Of}f/p ff#<ft 0/A4fTf«7aAM. 

T.Up.M. XXVL 

lYffxtfa rav efSfJvfe, %tKiZovl$*v apa $*vf, 
fitXTQfUvav y Jfflv ,n* AAi$oc «Axv4y#, 

r^y Tf .xafitfiafiovla *oAuf}oi0}itTov tr fa%\ov t 
xtmrtifa rfntjaf tS^ofiov kf7rt&6vxc t 

xaY *iva% , xai rivit ^iAyAaxaroy xaAat$itxoj t 
skpovot. ksxnrS xxi rokfaxc Mkaxa* 

» r 

9x1% kyaBu TfAlr/AAa btoxAioc , i QtXOtfyic, 
"iifoxipmv Kgf* Syxaro itffw6rth, 

p.ij. XXVIL , 

JCjx *ort tic QftxloTo Stuc €t*o$*iUvoc otffm% 
fop/SyrtfC toviav Xucff0(xavt7c wXoxxiutc f . 

XXIV. 2. Cod. itof^ii. dimxha. Iftffvvxi 
XXVI. |. Scr. #«AafW|8lvfw. 


\ 


-tNTHIATPOT XIA£NIOT. 13 
^nXvxfrm^ aetwrbt ivf*ttfot$Jt noftppotc, T.IL 

« 

«£{£ T« 7f«?7-fr kpUMTt %4QfV$aMiV, 

5 ipUbwf, nottihrn iftMm lt**ro *rrfip, 

Zgvdc iA*?f*&te yvi**aytl tt<p&i. 
rf 34 r«/ UftlywTQC ixivSop ravfofyivoc 5$f, 

l?.Tdv «)» *fcpo\*v $«Afdv lovtiftoc* ' ' 
kSfncac ** fZc 4>tfr*> xa) t&rfnrotetv kvrpa* 
10 ptncrtfgit £fori*c oaftfc IfvvtuptvoCy 

IV* /**V fet*fo7*tv «V )f%vf «y ' tfpfi«' «V f Af£*£ 

fifv%*ro etyfixvBv tffiftftuov I* ytvCav» 
hp<fi M oi ffn*f&ytt y piv ivav^nftov *vrf0t 9 

*%tt t vhkttt $7%<v*$fc €%tw$toc. 
15 *t*r*f 5 SapQntac ofityyov 0**?Dv, iv pi* axaVf* 

lv vifvotc iky% Bvfiov oftvoutvo** . 
*AA* e"/«r«c tflpvHOv M fopurmv cAAAvyo* 

iyttsv, Jftvjfff ^ f^yfO^Aiyy* x$fW 
% «f> 5* *v«*%4#wv*« jt*«>* riyukavoi^ i*X*f*y%€t y 

20 tarfrrdv Pi/af fcrAw QAtVpwiJfC, 

t 
rd **«*« i**fotytv. kfa$a yaf rirt ptf€nc 

ravftia %$vtdv Snrov Uttft A**»> 

ix Ji Qvyvv «fH/fV» l¥ *C l*fJ*$ f » *v*>«4 

**¥€0$oc h%tvftb l'%kv€tv Ailftf. 

xxvni. *aJ«3».fl«i..n^ 

JjjtWf* *f ****** i *otuivtc, t*V r$ y&?#*tt 

%*tfotv % k*> tfviv* *v$vit*tro4 uiKtrt * 

XXVI!. 4. Fort. &{**<« « *f- S •' Co4d - ^f* J, *f *••*• 
Fort. _>£{** «Wf. **• *«*?• »%•«#• 


14 ANTiriATPOT SlAaNlOT. 

TlLp.l^aAA* *fc Hf«xAf«{' fva ft x7*Aov * «agfr ftf"» 
- alru, xai x&vrac. iv $6oq ixXJyirai* 
i &AA* Afcuc tlfyst. ri ii rb tsrAifV, tl ri QvXmffikJ 

0AAvr«# urt AtfxW) $W vjrd r» $4Aa*oc; 

XXIX. 

X /; flfro \kaf\k*lfovTX fioayfia ; ri*c 3* k$6fvxr* 
dttfar*, x*> ravrac. kfiayixc K6fv$xc y . 

kyxfzyiitac Afql ptfooft xeVpov axo€pov\ 
ux «t* iftAv $l\itt ravr& t/c tfxAfl ?£/««?; 

inrToXifimv T& ittxsv tv oJvorX^t Ttf&pvotQ 
xA&Sttv, 8 SftyxSv hrbe Evv*Aitf. 

fRuA^ fw# kfxq,($fvirla 9 x*1 cAAi/ftivtiv &f Atftffg 

kvjftiv, tlirtf i'<puv b fifOroXuyoQ Af mc« 

» * 

XXX. 

- Jl>vV«ic £ Waa*v, rtf« x**k*°' j i'fyov Ovara, 
*yAc/«c AqroJ xo) At) pafTVfl^ 
S& Zti r$cU iianp £fdc ifctro^ X**? * «*** «*iw, 

tpttal* »«) xtQa*)» kyXade 6 Kftfvtfxc* 
*!' H?v vtpttirrhv \%t<taro g«Axdv Ov«r«fj 

8» fUT J£A*Sc//lfC TOiOV kwtXX&COTO* 

i 

XXXI. 

(VifffC, riv uM* Kfrfjv «Wk HfMvak* Kvffev kBfSv^ 

afo «r» 6« $Al(ff.x«} 5«d« w*« A/5cV 

# 

tov *\lrt Qtsxtfoatc yXvxbv Ifu fov, £% \Sri %irftv % 
«AA* #n xjv ^vzfji xvf kia^avri fiato?. 

XXXI. %. Fort. *c *>. x. fttfc t . AAtf. 


ANTiriATPOT SI^ilKIOT. iy 

toIho TTf *{ir/A4C **Jf*i M*ov*£ t «AAev t>* «AA«c T. II* 

?£{, Jvar fn) J#c#> rflfVT* Sifotro *i'fL » 

xxxii, f-i. »LmL *».** r. i j. 

Tiv kvaivouivav k*i uarifoe ifrt &*tf*4*f v>fysJtf*\ &****?.*** 

Kvrfi/, XsTfAAf/t* n*x9° v &g* yga<p($oe y 
«&C X'^ rvuu&ftyat* hm^fo%ov v3*rt %*lr*v 

Ik5a/0i/ vortftiv *o)fiv icwo WAOx£u»9. 
*dr*i vvv iftittv Afyvai* rt ncu Hf* % 

Ovn irt tot uo&ac tlc fyiv ifx6u&a. 

XXXIII. 

m Bi« rfr Jv Zmffry ivtvJUy Affrifarir, 
J\*> A0«c *C n«4>/if $*oMZ*to, i r*%* p«AA«J 
olio A/5ov na<p(n> jcal uuottv * H$tAov tlvau 

XXXIV. 

\\jti K&rf *c Xw&fr** «V &it*tv »1* r Jv £aa«c 
sZfVTxt, u*xa%bc Utauh* roA/tog* 

■ 

&AA& iwr* «f or^c uiv Jfcfi «9>vy Ayr) K«A&r7f*C» 
&vr) ii x/fvottmv ic%ftu6vmv %&uan*. 

* yif Xp) rfv%f«y iivai J/#» riv wofanotm 

i 

Offxoc £w*A/tf; s*) A*nto*tnQvt*v.. 

XXXV. 

JL f /£vyi c *f Muroi r£$* tiautv • £ uia k*ri^ 

*\ 21 o)iftt wakkumt, p&fptrov, & Zi %i\vv. 
•I uiv AfHVicAfffc i%ot gfAvy, £ ¥ Ayt>J&* 

fdffitrtvy * Kava%* ¥ vpvoarfXvc iimnac. 
&AA' & uiv xf&vrttf* rlvu xiktv* * ii fctXmjic 

%ft!u*T99* & ii *o$*g ovf irtc ifuovlac,. 


/ 


16 ANTinATPOT SIAANIOt; 

T.ILp.1*. XXXVI. 

rp 

X i$ wo% &* OeAtfpxofO ptr*y*y$ r*&tvt&v*i , 

rov v&$oq Hf avloui ipPtpxSra $o>o/;, 
ff wo*Aiv Av^fOKAoio, Sotfv B**(Ast*v lt!vttv f 
riv dofi koI Mucais alxvT&Txv £<pstov\ 
' v p* fO $VAapfVff, Tflvo*r6vt y pi£ov OAtfpjni 

> r*v reetpov, irravlht rcv <rJv fSto £aA«ft#W 

, xxxvn. 

ito? Qfyt t . t$ opf f p $fj X ) >%*$** toptvyi' 
ity $) vX&cctt piv t/Wfo$« yvg* %t\iltb 

«!*/«> Atifuivuv f afi$* ytXa xirxA*. 
T*vtK* iwffa*99t h&fiffox* rtittiAT* vxvt^ ' 

? Axfri a* ky*6t*q (puA&Zae l* Atfiivttv ' 
A*/$f* I* f&tyi* TTforovi^tTu r*Zy 6 Ilff**** 
* */*/*fV ho?fitr*e xtui ivixm Bfoprv, 

XXXVIIL 

jTV^v y.t *K*\&vt*ov i$t{Tv£ys** %*\Cirrti 
*}ivtto$'l oSvtly ? itnQiTiSnX* xopjf» ' 
ij irjlv i^o^ 3*At5aff/v iviSftyxp o^ol&tivotq 

fidrfv*^ $ r*(re*t. 8x hrtTVihJori^ 

i 

To/*V JtfVrO* SXtiT* Tl3^V«/l5« T*f fVa/flfV, 

XXXIX. 

W rafrfdg Af/^ | MfVfxAfOC w x#TfA#>fc« 
Tltcti*, €99 x7<T*v, ToJffi K/A/*r« «r*A*. 


Tfliff 


ANTinATPOT XI^HNIOT. 

ro7ot ykf wasioQ srrifvo) jrtffc* «Y ov ixffvf* 
«J* *£r*Y Ilt{e$ve vUror j}f/{* 5l«v. 

s 

* y£f i$ vcgrAxytfv, if TignarnQ §lH riQ axftf 
ii&toity fkUsm f 3 wor k'A r«tffJ» 

' ' XL. 

T- • 
mCfti /3«3dv rlvovr*, x*) Ci)*$iuc 

Krkavroc «fttff, **) xlpgv HfaxAiuc 

Cfftvav 5* vxjvav , xa) kiorroQ hfiperfa 

MfAxc/t* ytyttvroQ if OKv^iwioq 

ZfO; ar^fjLifloQ fftfv, av£f*c jvUst 

wvypav IvUa N*xf$0v OAlpTia. 


17 


/ 


\ 


T- II. p. 17. 


* XLI. 

___ filc tfyaAfuc Ef«rt{ 3«)«fifrtf. 

X /C h*8ttQ Wtt>Jl\LttQ WfOQ xiovtt SifffiV ' $C$VHT0<S 

£pp*€i m 9 r/c wv& *vf> x») itoav fTAf 2«A«; 
Vif xtt, pH H ftrxf? KOTtt yXvxt?o7o wfotetwH 
0aAAj* cd «yif r/fry iaxf ytiv tt&i*v. 

XLH. 

X OVTOAic <fof *•%' 3i$ 9 %Q tTTtt Tivttt TtKulX 

y**fl fujr, +oi&9 5vpa %al Afrifiih. 
x*f« ykf wfHWt iiift nofttiQ <p4vov y afcrc/ * «ffxv* 

jjfffl *i J*cc*c ixTttvov ififoittittQ. 
i ii ritttQ kyiXttQ poriff srofoc» * w&fOQ tiwatQ 

H l4>* fv) TAifuwv Kttwtro ynfoxlpm* 
ftariff X i% v*o-xtti€tv 7 eVrf 3#>uc, *AA* vVo p«?f0C 

WtttltQ if «Ayfivtfc wttvrtQ ttyoyro ra^uQ. 

XL1I.6. Pianndci codd, *«;**«*• 
Tom. II. , p 


18 ANTHIATPOT SIAONIOT* 

T.II. p.Il. TofrraAf, xal if* Cf yl&€€* }i*/Afff, xort fio Xtffffv* 
' %x piy iwtrfw3x } ffo) d* iWt hTfim A/5o$, t 

XLIIL 

t JL ixlt , 7</v«/ , arf o$ OApjuro v kvatii* %ttf* vhtVX*C 9 

. ivStov 1% k$iu xfaroq h$u9x xopmVy 
A*tu$ waxlalvv** aroAdv goAov, ta xokCrtxvt^ 

vvv ylvf tjv. xtxfa* %al QtAa" faAov Iftv. 
«I piv y*f Taf&y cxa/ffi «-fAftf * M AixoVvv* 

xf*xAir«f° £ ft £ftf&C xirpoc lxtxg£nar*4. 
xa) pi%$m Sxm roSs €ct riAfft &AAa x*) «fO^V ' 

iffmrat rixvmv ttpoQ axoq&tpivuv. 
« /9*fd iax{6€a*a ytv&Atov, axvoot avrh 

xirfog i'€$ 'Ntift*, % Ath rttfofiivou 

XUV. n 

I-jxrh xoltt; p&eyavro eoQtjv ha j$/£*v O/i^ftf, 

Z.tftffv*, X/oc, ¥oao$«Vj l34xy, nvAoc» Afyoc, ASfysul 

• XLV. 

»■ # 

V-J/ pjv cftf KoAo$£y£ ri^Mvifrfifay, OftHff, 

o/ M XftAftv Zplfvftv, o/ $* MxMWt X/ov, 
t/ }' Iov, o/ $' tfiixeav tixAafov ZaAafut*) 

o/ fr vv jrflv AmxtOivv purifa GteeaXiav* 
«AAfi o* <?AAhv y«2ftv hvla%ov. ti t ipi.to/jfa 

%f >) Af{*i sriwrftc &o4ft3ft ti*VT0€6va$ y 
marfa €0i rth&tt piyas O&fovic,, ix Sf r§xie%t 

h 5v*r«c, narfcq ? f irAff KftAAioVftc* 

XLIII, xo. lo uno Planudeotum jtift* *«igtji4ni. fupcrferipte £ 


, I 

* I 

J 

I 


ANTIIIA.TPOT SIAttNIOT. 19 

XLVL . ; T.II.p.19. 

lYly*fUfflvgv fAff ^ifi/Je^, tfr' c"xA?ff t*c pffA/$wti 
£«*4>£c, p3 $txarav Mo7<r«v #*£«** fSfofof. 

XLVIL 

1 JLrc/foffrJte Hftvvfl, xa) « woxCfivSoq hot$*7q* 

*AA* eAajgffv Miifste tSto t& fiaiov i'70;. 
ro/yagrot pvilfjitts hk ttpPgortv, &f pfAa/v*; 

Wvxjoc vri €%itgf KoaXttrcti rVgvyt • 
«/ $* «v*f/3f£MT0i vtotg&v €ai(tf$ov kotlSiv 

Itvft&hs A*£y, {ffiVff, p*g*iv£ttg$** 
Afffrfffoc ntxv* p/xfoc 'fyooe/ # , xoXot&i 

VfmypQS iv tl*ftv*7s jvcWfmtfc vttptAxt;*. 

XLVIII. £■ ^ 0UU.p./ K 

XNf/9ff/*y cWrov 9uXxLy% v*tg(*%tv «</A*v, 

rocsav vipig **€*$ ixgayt Ttto %tKus* ' 
£n p&rxy OJWttAOiQ {«Sijc *-«f) %tUtfftV «V/Jfc 

<"****< Jtyfoiffrav, n/vfefff, ttto, pJA*. 
fttffrvc o M«<v«'a/0C KfffOUC $fc x c, typvoy «ffat? 

f cv rfc, ««2 vofi/«v Ajfr«pffvoc cWx«v. 

*XLIX. , 

1 f«pfi« roV vAfi/iw )*jpovoc t ?c jrorc AfjrrJ 

iPfovrih inveuit «rfffac iQfdtaro, 
*x\avi*t r «p$« x*) '«Atff*w«C, olgtv ivafyfo 

1 

lAAopfvoc xtfxAoic ufovec ivtodtrat. 
oitvftrt* tt ««/miv f*fycv f**y«, %xl Ato; tivai « 

UvT9go; } Vvi tew «Vf* <p*$ivoTtfx. 

,B2. ' •* 


30 ANTIrtATPOT XIAUNIOT. 

T.U.p.ao. , L. 

11« ro 9t(lf}*txT0* x&AXoc cio, A«f) K6fi*9f; 

ytt *tty&vxi xtfymVy *Q r* x£a«/ x7f*av«; 
** v>fci pML&fmv.) xh }ti(t*T* 9 w$ ii Z&fixfrtt 
ZtcCtytaiy Aafiy $' */ jrori ftvftaUc; 
y »»M y&f **' k y ««> froAt/x*Vf*o?f, rrio AfAfiffroif» 

ordvra ii cvpfulttyxc i$iq>«ye xr6Afp0& 
fiiv«i M*6$$ifT0t NtffVta, Axf«yOM 
x5f*/j ^0y *%f«v pipvtptv &Kxv6vtc* 

LL 

|2f «(Ajv Hfi#A#wm 

X/c rttf fitfyfyAajvff «**«v imusitar* VLixJjmfy 

Afjivey Accvfhfc xfift* Ztfzif&fitoCf 
*j jroroi *9ovdc wff kvxr\>oo6ccvTO ylyavrto. " 

icttfitvov itrarigmv kyxiSt nAM>£}«v f 
AxAfVfc* «Tt/$fA/xrov, A5«{0C jVov ff/jrv*, 

QvpiSiv yxtnc tiftnrifoio P*£oe.; 
lifioc ktl fJUtK&fifOc, $C Sftci* HfaxAf/ifC 

UfttvltlM f£fV«A«V. 

UL 

* J\*} xfavcutc B«/3vA£v0C Wtfopov 3$fi*Ci rtfceCy 
xxl rdv tV AA$fij Zav* x*ntvyaca^9fv p 
%&vm r alcSfifii*, xa) HtXioto xo\occov, 
x«) ftfysv «ijrf*v«v *v{*itfltn x&parov^ 

L. 6. Vat. Cod. i^mytr wiktni* 

X.l.|. In<cod, Vac. fpacium racuum replctom a recenttoro 
manu, fed inepce, hjf vecbif : vffjlxv r#6|#v #V — 


# 


'•I 


/ y 


ANTinATPOT SIAHKIOT. « 

ffvSftl rf M*tfC«A0/f wt**i$iOV* JkAA* fcV iffftfV T. II- 

Afrlfuioc vfQfav axft Siovra icpov, 
*f iv« piv jf/urffAirl Tf, xifv/df v0>$/v- OAlfttni 
AAjoc «ifv r« ro^v Imivy&fmTO* 

•Lra. •'*■«• 

/\«T0*c r« WftfC 5rfc, (ifl-f) *r*f£ %Cp*Tt xnvf 

TifVfiou vorff Jfc fo**6TtS fftfvfc) 
JtAA* 4>/A0C* xtfvTfj ^if i** *A4rri> ttsfutfvovTt 

gff/f*, x«) vavratQ $Iq iftl cto^OfUvoiQ. 
jAftcxfv r^v Jtfafiv* iy« if cm y lv f"f«vf 

*f"C» V X x $°*i, wvrffofuti h xtbftytt. 

M 

Lm.* T.ir.p.521. 

JLNfx/f* r6vo{ BTfc ati£cSoto Nfxt//* 

$9x\\\lou x&9w i?iov jxixitte. 
dJfurr* ? AZtavJfcc iffwijVavToc Oft«jftf 

yfyfawuu xffru *{&rov tot IrfgfrvTV. 

LIV. T.H.p.ai* 

I 

Xfe riiv MlftfVff $8*. 
A MfiaXt;) ^fxlfi, f*i/xtf'cfr«f* ifv 3i Pt*Mvi } 
XoAxic 6 /x$ voiwv «"rifc* uV Mtff«"/. 

LV. 

JnL 3«>aAJC| Joxia, pexifYf r«f * 3 f* • TtfOtufrt&C 

» 

«^ ftffVfc* *rA«r7fic fjurvf* x«) cd Mlf«v» 

-- « . 

LVI. 

1 JL*xrfr f»' r>c ifOTgov Isr' «dfcf v< x«) £<?y« 5fc3« * 
ffvfx* y*f rifcwrc Cffy.Mtff**, «f6c«. 

»3 


X 


A2 ANTjnATPOT SUfiHIOT. 
T. n. LVII. 

, *->! M« f*t» <r«ri r«Ji Mtff«v xtintt «#»»« **>J£, 

1u LVin * 

» 
P-M. LIX - SmhjApf 

JjXHX^Q *J BdSx^V KVXtxUV CTOfac, C JC TOTff V*V* 


KfxA/pivoj, Aijo? Torov o*Af£s Alyoy* 
Fv o*Aoh ha Kocvftx <pfryu 9rv£dc> *«C ixarov *ot 

tyfA/tfC igottfSv xfofjuct ix A*/34}«y,, . 
kPff6(Aiac *cti aotvoe* ivsl ? v*o\ktt%tv *vay%w § 

a&Tf}paf roTov feifcoc lxt$£&tzTQ % 
Tfxr3v y«f 9$p£vti x*fi K^orx/vov, eu && «rtyxvff* 

€%oivm JffAfVC 5rA«/ovof5 vCyatctTQ* 

■ * 

IX 

xLrck- r»^i)y , KA<ipuA(, rl ftlv rtmmtaro AttUf'. 

ap$i te Zt*vo}ia xfrotv Tlteiavtyov l#fi* 
n<r7axdv * M/T^/AoiV«• Eiavra 3f Ziot Ilf/ifyif' 

M/AMrtC J* ©otAifV, «xfov fytcyut A/xorf* 
U ZxSifr* Xtfiuva' ZSXuv* ft KfXfosrtc arut* 

jrolvrac lg /^ojAh c«<J>f ojtfv*c $*"a*k*c. 

* LXL 

J\ia£tt irifftJ rt, xa) HfoxxAfiov offffiy 
Pf/5t> 2/v«t/th A/oyfvfc/c JoVaAov, 

UX. i. Cod. Vat, B«xxuA)f. 7« Aim-tv y«f. Cod. Vadc« 
quod vcrum. 


ANTinATPOT SIAflNIOT. 3? 

jurt rh yfihp fvrotvTi wSvm xtrctXcryphov i'c$o$ T.tL 

2tT\afoov 9 kfvtf&v ItvriwxAov vKp&otv y 
fhrt t**7q vpoift itiatorcch * yctf 6 pfv wh 

if&vtoc* *d f €<pv$ hvv **ohf*i xl*v« 
StXAa pi*3f£, fiiSes &rA* t* p>) *f$tv. aAAa Affvrfjpj 

&\ko ytvnnr&v ifyov feftff f rffycev. 

i 

'. lxh. >.„. 

+Jkl99XV ix feo%foosv & f** y pl* *(0VK x/^AfcV, 

«f p/a J* /tt?/« xictvQov f/Af x&ytt. " 

iVAA* Td piv x/;gA*« $*Af?f* *#*#*$ ic $**C H«C 

»xfV fcrd trAfxraf xxf Xtgotioxifac ' 
m fojvStf f(f&xxr rdv /ffo*v. ijv ?&? aati&v 

Qtltu Ktjv X*$*Tf, gftt", AtVOt**tctt& 

* Lxra. 

AfT/ VfHyfviWv tf, %cAf*ov, .PHrft* rixvw 

a$rt 9t $*Ath**v «rau^ff^ wri xrifvy^ 
&f$*C «"vrfdfrf vto**9Ktnoio xgAfJfc 

vifiptftv otitvmv TtrgetiAtKTOQ #$/{, 
%a/ Cf Ktvvtophccv hxor* uSfloQ ?A5f 3*/£ft7V, 

iff/Tfv if^frf/x Aa|3f$v ix-* 'icSiut xvffa. 

f 

«C $«*** nteroefyo $. W <&c H^aww hpttrvo) 
r&v fiw*, Ef/%^ov/« **<}&; £*«** yayiv, x 

v * LXIV. 

v9xffvHJv Mpxotvct , M/fc xtfv* , ttjrfj xxrffVr*, 
*«/*ff wrif ijffcfo ToAAi Tovxr*>fV0v. 

»4 


24 ANTinATPOT XIAIINIOT. 
T. II. xocc) yx? £{v*m wrtf cv «tftor, &AA« rd M«3«C 


t 

xllxxot; ix rv$A$c «« *T*%pvtv &*f ' 

< 

irfarr* 3* kr*piijc*c* «V IfiAvctv. { «f*, Nep^tir, 
A&iymn xlxfUvmv tfvtv f5cc5* iAttyav. 

LXV. 

^ttjfi* w*g AX&vrttov M PointUtv ktcreus 
Svfiofsaffc Aftra pfyopcu tfyfiivx y 
p,«4. ItTtoxapoc, xtvotcca, 01* xflctv brrt TltXKCySv 
i* kftret vtxxv cAAagfv, &AA* itfAo*. . 
> r«?£f« *' «v Al{«*«y AgfAAffc* Afctvoq «xp«c» • 

¥ CxcAttiv ftt#*v, «/*f*«C *$**>«$«. 

* LXVL 

llffffC Tlft&flH fixtoe rttyfc, i% Vn TOt* 
. *$'•*> «AA* Jx***» gffrty l%*»tl"S** 

LXVIL 

V/fo iri $«Aypixfv«c, Of^fv, *ftf«Cj «Wr* Tf>f«/ 

«£«<C> h 5*f0v avrovifiH^ kyiKac* 
ix Irt xotfi&cttc kvifimv Pffftfv, «V xa^a^av^ 

i vtQtr&v fvfftic, i Txlxytvcxv *A«. 
Stoo yaf' ct tt «?AA« xxTmUfxvro Styarftt; 

Mvapoctvae, fianif f t%o%* K«AA*f'*-«. 
* Tf QbifUvcis. *ovx%tvfitv Itf vlacrvy xvlx* «AfsAKftV 

T&v **lemv Aityv iH Bcotc Mvxfut. 

LXVIIL 

JLlf4u«v xkfvx «ftr«c, p**«>f*v W xfo^r*v } 
EAA«w«y 0f*r« itvrtfQV kOuov, 

LXIV. J, SfX, %«m. 


ANTIIlAT*OT ZIAftNlOT. x2J 
Mncfiv ^iyyos Op*f ov, kyifavrov ropM xoVpii T. II. 

* 

irftvt-dc, cbjtffotoc, $uv§ y *6*iv$* wvif. 

LXK. ' 

X &v fiffOTorv ni^oJ, r* f*iy« ?*V*> r&v ?c* Miitmi 

Q$tyl;*piv*v xf$oA&y, » ^^vf, MmoviUtt 
££ *"A«g«v v**iTtt Ih firiA&c* i ykf iv «AA* 

iffdV) &aa' iv i/tt) wvtZpa Savttv eA/Tfv, 
m vfv/t*« Kfoviiao ro T*yxf#ri;, 41 x«) OAi/j(T«y, f • »f« 

xo) r&v aImvtoc vatfpagov tlwt £f*v, 
K*l rhv A%tAAtiotc $*fr4A/rtv Exrof* t«Ao*c 

«Vi* AaffewxtJ tfvwroptvov xtll*-. 
i 2 ** o'A/y* Kftwrtt rov r«A/xfv, . USr* «V# xttita , 
. x«l Qirtdoz yapirav tt fc*%6$»ktc I*f* 

LXX. 

4£**t$« to# Xf(J5fiC> jg^ffV A/oAJ, riv p«r« M*t*tc 

k$*v*T*ic Svarkv Mncav kttiopiv*v, 
«v K6rf'C K^ Ef«« ft/vif* «"rf*$ov, Ac pira rif/$*v 

irAfx' «Vf/^ffov n<ff/£«#y *(<p*vov y ' 

« 

EAAaii ftfr rif\J//v, €Ql it xAioe. «j rfiiAixra» 
Motftu itvtvcxi vJfyur u*r tfAax&rac, 

9 

9 

w*c i% l*h»€ov9$t xavm<pStrov Jj**f &*}«» 
*$5tr* vncaftfv* ZUf £Ai«ffvi4#f; 

* * 

LXXI. 

KJSvop* fitv TttTQoi 9 riccov 4* vwtfic%cv koilh» 
3xAff*v, kvlf&v Vccw & Matovtidtc. 

LXVIH. J. Ced. Vat. JytffMw. - 

fi 5 


26 ANTiriATPOT SIAQNIOT. 

KJxfMi TfT^WiguftfioCy Av&Kftov, *jt$l *! wtfrif, 

*fa* rt Xtiyuivuv xofQvfimv xir****> 
miyal d afyrvetvroQ avo&ktpotvro y&A*KTpfy 
f&ftfC i M yfc $&i> %iotro prtv, 
1 > V${a k( Tot exohj rt k*i ifia rif&v *(*T*t t 
tl iy tiq QStnivot? Xitpirrtrsu ttiQgottva, 
o» rd <pt*ov rifiaQ , QlKt , fapiTOv , £ €vv koti? 
wkvra h*xA»€*Q k*1 €vv ifurt ptov. 


i •/ 


f.a& LXXm. 

> m!»Uq iv tia*&et*tiv> Av&Kftov, tl%tQ Itivotf, 

f«|V lf*T*v x«V«v ivh%a t pirt Atffijf* 
vyqk li dffxfplvcfrw iv %\t\i*€tv 5\oit *tttotQ § * 

*l$6*emv toxatfQ £v&oc ixtfit xfpyc,, 
*i «■{*$ "MpvKttop TtTfxptAivoe, jt Htytrdy 

y Klxfv* Sfyxdc. Zptgllt* x\OK*fio? t 
ffib p&v 0Al£*v, apQlfotzoe tiftar* B*%xy 9 

mk&tov Bkifittv vixraf hxb Tokltotv* 
Wfi€€oitQ yaf } Mtfff*/f7, Afttfvtfra», %*\ Ef/«m, 

wfifffivy **rt€xetff$if x*q 6 rt}Q pffrff» 

LXXIV. 

p—fttvt) r&Qov x*$* Airiv Av*KPttovroQ kpttfittv 9 

tl ri rot ix ptptotv i}a$iv ipMv ty*Af«, 
wxtieov ifif fXQQty y €Xtt€OV y&VQQy tiQgtt %tv tltVf 

ititt ynSnoy rap* voriZji\uv* 9 
LXXIU. f . Cod. Vu. M «JJtar. 


ANTHIATPOT SIAflNIOT. 27 

£f b &iuv6sQiQ AtAaepivot i*Qrt xwpvv y T> II. 

&S b $/A*xfsfru ff6vT£Q<pQ; fff povft/c, 

r • 

ftifft xcrrx<p$ifitvoe Bax%\t ii%* rvrov uiroUm 
rdv yfVfjf pffoVtjy' gtfffv c^fiA^tevQv. 

1 

LXXV. 

JLLvJf/c Iv Q$inhoiftv y Avaxffiv, tffSA^ T0V»jVff£, 

tvfoi 3* 4 yAi/xff») vvxriAoAo? xiBdfa, 
#?^f 1 x*> Zntghc. , rd TliSmv ia? y £ #d pf A/r£«w, 

P&gpir'y ivtnfa» vlxrof Ivetfnowv. 
jiSfvv yaf ifuroi i'<pv$ *%owi$ % U 34 9t puvo)f 

ro%a rt x«i cxoAi*? f&fv fxs//30Af*c. 

LXXVl. p.27. 

JL tftpoe Avaxgttovroc * b T»fioc l>54?« xlxvoc 
tvStij %A* taflmv £*for6rij iiaviq* 

&*pi)y AffflffVr* fCfA/£rr*f &/*$) B«5(/AA«I 
7/4ff*, X«) X/frfl* AfVX0£ lft«£f A/$fc 

.*&' a*#V iw «f«*m Mtfiittv, iv $ Ax#>0VT0{ 

fjv,\ ^A0( mMvut KvVfifr 3ff ftftrify* , 

lxxvil 

*£*T**lyflW) ^*TA«f^c hturftiTH fip* MwV*;, 

ixrifitt KardvaQ al5a*4tv $*Vf$0v, 
5, x«r* TlvSayifa Qvcixav Qcctiv, & «-f> OfUffg, . 

+t/£* I* ?ffV0#f itvrtfov MxifXTO* 

LXXIV. 5* fo «Ui«. librU. legitar <fc I AiNvtar ittmx^m 

6mu xfiftof, 
LXXV. |. Fort. ftttfe y*> t 


*% ANTHIATPOT XUANIOT. 

t.ii. v Lxxvm. 

JL/frKf, y%Ual cf ' xarixravtv i'x wort vVm 

fiavrts kfmutimv avtpov niova, 
1 bVaa* knpardptvov ytfivmv vi$oc y mt rtt txtvr* 

jfexfrvff;, «tyffjv •AAfftfvy Bavarovs 
liii p&rnv l*Xtt**G> **** TOtvtfrtt; Eftwvc 

rft£* jii tcAayyijv rltaro tjtlo fyJvtv, 
Znv<pinv xark yatav. Im ^iKoxtflia QvAm 

Ayirffjv, ri £f£y £ wtfyipnrtt %ikov\ 
fl&i ykg J> xfoxoifot^t xavmv Ajy/r$cc kotiiv 

tfujtm fttAauwiwAmv fxQvytv Evutyftmv. 

LXXDL 

1 Lffixfrv riAjr/yy* ] rov iitjmmv fiafdv Suvtm 
%a\xtvrkv y xari%tt TlMafov iit xivte, 
f . 4g. i f*/A0c tUttiav $5iy\oti6 xfv, 4* &** Mtf*l*p 
tv Kitya $aAauotg *u$voq kwtfiJJrarOm 

LXXX. 

ZXoyfVfvc rlfo #9m*i *•$* »»v*<, *c jrm $vuj 
if€tvt yvunirnv l%txtvtt fiiorov $ 

£ uia rtf trit*) uim h**oU y flc *u* *$o/r* 

«xifTAJV, aCrafKHi bwXm €*o${0€6vas. 
iiAA* r*$« rft* inrdc Sr aQfOvts, «c 5 Z/Vffjrtftc 
. tifi*i?tt Qavxov w*vr* } xtu th Adjr. 

LXXXL 

X 0vtf 3©f Zyvfiv Kjrfp $fef e, *C *rcr OAvpvff 

t 

I1t*utv t 4x Ocry Unkiov mvSiutvot, 

«• 

LXXIX.4. Codd. **v*A*«v* # 


ANTIIIATPOT UAANIOT. 39 

«tt T&y HftfxAfrc AtfAff * «*f' U r$r «Vf« T. II. 

krgMXirdv ftuv*c fi/fi «ao$f«f tfv*f. 

LXXXIL 

• » 

vJ&tf Pa$v£mv«i' lxw*?%t* i'fya ywatnMv^ 

tMv Si Kt/v*v ixSfiaif f*M*A#*ov fitorov* 

vYlpo) *«rf%*v*i wtfov&rtitc y u p*56rfA«4< 

$&!**&> h Aoritfy fi/«£f *fXftf$«Aoc* 

> 
5vA*c Jl rtimm oWfuroffC) i rs #w«J#f 

o7rA«$, xa) xoiY«c 0AfffX* g«ft«/Af%4of. 

ff/ifu tt M*jv«a/«c udffotv £/oc ¥C. AroAivr** 

roVrovj oVcv ##$/« .%fie*ov ifulfopiau 

lxxxhx 

X j)y »*) «^i* Xftff - **) foupythf xa) .rthf Bfain 

£ftf*7ouiytfv , «roAtfc KvVfiJoc dfforifttw 
Amff f%*, «-fAitfriv fbflgfivfj* Koffv$v, f-** 

lTf ififvxc Afvxfiv tyatiforifav Ai/Boto**, 
r*v 5v*r$* KvSifttav, t>* y «wfrtc «y«tol 

«'Af/ovfC, v vv"*4»C ffvfx* Ti/vJiftfoc» 
iffjrrlufvti x*ffrf1c rf xffl oivxrfty *$fc$/r*v* 

*C xoi «V f £«£fi rtfipoQ tTtth *fi** 9 
ifC ^ti wnmtvrt pCfm rd h&ftfoxfiv iffvv, 

x*) Aoraf*) Svo>v **$«« mi**t x6««i* 
5 *"*i **Af> «/tvff x«r* fi£oc A^foylvfi*, 

**) yotfdv Alt^av irov&x**' v Kf«C« 
fi $' « jrayxoiyov JwAtfv $#ro xffdfoc fvvj)v, 

EAA*c *v> <ic EAlvYCi r$o , o s ' vVff f*o%f sroVfv. 

Lxkxil. }. Cod. Vir. 4» #*!**«**•<. 5. Vufgo *$«( W. 
f. Cod. Vlt. IfttlftplYf. 


3 O ANTIIIATPOT SlAftNlOT- 
T.IL % LXXXIV. 

\Jd vit* VoZoxa rt x&l ol ytvintfk EoUxa 9 

h$ vxo iWpfvftfV ivfart xixXtfitBa* 
iAA* airat t xarfOQ bw6r ifatyiv SfV Koflv$H 

yofybt Afyc> afiav aXxip,ov thfptSa, 
ixravt yaf fi&ryf pt hatQaxriift €t2af* t 

H? IMx <PttZu IfoftogoQ ic%t pi* } 
ityt S* ivav%ivtov ittfx fifoxov {$ yhf itfittvotV 

iaAoftvxt afuv xorpoe iMvSiftOQ. 

■ 

LXXXV. 

Wi&fa ytvat, ywfry •wf**> x$°**< * £ R*AA#r#*Aic p)t 
I. axtifat * IIfif{i} ? Svoftot ' y$ >J £*fcif . 
"#£ffc tt t/c r«3* i'x***\ t&tixfir§t 9 l wfiv oVkixlm 
aptrifac A*>*f afipara xafStvias. 

~ t 

««rfif i «5*v««; "Xoxtotgt* h «Ayffjv, m tM tt **/«? 
t i*a£<£ Jc iJAik/*v. ^ ii€€tuci( ivltxirtfr 

p. 30i »jj K ^ «*•*/$; 0«> (fiVi* AlAoora yif i* vtlrnrt 
JUAAiriA*, rfilrjf t*7J' iri vHwta%ov. 

vfray fSlvoi x&vr* TCxH pfortv, 

LXXXVL 

itilTf, ytfvd», *k fyv* ^Hfx^oi. *r/vo$ exAro xmrfof y 

fi KaAXiriXtve. m xarg»Q f ix rivoQ i**t\ lz£p«. 
m fivxfia U *h rtf lrtv£§i ^BtoxfirtQy b*Q fxt €vvtwo* 
iytro. **&q y M&W, taAyt€i* «v XoxiotQ. 

LXXXIV. In Vat. cod Theffolomcenfi Antipatro tribvinir, 
LXXXV. 9. In cod. marg. Scr. *9Aj*v. rcftt. 


ANTinATPOT SIAGNIOT. 31 

m tlv irtmtv rlstv tvta \ * ftg tvttxm* * ittulm £i At/*f <{ ; T. II4 

$ WFta%ov 1 rftcfth K*AA/T#*Aif Irimv. • 
* 4«tf« rtffiab* Tkqsto fitr Mf&tiv. ***) rio fo/j 

wmvrl Ttxn /BifVp rtfrvbv } tttrm, rttog* 

lxxxvil • 

jyiarttm ric trt rlc, f*) imX&rth tttrfm^ 
Avtt2txa y ykinrrhv rivf l%bfa\t viov* 
mvtm ykf xal xifpdc, H r tiifv&i Tmvmyff 
olmvoe 0Aaf£v, 3«fc$ lytf€tp&%me. . 

1 

i% aitVy 4¥ Motxtv vxwfoQhtffi yvvai^tv 9 

axxk rk r ixaxarat 4'tya xml tttxihtv* 
$ rmv fitv kjftyfofiivav pt ttor tlfia vfxrtfos tifvtf^ 

mvta tf mfoavtt imfiaroq fvto%ov 9 

4 A^Aov, &?Xm xa*a$ Ipxtoov acv%ta<;* 

LXXXVIIL 
lrlj) S&pPtty yAvym Mffue Jirt tnpmrt Atv€tmr t 

yhavxm, j9#dv, %af09Cv %avm y Somv mxifKmnou 
ri\m ftdv mvl&ctt rav ivrovov mytrtv Q*x*\ P* 3V 

m tt xCuv y rixvmv yv%itm xa&tptvav* 
pa?'£ f ix <?Ao*v, %tvt % Utttirtv , *AA* kyifm%fit 

iuttrij xoxfcttfav £* tvhxov mfBtkmxtmQ* 
rmv 21 tifjwv QuXaxmq pttoZiftovm %av ayoftttt) 

d tt y^auij yAmvxmc. nmAMioc, mpQtftoAiov. 

LXXXVH..I. Cod. Vat. tfr hrnyU •• ttfimrto «ffft. Scr. M. 
rt rt* tk M. 
. LXXXVHI. 3. Scr. %***, fith 9 x*fwr>v yA«5*«, ». #. 7, Ctxi. 
Vac. 0fe*««ift. r<vl\ g* Cod. frA«d| »J« yA«/*If. 


• 1 


32 AKTin ATPO^T X IZknNIOT*. 

T. IL raiotrf kfttf 1'fyotatv kykBtov^ fvStv Vptwoe 
roi&t ipff rkxa *6ppoA* rsv|f S/r«v. 

* * » 

LXXXIX. 

X kv fiiv kt\ roA6fiv$ov 9 ktt AiAov, £ {/vf| x/twt 

^ffff i • r*v $f pi$ac «tfvTf o$ov, aZt xtfAi{ • ■ 
1 rkv Kffrffffv U rk \ ri$* m rk $' tlfta, r£v $<AOffyov * 

t avZtfta $ av p/rf*Ct rov sroAroxforf^ov* 

rotMt r«Ayfydc 13' i'xfv<pt BtrVta rtf/*/3oc, 

T/frfAtf a%f*VTQV VVflQlMaV OKA0%OV. 

*AA' *v 'vff xo) gffiJT*, Jt«) olzopivoiftv lc Ai)*V 
rkv aCrkv p&w *v$ic tVoc^f gffffv, 

$«l£.ft«M>.£ xc# 

JL (Jc *»A«?c toJ» #ftur MofMv/2«( , ?c i» Ttfp|3« 

yXvm^v ix riTftfc *Mc 6fyc xlAixff* 
$ }? $/A«xfxrO£ xs) ktl AffAoc «x fsrl rixvotc . 
pCftrat) £ rtxiav kxltmv* wctrift' 
\ t v *f r*V aUiti hoI tV iff/ov, bVJi r\ BffMg* 

fffpfvov i Baxx* irAtfffC fiw* Tftyf. 

* # 

XCL 

X-*Jt* , Alfiv , <p$tfiivoio ri jrf 3c ra^ov ffp$'/3f73ifxff f a 
J9v $ovf ; t/j r*£ tffc *£'0c m v kftrac, J 
p. 3 2 * p »/fc Gtvtufoto TfAfrsr/ff;, $c f4**y« flr^vrwv 
QifTtfOC Jv, 5yf£v ftrtov fy« x*xf/pff/. 
W*%) ftirav frffxor, $ff« 3* ri avppoXov kxxac 
kvifoc' tfv ykf H lv*\&tvit*9t At*«v. 

XCIL 

LXXXIX. 6. Codd. **» rip«Ai%f«vrov. God. Vat. r«v non 

habec. * 


AtfTiriATPOT ZIAnNIOT. 33 

m 

xcn. * T.ii. 

KJgvtj Aidc Kfovftao lt4x]o?t } r$u %&ftv t'i*Q 
yofyde wrif f*«y*A¥. Ttptpov AgtrofxM;; 
fikyyiM* iufi*$m*iv 9& Svtxtv dmcov Iztroi 

olmSM ytvisjMv^ rimmov 9? jftimv. 
iukml roi SttAoTetv I^s^Vm^ xiKttat* 

3(Xfitf *' argixot; Mf&fs r$g*iit$9* 9 

/ 

xcm: 

A 5-^Atf, $#>' ft#, rfv* ^«i v/kiav, *AA* Itfbfita 

yt&piut fiiv uMv wtt rft*3iv urt$5t Af$n, 
iwfa J* AffayaAtfc w$ie)^or*4 m Sv xttufej ph 

wfaros Ate£Mgv i**?TVgi\t*i fioAov;' 
$ ol li rd 'T«; v$ir*ro; i$jjA/K4C *v3o; y £$*£**, 

•Tc 5* fc* y$ sutvitt Xiov *Q*V{6r$fov. , 

i £« rif ayyiMovrs, xal b cnMfoits y.tyavxi; 

%& 5«AA«v ifo rijp* r} pnMv ixts^ 
j rb fiiv S; toxtm M iors mxowbv ftvv iK&cetrt 
XO «v, Kfnr«t$v; «C r/c ifcopitoe. x N 

ifc b 9*v$iv X7o$ pffv,, AAffgovtftf tt AffAdy%w4 

«fvffp, tyfjfofg tf •Arr' Jv jJA/k/^. 
ff$f tv rfr Q$tu$vov vttov >*K{rra, x«) r) xvfitvw 

jntup* it* aqHHyxlm tlwi w *t$*y*A*v* • *" 

^XCIV. p. 3J , 

1 lAtfrol Af fffftfp MfHffAic f*f#, x*> rgsxopaMo* » 

ijv tffc ' «Jx r«r*>v Aipiv ffAacvff 5tff n;* 

XCIH.a. Cod. »>«*'"• Fort yA«*Wv. 


\ 


\ 


I 


34 ANfinATPOT SIAHNIOT. 

X* Ih ippforo Y aptQorifmv* A/ivtiv Atfxffc, i'*l*v$ 2* *ftf 

T$V }4ftaAiV* TtvttfC «AtfT0 fttfKffAltV. 

mtfo&tr* ¥ V y /jucvr/ xar* otvxivoQ au^ia Avyucx^ 
tlxlfOQ afivx^rm xArSavt T«f ft*A40y. 

* xcv. 

Jjjjfcffv AffrcftifC $ fioxifaoc, «x &*0 «vAAfffr 
9T0AA&, pifc I* i'*oc k«) |9ffOC ifaofiqv. 

&AA& yaf >if b wtvqc e"$vy« $9ivov* ifimrt I' «drfi 
$ifc t#c tfiv, r$v /9av $* «Afffff turcnbf* 

§u€ij**c y &(9A*gic hrttoov, aa^utrt wqgm 
, 1« TOfrw j8«r$v axgaioq ixfipomom 

• XCVL 

1 lrfpfoc b fcnvff IrifC oA/yjj vif> Afr7& ftartfav 
, ' $i/ki«, xat Tftxfvm fiatvliac ix xaBirv t 

nllmv fWor^Af TVWtlC XartiuWt ftffftftfVN* 

vifi/C M ^foc alyutbii itfctptv aCrouarif^ 
ityytlJqv §tt* x«> Aiyvtf u^vCnca^ 

xa\ Qfdcfv* Afytuxy b* ttx ini^nco rfiwtv. 

* • 

xevn. 

jAiiAAi^ivffi/C djiiafov OAfoBtov lcAt B*vi,T* 
iv Aifiivi, wfotftiQ v4xr$fov bx%vu$vov y 

jffJiroc i*** 9*0 wtftccov kw*:u$$v* a wccov foaf 
mhtct riv riccm xtxftuivov wt>Jty$u 
XCVIIL 

JLJ.}* ftiv xfoxittc Tltravarth wtrva% vCu$a 
KMtvaftra xfvcfav t*toq icm ' dtpJuotv^ 


ANTHIATPOT 2lA'nN10T. 3J 

I 

xuttpovtQ i* fawovro httJJviov o)\oy* *ti**t T. II. 

ufatv *p$orif*tc, kv€%o(i9vot wakipmt) 
baf/M **. N/iuwsroc' k$*fie*%*€* U vafoc , 

sraf&vixfcy, A*5*c. *y*ytv U *f*ayO€' 
kxyttv*\ $ l**povro €vvato*ts } a%) Bvfirf*v f 

&AA& rov Aftftf * ffvorwrif' wurayov. 

' XCDC. 

JMvff* Tfli, nroAftffluf, ffOTfc, iri fwfl* parn* 
rtifouh* 5teAff«< yxt€*lo *ko**p*t* 

m • 

froAA* r<5ifvifr)}f otoQtfalo, %t?9)v ku*€*e 

Av$fou*XQO ho$tf*v *f*roe SxtfSt xivtv. t 

ol utyd** i* Alyvxjoc ikv ttkotyaro xairu^ 
xul %-KarvQ Zvfuirac tfovu%it* $ ^uoc» 

%*l ? *&r* h* wivBoc kuavfmBue* SeA*v«i 
*?f* xul Hfuvi*c krf*wfluc f*A/XfV. 

I 

jyAfo y*e h* toiuiv oAmc BoivifTOf* %£$**> 
*f)v w*rifttv vt*f* €**wlfOv ihuv **teu*' 

iU ۤ vdjf l* vvxjoq toi(*ro. H ykf iv*%r*c 
roUq i* Aft««, Zttc f 1« OA*f4>rcv «yf*. 

c. 

Efe rif |itr* AfNVlla tt*XM**vJiMt xf)t Oiftmt Iv 

*)tfii9*vii*n* 

\JW Atiu» riffyvnc hvwviovy *#, axtf aMot 
5«A*v, k/Ji* Ufveuv kvr kftric i\*xov. 


CI. 

JUfu 2** wfpuoHtp€iv *Aoc **f* hvu* KixJ€*ffS 
ayftovj *\ >ITff ftfv xtlutS* pvftdttq, 

C 2 


i / 


P-J* 


36 ANTinATPOT XIAHNIOT. 

T. II- ifyov AAf£*vlf */• MaxylfW, of mr ivmnrt 
Affff/p JrcfCftVy? olpov l$t*xi[4S$ai 

CIL 

JL lv fJUKfiv KAfHypov irt ^tSovrm y&*M*lt y 

fcyfC vxig to(%o»v vtfic iffjrapfvov, y 

* ^ftfi"! It<//h«c toftiit flaAsv §U *Alc «ftf**, 
xvp* I' «xi ^v^ijv Iffptct vnxdt%v. 

Ivi?» kvoi*llgiJt*v tk i<pve S«lf, 1} MfAJJtffrf* 
VA/xtc «« Ailifv jnxflv «TXAaffj* 

CIIL 

LAiutiov JtnrOKfmTiVQ temvg figiQq;, h »A«rrd rlyrij 
%f?Aoc yttroefotfG ifmfomv ix xaAtfpxc, 

ffAfifV ixrt /ti*£f1v flflTffV «TPTOV. ff^f £« > Aff«Vff, 

$ pfiQnQ «j$ fafrxf 4>ffa«« lf$ffMfVir;« 

< 

av. 

Xl flrtf- #f %5ovlaQy AftTnjitat, l{ mxmroto 4 

K«xv75 Sspivmv "%voe tV itiovty 
o\%Jky,tvov PfiQoq Ofrs vi* <pogivtav kyosf 

fxTiigmV £«Aff*} Atfftfff f Jv A*l«, 

v mv$Sft*vcu rlo x$#«* #1) II ?**W« *«f«j«f 

lcxfW/v, l$«*V«c, $«v, «vf«fi> «"*>•*• 
AarAoov olltomtm Qfao* rfxoc, *AAo ftiv «y|#l 
Ev$fovf x«AAfre'j4«v ) *«AA« I' «y«# ^jpjvoff* 

,>.,«. cv. 

vl Tfiv fV«) x«) 4"7f*> *** *f*«xr«ff«y iftfjMr* 
tx-fffutroc, vtj/urrri? Biwlmv yit>mvov 9 

CJV. 7. $cr. «tty«r«, */A*i, Wtfff -» 


ANTiriATPOT 2BIA&NIOT. 3JT 

« 

ftvH xtfparljfOQ ' li*f<P* k&X* rtra(vttv y T* U7 

AAxtpivifGy trrav&v ttfyov ixt&t vtyoc. 
%al $it t){ grt/rf if * **«?& **$uf fa|f«t' «X'*Vft 

ff«f x) rdv lx ytvfav inxf&v IvtTsa %6a*v 
jfrA/« %tt**iv.^ &* &( ra **r «}$4f« Arffwv 

rvv «vrtv vx iilyv *Jf*ft« xvAivitfpfvov. 

CVI. • 

«£a«Vi{ h Nuurtfde iAflgd rxi$«c t"x *ort irim* 

loviu trorl yxv vxvtoAiav nlAoro^ 
Qofrftx piy %xl xxvrk vttig ixtfitfrof* *Jtfo f 

uCpxrt x«> wvyif ^Ax^opthac kvip*v y 
«Wxif5f)c Uowtt* xaSttpirm S* hr) xir^xti 

*y*6g x$ , tyvx/fm xxrSxvtv ix v*^4£»v ' ' 
piV«C £ xgicptK» i9 «V A/ptV* yActxt)v «AA*'£ ' - 

$«;> {**«, t#v Aifcw «M$ ?Jy Aif4f*y«. 

* CVII. ^Ajj.ft^r, 

vJtfx o%' f I Aifwrov cW«Vf(«f, * Aiff ?f*ft* y 

lUpboii* «Aiir5vftf> ** *te *tff«e kp$6rteot. 
1tyf65t yitf %an6vra Tloxt%tvov ix irorf txtroe 

rtfifioe i%tt yXlsx?°* v Ifatnivr* A4$«v° 
nthxt f A2oA/ioc Sf*frv*< 3x«fr &AA4 tic UrtWC 

hipxfvot jtf£l«v itrfcyrbv Jtr/yv. 

* cvra. p. itc 

11**« BaKatta SaAawta* rl Kf/xA4}«£ , ' * TfviV EAA« 
.xvjue, xai o%tfx; *Af« ntfi$6jit$a; 


\ 


CVI. I. Cod. Vat. a. I Nvrxtfr, ia retfo Plan. I f^tamt» 
in cod. I. Lafcaris 6 xt**tv< et faprafcxjpnira H»x«ti fr. 

C 3 


\ 


3S ANTiriATPOT lUnNIOT. 

T. II* «AA«{ ruvofi t%HCtv * 1«) t/ pc, rdv xfo^vyivret 
1 xf/va, £xaf$a/fi>c «V^fXfUwlrf *W V > 
' vtfy/ftov fdrAfftyv kffrt T{Q. Ac, r& yt to%th 
xSvroQy b rvpfiwB'tlg ofotv AftraytfHG. 

* * CIX. 

•i\fipff/»fv xg/tfffav l4>* «Vii Sv$?*kx Tofyd 
r$v yfifuv pfffvTtft i\tn&ru%t ^opeg* 

grvft/pava tt \f>u#5«rtf\* K*Tttnv*iv. yv «fa fctrrif 

» » 

yfe"$ *** SavoVa AJiirffpfvsf irf6Q>otit$> 


T > 


. cx. 

Sro ro/, AfTtfzlXvfty rtf M 0&p*rs ftoriff 

1x%i) tafcxiarM rdv yooura yjifov* ' , 

SlXtr £pa$ uftvos i **c wivoe tU wivov $ *U nvfy 

mKtro n&fipfveoe yttv*(xivv n&fiaroq' 
ixtr ItxtvSnq i*ot riftn? *4$tv. ic y*f itaprroV) 

h rhv kvirwrov %8fov *"/?*$ Ivffwv, 
if ig itpyptlav iA$«#v, rfxrc^ftyr) » #f7« 

5-^Aap, xa> %m$a Xtiittrai «Tf«fu ttfyjf* 

* CXL ' 

J\oTU 901 TOf «A«#V«, fottX^oSiff Ify&TK fl6ffUI$, 

iflov Jx fblkkt 2t$&2os ixrtf&fiavy 
!tyf« rr xol tfHfuvov Atyx« r«%vifTf0$e>c ovAa$ 
«^AyVi ftforfa/p Ktlpsvov iv $*A*>p. 

CX.J, Scr. «f; nrrilv. 


/ 


39 


AA*ITOT rPAMMATIKOT. T.in. M3 o- 

Av0spa%* } ' Ai/Mv £f grrt **f •wftw» , V 


AAMATHTOT. T.ILp.jt. 

T jf Avxopif *f f tf TfttJ* $M*rf «y^A*. » 

II. ; 
rifrtfu rt\* **x*l* *** &AxrffJfT«c «ifiiC» 

*«l J-AOKtfV 0*Xf/*« To'v$f AiAOOT KoW / 

AfoWx $»•» **f' Avolxrffov, * nroAff4«/tf 
sr*f£fwc, fftffru xut*phn **to**p** 

Ot?T* fcra MffVvac, *r AfyoSfv flfd fi^c;' 

XK&fr* fie* Z*£fr* xv&^vff* w*rf/c. 
xum rtwaevrte* *y*W P*v > &i Motx* 

r«?C Aawtaf»**** *aic) } P* *?*ri*. 

* * * 

m.* ' T.m. P .3ji. 

Efc Hpmftfr iff^ftfAMViv «I fv jfrfftf* Afow. 
E* NfjKf***'* Aiwv' &r*f * ?'*«« Afyo^fv «7f<*, 

II. I. Cod. i*4mm. Suid. iA»«>r«f. 

C 4 


4° AAMATHTOT. 

f£%«vr*f 3* i; ky&vet) %mravrhv tf/qt" ftmxivT${ 
AofJv vxif <&*$ xdl fiiorae 9$erifaQ. 
- Zsy 4mre& *AA* e"n riv kr Afyeos kvsfm vi**+ t 
ipfidtTos u; av rot xa) Nfftfft t$A$fy K 

T.II.p.?*- , IV. 

k\mj flrpTt *vwSih ra mmf Itotttm xfam nkmtm* 

» 

*ai$2 A6xt* xtvtov tbtov fgft/f rd$ov. 
vU yuf o5vf/«fv $Km%$v xiviv 9 ftAAa Tjg ijrn} 

vV^Cr «f vycW *0VT4«0«y c*$ ?%fi # 
jv5 o y$ yy, xcivrwv KTtfimv mr$f y oVfft fftfyfi 

yvfivig $** ftgffas K$(pivoe mlyim^v* 


P- 1* V. 

V-Jf$sft 0t*ti*lifi*$ *mfm wfopoAifmiv Ortfuni 
rttJLfat extty M«*x$ «ffa KftAA/o***, 

w JftffC ,8K iwrttxfftv, oV«# ffwaV fWfrc «TfVfif 
ft+vJCoc, $¥f$v 5* JAfvopav &yfA«f, 

•C «-«Tf xa) rtyrks p<wf /&zc tt^rro Bftxxtr, • 

X«) ^fcOV yf»* §f*XT«\ fTfftjfi jwJ), 

•$ x«f ItpeiKbcrdto /9«fd KXvfitvoto vo*ffiM } 
Xftf ToV ftX*Atf*0V SvjKfV f£fA$f A*Y«. 

VL 

£;£$' Jarff Ap/Sfax/a* b\ Qomlfipos ftWd* *i/f«; 
rt§vmy.$v x ^ftfyfiv ffArr* Aft^myifm^ 
. i/foc Gevroft**. pi 9*vp *W Auf ixoq dvtff 
m-mrftioq, » £*a«, oAAt/fJv«C ftAfVf». 

VII. 

m m Amxehtniivtoiy rov dfjtov x v/ia/v 4 rtfifice 
rt/AAiv Jrfy Bvfimc. Sroc »%« Q>$i(UV9v y 

mvlfa o; Af^ffov Tff?$ exrav$ y x*j rd$$ y f firt * 
Trtyafxyj Xirafrmo. d\tm nnmoiiuue^ 


AAMATHTOT. 41 

VIIL , T.II. 

M*Af0 di) T*TfffJV XBfk Alfftfl ttff) #d Mftfc^T*, 

ifipvy !*■' A2rwA«r<; &yr/$ff«y xlktnoV) 
9re»$iifl*C ' %*ktxov y«f A;gfK<x«y ivJf* vqflfac* - / 

«Axjpoy, ffc t«A/<»v 7fr$ ^jjf/yf Tffa*. , 

IX. v p.40. 

H /ZCfOV, ff v/x*V, ZfV, TOAf/iOM o7fV, 

i}v/x* tVj Tff) «*f«$foy Ax*d&* r j roVf wx?) 

ivrpfytffc Sgcceeo; ifjftv iStvro rovv. 
vet) /xt)v &AA* «ffrtf *f d/axfiftv *A/C «f/Sf/, 

Htfficv «v& £f/vify *7j«« %t«yrfi xfv/v. 

# 

*• . 

1 lf<?c *f £/&« Efvfa yijvv/4f$*, T*Tf> X*f /v«i 

iyytihov ©tf£xv, * *vi£, iV AioA/fo 
Mffv/v xa) IToAvVf /xov oAfMoVf , xo) Txfjf fafifff, j 

f»« tJ r3v I/aiov xAa/ofov a/t/tf* po? 0V , 
xa/rfj/ vVf ^f^xfiv 6>5/f«fyo/ .%fei$ > *AA* ro xf/v* 

y<?f*f lv ifr«A/fl KttfZIVQV 9f<P*v(jf4 , 

XI. 

1 rarov, iS $fvxaia, xAvrj) toAj, tSto QfOVff 

f Jrf v 1$ ItTftyiTov vlxra xarffgo/zlvtf * 
O#if40< iy* WwfV ATiAAjgf, tq/ov, fyuwvf, , . 
toiov fV flxi/y vif^ TffjJc rtfAayo/;; 

IX. J. Scr. «?fT*> ts 3. AAfc /bflf», 
X.f. Cpdd. Tffc *»<;. 

C 5 ' 


4* AAMATHTOT. 

T. Hp a&raf lf*f 5 *x*b*i$tv pifoc tvarat. «c fyt A& yg 
%wf& $fAirv tiJv tft)v gf«fa Kafluta ^ovtiV. 

XII. 
X i)v /A«f&y $avi)v x*> r/pw, £ raftivrt^ 

T V %£»*« XAIPEIN f*x«Tf rTf«|iriAJi* 
ijv $' £ \$f Mxffiy /x«yj) p«f)? 9 rftt ir*f* cfv* 

xftfywf* » %alfOtQ AvJf«« f7f«|/rfAfC* 


p. 41- 


M. 


©EOA&PIAA 

<f — 


.vftitnv «x»k&*tvl(cet vt tifUm tvnnptU 
. wivro* lavtymv ifaac M tfxorfAtfc* ' 
tcai rif kwi fSAcrvf 3 *thA%tvc Pht* TAjtvfw kv^^/av 
tatpoct fin^ifruv aotfavos tlKOtofav. 

n. 

UJHv&M A«0lfly£f, T</ |Mi Aiyf, t/c r* M5fKfyj 

ityfiiuov woktelc i{ «Aoc tvf&fitvoc; 
0*afyvtov fyvrfttctv A<»vtf*wt av$tro NtpQatc 

(Wffv t Jf /ff«c «Jp* XltKafMoc) 
vlit Hf*r&f%H' €%oKtic y h%iw]v9% TOfSpic, 

ti$f tltfv \tr*f&v watyviov Avrff4$*y. 

IIL . % 

^firti r«v ffiAM&vr* 2/ tv$*vr* rft%ic at#S t 
Efpa, KaMtTi/yc Ixfipaot xtra*ov 9 

I. 9t Cod* f««WAM<. 

. 111. lo cod. Vit. hoc cannen Theodoro tribuitvr* 


GEOAnPIAA. 49 

V 

««) 'tfjfoW rffAmv, xa) rtfyyftaj k*1 rd T«w#Si> T«IT. 

rlffv, x*i rf//9«x«v yXoiowSrtv xXafiCfo, 
**) #%'£««> *** vpatfMv atlfioXov. kxxk #d i7f«4 

££f« $iA«vr«x7tf, tatpov, i$M0o*lv«c» 

IV. 

AfrtfUQy $ TipyotO $lA«£ xlt&vav T$ KOtl «?ftfj 

Tojf ftlv xa£*-«; fiaXXt^ *** U <piA»i % 
xai €o§ iwsjfi($t Toftoe xtp&goio v«fi«i*«£ P* 4 2, 

outiMj xai <tf«fet ipas i» «?o3tff*<c« 

xiA/xfC *T Tf x/f*4< x«) £ HgtipvAOQ) «f &rd *p/p« 

wi\*ro fMAT«r£ K«7«*f 6 Ttlgamfe* 
ml%fi*T*v £' IxiOvotv «Aixrofc, x«) wXaxitrra 

watc, Hym9tUxu wtov* Tv$o<p6{Ov. « 

JlVoAAov, $fl>* Tdv Kfm&vXov *U riXoi f?v#V« 

o*x*t xat xlt&vmv gf<f«c Sxtfitv i'x ttv * 

VL 


K«A» ffr T^T7«y< X«fJ#5fVfO« Tfljpf Tlfvfr • 

- I 

Kqgitwov xuf«ff $0« Afutf wStaft 
tto fio) %ttvt$$ivTX. w*t; ** JSrcv «fif j A*>Tf/, 
wmXixov &s tmros %v5* kwofttt&fuvof, 

vn. fi*&4*.j*^. 

*+r<&i *i\*4, iaxfvoov !}o)v, ffVf, pvffe «rtvS* 
t«c &$vfoyA*V#d T«v7«A#o$ Nj60«C, 

2t It) 7«c OfftM %U*ltX&TKti* AfgfflfV 

«fTi 9 r« fiiv, ♦ol/fe t^{«, r« $', Afrf>uty& 
. V.f. Scr. « fi to « . 


44 ' €> E O A n P I A A. 

T. II. i #• XtBm ka) 9*?*l pupuyitho* t?itoc i'%*** 
wiTfnrm %tva%tt &* w|OTr*yi)c S/tvAo«. 
©NATOII BN rAJHSA' AOAIA N020S, A£ AXAAINOS 
A+POSTNA TIKTEI nOAAAKI AT?TTXIAN. ,' 

p.4j. vm. 

\y\.va€&*K49t • r# **p* r& T\**rmUm % 

r& *MytiQwoi&. 
& Mfir* ¥ afrrA r«« Zipavtim xAfVr*; 

X 

*C kvofirmfxyii* ' 
*tv* rt y&f rot x^riA«xv5/r«f/*} 

n «VSufop/tojgaiva. 

T&VtUU) *u| P&AMftte* fj U %t ^ff, 

rftur«v#* y tytfnr* 
IX. 

Tlt»?ahcct<; xur*\ ro7olt rmgm #xiA*#*v. 
JkA^ cd rf i*6rv fati* , ¥ f*0A#* a**f%mi, 
4 licfro»* tud y#*f 4*** i«v ty/Af»* 

Itlttw A#p £f«<<»C #$ffAepfv«v, 

V 

?w* «V afr/« r£vr« $lf«v* x/piw* U Mtmtov 

» * 

fjf«v #r, rffyi* wmvroptitf Ax4f*ty* 

VITI. X. Scr. riA#r«ift« fivt nA«r«i«>«. 
X. 3. Cod. yyfri r' *#««; Fort. rwff *r\ 


eEOAAPIAJL 45 

XI. 

vru 3* IWAiov rov Aywo?oc, **?<rt MoTf«, 

*e titov l% npat o$ffr«* AJoAi«v, 

K9f«« tmecivtava /3/a xtfv«c £ *6wot f Av«f 
. tiOQ itfittitir^ aurat tAuff A#j. 

xn. 

£Axfty«roy xXalu Tif4or$/vx, »£* MoAorrv, 
ffiVov t» J#/yy KfXfO**« ^5/fMvov. 

XIII. 

1 6Ap« ««> «*C A&«v xal ic Otfavh Svfy* *H*fr*% 

« xaY £«r«v*f t« XC u¥ Mpa*$ irvgac, 
A«f*£fOV. *Bi* ya* *Aftf$ffov «p«f JaAA*V 

f»/r$* rxx£v fifrr*£< %xi Xspafac. 

XIV. 

ll^frfrofov a-ff) rftur rd QatvotfiTW tot* x*f*# 

xifr«vro (av$vg GmaMhc x***&p*e f 
wpotot6xov xa\ axorfiov arv^6fitvai *ff> vtfjupxv^ 

Aafirw Ir $/A*v *x«;p x«> roxi«*. 

J\Axftf* 5ro"vrt* ro x«) fV%«r/«) S«A«p?**ff, 

Tlt**tx\ v&tviQ t «Afrr Aty «vf/ao*, 
vxf Tf rvv q>6fT* rf • xlwv ^ Jf a^ifii^atv^ 

U%avr ol<ji/>o>, rgfi-Ajf, x^hfUvtc- 

icil. Apogr. Buher. Diofcoridi tribuit hoc Epigr. In marg. 

notatum. cod. Gaulmini : etmhtfO». i. c*d. )vf f$«?«y. 
XIII. 4. Cod. Vat. xtatpf . 


r n. 


P-44 
1 


46 ©EOAftPIAA. 


T.II. XVI. 

XN*vw5 ra$o$ tijiS* tfi) 2« *A«*«. x*l yitff <& $p£$ 

i 

eAAtf/^sS', tf/ Aoftnri yfff c «Vovrtfjrof BV. ' 


XVIL 

Viy^Jorf, xifhfifvm fiiyot d^xfvov, of *« $gv6vrc 
xtxvtfav, fiiktov flrvffftfv «ya^4p«vof, 
P* 45* «Jv$A/v«, rfffctofs' 9v b* kvri y&fiH r« xal *|9yff 
*&AiT£C ifd/rif jWTf) y£i*c x*> *#*. 

xvm. 

1 lirf 0« ly« rox6A*t yvgtf , xol arftxloc. ijn^Aifc, 

t$v HfaxAf/rtf «*v$«v c*;v/» x«$*A*y, 
Xttlv fi irgnf/g xgoxaXxic. lcov* iv y&? *&&$$ 

xapQSgip Mlfyfav tlvQltn rirxfutt. 
kyyiKhn II f3foro7ft y xttl arMAlf 3r«f iitra, 

5«2bv jAjtxrxrijv itffAH «'guffa xtfwr. 


o- 


p.*. no^EiAinnor. 

•l 


N. 


I. 


\x) vxl p&Mar Efar«c* «>ft) rxmrdtf «7c <*M* ttpAAoT*; 
x«i>«<. n) Qttw? *Jfov««* ifv yif ipi 
tJX*Vxr*, SvofJMfQ) iv atBotvaTOHTtv i'ftt$$ 
roj^rtf/, <&f p«y«U*t $t€*6rat ioMxw» 

II. 

J-jvOjrAov k«> *rfo*$ *« fitt%t*oficti , «$' xrtfHfiou 
5vifr«; i«v* *D £', Efwf, nqxsrt fiot xgttayt. 


nosEiAinnof.' 47 

i|v fl# Aoftrc pt$tovr\ *7r*y y 1'xlorov' l%v li vfam % T.II. 

rbv r*£*r*%*iuvov arflc ce AoyiOfilv **#«. 

IIL 

A Xrffl-ffV, * TO KtSlfM, X*l * HfAlTOV AnJ&ffffe 

*a) ft«Alv £vf/«c !**oxf6rH $4>f Jov, 
«a$aic &«*c KaAA<rfa, * t3v ff«ri)v 
«II Jrtr rfxffcrv «Vfv «*d jrfoS^f**. 

IV. 

iVlif fef Mxtt xtb*vo7t hvartlv llxfvffr/, ♦lAaiv), 

oft«, $fAfic y«f #A«c w£fV« pfi£w l/*5* 
t*tI y', flrw *«f *, ifiol xixhi€*t xg*vov m g} $* jrtflc r* 

"X*> ♦***& ** «'$*« fwJ£ov ixtiVOV «>*£. 

rr v. p. 47 , 

flilf plvif, (Atxfdvy rflc Aidc, f JffxiAfCoi/. 
«jff Si miAtiov, fcf£l«v oVi x«) £i«xAar«v 
H?&ov t Ef«ri Sfsttu xgMfttvOQ jytp6vu 

VL 

H»v, n«$fii Ku$#ffi«, Tttfifiov f?J« KAfevlfff 

Njx«C l* ,Z*{oir9tS xtfpan vygcplvirc. 
xa/oplvtfc I' vV Efuros iv) <pg**)v «v$f«x«c £ *'jf 

{»ft)« ix vorffifc sr**J#c feffmfoare* 
£$ fiiv ivau&ytt yai*q *xt* r$v h* , 5«Aa><r*c 

4/osvvcav, fffHfic tl%o€*v *lyi*?.oi. 

V. 3. Cod. #7»f J/, •• i 

VI. | # SCC. JUMijM»*. 


• < 


48 nosEiAinnox 

T. II. v»v , ¥ icoc afKporOfoic WJw *i$ 9 c. ' J K krth& y*f 

vii.V^ v r^ w . p 

x\wto) t$v aV*Ai)v Eifyvtfv tTiov Eforf.*, 
v KCirfdoc ix gf «#f*y ifxofievoi S*A<4fz«v, 

l* r?i%oc axft *oMiv ItfCv $&Mc } •** ri A<^.|* 
7Av*ri)y, vafhvtw pfiSbftivtt» gaf/rfiv. 
i xa) TfAAduc r/ri gffiv .$«•' jftiottn oiti*. 
ro** xoefvgiife ijxxv ktf ^TfdcvK. 

VIIL 

/ 4Aa>fi<« *frt xtf/wi, r/ p tyoifm, *-f)v Wfcc A#*f 
ix *.vfflC, f!c frf*f*y Kt*?iioc~av$e*xinv; 
X A*V» J> * «** «fiWW- *f> *' f>rt *? AffoJ/rjfc 
*AyfC 6 p} xfalmv xotvov iyovri *o&§c. 

f.41. • IX. 

l«v Myfwv rirfy* n&fc dyfac J«r f itx&vSmQ 
• xoiftt^tiv iBiAgiy wZf ' vxo s-Aivf* /3*A»v: 
* M Tf)v Iv fitfikotc 9**oniiAivii «AA* £ff/£f* 
tyvxM, kwtff Mpovi fAtfifoiiivii. 

X. 

MqAv$fi**y x«) tm eolQfovoc Am/u«%w< 
cvyxif&eov rov *ip*rov •>$• rev y «tfcv e«(/r5, 
HA/ltof*, fjtf«c #r*c Ifflv frvxev 

VIII. 4. C6d. V«t. «f /v«v. fed ex corre&ione. 

IX. j. Scr. dAA* tt«f*?«» five d»/fi^t . Poft *««**«*« reliqiia * 
diftichi parf et fcqu, ioitium dcefle videtpr. 


nosEUinnox 49 

Ipfopav toiAtf, rov ? tfyoW tl**v Oftifetf, T. H. . 

. < 

rov $' evarov Mu*£v, MvypofftfVifC Miurrov. 

# 

fMrov vjrf> Xf/Atic wio(A*t y K&rft. raAA« $' %e*rtQ 
vjj^ovt* oivoj&yr* gg) A/ifv x%*gtv* 

XL 

JVtxf»?) fatti A&ytfti m\6tgo*av Ufi&ict Bi»x*t s 

t * 

\ * 

i*7ve t $fori£itf$u rv/Lt/SoAfxi) vfixoais. 
*ty&?5* Ztjvuv b eoQoc xtfxvoc, 3 re KA«4v$«C 
f*u*«* i*4\o t $* $yuv b ytotKuxutgoc E?«C 

XII. 

X *Vf «f t? ot xhovrt;, if apfv* f ?#f $* f x£f p • • • 

oxr« yiyvofiivotc iv Xtov i% Uxvov. 
Kwi&ZtQVy &*tl9*t Tfoc Affr/ov, ffcri ro xq&ron 

$*iMc 9rifii>*t y %3c yfcf *v«f7 Mo 
fW$aAfac> «5*«' ** 9rt **> xA*>/. &AAfc rgo%*£§ 9 

#/f oc yif Ttpimie r&vrtc 4$ff/<Jcfx«3*. 

XIIL p< 49» 

*X/c, 5ro'$fv £ *A&nK; fiZitvcivioe. "SvofAM }ft r/cj 

^A^r/vroc* *od 3), r/c; PKeufic 6 wxvtep&Tuf. 
*rl*r* Jf i* **?* pifa**c; **il rqo%&u. m ri $t r *****£#£ ty**\, &i fit rf 

jrorrtv t%*ic hQvttc, * twrmp virnviiuoe.%0^*\*&r.([p.j£ify 
*%*sfl i* $s$trtg$ r/ $f*f«? fvfo'v; ^MfAc* i*fy(im' 

#C &xp#c «ririfc o$6rtfQC rt a13a>. 
*if tt- xop*, T * **T *f" v i *vw*vrtx**Yn AapieSsq, 
' Vff A/«. *T*%ivA*v f *U ri $*A<*Xfi *r#*A#* ; 

X 7. Fort. K. o «I yif Jg «rfe vtffwv r* «!v«»«Xf r' «tfexffc ffiv ftVufr • - 

XII. 2, Scr. x&» *V. \ / 

i 

Tom.IL D 


$o nosEiAinnox. 

T. II* fi riv ykf £**$ jr7*W*# yof «5f if «vrf? pt jrerriv 
wti f$ ifjtttfav )f4£rraf i%0Tt$tv. 
• rtjvfg' 4 rfgvlrac *t hiwA*€tV f attvtKtv Jfcfffjfj 
. £f?vf) %** iv srff^tfffff Sflxf £#Wii«A/jfy» 


XIV. 

/\tfrflr9rf, o-Air* ZiK»tivtt y $*(9**in gf)f 9 

dlff rf^yrrO) irvf to# 6 %*Axo; JfJ, 

fv jwt AAf^y^fu ftff4«c %iie* inirt fcffurrsl 

IUftat* cvyyvip» pvffl Aiovr* Qvyttv. 


* > 


XV. 

FAol **f> 9v&*thn *4>ttyi» wvr$ Myeyicv 03»* 
fr^Tfif yif fie*t*W w* «v IrtVgf 0&<roQ 

Qtvyhti. *€** $*y*v §r ixfrtov* ivtKtv wrff ' 
apgAJSfOf crvx* gf#f« Xfoiwxfiptvou 

TII.p.5[*t. XV.»' 

V-/tJ TOTafiit KtAmZ&v M gf/Affiv, kxxa lotixtvroQ 

tl%k wot tfatSymv rovit A#*5fv xr$aAi) a 
Aft/xa, $«Atff<0*vr«. ri tt yAi/$iy «jf p« x«T* «&rjf 

ruV vxo AvyKtiu f?Alftfi«roc iyAftyfr*. 

« . 

tytrttl gfifcc fi^Mifv iWwAawSiv y«f 6far*f* 

yAtfpp* **** T*X*rioc. X xx «v fteig xgtQokal 

tf x«< 5ffVfMi «iAfi ftcx^tf f*»V*> *$« i Ai^vtfff 

r«$ «rfvi^vrac xx lpiy%9t jfff"C* 
fral«ftfni,lO. 

T.ILp.4*— XVL 

f li/jf? r#c fairoto r&nv rel$ov\ th *yt(p ftft 

w/*f« x«# g«Afff«l x?if{ifC* h W lipote 


\ 


n o s e i a i n n o t. 51 

QfovrlUt' * $ kyfolq xxp&rav &#«* iv tt $*A&ff*y 2MI. p.£Q. 

m tf axoffc^ itvt^6v. ixw y&pqv; tix Stnifipvac 

$*9$au 4 yotpigtci £tjfp ifntior$foc. 
Tixn*, xtvot* xjfttetc, kxatc ptoc. *t vtirxrtc t 

&<Pfovic m at xoKtai <f tpxaKtv klfavitc. 

jjy af* rotvh tvolv ivdc atftftc, « ri ytviriat 

fttfHxory jj rd Savttv avrixa rtxr6ptvQV* 

\ 

xvn. 

*l/uf6paxov> riv xavra Qayuv fitfov, ela uofmip 

xaywxlw, aSni fayac !%$t naxtroc, 
%*alv*c iv rf &%$t tlfAAyvttof. &aa& eu thtij 

xJCK* %&$ ff|A*V, Ar7lX*, X«) ff$£vtf, , 

«I Tori 9ot xfoxtm 9vvtxd\iMttv. *j*3t V kftavfk ■ 
(2M$ac ix x$*4m vmUc ixt*%vvtm y 

*»*«> h&tftac> poydAjfKi^c» ** y*f kymm 

• * 

rm t6t§ ^vaJnSv i& vxi xottov 0*9* 

xvra. 

Xiv TfitTff jnrf^oyr* T»f) tyiof Afx(avaxTm 

tfo*\ov ixcf<p*s xhtQcv ix$9xa*aro. 
Ix J* tfc*r©$ riv jr«23« hafc o%ov . ifxatw p&T*f % 

*xtxTQjiiv* £«3$ $1 tiv« polfav $%tt. 
MpQac ? hk Iplyvtv b vjxio;, Aaa* ixl yivat 

§utr fic xoiflaStU riv paSvv Sxvov $%*. 

V 2 


/ . 


52 n o s e u i n n o t. 


/ 


T.iipji: " xix. 

XNat/rfAoi, lyyvt «A&c ri fit $&xrtrt\ ffvAAdv £vtv$t* 

%&tcu vavyyv rXiffiova rvfifiov t$et. 

* * 

$f i*** xv/xaroc »f #ov, Jjxdy p£f ov. &AA& x*i ' *r«t 

%«/ffrf, N/XJfV)fV QlTtVIQ eJxrtfffrj. 

XX. 

ZalrtiCy n rt fttffwv tpTVOQQ k\ixt%bv^ % ' 
y ircrf rdv %*gitrr* x*f/ffAA«ff« Xaf*£ov 

«^yfcfHC ogSftvtiv tyao xt4tv$iuv. 
X*r$&*t & pivgf j $fAxc ert xa) ptvfvttv 

f dfr al Mvxai Q$eyy6f£ivat CfA/dfC 
uvf/t* «tfv fUfxfffifdv, 8 N*</*f*T/c w£* QvX&%tt } 

f* «v lirt Nfftu* vavc f$*Aoc yfytfyj. 

XXI. 

X 8T0 K«) Jy XOTUpt* XOLl fxl %Bov) T%Q $lA*}fA$tf 

Ktfrf/Jcc t*&*xt*y Itfbv Aff<vc>C) 
yv uvaxoti>avi**av Jx) Zf^i/fif&frc kxTfjQ 

x§&tcq b v*6ot{x°C 5*l**ro K<rAA/xf£rifC* 

» 

4 ( $l to/ tfaXoiyv tuttt , x*) %ti\iart ftforf» 
rd x-Aord Ai*tfOf*f*y»/c ixA/ravfr xiAftyoc» s 

XIX. s. Scr, y«*«rfl'rAi!pfw. 4. Scc. Uritnu^ in Cod. Vat. 

.-- tJnr/firf. 


53 


$ A N I O T. T.llp.p. 


K 


I. 


f 


\<xi 6f>/v } JucfyTU xa) rh *xtf$o«;, $ *t€&Xtv\Jigtt } 

ni^/Af, JSfc*d£ f%f/ tov fov tforr* Xftvoe» 
*£* y*f *** piffdc vVd rf/x*, x*) yfVvc $/?£., 

xdl TI6B0Q t\$ iriftjv ao/tov «yfi pav/tgv, 
f*AA* cVf $$• fT/v5»ffO{ ir* /%vi« £*<& AlAf/TTMf, 

t$f/f«Aj)v ***$«• KAfPOS EPHTI «|>IA0S. 

11. 

^*x>jt<vv« Tfowofayov y Ip&vTtt r$ , x«) wvfjxclrctv 

y£f£l|X«, XfOT&QuV SrAOXTff* VffT/agJtfV, 
ftffXOV T\ tv6Xx*V Ql\OK*ftirf*y X&) pOvfofAfCOV 

*v*xf}*) x«) ffyaviv xfxroq ffjfpoKopt* 
KAakuv £?pf/f SfV itv&xroft, etftpox* kyuy*e 
x Tmht* y wotof yvt* $t$t\Q xxp&ri*. 

in. 

^fuXotv Axfr<wv$«c $0V0XoyAtf$ov } Kv t* fa-) f*/f$« 
tf^rfyyov ?#f xstX&fuev ^mtropf kwi KvtMuv t 

nat wtlfiofi kxv6vi*fia QtxSgStov, tfffut vo^ttx; 
rmpoSiroiy nxl r*v tlfdXxvov frog/fo, 

xifX/VOJ T* «Wf /fSfc«, Af-ivTf /ff/V Tf x/tflff /V, 

x«>, t«v otivQix$ tA/v$/J« naM*iv*v % . 
lfl.2. God. 4aro«f»>/w. Scr. 4*ffif« ™* Kv. 3. Cod. tfy>« 

D 3 


J4 « A N I O T. 

T. II. juc$£*< ivtx ixvffi rtKctvttioc '^fAoA/gvv, 
Xlu? ittf • wtv(mc a$pev iLvtxffpmtt. 

p.«- IV. 

jnLAxifMC hyftfyvmv xtvoHvrtix y %m\ ^«AlaWaiJ 

0)mf9OC «ft*C, ff Aftf fcflfOV iAaiVfK, 

i > . 

kf$$0*i2av Vtft&V Tf, JMt) *Af»70ftlA0V &f ttftf/C 

#$fvf«v, «o# tmxi&mv pwog6%0v \tfvya y 

» 

») xrivxc cAxjfrJjf*? «y* wfowfamtov A3«V«f 
^t/xare, x«) fmwrmc ytio$6f\sc rxa^tfac, 

$VCatyf0v flr' fxvfffv, isrf) ri%' o/ «* *0Avxaj«ri)f 
f$tfc k* ffc Ad«v fftfro xi/$aAfa. 

i 

V. 

W«f*0C tw-yff»* Tilf ftSrevoc, tlvti? Efp«, 

x*) rf tyoc Imlrm wtstXfu QS&Uq 
rlfxwroi, «vxlv Tf, ftfA«yrfayfC y «Jf r* iffAxle 

tf &nr«, xo) rvf 5 Jf 6j>rA* xvxMa&oc, ' 

locri t» Kftfr«f}c) ivTftpioc r ift/9/v3* 

£«4*0^, x&l B&xx* wUft i*f3*fjr/*W 

<» 

rfiV#v «fo sc«) K6rfc, ii>* 5f6V vffp* Ji f'l (iy 
^tfft) T«f« xfoxcfAoff mfytxiimv g/pafttr. 

VL , 

I-jfya^jfC A*9r«$*vf*c lcojrrf/te, xml ^txAttfoi 
€tvUvm } xmt mr&*H $«f#*C ljrf|vf/«, 

IV. 9. Cod. fifft* f«juf. J. Cod. «• ftjxf* r*. 

V.i. Cod. y«f«f0. 9. Cod. Jirvffar. j. Cod. «V IflfMi 
Iffaro. 4» Cod. #f tyur. 5. Co4» tt M*** 


« A K I O T. 55 

i 

**) MKTfav iovaxtnv awhrrvct > %*\ Aiwckvxv; 

Qacytntiae, *& rif x cvA6vv%*e *6vv%*$ % 
Smvct t $h tfAtf k*1 %vik %*l 5f^vov, f!« 3' t*i**t*; 

uufttov wfoAntyiv, aAarb x*«Wytt, 
*v5a Atffa* ifKvcffy 8r«c #W «Afr* 4* «y srg 

HtuUtm») «t p») <f<f$t *mXni{tpl#», 


T.lfc 


VIL 

J\xrtret KaXMptvrk , *cr) $«f «S» »A$' £*o rfr;*Cj 

xof pf A40 *v*€%°* xqmtw iitaroJj*, 
«frf rtf 7* iy xlfrp pt Aayuftf/H ,• «Jrf t*V *yff<{ • 
\ fMffclffv, « x/gA*y, * tfxifov, i tiuttll*' 9 
«fr/v t* a&y&ccus pi riv w xffec, &AA* SaAaccav 

■ 

rifttivrety ' tyatyafi nhfayutros tU kr&ntv. 
2«Axtt*c iv b*i QievCy $/A*, «x*v£/*ac, * r/v* ^f/tW? 
likygti' Xiiiicn i ykg t%m $&gvyct. 


*■«• 


< \ 


H- 


vni. 


f/w v* Jt> 4r«TfV, *-fA*xA*tfr«j ** isr) jr«j)ft 

Avfic *#« Kfvfjjy rtfvtf *v4%mc§ nivtvf 

mvofim r*f%6c*t y lxt\ 4% M %tTg* rtnnmv 
*• • . 

yAv5f tynjvs* Xtfyava M«ro9fo 


VI.]* C«d. «*) towtnkrrtH* 


\ 


©4 


$« 


T. 


thmj. xaiphmonos. 

t 

\ ■— ■ 

r 

L 

o7c Afyitotq %${£* **m %*?*$, !i* M rt6%n 

muQm £' air$o<pact?a rov otxxt* vfaov m^ivrt^ 
olmvoi; $bv&th Xifxofuv uyyttixv. 

II. 
J\Af(<*c T/fMKAffoc, JtrJf Bvfimv 3ogv rthmty 
k6t$xvsc ap<p(toyov yiv Ixttvvtiuvoe* 

IIL 

JUivjSvAdv, Mnvmtn Ainvxyofw flpff) x&vrmi 
nffffovm fit* fto/fgc, xgttftwm 3* t&koytf* 


M* AHMOAOKOT 


A 


K. 


A E P I X. 

L 

t) rolf. Ajf/w^xa* Xfo xftxei, tf^ $ fdv, 9$ )' J* 
trftvrff. srAt)v nfoxAftfC' "«> IlfoxAfxc Xtfof. 


JYjnrrai/xijy *ot* jg/lvf 

Chacrcmoaif II. I. apogr. Boher. xAftfctf TijuxAfJW* 


A H M O A O K O T. 


57 


HL 

f\sfrtaiixa$ Qavxot p)v kti* £«W Jt rvxfvro^ 
$«tfA0rffos* Xffftc ^' ifvfxa Qavxirarot. , 

$v ? aga #c x*) tj)c fCfy*A»c ^f<iJ«rvTtf< fcnivMC, 
3$ tot< yfyvovrjcf $*v*MTt$av\ir*TQt* 

pi), XtTopm fiaetXiVy fti) Ttrflxic, ityfa pi) «Ircf 
%U\to% oA/ff5»f#jj xairsraioxj^/pfvoc. 


XII. 


■4-O-0- 


n n i o 

H A E I O X- 


i.i 


»" 


s 


«AfffV ffftltfCi • TtffO^T*, !*/*• 

'r&vraq? r adro\ %%%$ • s/yroc, x*) elxivaq a&ri$ 
rivfa XvyfoiQ x-0f^jur •AAi//ifv«v IcS/kc, 

5 T0 XOAflV KCCflft TMflKitfUVOY HVOflM rCfJip*^ 

i yAt/xvc 1*5' £fuv x*v 0tfihoi€tv ff*c« 


ETPiniAOT. 
vUc Toflt» L p. 96. 


P. 57. 


\ 


APXEAAOT. 


T 


I. 


^Apgy AAi£4v?f« xa) tfAav kmfia^aro f*0f$«V 
AfotmrOQ* riv ift gaAxoc ff£f« Mvapiv; 
mfoacvrrt t totxtv b goAxfoc ic A/« A«</fr#»v* 

^ . D 5 


p*t« 


58 


A P X E A A O T. 


TIIIp5ja 


* n. 

1 L&vrx h* JrAAffA«y I «vAdc e$?cty4Ztr*i mhLv* 
inAfbs ymf xo/Axc •"« ftvf Atf £&%t*t 

Jf/voc ytvir ity'?> vSkpoc isiAoTo «-«x-lvroc, • 
*C viov ix Ttfrts mevpx Axfif rfgxoc. 

r&vriroc, §0*y fAw $eW fl tt rf^lf}*, 
i Sxvpx phxKtTv rh i/$*Jjf KfxfM-*. 

* 

in: 

«JCflc vftmc, Kfon6ittXov &ro$3f/4fvav fiaAvff, 
cuofxiot) £ vxvtx £ao$tru€x Qu*ic,i 

■ 

IV. 

Juix ylxwc ravrxy fsrsni yt&^txtSi. ytvfttyv] 
*W**Q» fti Zpuv olm rftmt $vV'C« 


»Oi 


T.npjf. *iaosen6t. 

. JL AM*6Afp*c. i Mvffvc Xffifly kQtnlfiQV tfpi 


lfo)f6ftote ^ffKtv xxtc. b n« Avxf ftrffi, . 
J)C **V Stxo fmllm hxytiviov' &AA& xovoirt^ 
Im&xkIv ix yovxrmv favev kxrniStptvou 


59 

— -~— , / 

AO r PIA O ij ^npjf. 

X A A f T O T. u 

i 


H' 
iqtxt vt$fA*ty r6$tv vlarm nxfk *•/«#*# 

vt/xrl *$v a?9p<p$7 w&vrx %xTt%X^fxr$ y 

> 
u Ai^trCy E^itfu tt ra fivff» %tivm ralabvis 

avXtm y %al (jutKftiv Jf ir#«v %riavx; 
9Tv M emtrrfigeg rbr% ixluovts srf*>av tfpf*** v 

r 

«} a* tjJv . Iafav xoAAdv OotioTXTiiv. 
jerfv* 21 xtpmct w&vrm xvAtvXouivotttv &po7m 
$}$. mXm 9x)v KOTXfioie Ugmpt marrmftivmm 


gENOKPATOTS. 
BJf tiymkpm IfltB. ' 

JCifPfr ***« lym %t%x4*%4uat. kkXm Txkxlxtf 

ffc) XftAftjSoV %*tt&V #T«Tf, fwd «Tod** 

r 

ii *£* «W *W; **c 3* ty^ 1 » xttzovopnim y 

4f ^«#iv ItpQirifmv of$avo*s frlftfvoc; 


I <. 


60 


+mt 


T.Itp.fe riAPPA.SlOT 

IOT ZftfPAtOT. 


fh t^ft 


I. 

A, 
^ollouroi Itvtjf icftrtjv rt tipav r&t iyftt^t 

IlatfaffioQ, xAf/vifC •xcrrglloq !{• E$is* 

£}} vrargQQ* AuSofitiv Slifveftff, 2c ^* uvifyvtg 

yvfotQv } EAA*y*y xffir* Qffovr* rt%vm* 

H. 

$¥**> y*f «?$* 
Tf%viic cvfiff^Ai riffiaret TJjtfJf tf*4>J 
%Vfos itf tptriwQ' kvvvi^K^roQ J*\ x**Tify{V 
«f«;. kfulfurrov f. isiiv *y«vT* /3foT0&. 

IH. 
Bfe rl» I» AivfV HffftAl*» 

vJfr$ 3* Ivtfgioy <p*vr&£tro flroAA^x/ (porrti* 


mJ* 


P . «1. * I A H. M O N O 2. 

1 

X_^l rxiQ k\n$t(*t*iv 0/ rtSrnxortC 
cX*2h9iv tl%ov a*$(tQ , «c $*Wv r/vr;, 
kmyl-dftnv av } «r JJfiv Ei/f/xftjjv. 

II. I. Scr. *%> «Afanv tfmr« Afy# r*h, 4*p) y*f ^f. 


6l. , 


Z ' H N O A O T O X T. H. 


e * e r i i t, \t 


I. 

olifuvoQ **6*tn rSro ri xv$ il$rri\ 

- n. ■ 

-■■ fajpfyv x*r* ipfv, ifra$afjf xavi, £4p?ov i*U*oi; 

T&VTQ$tV y jf. tXOAiyJC £y$i* #X0A* $&.TH y 
Aq ix Ipol fiti? QfVlQ iv litff/ XW$0V lft($Ot 

jj yxf i ntc&vfyanroCy o w$ itroTfi $#A*5«)fj 
T//m»v. «Y Afttj yvytioQ * Jpi vixvc. 

jVjff ttfsrau ki\ tf *ftr* m xoxoq f *vi?£ 
r/ytfAffv t*%t 2fiv ro xeti 5«v*v j2foy # 


A P K E S I A'A O X. M*. 

I. 

Ifc ATTaAl», 

JL l^r*fwc *fc MrAfic 'xAuvj /uovov, «aa* x*l fmrity 
xoAAuxit xvtarat . Tltcmv avk ^aSitfv, 

III. I, Scr. nHqCstir «tt 4 Jfrrj. 


6z APKEIIAAOT. 

T. II* sl M tqv itt Aio5iy thfitrpv Svmrm viov slrtt\f 9 

* « 

sttsr** ilfavrts TflAAfv koilorift. 

' IL 

J. ifAa f*Jy tyvyfy, rifAtf d' /ff* ev&Tttf* t 
* m Mifvetaff, #if nterfle, K*i*v*^t§, 

&AA& y*f «Jf AfcifPVTtf, tov y •<J>*tpv, 7*« KiAfu$#> 

&Q Suvqq fWf£v, w&vroStv fisrfstipsv*. 
*n\t* U rot rof 3f«{«v J^igfattc.Evtopoc, * #0, 
oroAAfjv irrvfri«v t/#9* irfOd^iAirffo* 


p. $3. h . A a P I t ii 2. 


T 


woc fyv M/A*v, <V &to x$°*oq lt*ro ftftttj 
rsrf*srUi Mp*A/v, fv Lioq slA**h*tQ t ? 

tpotQ M wrtjvoQ to TfAwf/cv, 6; viov £fvx } ' 

tjvtyKsv it* qXhq x*<p* **iniy6fi*Q m 
**• 9*pf>0Q fiiv* kr*f thU wXiov itvts $*v*ia* 

wfofSsv Tltottts, £f<vf } BvifjroAtH* 
qv y*f iwofixsvcsv (2*v «£vyov, sIq *$f* rovit 

xoJ/xQ y vruvr* u*r «v ptfvof tt*l€*ro vtv. 


p.<4. A n P X I M H A O T. 

*«. . 

TI. 
/f To^f «xiApa xifmfov It) %$ovJc ffffarrt; fl-o&c 

%otf*voQ ***p*rotQ wtUfiatftv *jypysro\ 

*8q <M x*t« 0*490%** ix&yit i*vIq\ >j rivt yopfot 

rtitfivrsQ xiAixf/ Tbr* *kx{iq* ro x«r*f £ 


APXIMHAOT- 

« 

S n koCvQ&Tq jJtvxq raftcifptvQv, % rm v&cm* 9 
*q Alyxitt Simf xvxX6Sa( Mi%rrat y 
ro(%oiQ kfHptrifmStv HowAxrtQ. i f* TiyavrtQ 

rtfro wfOQ ifavtxQ l$tc**' arfavtr^Q, 
*rgmv f*f fyxOu x*f%tltjt* } x*l rfttMnnte 
JO MfaxaQ ntyaAmv lrro\ t%tt vtQimv. 
wticpactv kyxOf*Q axtftfttrxt } olstv Afitf* 

Zif%*Q *»\ Syrv hcciv t&ntt xifov. 
powtu ftpxfxQ n*r ixmpiioQ *frt%*faxrtv 

yf&WiXy^riQ Jk %tf*)t r&vf txOxtcct rfwriK 
*S $*** y*f &q Ufmv UfoxXioQ ZXXxh vxcy 
x*\ vxcoiq xafxov wiovx $mft$Qfmv } 
XtxtXixQ cxaMr5%0Q o ttmftxoQ. aXXa Tlactt&c* 
c8£t x*t* yXavxSv ciXfi* ro$t foMm* 

n. 

X yv Zvftrtttm pJtr *e%io y pnr l*t$&Xk*^ 

Mcfcxrtv kvSfmxotQ ofpov, kot$t$trx. 
Xttx ph y*f tttiv xa\ IxlxforoQ* >tl U tiQ «*n}v 
tlcpmivtt } %uktxH rgnxyrit* *xixo*OQ. 
■ JSv U r* H*ittm AJmtHoq ixf* %d{*fci 
kpvvumv xticn vif$tv' t* rt^avuQ* 


61 


T.II. 


Mki 


H 


T.H.p.«j. AHMHTPIOT 

^* BI0TNOT. 


EIS THN MTPANOS BOTN. 
» • 

JLT.y fi' i*#0 jtot%0Gy puxnitrm' *jv ji yt r«vff{£ 
ftjttT**' jjv to yopfdc, $lg ityfAtfv Ikkitu 

mmfo Mtfftty |i a ffWf to polhov* cl $i vofiifie 


HPOAIKOT 

BAfTAANIOT. 


^JLJttyrr Af/r £?£"*' lr' riffa vtfr* ^«Aifffyc 

EAA4£«} rj$ gtfSifC }«Ao'rf£OJ KtfMo^ 

yomofli fifivxi c , povorfAAa/Soj , olr* ptpnhi 

ri S+IN, **) re S«n#N, ic«) re MIN, «tt ro NIN. 
r«f5* wuv tfif, fonrlp^fAfj* Hfotttf tt 

EAA&c &f* ptpw> *«* 2tix*i{ B*/SvA*v* 


'ntoAi- 


«f 


II 


nTOAEMAlOT T.ll.p.tf. 

BASIABAS. 

t 

— o ■■ '. 

L 


Uvy Hyif#i4y«{ ri xo) Ettuxvot; rk k«t* «ftfjp 
rtfflkj x*) ovAAo) T4rvr« ri Qctivoptvtt 
filptote iyxrrilhvro hxotxoxta f a$*>*frov. 
*AA* ri AffrTfAoyij rxftrrfw Afjfro*-f#/. 

n. 

V-Jft' or« 3v«rof *?«}'*«) iQfrW *AA* ot«v «Vf«v 
paufa wvmvke «p$'?foVtf c S to*a; y 

Z*v) $90T$Q$tm *tpx\#iuu knfipftm. 

, III. 
t Eff rtfimm rh itnjvfyfitw. % 

jjLn *To'$fV ffc) fU&Jt, ftJf^* JJVOfl** flTAjJv Jr/ $vti€*ti¥ 

r£e **f i/tjp fifrjfv ifgfpfviic ifrfc*. 


/ 


Z H N O A O T O T p. 71. 

TOT STAIKOT» H 


E 


xr<*«c *$r£t*MiMv } k$$)e Kfvnwgf* *A*fr<?v, 

Zj/y*V, *l)v «*Aj£ ffMVfV lTl€Kw1f< 

«?f«v« yk? Aoyav fCfif, ivjy^Ajy*» *i 7ffvo/« 
ffijffff ivfjifirv parie iAw&f/ac 

II. }. Mtiins ap. SyneC tjraMij y«fo «trfo 
Tom. II. - £ 


66 K'OPNHAlOT ITAAA. 

4 
f 

T. II. i< $1 x&rfa <t>oivt€€* y ric o 0ovoc' } i}v uati { K&$p*t 
Kfivoc, *<P * yf*TT&y EAA&c ffcfi «TfA/fc. 


Leat.p. a <7- KOPNHAIOT STAAA. 

* : ' 

JL ovU 90i *drox$dTu? SrfAAa$ avl^tfV, v A$f0diVjf, 
mc «/ t7$ov %*r oyttgov icv* ffgTfjv Ztim9*v y 
rt<i%t9t rotc Agtoc pftfvafitfvvv fvOTAov. 


T.H.p.7>. APTEMQNOS. 


"A - ■' . l : 

AJmroftii) fd fidy «*£*$ frAlpfiyw *C%iv* AiyAlrj 

» 

K«ff Awc pfyajAu, $i9$*ra i*9i tJymv* 
KtKfoxUv &* %%t Aipct) o favrt$oc ArStfa Qot0oc 9 

i tcccXof afigoxdniic SvBoc tAappwv Ef «f. 
•J 3* &va xvff* *{%*£*, x*) h %%ov1 xxrflc A5i/vh, 
. vvv xaAAjt J«Av> EAA^* fcxifyaytTtf. 

n. 

/\i£fif w*wr*ivovr* r*$* $A/>}v B%i$H{iov 

Alfyioe «Vxfifpifv roy %*f(tvr* ixvt*. 

Zttp*im' x*« y*f pot ivvrvtov uAfr, $*ffTfi«v 
§ 

*lr&v y %*) dWc I^AfT* *kt%T$VQV*C % 

I. Cod. in Itann, &«Afv, «I 31 Afr«V»v«f . 
IT. 3* Cod. tapxlvajv' «. y. ft. fvfcmif ¥. faffrfy «faxtiJvj *$A 
** f'^C«T 4. Pru «;r^v fcr. «i^*v. <]ein4t fort. 9. iftrfV 4*. 


Z Cl N A. 67 

■ » 

«AAort petZiouVy irl }' tj 4>fAo$. «f« ftfAtffftVfy T. II. 

« 

fVptf, jc«) JtvtfjK, x«) o-i/fjf jjj/a^«5«. 


«*♦♦■ 


AIOAOPOT Z Q N A P*° 

» 
SAPAIANOT. y 


I. 

06 f«i T8K y&tm ntxovmihov «}d ttfyjrfAAW, 
2c yfvo'ft*v, x«} J$' « Ktieofi &T0$£fftfy0c, 

«jaJlffoj' kMputify k«) ivavlaxoQofnciv flfatg 

« 

H£ftjv«£ *"*vifcf Jc l| o'A<ytff0ff7jfC 
itOifctt £*mgjjrase, r«gvoc, w&vcxift** re ravrm 

iWfi' Ix) «AAxfvtj r»d* I&ro Tf/jroJoc* 
|jc pixftly cA/yw. srlTfliTa r** « ***>* t«t* 

KAiff/ov iv Awrf jf T$fJf *ysu*Q<pti. 

« ■ 

III. 
Afrix«vtf jfoi«v Tf, k«j kgrlpvv riU rfAriy 

x«i fvriioQAotov cvxov ixop<p6Ai09 y \ 

wofQtftiv rt pirfin (ttSvirliaxa, irvxvoff&y*} 

ndi x«fvov xAaftTc «fT/Jofov AfT/Joc. 
fjyffiftjry r£U poyo*ig$vyyi nf/>/V* 

$Sxfv xafsrf^A^f, ifv$ff«xijv Svtfy*. 

H. 3« Apogr. Btthcf. «Anfyr*. in marg. notatur, cod. 

iKuttroti dare. 
III. ?. Scr. cx Suida: jrvxy//;*?*. 4. Cod. Afrrfr J*r. 

£ 2 


68 Z n N A« % 

T.IL IV. 

x Zri *0i ixttSr* %ar oyfMoc *karfaoto 
iifpm \vxojfalrxe ixfi\uutv TfA*V«v, 
p. %t* %*) rkv ix xorivoto * x*A*6fora , ffty rox* ryvog 
4T0Aa4iu fofi^xruv Ix j£f£0C qttfofioXu* 
£aa* rd, niv ftevira, r* fctf «vAloApl ri }{$«# 
Jtya, xa) t&ayfuv rmi* ixlvtvtov oftu 

v. 

« 

£m Vf, r«v £«A*v«y riv uurifu o)ttho xorrttv^ 
Qtftto* ynf*Ai*v o ixxtf&i^t xtrvYj 

£ Tflxov, n rivJf *oXv*i**%fi* *r*A/nf «v, 
if Tf7vflv, if r*v *b*\i*v xop*fov. 

rW^' t U%t Sfvoe ritexvv. xoxfat ykf t\t\*$ 
dfuy &i irfortfat (wriftQ Jvr) tyt;* 

i 

» 

VL 

/\i ** , «Vf rf £*$*> f/ppAyftf c *xf* plA/rraf 
QifPirP ijf £lft*y £fxva Ttftxvfh*, . 

* *fr«A«c p«K«v«c, n bvBQiMTtim J«V«j 
.if fov, i itiXmv %v3v iirtxxfvfttov* 

*«>!-« x#fixv/£*ff$f, xo* *yyt* xtffwttrt};, 
oQf* luMtotfoe n«v IwtxvtyiXtoQ 

yt6€*T*4 ri piv «£r0C< o M /3A/r*f/J/ xtstf 

x«rv«V«c, Q*np xlpfit A/ry ptftfa 

* 

IV. a. Refteap. Suid. Ixffymot* 


>» 


ZfiNA. *9 

• i 

VI. ■ T.nr*.jji. 

/ SU.M ttevif» 

jNlpfftf tTozSlbat, xt)*KtTiUQy Ahrrt Alfv/V^ 

x3/£oc i*a%vtltav *C ktiw xowv, 
vfirrifcttt *i$&l$99tv ir «vSoff 9ttftoKavroi y 

-« 

*fff>« Qomxfrtte f**A* xofif/AoAiv. . 

*J?r/rrl fto/, HtfAic i»v; * «V** rjrfyoc «* «ff* fcfiicftv 
fttfvoy ivrywSn^ iAA* it/ xa) xf*3f*v> 

vii. T.n>ti. 

Ai3>if 5« ra&r%% xaXafttiitoq ioar* A/f£vy£ . - 

xamCttq vtxCav fiaftv iAacfvopivyv, 
rf K/vtffg tijv %•%* JforMfftoc ipfiatvovrt 

xAf/totxoc i*rt(vas y U%o xtKatvi Xa^mv.* .• • 
**££*/ yaf rov icalla ra «tfvteA», yvftva «* Sihai 

*%vta ittfiafvtt ^&muv ir yovtyv. 


' vm. «,„. 

XfJfUKOV &f%*'*C **«*/** X«fO?«W*C* 

IX. 

# tȣf*v ow KtQaXacQ ixaiiij*op*i afytaktTri 
5iva> xara xfvtf* %t»iptvoo. vixvoQ* 
£ y&f fftv pqTtyf ixirCyQia khk6h90- 
olitv AAfJajvrif cov pogqj* fJvoA/ov* 

VI. a I . C*d. ttff«rt«ic» «tt* J. f «««** «>*•*. 4. f. m«aa* 

mm^ *i?«. {. 5 *«^« «• 6* «Jvtv ir>6^v. 

VII. I. Cod. tih. 2. €©d. fiii» ihftt Uvmi 

/ E 3 


70 4I&OAHMOT. 

T. II. &AAi ff* igtffjuuoi rt K$i *%isv9t xA&Txp&vte 
}i%ovT*4) yectns ytirovtq ilivtf 
•V «J6* ^v ifutft&tt pofiov fe*%*) *HAd M fcrtffv, 
Iffiv', ia-f) W; oA»j}v Ifyccpt; ifftSrOf/tfV. 


■#♦* 


r , «. * I A O A H , M O T. 
A 


^/cmi fi* xrttvts kxi GifptoV tj ftiy &*!& 
A*pw' if* d* 8T» Ktxftv fr;r*f«fyff;« 
«4 *5« f**v ^aeCa* t$c 3* « 5f>uc. iyus4t Ktfxf^ 

WK 0/J* ffV f lT*rv W f£f Tc3*/V0T|*f1fV. 

Ayfucf/tf Ai£« Ti/y xafSivov 9 £ yx$ Itoisjm 
pixop*^ kXhk *o$fi *t*v , ro QvAafftoptvov. 

* 

XJ^fcVSijv AffftSe n«$/ir/e yivoq 9 & tiiyx Sxvyuu 
%*) Sotp/tfc Ai/fc»c hurtfov 9 |J%> f*#V*. 

ft«f TtfAlV AOlflExifC AlffttfC TflTOV* tfV fTI TXVTOJ 

watyvtx* x«f AfffiSc TirftfTov AfyoA/doc* 
oifyTAf mf Mo$*t fif %*T*voime*v aJAo&ffcovj 
£c alfl Aiffifc $«ff*oc , ?%oi p* fl-o'$oc. 

IIL 

AtfT^OT/. £*«} rtfyf gaiff. m rt&tittxaXt7v', $rtiif fijxm 

tbto. "o>*AoW«oVc- ^ftJfrt *& *ff«i tiv* ifciicj^ 
I. J. Cod. AvpifMtv 


• IAO4HM0I. 71 

talil riv QtAiorra. *££**«* «fta rifftfffov «jfu* T. IL 

friTvffiTv; "ffl *t> £fAff#c* *fft/y«' Tory raftsv} 

ffilfijy pOt TfOifttf« *THTO fivOV. ^&AA* JtfOV «V Tf) 

» 

xttffcjfSlvri Joxjf, rufro }*'{. "*»x &£jxff?c» 
$r« yfvjj; Tfft^tf. & xarap&vSavt. *mr'l** '•* *{"£» 

^jfy #v 5ff*Aff#$ «fifv. *ff^d $ff*A*, twgiayt* 

i 
I 

ffx xofa|rjf, fmy/v /x*. rf roj x«Aov Svofia ; tv r* 

It)v JJtiyJ o $iAff#c tmiopH. iU A«A<jc. 
ini yfvy; wifi^a (urx *v r#v#£. pif ri$ ?%*# €$; 

2 ropafi, vyiatv. *? ITIAINE Af>*';j % 
»a) t4aj } x«j tojA/ ro* TfocffAff^ofMf. oft* (laXactni . 

x«f *3 CxA>ffflivf«c. yvv «? Jylatvt, yCvtq. 

. V. 

l\«f wxro? jxrowifc tov ifiov xXff/ata rvvrvvoy 

JfA5ov, x«f Tt/x/vp royyofUin 4*xflj& 
ravix* iv kx^njotci xa$v7cff3*, x»V A*Affvvrffc 

fvfopfv» £c «v<fff#v ro#c 4'Afftffi 3t>*c; 

ZA*xfvff'?, iAf«#v* A*A«7c> xfffffffy* $tmg$te 9 

^ifAorvTCiC, «TTy ToAAaxi, tvxv* $#Aff#c« 
r«vr* fiiv ** IV if*Vroc' orojy 3* oTtoi IIAPAKEIMAJ, 

xm) rD f*ivff#c o!tA«c, iftif |f*vroc «#*';. , 

V. 3. Fort. rSwm* ftVfjKroi ««Tf«4J>f*«. 

VI. 4. CedflU «*Afi>. 

E 4 


' V 


7* * I A O A H M O T. 

• i 

t.ii. m 

XN i/xrff <y* , i/xcftjf, <ptXoir&vvv)fri Qcuvt Sfftjfvy, 

4#?yf 2/ 9^rf irm jfcAAopivif Sc/f/toy* 
f*V?*4« Xfv^iify K*AA/f/cv. i$ r« ^iAftfvrt/v 

ajyfi xarovrrff/v k 4>5ovo« f&avfrro/c. 
«Aj3/£f<c feprvv rf x*i MiiietZ y •?$*, SfAifVM,* 

\ t 'fc * ff? 

ftftf y*f fxv ^VXW f^Aoyfv Evfojtfay. 

vin. 

1 JUrr* itimti» ivit rjf ittna i iti** riAwra, 

**} £/Vf7 $f/*ff«V, XMf, fC& TOV, iJfrf XftjAlfV. 

P* M* arfvra $* iyoi &?*/#**< rth hiitxM Attf/ftyaVfftt) 
x*f £/v6 jryoc i 5 * xftfteovot x«r QavtfM$. 
w&vrm? i rot iyti $f'v«c i* *x* y v T « ya Ao/jroy 
rj; x*/vtr sriAixf / fo? d/otywt tyfAfiW 

* r 

K. 

Jlilv) plgo//; ***M*Q oWc *ff/9fiA*fj lgmr*Cj 

rov fiiv Ptffiifjftoc, rov M Kof/y&f/ooc. 
• i{ jiaV furrgmvac rt rfomt **i n$t* sipytt* 

aiV *»•/} xf xfv$4Av pf%f/ Tff irxf a/oWv ' * 
* }i gtfiyv x*fixtt t *atf $/Aorxr/ xfocttv&e 

wXarHfyiect r6mc ric EAf$otyr/o ; i0C« 
«I }i plav r*6raiv y UtTtov, #/ alfttv ir/rfAAa//;, 

alv E$tffjr pi>v*) ryv J* «f* r«AAo; J^o/. 

IYLkxj} x*} pfAaevacVa *m/vv*qv, &aa« ttklvw 
«AoTifif, ka) f-tv» XfAr« rtfttvorigii, 

VII. 5. 4. x*Y rfrl* ««) «ju 

X* a. Vulgo «n *>**•.. ln P"w. r«rC Cod, Vat. «lAaVvjfy, 


* I A O A H M O T. 


71 


?we} xitJ QmvMct fiaymrt^ kmj r*f (%**** 

X&VTOt y X«f OtlTHffM Tt>AA«K/ ^fifopfvy. 

roisttmv Tffyoipi v 4/A/vww, i%f#c «v f*f« 
«AAxv, i g£i/fff> KvVfVTfAf#0Tff*v. 

XI.. 9mte**G>n>24. 
l*v%4 m vfoXiytt Qtuyttv wo&ov HXto3tS?x$, 

.dattftf* x«} ^jfAac *•& Tfiv lviva#i¥n. 
4*r> fCffir" «AA* <J>i/yf4v S \iot gStvoc tf y*f av«#*** 

«trr* x«) TfoAfyfi, xa; xf0A4>*r* $#Af7. 

xn. 

V-J Tf)v Jy» x«* TfVrf XMf Jyvf'« 9 vvv, AffoJ/rji, 

iv fifAlc I* Xf«rifc yt/XT0C 1«. iffAiov. 
^Sfvfi poi x«f tSto x«r« 0f«gd, toAAoki f fa 

iptSavU ^VlffXf/ T«T0 T0 TffftOfloy. 

«! 7?f*c, yjfflic, ti* *o^V Srfffv ify «$/xx*u, 
T0#xrf#C| ?Tf vvv «fo pagoctvo[ju$a ; 

* «Apoc, XMf A«A#if, x«/ xmt/Aov *pp«, K«f «0* 
£«v3/ttmc, xm« *vf «fr« narafx/ifuvov 9 
2 ♦*%*! ♦*•{". *« * t« ** fk t/voc, if jrpVf, x*f T0C, 
ux 0%«* yvDtfffl ^ffioff TvQdpfvtf. 

XIV. 

JL-/TT& TfHfKOyTWiy JxffXOVTMf Al/X«#*VTfff, 

«f^ff «0# |3/0T* fgl^O/USVMf fffA/JfC. 
jfjlf X«f Aff«/X«/ /Uf KKT*<TTti$HttV f£f/?Mf, ' 

2«v$/ttm, «wfrSc «yy«A0# fjA/x/if;. 
% XII. 4. Fdrt. ^iTfAiVff^r^t^^. 


T.ir. 


p. j> 


74 «IAOAHMOX 


T* II» JsAA fT* pff tymAuoc rt XmtioCy sfipff Tf plAfrrjty 
' x*i *rv£ JnrAifrp r6o}tr h\ xfadfm. 

mvrjv mMm r&w** xofmvftm yfS^mrt^ MS*mi % 
Tm&niv } ifttriftic htrortkc umvttic. 

XV. fmUjsZv.i». 
\Jixm coi %x\6%kv yvuvov S*?«C, ifM UMXmtvtt 


porfvc o Ttff5fv/«c xfmrofioXflv %4?rr«c. 
JkAA* «f^iy 5oi Tcf* vtfoi 3*7**" BfMTfc» 
AosiMttti, tcatl inif r6$trm% ty*f6<ptov* 
f* %7> Qtvymutv Ivcif mrt c , I *C /3* Af c «x Jxi vwf J * 
uJtvric iym utymXmc mvrimm vrvfKCUijc. 

XVI. VcmUjM. 
KJtt&tu KtfftAAiK vwoKoXwtoc, f?rf X4Tt' ?f**f, 

•fr* k*QroXpi*mc tfXv&ov fWif/oc, 
alb* Srt xkf zfnuvov riuvm xifov y o7b* ort \Urrm 

- w&vrm w6£o* tuo)mxiic mlov virtfStv i>)Jc. 
JkAA* rf f<f« irAlay; w y*f hv 5f*rtf, *Y, iV** Sm$ 
itkrro* Efmc, Jggvv io* ovmf ofit Qoftof* 

XVn. falCpfimr. 
Xov otySvr», */A**v>, owhof* rUv kXmAfrtm) » 

Atfgvfv lAa/iffJc l*ut$fo*o* $?ofu } 
*£#$*• uafrvftuv y*f Zfmc uivoc i* iQiXttsty 

< 

SumvHV, KMf snfxrify xAftf, $/Aa/v), $4f*v. 
**4 ^, 4>to*f> ?*v$£ f«« • • • *d •* 3 QtAefmtfm xofr*c } 

i 

ifo tJc na$/ifC Sr$* t« Xtiwiutvm* _ ' 

XIV. 7, Fort, «*ra>. 


V (. 


JIAOAHMOt 75 

XVIIL 6U.&20. T.II. 

EjfJtxovr* rttot Xattru \vx*potrrtict<; «f*«* 

« 
&AA* irt xv*vi*tv rifpa fUvtt jrAoxojftArv, 

xtjv figvote irt xttva ra kOylwa xmvl* pafttv 

Srtfxrv pfc?*; yvpvk «■«fiJfOfioSJoc, 
**) Xg*S hftyrtttrroq ir kpfeotinvy in **<£+}, 

va**e %ri va^tt pvfM*s zafl™ v * 
JcAAoj y« r*t ogy*€*e Uot ptf QtCytr if*r«2, 

huQ Jr«, tJJc Mtn ?w$optvo4 frxlfrc* 

XIX. 9-L*i], p.*« 

rlf4*$i»y. rfc ^ «V ; ****)pax*. *h f btitnroe 

%m\LW\ &AA* lauvnv. i« t/voc; foi 5«5; 
ifjf4>5«. «roAiif yfcf tVfJyrraf kvr\ ftttoivm 

$&i fo*> owrriic «yytAoc i?aix/»c. 

M«f «-*f£«/v ©V* xaifoc l**l%*tttv* ivixa xa$ vwt 
ix irs, Afrirffvc ^fovrtfoc *4>otu$*. \ 


XX» 

1 tyvJnut, gaffar», $'*** **vv ^ov $iAfo*r«r, 

%*} flroiAi ytyvisK* riv p* laxovr* l*xuv* 
W xtxn p*, A/tfv rtfyorro} ••«, pxo^ Jf«$/<J«iv 

r&c (30ft/ofyifruc *•' $«*A« n*«floac« 
rur ifioav altl, x«f «■fHAiyov* &AA* fra *wr* 

lovim \tCSmv «xAtf«c Wtrigtn. 
roiya» vvvrt f**v 5$« piy* xWy<r« fiai^otQ* 

nptlt $ lv xqAifoiq iittS* Niffcsooc. 

XVIII. 7. Codd. *AA* rittirf |(r«vr«t *#•* rf fAfV<r' ifM/. 


76 * I A O A H M O T. 


T.IL XXI. fc*U«.p^. 

v m* toJoc, • xy^pifc, « rlh kwikmXa hxmtmt 
pjff£v, m yAvrfiv, m xrtvoe, * Aayovmv, 

» ufimv, m ptfrfiv, «* ru faZtvoZo rfogifAif, 
m g"ff v, * rm\ umivofitu eftfimrimv } 

m KaKCTtxvoTmt xtvnftaroe , '« irtft&Mmv 
yAmrrtffiStVy m rOv xXtlfitSa Qmvaflmv. ' 

tl 3* cVixi} x«f %**?*> **f ** fk*ff« r£ Z*t4>¥C, 

* x*) nffwvc iv^ijfc nt***r A*3fop4hi& 

« # 

p. s 9* xxn. 

/YtVXofYVC V&Xt Mt XMf ty&AHST*) XAf fl-fjAi X/lfC 

©7v«c, x*f *4a* 5») €n<tftx* lluv Svf/xv, 
x*f r*A# xmyjtfy /v, xa| J jjf /v *r*A/ £ii|/4fa frdf vqv * 

«V i&Atf, f***f? t*»t« rfc Tfo; pxviyv* 
&AA4 ftt v«f x/r# oic &va$iff «rr, scf«f *A*yi*t/A*v 

yftffftTf, x*f xfoxlvotQ gffarrf yytm flfvf» 
ft«f M/rt/AxvftYf tov xvtvftdvm rfy%mrt Bixg*, 

x«f fit£t6$mri §toi $f#AaJ« ««f&vfxvv* 

: xxiil 

I\f4fi0ifv Afrtp/lfifof , Af/fftfgoc W T&ftxov, 

fioAfiifxw; d* yp7v ££x#v A&fyayofoc, 
ifVar/ov «taAoJypoc , AffoAAo$«vyc «$ M» fiv*c 

£0if*/tf, xab Tff?5 ifV«v *»* f#S*C *r/. 

•JOV, K«f rf$«VtfC, X«f 9&nfi*\X y X*f flCfOV ffftJV 

A«p/3«vf* tJc ^fxirx^ f»£d 5fA* xmfmyttv. 
XXI. 6. Cod. Vat. 5 rfv »6*u <f>. 7. Codd. ««) #A#fi. 


X » 

$ I A O A H M o r« 77 

xxtv. . x.ir. 

J\v>?j yoAffvftff/, QttovtpQti y Kfafi hxatttv 

fvpft*Z*, Kv*et Tlo$M H*r*e «fAAosroifiv, 
Kvxfty riv iiilcxaw kxi Xfoximv ip* Ttfftfv, 

riv %tott Jwfci)v KfArto vt<pipsvov y 
Kvxffty riv nruzih jit > tov «Jfv>- x«$& A*Afvvr#, 

tov rco xofQvfitp xKv^i^uvov w*A*yei 9 . 
Kvvff QtAogptfttffa, QtAofytt, tffi£i pf, Kv^ 

P#|u*ix»; JrJij, Uixiriy x$i$ topivaq. 

XXV. p. 9q. 

lv«C «5 MfAfeffr**, #V Cf ^Aoviijfc putiue* 

' Afvxo^ftf, irovrx Ztfptv iAffkffxf, 
Ntfff&afV Tf #of o> , **} *i\kvr* , x«f f t) noVfioWj 

x*) ®f*f*J, kvipttv *ftftrr«rf, zi<pvft y f 
T**ol fii <pifotT9> itk «-Aard xivp.ft <pvyivrot f 

9&ov Ijti yAvxff** yov« Tlufotim$i ^ 

XXVI. 

x\vrfxffllrtf< jflfi r* *<p*tftxa pflAAov Kg&m 

toAA^J, T)Jv tf/tfv J* «x Ivow ytvtatv. 
hv&fytv ykf f$M Tortf Iv xfm ytytvttTtU) ,. 

n hivpoi<i y if rofc /#9vVfv itfKporifots. 
nZgnt*4 ft 9*<p&s Iv ror$ Tf/o*P xm) yfcf i&tnk 

X4tf futfoe, l**A*XQQ r If), x«| o^o^fly*** 

i 

' XXVII. 

to'v Tf Tff) rifvote kq€(40V otovrotyifov^ 
XXIV. J. Scr. «£<$«. /SwT^at, tib x. 


* i 


p. >01. 


7% MAOAHMOt X. It oUvivx? tf trs fatpfov M vfoSvfotct t rioVff/Jov, 
SvSeri tot y/xxt Xaftio; *x I*$iua&o{ i 
x«j $tt*T?itv ***** ifvrfrf/g*, njv r' fa) vojtojv 

JkAA& rd xvctvoxeuTCL , d«x<v **$« * rov tt Avx/vu 
«i« x*f • «1$ luyaXyv fft|Vov OAtffuriftte. 

xxvm. 

jL f 'ff uc it$M»KT\te Xfi 3 ?** A&oc ' i xff$«A* ^if 
tutvuti rfttv&t Uavct Tov ulyoxt^m. 
fffi XtftLMr^/l. p. ^f, ^'fv* & xw vfJDc, HfaxAff** Aojta 31 pffftitf 

**} xyijpMC E#P*f o *Tfffo«rac fAjfgff. 
Saffiv Af"**?» (ffvff , fixxsrt» t« yif «vo'c roj 
Svparoe »/ Tftftoi te/povf£ tytroiuSa. 

XXIX. 

J. IfV *fOTfffOV BvfXMknV fMfV ff/Zf?Af *rff , f/jfTf r«fffA5yc* 

t 

vvv ixetyt df«%/z*c *U xffAoxof$o'xoA*. > 

x«f rvxov £f *%**** iyyivtrm^* xv X «v*/xff/vjjc, 

xixix. tois nrnxoiz o xponos esti esos, 

XXX 

JTIJm **f (ioiov ls$, x*f Itxtm^m Iffj3/v5ac> ' 

X*f XJWAOJ Xf*Vp»C, £M*tfAff, XfUTOTOLUiy 

xnf /x*fvx AocAayffvVa, xoti ifr/T«y»}c «A/rvfoc, 

XOJJ 0<>t$acX0tlV bAtfV &$fO$vif fffTOJAjr» 

jf*ff*C 3* fr* «xriJc » T/|9oj/voJiffV , «V iv axo^tt 
ytvipt$\ &q alt\ £«rt/Aff, rotrforfffov» 

xo) fiifv AmyivK^ xod Baxgfoc f;g&c iVa/^ov* 
vvv Jf ojvrtjc ^ty*! cjfugov ixQegotuv. 


ftlAOAHMOT. 79 

• r 

XXXI. ' T.ll. 

hjyHU t3c TsvQl&i fi**a*iv fc'3o$, M*9$ xur*t 

TgVyOVlOV, 0*$*K&V £v$tj4X «ttAfUttttfav- " 

J xaXvfa x*l owroc ovfirfoxiv, f QtAoratypmt 

r*t*vtii(> M»friff £v J$lAvri £f*?v* 
* f*«v* *•??*** t* Kvwfiioc kp#l ywatxSv 

cgyi* y **\ ^/Arfwy A*#oc *$*(****• 

$vt %*r* sn^Kt kgi *ow, rj q>iXop*xz*' \ 

fcif 0«t«v, *AA* ****** touxoiuv %*A¥X*C+ 

XXXII. teatpJ44- 

A*v$Q*tf? i*h*it i nofoxfo* , pHeoxfUtrwoy 

*vA«Af }txrof4y*v xftAov SyaXfx* J1o9ttf 9 
i^iAov f*w #f£ri ifoen*7g pAoo* h ftovoxAfrfi 

i 

3«? pf kAoZpvpm $4 tot* vtTftltm 
tvUt* kS*v*T*e wu\*v %?ovov, pfe «wAiv po» 
$av3*ffov, vart vai to yAvx$ tSto pcAoc. 4 

xxxm Lce^.p.145. 

Avetov fJc.Airifv re **A*a'fo, Qfkraro flf ff*v} 

l| JvarifC &W# ptfro$fAijc Jrtffcc, 
«ixao* $«Mryf£«v hmvftov* 

XXXIV. Leat.p.145;. 


vJ&t &AiC) *vBf*ro , toxojv yk*<pcQ ; Iv povoxAft*) 
ht €* afitov vaittVy tvtuoft, xorfitt*. 


XXXI. 3. Cod. Vac. «•*££« «•> M**. 

XXXIf. i # Fort. uvetxt" five tfvff*vi«, £ Fort. oxottt*. 
peft pvftv quacdim deeffe videiuuc. 


go 


• * *** 


T.U.p.9». 


A P X 


X. 


N, 


I. 


ilV Ef#c> *H*ne )u ri xplyoov. t^ m xiv*€o* 
xxv cd /3*Aec, Awryv finnir tyric r**$#«i 
*C «v pfwy Jao/c 'Wc fp* , ukl rtv* Xffctt* 
*AA«y «rfw#«f, tmnir* Jgpc £«#«• 

II. 

UrA/£«f, Ku*ft, t#«, xxl tlg oxoxov favxK Mi* 
*AA*v iym y*f *x» rf*vp*rot ift riwov. 

ih. 

*4/tvyuv dj rov Ef*r« mv«c «wmc. £ y*£ «Atjty 
ti<J»c v*i *T«v5 T»«v£ h*>ui$u?Q$> 

IV. 

X f ««'& JI«AAnyAroc kvnigr^stv Atolv* 

«dAov Iftfegftjr*» Mbtxbe Evt/aA/tf, 
f, rort xxi SupsAyvi xxl |y X0t\ifioi9tv fpfA^c. ' 
*£o«S*,' ri piv yov«x»C **/*«, t« &* t&voyJm. 

v. 

&>vl*k* r*vr* ilrm** «vAwrAfxrtf }$ «frAairi; 
TCfQvftov %*(r*Q Ivrof* %t xfv^aXov • 
f «v$« ^ AvrUXetx viSov xtv$x€xv infim 
\txilx y rav fi*At$ov $ti\xo; hfivvofiivxv* 


I. J. Scr. fAyt • v , 

JV. i. Cod. n*AA*v»fcf. a* God. #. tfUKofc 


Aftrrw 


/" 


I 

t 

i 


I 

\ 


fc p xi o r. ji 

9 

Atxriv t HflxA**, rfoi, «rfwoUvppa rfo**** T.Ilp.?}. 

Tfvg&v, *fW*fyc tSittAov afxtiittv' 
i U koaov cnifxtia % *tft*$t/floto if&xovnt. 

«Wf*. AffroriAftr, jr*r? fa htyxapiv*' 

m 

itoHtc. hykax *£f*> y*MWA*, €o\ rattf, KArty 
***rm* 9 alytaASv Hauxf&T4$oc. vttlrmi. 

VI. 

X *vr& €ot ix r ofittv, 1% r *l$ifoc, t* r§ 5*hA*€m . 

rgttc yvotrol r$x*HQ mtpPoA*, Ukv y tStitxv. 
ravra fUv tlva?Jmv KAtirotf Atv** xtrm,M Tltyfifi 

olmBv • Aaptc, rk rftrm rtrfaxlluv * 
§tq o%tm X*t**bM> *\f itfattv l* &W*tC y ' 

Ay?*^ .*£ & tAmtmCj e; srf>, kfotyoc &*»' 

m x 

^rtf) rifr, niv ffKOTttlroiy vemvmioA* 38 fa tfamtpmi 

rfi^vytc ix rfiecac $#*vrtf Atvo?**iac. 
tfcrv* fidv Aapi? SyfSv' Tliyfitc W, wtrttvGv 

/MtpoxiXac 9 KAtirmf i\ tlvaAiQotrx Atvm* 
£v rov (ibf x*> toavStc iv •(#£#, tw M rd StUfc 

f vivgw h tttvrm- m rh tt. %*rh )f*&vf « 

vm. 

mvSxlpot rfttftc) Ztifct Atvofmftnc* 
Tliyfw ptv tnfctyzh iipfo%ov ttftu* *trttv&v % * • 

Aa^ic ¥ vktotmttv ttxrva rtrfmwo^mv* 
ifkw ¥ tfvotAtmv KXttroif woftv* ok *$ 3* *&{a? 3 

xtt) y*g } x*\ wtAaytvg §SfO%* wipxt Atv* 9 

Tom. IJ. F . 


t» A P X I O T. 

T.II.p.34* , IX. 

X ff^t/yfc, Jffffouif, xa*fyvirr0' rofr riy&*\ 
*kxqc, itr &AAW«c *ol ytg* t "TliSfv, iStcay. 

**1 r* ph 0'fvtf.vv, JliyW r* & hl%rv* «fyffv, 
Aap«£* &£ .KAffatff thaXim «««ff 

rflv f**v *v %vKo%ot4;iv y q 5* ntfip^tv .tv *y(*tc 
alhy o b* h vtK&yn wo%qv «fxt/v i%0*, 

JL «vr« **yuv*ioto Aitt* «$*v*ii «TTf /»*•* 
Af/ifw*» ko) xt/fryc 4>/vrrfA0c itftfi***, 

tca) yafvffov %ul?m€iv ty* f**slp** *e2*t$i? ■ 
ayxiffov, . xf «v^/ffv iiv*Mot€i x&ynVy 

Xft) Ziv*x* T(tr*vv*ov> *p&irrt?ov ts *s$* jftftf 
<pfAAJy, fcrt ttfutytuv fyp* Kx%ovr* fioAon>\ 

J y&f £T/ <rf(j?fj sroc) %oi?6Sac, if linovOn 

, xj. 

A/ rf/#*0t>, X&rttfTWy jcA) K&xktal %** Zv<pt*\ 

$vy*Ttf*Q Kt/5« JC«> ^A/nfC, SttftfdU* 

d pfv, *f*%v*loio iiirn voAvMvt* AaVffV, 

&Tf*XTOv> lo*.t%*c ix «Tff aA*x«rac* 
» 

0I W *oivfw*5£oiv pttoliuov* xffx/to xtxka* 

f v5f 00V ' « Tfixfiir* tf *k°Z*ti • roUagovm 

f)<C f«f£0¥ %9?vhtk filgv $H.*jov 9 A$av* 
1 

vlrvi*) rayS* *i €a) *o) $ie*v Ity&rthfr 


'-■% 


A P X I O T. ' 83 

Xn * T.II.p.9j. 

* *fc t)v KaAvMvio* jufeftv. 

ixiAxtflt* ^aa* «5f»f^v Uov fyfaos UVV9B x&xf* 

£*!>«£ *ux**t*e ireQgtitoTx, Btjxrtv oiovrot 

« 

0ft/£CVT* jN yAqvatc ^ftxrbv /*\r* #M*$, ' 

&$?m %f/Af« *>lvra Mtvpivoy. nxirt 54/4/9«?«, 
fl Aaytia ?far/>jv «Afwv JtptSim'* v 

r&v Kt/«-f/y yv[iv2tv tftt M>%tvQ(iivav y 
X4) ro/iv^ irtf*»*^ Zt&p?Q%QV vlaroc &$fy 

$tifi»9zv $a*tgxtc X e e** v irt *Aoxapov* 

• > • 

XIV. 
sfe *r«Afu* h%i<; . 

jTl^fl) xtrqviscffxv «f * $, $faf , IT*v J$ IrxtfW) 

itvrirvrov ^oyy^v tpvaAtv a fopfvify, 
xavrotw fofiarm a4a«v tlxiva^ tfvtpiffiv $30 

wtf/yviov. cWft Afyi/c, r«t/r* jcAvwv ax/3*. . \ 

XV. 

JLuv^MjtfC 7A«Wjj w&fapttpso rtjv AaAov H#«J, 

xot/ A^Aov* ijv r< xAfta, t«t axafttipopivav. 
tlc 9* yetf Sv ed Kiyttc rffy» Myov* tjv W f7*;rfc, 

tiyiedo. rtc Iptv y\&C9x hxatQTtf^\ * 

XVI. p 9 «. 

J. u$6 pt xvparoTAiJYOc It> 9wxiAoto nf/yrw v 

vavraj ©fjfix/w 5ivr0 ^ofH $i/Aax4, 

F 2 . * 


* I 


84 A p X 1 O L 

T. IL t«aa4x«c •«« **!* T«%d« KftAl**w kfmyi^ 

{jfjyf, xarlt *ftfftv«c ifldv mymv Ztytffov, 
r«vf**v «t* ctxvtrtovy Ixtf 3l/"C> « T * Isrilfu? 

f*«f9£'lc5fifCf<c f3«plv Ififv ff$£v«v, 
iAA* *Jf ) Svitvra xo) {fxTVfov * *!' j KMripfbi 
• rSttov, itov r/fxi) Mpottv fIvl«Vfr«f* • 

XVIL . 

JDaifV 22f<y • ITf/t/rpc lircuyuxAirA* vaim 

gifAifv, Mvlmts ixort itvrifiio^ 
$f£fc> *V*c> *W* *** ffwftfyrfv fV* «xrxJfc 

%i**ttav poytftiv v/lfc IzSvpo**** 
#AA* ijv «c yfnrtte ftf 0cif5/ev, * xoAf/pftfriyf 

$«vifff]f, awiifc Krfc«if o%vrieoc,. 
Arftc» x*) rfc Siovrm x*$' foaroc,. % y*f kx tfym* 

Mpovit, i pofO)** ywmt iv fgxtf* r#r#v. % 

XVIIL 

> Uf Afrmu 

JjlSvpc ivaifofiivot€iv foiffimx/o* ktfrtta rtiva^ 

v*v<rt gfjfdv Tf««v, A«*v, ifittvae, Sfn* 
«II fff gff palfov ia xrfrff , i y|$oc Wv, 
*' *5f j » hfarmv i $tQimv flr«r*7cjf. 

&AA* *VT*C Wgofitofo Tf, x*) |f*srtl«C ffC ttf lf/*74 
/|ftfv£f)C, 'rAiff A*/A«t* ZvGfAtvim. 
p. 97« fl II tfi pif rtfytcctv A%tMi0Q mxMtv BAAflf; 
j(if« Irvr kftrag fjrA* xofncm yifag, 
Jlotfamv /StJAJrtff rfil* IjfJtTtotKtVy «c «v Jt' IgSfffr 
HH rtm> *aa* rt> rj? Wr/Kfv ?Apc waAapfi* 
XVI. 5« Cod. Vtc. «xviftv. 


a p x i o t» sy 

xk. x.n. 

» Elc forrlAifV* 
JL &{ jSifc xal tov Jxfavv J?«y x*f) %*$\ ^QWiUti 
rkt plv ayawvtUty^ rdv JJ gA*irxaplf*v« 

XX. ' 

£jffty K*fu*Utv v*t*v x6xtv } 2 3**\ £ff/f0'C> 

XXI. 

Jtlfv Vorf wetnQafvovrt fuxdfiwrsfo^ «J9ffi ytfftftf 

wwafxtov ix yatnt- fi^f Sofitra xlf*?, 
iv lia+$/*v *g**sv * o $' kfyavrot Iw utec 

v foaide sfatvrf* *i£*v frv+f (MAfi, 
xfti ^hmJs P" ^^'f* *•* ** «* irgvx/tv IV «AAtf, 

ix xf/v* T*4tt*v *jrig Hskto plffv. 

XXH. 

Ejf M«f#6rv, 
jf\i*f jf Sfoto» Itumdpivoe Mfime av$*t; 
rA«poy, *0frx3f)c ix A*f/*c *trvae y 

*l*gp* *otg* Y*t *v&e*tQV tU ff<v «"w, 

Tffiv* KfAojv/rifv v*tsra*v y ZurvfS. 
Ctv ft f9o*v xtiAoio fif A//9? Oficv irx f"r# N6p$*f } ' - 

«; pafos, Jv tyvylott; ifSftt *tvc6iu$*\ 

xxm. 

Lm\t99*iS €vv x/%A«<fftf VTff Qgxypcio 2to)%St)c k 

x©>ffvfl)«C> «flfffC x^AfrOV J3v vfQ^Avc.- ^ 

* 

XX. i. Cod. Kfjfvx/tf. 

XXI. I. Cod. Vat. p* Alvrfffv. Fort. jt/A*v *rff /v. 
XXIII. I, In Plaa. «vr#fc #fv. 

F 3 


P. 9*. 


86 A P X I O T. 

T»H. «*) rmx piv Cwoznto* itvixifofuc m%UM*o ^mujy^ 

rd» 11 uAvov .wktxrmv mv u*5ixxo aJvmv, 

ff Jf imioxbXmv trvyuov ytvo;. * «f* s-oAAi}* 

i 

tuti xm$al wrmvfiv tyorrif izvot w&ym^ 

XXIV. 

\J wfiv ktMAxbimv *iftjtmc TAiov Afcrlc fjnrtfr» 
o Tf)v vxctl uirfmte k&Xos xm^a^ufuvo^ 

tv <Po(@u %{nc[4t*}di mi&Atcv irtQt ni/5», 

Ofvtutvov wrmvo7e mxvrirmtc. txtAovy ' 

%ml Ncpl* fiAoovfotb rtBnvJirtifm Aiovroe, 

Tfictt «, x*> fo&c pVv*; i*5f*lc lg«v, 
vvv xxotm iotftiv wmbxftfvoCy olm %*A*vf, 

mmgwov mtoi A*3c oxfiitvrt A&«, 
fayv uoTfxv i'%/mv HfaxAu' xetl ymf ixtivoc 

r*W kvfams iuJimv ^tvyAmv itpnfftfmmro, 

XXV. 

KJ wf)v I* AAQtif rf$«y44>4f0C> « Vifc ' «rfto i* 
hmmmxt *n*v%$ilq K«r*A/yc *r*f* «&»f> 

9 *f)v ly« Ntftfm pt@oitu4voS) [i «*f*v I* I*fy£ 
*0A0t, «f)v *T«v«rc 7?« fyatumv mviuoiQy 

yvv tro wf#/4c> yvfoig6uov ijvih wirfoo 
hvttmy rtQfmv v/3f*c> iAmwiutvoQ* 

XXVL 

yimlttnq yfmxry wvxriii vooeorfo$t7c* 
l\rjf i* oor*M%mv vhtv oio riivit $vK&%uv 
KoAxM*) ***** ttfav Qtimmitfpt" rtximv\ 


P**fc 


A P X I O T. 


87 


XXVII. 

Efc Uf**xU QovtCwavrm rh h XttuimXitvrm. 

jSrvf%6rt rmvfofi6foiQ fimfv pftxnpm Xiovroz 


T.m 


•/ 


srr**?frf 9 \nlv6poi yttmfkrmi Nf/xiJfC* 
n ymf vtf HfffxAjfoc kftvmSxoto HdtsrtVy 
*&%iva fyfoQ^vote kyx6ptvoC Tmk&timis* 

t 

orolpvme tZeAacmcSf x&hiv nvxviSpbv knw 

H^fj ifirpa/°f$ iwmfrttfm v&vw* 
jm) *t> Af*yr6gA«iyf «rfJAiv Sotfjccto fliv», ' 

Hf*$ *fnivotv iitcov6$oto %6Xov* 

v xxvin. 

A tr££o£ JnrtyScyyov kxoxAm^acm voptvct f 
«vAAliu xal ZfvT^itott xtccm xal lxfrv$6koti % 

xoMax* M *&&*** xoktSfOOV) ola r/« &#«, 
migropov kvrm-We %$(ktctv afpoviotv, 

vvv $U y** ' *r**cco<; y kvm6lnr6& rjt xtcvcq, 

xirfifff, fitptrrav %**ov &vtvmpSva m 

« 

XXK. 

1 lfll- piv i») %fe>f«< ig&nkfot fflttl tttilMti 

t 

J/xfvoC) V cxttgae kxfoxopH xlrvo^ 
fkffxf? t&rmfcoto ti Ityoty kxjkrm^ fioAff&v, 
TfVri| oiovlftois rtfmorifmv %e*Aw$. 

VWV di fff, \LVf[UtXtCCtV VT thotootft farplvr*; 

AiJcc krfoi^i kpfytx&toityt pvxfc. 
ti f imXmty cvyyvtttfv, hril xetl xotfxvoc vpvmv 
Mmtovftmg yflQotq Ix&vfitov tSmvu 

XXVIII. J, Foct. ix* «/«"(«"» *"• 

F4 


pioe? 


J8 . h P X I O X. 

T.II* .XXX. 

Vy&c «"« jr«4Af?£fvr* huictm JfrSiv flApyc» 

£fA$ic> TTOtijfttQ th&imv kyiXat( } 
iU wfiQ olrfqroto piAfc xaAdfioto xpftfw • ' 

Jyfiv avapjj*4"'€ &*n* wafk f%oupi*tv. 
nml yaf Jlrov wf%Bvt MaAf/xc, Aq ixv»v3*> 

xvpa woM/^vthq 0* fVfv ix* 4**ftfJ&*c* 
itii *tf 7*, «tyfxr* N*f«ft«c> *c **f>r, «Wf«v 

v*TOte } xof3ptfatt$ Tx^tfec glc wff etra» 

XXXI. 

XjfHixaQ etlvtfra ric> ^' rov*%tv9t piv vtotQ 
§ucrffQQ ix nikwmv mfoQ, Q&oq lfx*t*£vHQ m 

f jwroA* ? 0A0l£tt*jv JVtic *Wv« Airivrac 
InrffiixC Kxftfv A*Vff£ ipofl'* Mifec* 

•1 piv y*f %movr$ c | J» 1 «rftvroZx wtfUctv 
, ic Mnti' rc* ii xotxfiv ft/fbv «x*c $$#)ffVf#* 

* xxxn. 

JYa) yfvtYav rS vff£f , xoi tfyoita, «*) jg£iv* $*W, 

r *A*| *«> srfif xxfi toiMJC «$avt. 
(lycwifratf UflafioCy yat f IAiuv, Svop* ¥ Bxriff, 
£ 'vtf, Arif worTfac f itovo pafv&fttvoQ* 

P-WI. XXXIIL 

V/dii vcxvc> Vtfi/xyic isri g&iy* O^fic iAftf}f*C . 
xlpattv, hyftxvmv Ajfffoiiaf qttvav, 

XXX. ]• Cod. 4» «tA»rft>f*f • 6. Cod. x, «t Aff^fcjiw *#rv 
ix) f . Foxt* «ttyr^pitftf r' fov J* «JrixAif, 


A P X I O T. $9 

* ykf aAspftiHTOiG vxi fotf&ctVj byz&i trtvrti T. II* 

ZvtfUvtOQ, (thttV %t{*)v tKUfCCt T&<p*. 

mUI tt feovJQVT* , xa) iv vtnUcrt) 9«Ai*ry$ 
b t^hmv aitt 2vtov t &Ttx$6t*W°v* 

ft6g£*V f ££ AftlfC ftf XMTttvKttVy $v(** /ufyff 

jjM £«y*y Af/y «/«AifMtf icuxty* 

XXXIV. 

XIE AnO AIOTElfOTS. v 

I\ttoe 2 n*vwyl 9 utxatfAJvt <Uxf «*i «rcfVrttv, 
0*C j9«3t) xoftpritit rwr Agtffvrfc Sbtf, 
li ««I «o* |M0f *5fy •/*■* tlhito**i napivrmv ^ * 

. cAxac, fuf rffAltyc ***yhn f*« «tfvfU 
fljA^Hv juA en i wttv * Qtftt , fc«» cWa£*v fW, 

Xtf) £crif rcfto puvov, & «*) vixvt Sfo twju/^*, 

XXXV. TII.p.;»S. 

Cijerfff fiiy Tfffif Cvyx&T^avtv* uf ert %fif«c 

ovrjfiv AavotSSv •xaitlv irffXf/clvcuc. 
niAAa ct* AAfg&Jfp fuvavti Afrcj. ararftffc ifx . 
< itvfyattvy i **T$atQ ivtfti kyctAX6(xf$a. 

XXXIII. $• Cod. Vat, Aife. at fupra correttum rc A/;« quod 
vecnm vidfjur, ... 


F 5 


»o 


T.H.paoa. T T. A A I o r 

» f AATPEA, 4 


E 


I. 


ti [Mt %ftfrdc ijxdc TToAi/Ltov aud rifoi «yfA&fj 
cTcc. eiiv v*r' fVw> xo/favf, jrfpsrfpfvoCj 
jtf£f«v a« kxbQmm rto «f£ioj36yv TOfk (ImpeTt 

CfVty, CV fl?XfjA«4f &poMyM€* rfOif* 

«2 Jf r* rfiv <?yrtjv rfrf * »Afoy, j ga) JfafWtf 

{Xdoi «"xmv, AlAVTftf T«f^ v VTOW%6€IOV. 

ifA$ff $i ci)v wmymi* rb h* «l Qltov *Me icamji 
flvjorOj n}v 5vWi»v *?«#** rdv ffd^apfw*» 

i 

i 

n. 

1 ft/vf** r|y ff?f>jfcy, rdv «Airfrfrv fcrd %6fi0tft 
££yr«, rdv ayxfrfoic x*> itoyiovra A/vo/c, 

Ik JV/vS rfif^i^* Nctb KarMucg 54A****, 
ifcawt tf *U ,xfOx*Ayv rgtliov jjiov*, 

gfjfac ktofepiSfvrot. rt% i v6ov i%$fotv gfxot 
l'ltp$*$vi 3 o) ptfv«c, «*C oA/kovto, $&yov. 


1. 1. Fort. Jvfc*«v. *. Apogr. Baher. •!« *•)* Jyufffy «•/#>• 
In Gaulm, apogr. fic : «7«« * — tutfmn. ). Fort. £*?««*• 
5. Cod, «I ** fr« r. •. r#Vi «Alffv $ — ©*. Fo«. fofrffv rx«y. 
f. Cf 4. r«» Swliv «flc ffi rJV. 


TTAAIOI AATMA. 91 

. m, T.n.p.io|. 

Efc £«*$£, 
^VioA;xdv ir*t& Tvp$ov i*v, Jivt, fcif p* 9*vSf*it 

rav MjrvAyvafav cvvfT* £o/Jct$Aov. 
TovJff y£f &vSfWT*v itutfiov %if*Q m efy* & Qwt&v 

h r*%tvtfr gjfrn rot&U Ay9f£6y*. 
lyv £' i/xff Mtffffjtfv tr&9tf %&§**, •>* *$' «***W 

Zatpovoc «v^OC fVjJ $?** *«f* IvvfftiJ*, 
y*i*t*\ &C Ai$$u ckotov i'x<pvyov~ JU rt$ ft-*! 

TiJc AvfixifC 2fMT$«C vivvfAOf iitoou 


S K X © I N 6 X 

T H l"0 T. 


f. 104« 

• /3>i< 


1. 

XJI'a5»v JfM) ftfya jryft*, fUyctf xoAipof, ftfyct pci xvg, 

1 

HAirroc xXtfpte rO* tc c j>«T* irim 7 
aira t*V ««/£<' igfjy jjcxaftfx*, xal firr* rirmt 

**9*q rac, fUKfat nufr pty&Xuc %feirac. f 
%dl Tfff« kvetyvfhxiy Qmw ftito t x«) ro ^iAifCftf, 

%e(te* } nat rb kOLJZuv ivdov, itfitfiTrirarov. 
u*t «~t to3«; <p*ch y*f igaiv povov. n f kygmfon 

ftVAAlxi, Tj KfVffjf Ktfxflfr %ftf4fl*%&V* 

« 

n. 

V/f3ov vtfv frif**; StvtivvfJLOVy «$* fi*f*lvtn* 
kvrir*€*i <? &% *v p4 norf ir*vcof*tvw. 

i 

I. 4« Fort, iA*#*fc. 


92 


n o m n h i" o t. 


T. II, kxx 9 irt fiot Nfpfftfvdc oXov wmfixXtvtv imvrto, 
wavrm $/&}< t BiXm y vtxfbv kwixfipmmo* 
rsivto, , k#ri tfarV) **l l&xfvt ' wkrrm iimrmim^ 


p. IOJ. 


n o m n h 1 o x 

NSJITSPOT. 


E 


Uf Mwrwv» 

KO) Iftfpa/* Kf%Vf*«f m/v/C #5* MWOfVlf, 

tl xo) icfxetvfori^ wavrbc W«* tnffrlAv, 
"1A8 r»€ xa5o§&v x+wx* jt/aiK, 2« ijrorifff* 

rtl%tx y xm\ IlffUtfiH wkvr Mvtowm dopfv, 
yvmctrtuf i'Atv ocov w&fo$ icStvov. tl t Ipg ?ifftf? 

SpfiCiVj MPKHfiM4 fiafTttgt MxtOvlfy. 

tt 

fcfe AaJIk. 

O ro xaxh ttmt wmciv if&mptov kv$4*m*my 

n umv* Xmfirmv Xtlfix Jffiltapfy*, 
WX irt %£V99%&*Mv ffp jfiuov ytXioto 

■ 1 

A«}{) CXOtfli^tf ¥ VTVOV OtytlXifAtVOVy 

umjiHt) %m\ rk viuv ZflXmumrm ,- xx) rm woStivrmv 
xvtcfiMTOy nm\ pfafv A^vrv mwnwmmivw» 


•*•> 


Ql 


AIAIOT TAAAOT. 


,T.II.p.te&" 


H 


htw% ktmfyit* Wflt t* >*XW h&fkti Atffy, 

«iffttgofucf <J>Wr*/^» ; ywflrfjwp**?, $iA0j?f<nfy: 

n. 

EIS TANTAAON Sm ITOTHPIOT rErATMMENON. 

xJvrte i *fb 9*m*&ft*€t CWfiwiy IrH i ***** 

' *oAA4k# vtwrafi* *An*afA*vot triftarot) 

i 
vvv Aj?i*6C 5nrn;« tfttiftrmh 4 tfovtfj Ji . 

niNE JJyttrv rtftvpMy KAI OMTA MANeANB tlTHS* 

oi rAASSH* nponETwr tatta xqaazombga» 


M T P I N o r* 


p. i©7- 


TlavtQ, ftwgta* *?&»rtftt Afx«£/«c, 
tZctfvtv Bthfrt nt& tlyfooftv Awrjptir, 
it(&ptvtt MtptFfk Wf* SvnwtKlnG* 

Aclii I, z. Cod. * rf tt$. 


1 


94 M T P I N O T. 

T.n. n. 

lify furtaxtjv U*$ftfC) Zr*r©*AAi«v Mfiywtv^ l&* 
cAxffy iJ$ A^yy Sf»/«' $fMAt K?o'»0C» 

rikx kIxku p*q>S£vr* xat vcyivoto 3{f<r£*> 
» 

K*i thq vafloXtxit^ kKkerfiu^ xAoxdftHCf 

Qasx&ia T- rfrfsftfwffftf Jjr k?fxya]Aot€t ytAJifaY) 

xal rjv yftmtixMv xotrllx £xfifi*xftmv > 

m&kis 5* tjid Tviovrac sTougfiotc, ivt xmfiotCy 

m. 

KjttfWtc o tttfp*rsK, i r* vvfifytx* fiifx* V0fit6mv 9 

G6*ftf<c i €vqi£jn Tlavic 1*m iivaxi y 
jv^iOC «iwxorifc *xttfxv i/jto n}v jrirtrv t&fi* 

QfUftt &* k&rie ixtiv voifivta fiaxTfov Efttc* 
a Nlp^acf, N£p$«f) htytifart riv AvxoSafVH 

fiotxiv, fij 3xffy xvfpa yivifT*i Ef*c« 

p. iof. IV. 

1 TtTfxxict IWv* *%uc 31 #d r«c fwavrJc 
3*C ToVrwc, rfufiftj A*l 'xofMvixafiXy 
Sir^v « fL&ftfL^ xxi AivxaXfmvot a$tA<px. 

(Saxrt H rkc Afvx&C) uzi Jjyt xuft TATA^ 


9$ 


API^TOKAEOrS. 


a; 


%x\ xxf Ef«^5«W«'C" «v $ tn $xvux fiiyx 
xgivrr iv Egptciiivti. tov l{ xyftyQ yag «4«/#f 

rat/fov, ov h* xtfu* &v«£«c iJW 3/x*,' 
tStov ygavQ ui%»ffx uovn ft/vov *«r«c «*««# 

rivf 1*1 fimuiv ' o **, &g uxrigt **«%, «W*f. 
#e\ toI«. Aduxrtf, eiv ri rihtQ. I/aoq t*HQ> 

ntu rttvTt» ^&hfm nhxgOQ iv Efuiivv. 


+**—** 


m i • " " i 


n E is ft N'6'i 


r. 


*/*t ix Tx*&r*v p**' «fv3««j a ?$ «Wo xgAtk* 
k*$g£*oiQ iMrttg*i EgmttQ ifik&wxv. 


•*** 


A N 


T.H. 


T i n A T P o x 

OESSAAONIKBAS. 

■ V 


Q 


L 


EAfluiv Bo/«#ri, *d pfr <xort «vAAlxi? gf#g 
«£««£{ in f xyyim tffrvexQ Hctfeu* 
vvv i tf/uv ftf o »»£«{ ouuwuoq Kvfovx Bfaxty 

oh0%QU XfgVMf i| kutglUVOTigHQ. 


p. zo^» 


Aiiftocl. 3. Fort. xpfihf*'* 


9* ANTinATPOT eEDEAAONlKEIlX- 

T. IL ptfAofpiyv ? «v tyayt xttlv tx§* T«$f xfofAAo* 
•* povov, jf xa$a €tu %lto* Tlnyaeifos. 

llavrm x«A£c, ri y* fiijv, xfc*f?y &"' **» A^fotfrfy, 

f$og« k*) <r4m#y, f<*-<y o M*<evtf«c« 
*v l*h yaf r3 x<ks*y\tm $ff»C, #Aoc> Srt 3vf«foc 
h xvwlvy vrt xtm Jv rfo^tffoic tl°o>r«f. 
. ip *' fri?*t ?A5u€, %xl £ Kff0ffoc. £ *AffVfXT«l 

cl trAara, rfy/tfy *« &fcjcfiro povo/. 

« 

ra. 

Aftooc ?v y*v«i, ««* gAAxtoc, Ayyffftf *« 
- wfUtor* *«vrWtt *V j fcirtyt? fT rftyffv. 
Xff) gfvruv r^i, «a> tfgAxfJv £yj/ f>fr*ff> 

**> «Jc afyvfiuc h *or fWorftyfraf, 
NlfiJf, •? n*<J>l>. fojct» ** oti x«) Aovay Zfdf r 

» jgfVrOC} .gfUfttC 0** *A$f $ff«V tKXTCV. 

■ • 

p. no. IV. 

A yv $*f*v •» v*** Avxanttx , r t} v A^fooVrttf 
Ato^ijv, ti)v iAftyu vavroc «srvyorffifv, 

fffe-fAOC J ftM$fav «K «V ^TOTf, $*#*, CVVpKU, 

* 

70?, yoE rotxyrxj £/oWtvv «Ao%oj t 

Uf$fOC «W> Xflk/AA«, *«A«f ^ 1 „V*< «AfKrtJf 
• xtff 4*9m+ $5ovff«v Hfiyivttxv uytu 


11. 4. Fort. wf. Ja*o. 

III. 5. Scr. f^Kel^mv NJffpc 4 H» 


iffvl$*V 


ANfiriATPOr dEXZAAONlKB&X. 97 

* 

cgvftmv tyoit &ovtfmr*r$, o( u* htixttK T. IL 

OixoSgv g} ; ffeAAifc «ftfof o*4f«f. 
y*e&*Kttc TAmvi * ri ykf n}* tvvirtv HA 

*r«f isfydtnv jxd9*$ i» At%imv. 

T VL , ' 

If)« ftx* (it mtfativ %m\ Xit r ( lx fUvttu Srfmv 

<$a*h' ipti f kpuS **l itxke i T^rr&r*. 
t5t« ykf itrfftirw piarfc Sw 9 l f Mrirotf 
Xh*e* f nm% Nitmf f *Ai£r» tlc A^x*. 

VIL ^ 

\Ji *p*i%m, xmtrtt xtvot rtvic. *AA* (UltaJD, 

i 

I 

-» vrii. 

1 U ** y tAfvrofto^ y *p$mv&c irm ptri&*nt 

r*\ xvyivy **tf ri tom,' t*ttto *for5} 
QUic y*f 9 xt*x ItvxTvttc' QSiyyy tf i* rtiv *mresyttmv* 
9a»lt& fi i%ei tk *4rm v&t *w mvm yiyovu 

IX. * p. nr. 

xm\ Atrixxmvt , nm$ Aftt rixvOv kvtorm* 
$1*tXov f tt*T*tn pnrifts fdrox/y, 
*kirm TOt i* Moifimv Qm*tX*im, tr&vrm. riXttm 

*a3«v* ivotiiSfq f tfyot koihtrixmv. 
Ztfy #x$rrf0y farfAwv, Aftf? tff-% x*AA«#&*f/ U 
*tf/fr« W# ' **f* ** ■? *$fi* *&vrm y Kor*. 

IV*w#/*, 4 to*Sfoidt Mmxxiottv tvxoXov Uxw, 
xx) fxitrmc iv Vt$tt5 x *xl uifvf iv *oXifH* y 

Tom.IL G 


Zixtf, 


98 ANTIflATPOT eBXXAAONjKEnS. 

T. IL /Jftf ittyvitoLt* Titiv rtev , «Axiftf ITf /orv, 
Hp«52c Aafov/ac »jA5ov Jt) xforotytrc. 
«AA« $/aoc ^ij«f f*f * *&%* *ff*fC> «* «vrf n**f#«f 

Tfttt^ftfVAf, K«i #04 Qf£x«t V*«£ffif$«. 

XI. 

M. x/fi/c *f*$orf fijv sAaxov %affV° *ip1 i* ifas^mi ^ 
x«< rffsrvij <J>/A/e/C, *«> $o'/3oc *vr#T«*Aoic. 

£x tt nvAfUfrfvfO? ITf/fffV f*> f£fl. fTffXfV «AAfMC 
wrf xofvc %«/?«<{, fefrf xojuotf xofvfr» 

XII. 

l\*f M«ki$*)v c */oxfoc h «of/, x«) t* Tfoc «Akyv 

J 

rifc fW' AAf|«vlftf K*'£0C It/t^^voc, 
Tlfftftfy, tfijv n&euv /Kc/iifv %ff«. riVo ft $*vi«* 
X«/f.«v Jffirff j}v fvfov 0<£fiA0fUf*v>f>. 

p. iu. XIII. 

/\«pr0;o« XMf0%/r«v«, Kfov* rv$yff« A^gyov, 
C%oh* km! Af-rrjJ C(pty*yofiiv>jv r«vt/f«, 

Avr/r«Tfoc rif»V«vi 4»fff# ?ff«C« ifv tt /** «voVfcc 
fjjifrotf, A^/x^w Qiyyoc, «xuff&foy. 

XIV. 

^o/ f*f, ©fMix/wc tfxuA^off, ©fff*Ao>/Kif t 

f*»jr*£ * r«VifC xfttfa M«xi«0Ov/mc* 
fWdtf 5* 1/V0 #0) $s2fittjiivw Aff« Bftftftfy, 

OCf* W«MV JTOAffttf r«W &V«Af£«'f4fV0C. 

&AA* i/xo) «c $«*C fffo k«tij'k00C, tuxofUvn $1 
XA&fr. t/c «; Mb#«C ttJfTfl; «r%0A/ff j 
ANTIIIATPOT eESXAAONlKEn2. 99 
■ r™' T.H. 

KJttoyivm TlitffMi ra rtxyntvra xfatKkn 

*f>xfj° £Mf8pfy i' 8?«vov ItpQortg*. ' 

iotk yhf Jx #$*/f«$ rtrtitiiitSm ' x*) to pjy. ^«y 
T«« votih$ , ri 3* ?#« rt fff« r*V Bo$£y. 

&AA* *i> w%wr Agnrov «Vi^Affff a &**« ^ |y &p$t& 
jttrf « ar/Wv, iSf«/ **vr* r* Qmvoiuvm* 

XVL 

JuLlffovfp Tltlsavt <fvvat*ttw Aiovvtot 

ftf»p«f pty&fwv QfHgie l* tCri/%fy. ■ 
«£/0V, « Afowff*, Mfitis Zopov. svftwtv «fiQm 

x*f piys?ov B&*x* } xoi Bfoptos (uy&e». 

XVII. 

fxvrtxxrgot; Tlttcttvt ytv&Ktov £w**t (MfiAov ' 

fuxfvv, fv 34 jttfgi yvxr) *ovy#4fcfyoc. 
!a*cq *AA* lixfivro y . N*i alvfatw kotinti 

Ztug niyac «$c oA/y? *9&iiu*QS Atp&v*. 

XVJIL 

Voi|3i, Xf$*AAifVtfy AiptvotfxoVf, $iv* n*v/#f* 

v*/*v, rpixfihtQ «vrnrfftfv l£«xy^ 
ioc P* &* ^ixXtiroto TfOC Af/J* xtparos fA^ifv, 

Tfttfuvot JoAifcji vif> *wte*optvoV 
jutf tov lf*ov JfoffAtf* riv *Ax//uov tu ph Jxf/yp 

/a*ov, f» ^ */*vo/« Sffrtcov jfrtrtfotf. 


XV. I. C*d. Vat. .Aforivij* 


P-ifJ. 


G ^ 


IOO ANTIQATPOT eEZZAAOM IKE&£. 
T.IL XDL 

X £***fH almfvfi TtnvzrwfCymv btk omrrtn 

futmt Uif&H*i M*A Z$*tarm** 
«'pjy A&pxiav woAsftxtixovj £ «* A4foJfr««, 

« ** r*v AAxf/fcr, * t k^ifiwraf Aff, 
tffife **r* tilfofyn yfMTTov rkyos* h & »f#rr«f 

ufavivy m P*V**i r*2r, 4raTf«£ tftmtm* 
$$iq kyiuarov ttfr o 0H$myo4' > * U ** Kfaf'€ 

oSyapov* tSfiwnv rUAA«V AVftjw Afw* 

XX. 
JLtrixxtw W ZvQfnrnvy Z«vo{ rtxfc* flc ffl ykf iht 

ifNOi nif$*y aCropo*u*t xo'off{. 
* siAAtv «y«f ' **«* M ♦•fti **%**MSph* rifat 
Katoaf* srmrffmw l* «ff*f A» JwroAt»», 
p. 114« F*/w **, ****** 9tfntfu*m warroStv, «*r«V * 

*t&roe kvtfx/tpiom €Qfmyt*mi noAtm. 

i 

XXL 

mhmfm kv$l**rra% i*i KfoxAfotttv luMtf 
xf ; f «u* wc , ytitmy i$9nmt\ hyythia^ 

Qolpm $•}*# Atfx#y, wgmrov yifa%* ti%aro f Srm* 
K«) xoKifc Atvx&v xf*f«f Itori xforaQmv* 

roin* «aa* Mvtvo 9 rftn M fxtv, «c xft y% tpJVv, 

m; aurtq fffAiy yifal vifySptvou 

• » 

XXIL v 

XX rm xiltla Qifvc* , Mf vixf Ar<f • 4 tt ri' 4*f»(y 
+yp0>«if' nf»fj« **, ij ro x</T|AA*v f%f#. 


ANTinATPOT^BIEAAONlKEnE. IOI 

tJc n«f}/«6 i vf*« x«> ra fyiraf £v$$(i* i' «frtfif T* IT* 

\wov* Xrtvtwt* y sfyov AftfCfi&w 

f 

mj Tf«r« «*«{ «V«v x«f iraupUoQ* «AAft rvx***4 

i 

KfwfttoC fl«r«fxc, vvv tV; flf/i fJ*. ' 


XXIIL 

JL «Wf SfoyAttVwc EAixojv Ifyf+f yvv«*x«c 

v/tvoiC, x*l M«xf&vv TXi$f(*c cttoxtAoo, 
TlftfiiMaVy Mvf», Ayvrxc ffW, 5ij?Avv Optffov, 

A$*ptfeomv Z*wQm Kocpov Ivrtox&pmj ' 
Hfiw«v, TfA*><AA«y «y«xAi«, xm) «i, Kogtw*, 

SSftv A3xv«fxf kcvii* f*fAiJ/«f*iv«y, 
Koff*ft* $iA6y*mccov, !£J yAvKCMr%** Mgriv, 

w*w*c kcv&mv leyar&ms CtXltmv, 
fwf« f*$v Mt*r«c V*V*C Ofy«v«c # twfo |* «frftc 

r«2» Tixf, $v«Tfic Sq&itov f£$fo#vv«y« 

XXIV. 

1 

«{«-ov kt%*imv otyvoc titiAimV) 
Tlttflbmv gfjAxfvrov !*•' «Kftofiy, tt rofov 3ac' 

2 AA«%fC > ft £«Ao?c tiJv hyitotfov «V«, 
*l r«v «Vfiorrov x«t topQmrov kr*a*iv «AAoif 

JUtfffcf. «J VftVfjy 9%**TfOV OflXf «C f£fl» 

X«7 Zfrfc w «ff/owv EvoffgSovoC* &AA* Evorfz^frt 
tb ftlv f^v futmv^kSavarmv f Stotoc. 

«ftf V«fri)f/ XfAf^tfvOC VftitJfVXrflf ftiv Of£9f*j 

iyttrmi ¥ &Kh*v irAfttfoc ijtvowoAmo* 


P.«5 


IQ2 ANTiriATPOT eESSAAONIKEaZ. 

T.II. . XXV. 

C//9a*i A{iTO<p&vtoe, St7oc ro'voc, «Jriv Ax«fvfvf 

XtOOOC M %AOfflfV TWA»€ tOttMt xopxv» 
fjvti* ooov AiovWov fjgfi *f Alc , oT« ii puSot 

ixfiw i Qoptgtiv rAx^oTtf voi %/Btfirm* 
£ x«f 5vpcv «firf, x«* *3ff0*iv EAAifoc <V« 

xflyuxfy x«f rl{«c £{#« x*i yeA*V*c. 

■ 

XXVI. 

J\&r& roty rffVffavrf r«f« Xfloc, *r«*ffv *&«*, 

* 

£*\>*fUva xotkotv Ivroc «f* A*yo'v«y, 
fiorjff, « #* iVfKffv, AfftfffVfif* o}a & .f/oxfov 

. r«j3oc is Qftfav pfrov *%*** $o'v», 
«4f /ofv xovajSffoov ir*Tf/tf*« ytvttov, 

dtfKOfitv* Ao$«jCj «1« Aix«fy«, xiftuc* 
AfiVtf tov E6f«r«v, &i T«fr«f0i>* «v/x« ffiAfa 

ofcfc $f/y«Vj TtAtSttc bT* IpoCj *ti A*x*v. 

p.ii*. . xxvn. 

Avrov B«xgffJri}v JvtftT 3f w , tfv/x« Bix%«c 

fx 0IJ/30V iTgAifv xy«yf rfoc St/ftfAffv, 
avfytiirotc ITcAffJtfc Tffrvov 5hc* o7« %oftt*v 

fff/fCflVOC «XftfTtf T«V«V CTAlfff To'A/V. 

©50*1 yrywUuuft rov lx wvfic* if&vtoc ft 
iroc y i w*po)oivotc gffff) Xo%tvip*vtc* 

xxvux 

\Jf$fdc $!f«C fTf<5f ' #i> ** Of$l«« «W/90C MiCfJ 
rc)v Qfvytt* ooi t tlxtt n%Kx$iUvtf y Xk&Qofu 


l 


» l 


AKTinATPOT ©E22AA.ONlKEnS- IOJ 

bvopa x*} rljgvifC x*j w*fixTos. i xtv A^yvif T* II. 

f 

©7« fv xotxtXoTfgirgs' k^vmiucaq x*v &xa#v 
<ri?roc TlmttStw Ttvo; £;/ kfyxoiiitt. 

xxix: • - .' 

Xpgfov ct&xfopvtrt iroXvTfyTav ttct Ao/rfly 
tvxt A/yv^oyy^ *o2}3o$ |«rt rA*4>«f V ' 

Maeefot, tytfo* rtov sSi*px, * tk; f &f ASjjvijc 

< 

afatif fx *f t/yi>$ Jro$ hh^UaTo * 
tl tt tfd rotirots ror himuty «V *v Tayvif 
rjfv M' yi*i6v$$tp «Aavff IuccwXqv t$iv. 

XXX. 

Afxg? Tfrr/yac 'n&Ccty ifo'w *AA* TtivrgQ 

ue&ttv xtxvm ejfj) ytyoavortgoi» 
£q xxl hotio; *v»ff , ?fvfov ;#*>", «vTaTcSBvxf 

£/t*v*c f£ffxr«<9 fl ^ # » T*S«v «A»y«. 
r«v*x* fff *f«r«« f«v atttipoW ^v 3' W*A*r/ . P- 1«7- 

Morf*f, **AAix# /*0f xffrs*f fv fffAfafe 

XXXI. 

J\lx*f fifC «fcroc «ro« ' ft* «&c to* p*v $U %ito* ufpt 
©V/**> rft i' tk w*fiuv JfxA«tff avfxjraS/ifv. 

* XXXII. 

H x*> ir i% PetyM xestiwpivii AvrtotwU 
srof $t/f £*>v , 17*4^» vcffffU, W xfox/c«v, 

XXX. $. Vat. Cod. iMxxw* 6. Wem Cod. xtfer*. 
XXXII. 3. Cpd. Vat. *f«tf«v. 

G 4 


104 ABTIIUTFOT OEZZAAOMlKEaZ. 
T.fc « 


r_ i 


ihwwtmm} fo fi m iu ffm rf m wt, 4 mfru irm 


£ Amxwr, (5» **T •»• ** rmXmfmw» ytui) 
wwmAtu* Smm$t9 t Um wroAimm* um\ mhamt 


:++.<u 


A*»c-tt#c mrrl mt Kmkrmf, Jt Arff**%c tff m tm, 
Gvfrlu ro wtAztr, mrrt r Aamurwmmj 

Afy*K Au4***Z» t *i «J wwwiwm fouwmro ***** 
ivi mrAmUzmr htfoumytfe wiumm^ 

§Umr§ mJtuiwoAiw, Bfimv wiktw* mrrl U oimu} 
+#/£#$ hm% rmwrwo Ulunnmi Amrtmm^m 

«* XXXIV. 

Jmwrfvuivt nm) uryitAm wowoAimutom lAAmfwiyrm^ 

iwioo l\mrfi% ♦vAA/fefc Au^iroAt. 
AotwJt r§t A&owiut mfmwfonttos *&'* wnS 

uiuvtt, tuj wormum rluaftumxwror iomf. 
p. Ilf. t^v H *** Atytiomtf uoykkwo *?'*> *f mAtmvMo, 

*&Wh ** *u++Ttt**t ltf*iu& niowu 

xxxy. 

H&t f>« wmrrtltitn fri *A&4<»Kf ktlrat^ 

if Awrot wmj+umtmv kkmouhw. 
&* k\ %wto*4*uv riwwt frrvov» ot lul foAJv, 

twwmtt EAAyiw vnwwl w*tmw*\iou*4 7 


ANTHIATPOT eeZZAAONlKEQZ- 105 

A?Aoc iftfpft/tf, t« sriA«f #*£#*. etytf fw/ Hftf T.B. 

Affruf, AAA* ajxrftjv TtfvJ' itri5tfX| Mqy* 

XXXVI. , 

lYAf m}v tjx kxl$\(\Li *' #1 y&f 9rfO*&fotitf iSnnot* 

xA|j'£f*5«f xrxvo), T?vf, Boftfiatof. 
«-AAit x*f Ofrvytip tt%t xAiof, ijvo/EMt J* «ertfC. 

*e%tro Vnrafav «JCfic vsrff/frfiojV* 
vi>v di #1) piy €«»{> ij o^ Jx rri. t>*c *fv i«APff 

Sip99$*4 Ttfvtj AifAov IftfttoTffifv. 

xxxvn. 

iNjfai Ififuaief, Tf4$f« $5ovoc, o?c xfAftifivoV 

Z*n& Aiynh xtffi«roc tvroc i%tt f 
S/^vov ifiifii|V«r5f **) «*XP*ftfV *fA#y«viV«V| 

rAtfuwc* *ffc*/ffv t' tixivmr ftyAa/*v. 
tf J* vf*"C l*W«{fv j flv rfoxov if trori XAflVt) 

AtfAoc, lemuti* Mpovoe «ffcft/vtf. 

XXXVIIL 
fVftftwr xv*«v lAotytff» x«t i;gvf«f~f}f«pf VWf> 

ifyxvoc, «ft^orfftfv Aertfuv f6f«ft/vtf« 
TfttTf J' 4t$roxrf/ytj*«, 5otf J* txivtvttv £Afv5a p # |m 

&&$*) tictyehts l&ect x«f fvrox/ifc' 
Xm) vvv iyv/a *r«irt Ji5«7 y«A«. Qttytrt KftffY«j 

Xfpfiojfrc, ix rox4^«c Tfxvdr htatKQfisv*!. 

XXXIX. A*p«J*.jf«& 

lff%$rt %"!* (iv\a7ov y «Arrfftff, tvltrt uixfl, 
xtfv SeSeov «foAfVji yyfvc *Af*Tfv#v«v. 

XXXV. J. W *«». 

G 5 


* I 


104 ANTIIIATPOT GEZZAAONlKEftZ. 

T,lL i rmtttfmtt Attwwve* %ifM M*A*jc*Vf#fv &wv* t 
Afatto; «Aictwv, rtfwviv m$vfpm pibviu 

vtartvut QQfiut* pf*xiovac> $ pivn #n?v ' 
i Aa%tfy, (ifv y*f lx$ tbv rmX&fotwt . ?4a«) 

Jr«A/*v ifxti^tVj fvm wroKtfwo **) *fcp<f C 
Afifrafry viw* pmX$*xivp Z&ftrt, 

xx:pn. 

/YfVtffttfc kvrl jir K«JC«f , .tf Ap£f««/«c ifi/biAif, 
Bvffttv rt wiXtty, arrl r Av*%rofi\t 9 

Afy«oc ApQtxiz* t$ } *«i iwwiwm fmlfaro h4*A*> 
*ri lriSf*V**v Jyfofwrvjft trf Arptf, 

ffe/«T0 NutfVfAiv, 3ff«v sroAiv' ivr> tt.vfxjf 
4fJj3fC «V«f r«Vryv fi/xvvr«f Aftrifttff* 

- XXXIV. 

J2*rfvpivs %*) pty*X+ rfiroAffprvy MXXtffwovrm^ . 

«fto» H}«vijfc *vAAfi\>c> Aft^lVfA;, 
Aflflri rr# A&frfjfC Bfctvfavtfos fcw« vi*5 

ptlivtt) %*} wor*fiJi Tmf^ifJLmxHTQv lfo»f. 
p, Ul\ r*V **" *** AJyf/#*ff tuykXnv iftv y *c «*Af«vft4 

rfvtfrc, tV fty<f*Tff*fC Uf *itu& n'io9u 


xxxy. 

JtL&t |it wmvrtUiwiv trt *Aft£ff£«f *irms£ 
if Avrri vivmi^nmtmv «Afjoplvy. 

ti* «V %WT4wfaw* rijTOt f TfVfV» 0* l/*f fflAJV, 

#Vr«ff EAAyv#v rwvr) w*f*wXio^ y 


1 


t 


ANTHIATPOT e£££AAONlKEa:& IOf 

A>?Aoc ifyp«/tf, rJ «ViAa» #40«*. ftyf* fw/ Hfif T. H. 

Ayruf, Aaa* fixrfyv rtfvi* iri&yxi ttmyv* 

XXXVI. f 

JVaj ivjv «x awiQnpii *' #1 ?ftf «rf 09r^f0f$fy fttrxav 

x/p^ffSaf ctxvoj, Tjvf, BfftfJfjfai» 
AAA& x*f Ofrvyiffv t7%t xAiff, «vo/tt« |* frfrifc. 

M%tro Vtirafav «JCfJC vrff^v» 
vvv df #« ftiv €««{, 1} $* vx irj» rU *W ItihJfU 

* 

ttytiStm T»fv« aJacv if^ftfriftfVt 

XXXVII. 

lNiffoi ifvfMukf, rfl$f* y£fvoc, ftc xfAffifJVfV 

£«fifV Aly*/tf xtffutroc Ivroc ?#«, 
2/^vov Ifi#fiiffar5f x*) «£gf**f Y y ♦* AfV«v3f0V| 

rAiffMvrc» *fJC**V r' *AtV*r* «yAa/irv« 
% f vftaf !#}«{» fov TfoVov if Tori xAfJVi) 

aJaoc, ktmtaU MfiovoQ if^ft/wf. 

XXXVIII. 

J\fjf#T« xrf«v iA4$0ff x«r jjpwf/ ' f if«ftf yffyn, ' 

iyxooc, «f4$fr/fxv Afrffuv *6%otpivn* 
rixrt h J Jprexrf/ytfra, Soi} J* fjrwvfrfv EAfv5*} p # ija 

*7t$«> rfayffifC J*f« x#4 f£rfx/ifc° 
XMf vvv lvvf« «-«Jfi JiSfi" y«Ag. tytiyvrt Kftfffftf 

xrjjfjfjfrc, i« tox4Joc rfxv« hta*KOiifV*4. 

XXXIX. *Ul&.+)4 n to. 

Vt%f r * Xfit* ftvAaiov, «Afrfftff, tihro pjrxfl, 
xmv e$S$ov «foA*yjf yffvc «Afxrfvfvav. 

XXXV. J. w •«». 

G 5 ' * 


IOS ANTinATPOT 0ESIA AONIKEHS. 

T. II. AmV yfc^ KvftQmtt %tg&v txereUaro fiox^ac * 
af 32 xar' &xfordrrifv aAXCfUva^ rpo^i^ 
a*ova ttvevitftv ' * o 3* atcrfveffftv ektxratc 
ffttQ&Tovt frtctignv xo<A« $xq* fiv\&xotv. 
yevofxeS* ag%xitt fttQTH x&XtV) tl it%* t*cx9* ' 
fxhveSey AWf egya h$af*Jp$$x» * 

XL. 

Aelvqty iragSlvoc *?f) ro itvZgocV) i 5ror2 Aatyvy, 

r 

QsirxsSe^ oftuuv %etqec erotftoroftotn . * 
itvri o iftev KQfL&qu rtq oioiiFQgQC y regfpfvSs 

dfcarriVta, yfidft&Kyv *h %6*tv y i 7^ *x*;£ • 
kA?f kn ifxev vrorxftoc fttv Scov rgta f t« 5* Sexi crtfytiv 

vAq ?rxvSn\jc oo*& srfAf$f' kici%tt. 

XLL 

1 liffo^ Sxatc, ff fyiyyoc tteTv, * 4r«r3* rexUSuf 

sv%xftsvn y ZotifC eftftogev tCrvxhc. 
rUre yag vtiv aeXirra fter i *oA0, x#) 4 Tfuro5j/r» 

avriftag yXvnegoy Qeyyoc eeettie ^&hc* 
Agrefttc kft^origotctv *tmx$o$, vf re ho%eivfc 

fjt.u7x > k«i agyevv&v Qvcfogtc et 9t/Jto$v* 

XLII. 

]\*xff$slsijc Tori vific iv vfcrr/, 2?£#v ?5#vr& 

oietol vvtg ftnvffc ftagv&ftevot exvQou 
rtyt ftsv hvrayifvfc Ttetctfgmrov. i vtfteoyrov^ 

iv yotg v*2g itvxvc* aM* ifccAxrf Afxy. 

XLI. 5. Scr. lnjuw. 


p. X20. 


ANTMIATPOT ©EISAAONlKEaS. 107 


*if%f$ f*fV tov d ciAf xtf*v «Affc» n*VftA4rtff 
Kxftiv if vy$$ w*6tT«i h m**yth 

xliii. 

1 Iftopivx xojAAo/ Tavv{zij$fOQy t!x<i xo$* Hf*> 

9vfto0ofov <^(£*a xfvrfov *%ho** vo«* 
Affffv Tvf erfxf Tfo/* Aif' roiy&f iyo) srvf ' 

irsfx^w Isrt Tfo/*, srvfMt Qifovr* T\ugtv y 
i\u $* iAmfoi* hx «Ifroc, &AA* l*> £rfv«y 

yvnt<; } otxv A*vojo) ' tfxvAflf Qtftift i&vmt* 


XLIV. 

1 1« Awroc ffr*A/p tot* Iwi t?o£aJJti TxvvfSiiQ 
qfA/p tfrfgf jy *"f AAov &v»Jxf flrofc * 

r 

£r« 3' Jv TfVffl TxfAec %fo'*, rivfx* %*\ fitv 
aleroc lx ,v«4><«v o'{dc f/MCf^/fy ttoiv* 

*A0Xft0«c I flAtx$sU wtctv tU *A* MffioiQt. 
£[i$a x«f $iff*« wPeort tufr ftim. 


T. IT. 


\ 


* ?• 


XLV. 

Wfl^f^* 00-07 Aoxxac, if Ao$v/J«C) 1? Kccpxttivxs 
uttTi) wotnrSv $vAov «xav^OAoyoiy, 

#* r* f**«v xoVftov MXtyvefuvov ka*icxvrt<; 
Kf^vifC I? ''?*fC flr/vrrf A/tov tft«f* 

*uVffW AfxrAf^O/O x«* «ffrvoc JjjAaf (Wftt 
#jrsvco««fv* o* xfXTyf w oV#f$' vlfvzoras* 

XLVL , 

/TLvr/yavxc ^ TfAfioc ?W «"orl thto 3t/y*Tf) 
fJirfv, ot* ?v Ifjlf Vl<f\i.tV0% f<C A#*V 


p. 131. 


110 ANTinATPOT GEiSAAONlKEQX. 


T-JL woAAonu tf i% iuim ifiyuivGv otAsoar\ xt ou\ 
xSrrfOic. otr ifylmv o)mAta utu^iutBa ; 
wifBto AvOtWxf xa) Au6rroft y unlo utAlooaz 
alvttv' xxxtivatc wtxfcv gwtfi piAs. 

LIV. 

KJSroc i AoiMfoto &tawAooc> iroc i wimt 
wo? 5uoc, i giti uivm rm 0)tAiorrt fiafCc m 

TOvS* Hf tff TJt W&£0t$S9 iwafAlX , TbT# r« wv*fy* 

Atfyavov, i wfobor%jc io* ixixstro At&oc. 
xosvic 0* hpQorSfHC oo* *%** r&Qoc , *J#tT/ xat vvo 
xtlvm rf $$o-Jtf* utu^ouivytc avium* 

LV. 

IYLbv** €%v rixvoic vt%vos6xt li%o ut wofiutZ 
rav A&Aov. agxtt #0/ $6froc *TavraAt$oO/> 

wknpion y*s*it pta 900 ox&Qoc, ttttoo xi&c 
x*j xtlfaCf +olp9 wxvAm xai Afriuitoc, 

LVL 

J\vi?x ui ff/rfjf rtxualeio» Arroc rCufioe, ' 
o^5jiv«f' uty&As o otix Qmrtc txtu 

tUiotic AAxuavx, Atfnc iAarijex Axxxivxc 
*i°Z 0V > 9 Matftf v ivvt kgs$uoc t l%tt * 
p. 1^4« xurxt 3* iwtifotc hMuate igtc, *&' yt Avlfy 
Crt A&xmv. woAA*} warol&tc vuvowiAmv* 

Lvn. 

\J roayixiv Qwvitua ttas oQfvitoeav itotino 
nvoymoac f/fcf ji wgmroc iv ivtwfa 

LVl/6. Vat. Cod. moAAai unriftt. 


ANTinATPOT ©ES2AA0NIKEQ2. III 

AlrgtfAog E&$oftma$j EMvciyfm txhs «Mfg T. Ih 

miTMjy xvoatvuv c^ynnri Tffvaxf/ijv. 

LVIIL 
V/^%) ©#f«i toxa^hc M^yvij ; r*$cc " £aa£ xfx«*p*t 
EAAifVMv 4>3-0v«fifC fiffut tuLxvrgtrxlm. 

LDC 

X&rpaAxy vieiive o Toroc w«y; •/$ rl r/c «tSf&y* 
ZtixgxTtgj EAAsfvttv (lifi^tTai itxgicfnv • 
-vtfAto, ol t^v *gt*ov irxM\tt*v f aoi tv alioi 
iorrtf. roiHTOk xoMaxs JC«x£o?r/3«f. 

LX. 

Avtovhi (19 Alfivfeav t%u k6viq } iy%t 11 P*/pi{£ 

xti\tM» irag Be viki) \TJj3t *■*£ 4 ^"efUftp * r 

if ^ l/xi 5f«^«^¥ ITtffwnfAf 4vt) 5t*y*Tfifc 

x\xv*a\iiv\\ Ttiftfty Syxtv iAcv^fffa, 
*ve tTtfov t*t6$Hg*' to i' tQSaetv, «J* jwrr' f£%i}y 

jptTifftv *ii>* Aap*a$* IHfc^evjj. 

LXI. 

vJd&rijfifg cAoc «fytf 5<xv«v *l«vc, &AA& ^&ffowf 

xai %Bmv tiJv «W* Jftfv notfav *%H9tv ifw. 
cafx* y*f iv tovt*» Quyov i#3v*t' fat* i* avTt T* '*?• 

(3#/2f*Tfltf 4"%£0 ?£3f fraf' yiav/» 

Lxn. 

J\v3sa ro\ vavtjyoVy M v6p* Hnvfiolb 
vvxtBi vxif fiatije vn%*iuvov cavfia;, 

LVIT. 4. Scr. Tfiv«*/*v. 

LVUI.a. Cod. Vac. r. «****£***«, Ccd cx corre&ione. 


I» ANTIQATPOT eE££A AONlKEflX. 

T. IL (uivtoc I» MfMOs* 5ff*v Xtmoe mfmoxov mvtfm 
inrmvtv. £ yml%% utporrm wtitrtfm. 

LXIIL 

Hjiuotn fjgpoifmrum *m} Iwim rixvm rtxic* 

&' ivbs irt fuit mfrymt&itnv B&vmrov* 
i ykf krmfftvctv Jpifc wHjoq AxdXA*v, 

j (Uftm*$iiTue AfTqsue fiAf JCffag. 
- IftxxAt ¥ tj jtfY «AWft ifitfv «2»* poAutm* 

feipic J* fl* jf^iff *ftsv*e tjymysro, 

mfiXmpim^ vicototv. V &Q vixnyu hxmimc ' * 

wtttth um) ykmcoy emQfovt T*vraAtbm+ 

LXlV. 

Alfovoe HytfU ftt xiyttv vixttv, f fttrtovrt 
v6p$nv oQ&mAp&Q kmfixd xarioyp vityoo.* 

oupmrt U 'mvonfr cwmwicftttt p5vo* ftovros 
xi&v $€V xthxs y HA/f, Bevaofttfi. 

iffot • )if xttvo <p$ovt(ov cixmc, t& Tuivmto% 
tfti *# ** &ixmv } tlr* Aftjc ttfAtf* 

p.w* v LXV - 

Attptffx vtQoroTb ff-ff) Sftfxotci rmxivro^ 
itiftm wtcov rtjv yfmvt txravt AvctltxW , 

Cijpm h ol tmfitjrtu SuosXaxt^ ** k* ofyxriji 
yain^ Aaa* mCrdv xtfyov tetvro rfyov. 

LXVt 

LXlI. 4. Cod. Vat. «Mfirff «. fed fupr* contfiuai *#* htom\ 
LXJII. g*. f ort. *Mfl t< «*) 7A. 


•I 


ANTIIUTPOT ©BSXAAONIKEXIE. II? 


fvxv c$ot Aix/ftojy kx*t»$* 


tXVL 

«M&VftOff N/x*v0f , O/oA/f? iMftoftldvi arfvrif» 

^ 9<t yt x&t; irtTfttt' rk ¥ S*fita *fipi *jf*A*£/>* 

$f£$o; ro, x«> Jrtrrift «"Ajrto, oAoMo Ttffy. 
«3o rt 9t urt&wv ffffomrf tytv. lAff/yh 

«AfO P9XP*I**G W^' **f «1 AoSyfJ* 

. Lxvn. 

JAi/AA^ 

TI/>ifS«v i /i*v, ^vT« vvxrde o/fy 
fxrtmv A/65* v ; **f or*v xffawff. 
rvAw 5* AlyuYtm rt x*f Bffo/tt, 
v/xftfrfc A/o;, ZfotMbs xo$$6Un 

LXVIIL 

1 AJxoiir, r$ riffy«f*ifvJv Atf/fr/ xa/oc, * 
'i? rojftfiojfcojvxffat/vdo, i T\ettv4 vfttts % 
•> x«/vd? ArA*c> */ r* «v/ftoro/ gfjfif 
oftovr/, rtfy rt *"ft>5*v, *f r* Iv IrflcAo/^ 
«? ^ EAA**/ rd *f firov, *f r *v Aftt/* 
• srojvr* . v/x£v A/fcfc. oWrf «tov 

LXIX. 

Av#/v, IfVfMc/f xftrjpriv uxi **sA4f/, 

*£*?*$ &f) Qwtvta ku£ Sarcc, xctl *u& *a$l* 
tijpa. r/ /*', « 'tfSf/wro/, rytt *aM*(*art } 


T.JL 


p. 1*7« 


LXVII. f, Scr. AM. 
Toxn» IL , 


H 


•ii4 b o h e o r. 

4 T.II. 5 m>ot)ic %ie»99) rli i*irt 0ffrft# y*} 
ifivogov^ &AA* JAfytfC vavr/Aov f lf fffa 
dnnafiivti vocvity6v i S ¥ tx *6vrota futrtim 
£«9», •* «rtfyrv %*l plfdv cfAxvflpifv* 

Leat.p.i;?. ' ' XXX. 

J. livrf . Aimttoto " StfaTvihg aT$o cam ri# 

ivrlvttft $tat Jfy* jgoforaf frfC* 
m f*f* iffr^^Bf* offtorc fiko€vioto) A* ovrof, 

« Jf Avxatvtov xftAAixfftfv fAo^ev* 
« Tftrara 3* q}*vq\ it/srrffov* * St rrr&frx - 

rtifixavQv' £ KtfLvrct x*Axof%*ff > t xfir«Aay»' 
*«r«f $«r«Af«f r* vapfoftov ti ovo\ut 

ix *hxyi ac,- Atff«f Mptvos tdt&h* 


T.n.p.Mr. 3 O H © O T, 


E 


Bfe IIvAtfff t*v ffxvrfr fcf«fivt|MVfV rov Aifrwfv. 

2 rdTo; AtowQO^ f{ /ffov ifAdfv OAvftxw, 

x#p&£wv Aivatc. *Cv #ort x«f ZartfotCy , 

cjfv • rt%v4ttc ni/AiJMt imtftaro xtivov y 

r 

if&k xara Tfaytx&v riSfua im*o*6~Aw f 
toapiapivn £*A* Atoc «v o)oto tvyyafwt HfV . 
Eipfl**) ^f^fAif, fiojxg»* ly* $ ir$Mv, 

LXIX. 5. Forc, flic to 0). 

LXX. I. Fort. r«6n«« five r«Ary r. 9f{*, 7, Fort, $. r» 
«•fyfftlv r» yjypx farA«7Jf fc Avrrf I. f* 


+*•* * • 


- "5 


A 4» E I O T 

M I T T'A H N A I O T. 


T 


I. 


fdpsfd?, vt efouv M n v6s$i troBav. 

t 
% % * 

xaj y&f #V» vvv 5?|u) A/ifi^ faxtes' sl a* Mtotpt 
ZtpBQiAoVy refomiQ xryjeopxt o%6r$go<;. 

' m 

Twvrxiy 8 cptfytiv yXvKtiv tpseov, «AA* h*Ktiv } 

■ 

wflW Afy*. ¥TXHS ESTlN EPfiS AKONH. 

n. 

X lavt xatiyvtfrav /«{>) rqtk^ aAAOf av «AA^ 

«v$fr* &r* *hf</yc etpfioAov igyttefys, 
TllyWS ifviSav, aAfov Itxopotgta KA«/t«£, 

£/LixaA#v ISvtiv&v Aufus fai ?*A/k«v. 
£v$' uv t&ayqUv t*> ftfy xfrovig, m 3i &0*/sf4 

J£ «Ad^ ^ 3* vlfwg *#foc *4>«A/ify. * 

in. 

KJf Ef«r« fUJftjftmtfV 
Afx^tfoftaf *vf6s*9av, Egw$, %*fdc ix */o rf<fc*y, 

fT y s irv(xoof tvfetQ, ^ irvffa iyyovty Kai cio QSiTtC 
*rf£$ f3*jdy r6%uv BCvopiijv uyoynv* 

II. Titulus 49 membr, aA#i/* mit. at corre£tam aam/** 

H 3 


T.ll. p.i s J. 


Il6 n U I O T. 

T.IIp.l^.iAA^ «*} £c €t liloixX) JoAoxAiKf, p* Trt»« XflSyc 
«J$ ip}, xijv vtv*' X7Xfdv ovtifov ftjf, 

IV. 

xk •A0o* s>oA<<gf v4.v, «ix rtfyitf. 
*r 
. owt&okhc tf*P«f P**» Watfivo* 

rd MHOEN y*f ATAN *V*> ju *ff*t£ 

V. 

^&ylfflpoxyc £'ri 5f Jv©v kxilofuv, tlefrt Tfolnv 
$$£x6p*¥ fx /3«Sf«v rirxv if$irofU^v f 

«*} p&tav Al&mtov , vro ?c$ovy r$ «iAxt? 
ixiorov 1% twwm Exrooa svo^fuvov^ 

HttovQtB Mfc pxVov, 3v * pfa x»«rf)c JtoiM* 
%09iufr*4 } yoJnc ¥ a/t$orifyt ujjfumt*. , 

VK 

JNiftfy «Wxtffcnr tc i&tc xfftYc*, 2W» ^cTfMi^ 
x*i ftfyw E£0«fif* ffjffftxf f«* snow*kov t 

ugtov ol&ptoo*** dffe *Aiffv Aff oc ixjoit 
Jf «iAjy, ix £*f Ixc mtepar* Atrr*)tAwff: 

vn. 

JVm**, $t*$, fuy&koto wtottc kxftnrac OAlfffifj 
$f*'f w i Zi ^i £*&«» *&iooc axffcrvAjy* 

fa y*f «*) «ivrfc iwi^ovxrmi Zofi V*m; } 
xft) X^'"* iSf**/* J* •&•* *V ft* iparcc^ 


#* 


AA^EI Ot 117 

VIIL * TILp.ija 

jtlft;*y e*a/r«f nb iv <wtfc#/v 9 «I #' eW A0fr«) V 

**rf /}f? v «rof** v «JjrfVff *f **Mfy 9 ^ 

•?*v x*/ #i, rffAaivtf, ffftftfgipfvic r*> Mmm/vh, 

» 
iyvavj «JtoA/x sravric ifyftorlfxv, 

ftfjrfAfxiv iuJvpim' yfym U ric, H nOATXTO&OS, 

«Zsrrv , KTKAiinxiN THiA^ ETIEKElTO IIOAIS. 

IX. 

Afy*C, OfMffmi f*S$f, n*i EAAfttfC /ffiv 5tec, ' 
x*f %f f#6f tot&Ami TlffWoc &*f 0>0Aj, v 

i#/3f#*3' JjftfV xf/vfiv xA**fc, «f «vt« Tff/*C 
Jff/^«v x*r* yJc $-it6$ofjto¥ rtyjrvov. 

^aa* ij p2y xff/##*v M «r^AiC* «* £* **#«#*! 
itUwrt' fdplxtfy «vAiti 0vxtA/«y. 

/YfruC «i/vfiv ff f >} rf f 4>i , «}v *#iAf w v 

A^«/« Kftv/i*c tVpfarr tv TfA4y«, 
x vl #t if/Afrfxv, fc* rfifc, itVsrwv*, &***, 

£*/pov«C, *M Atyo/c S^fffftf AvTiTorf*. . 
«A£f{f# i' or# *f*jS«v !&!*<>, x«f jLtfr OAvpxw 

AfTffiJC «V «AAxv v •*« Af>f/ ir*rf/i*. 

XI ' 

Kfrt 1* ♦tAtvp/fUVK «vlf »«Vrf fv T«y/#. 
Ttf «f«r4 x«i W{« x*$* EAAfcifi, «roXX* f*iv «Aittric, 

woAA* U x«} 0xA*2c ffy* *fv*#*ptvH, ^. 

Af xiJoc ftfXMJfr* QtXoirotiit vt c> £ f*f>* , xtif C 
f#*rfr ivl wTOflfpf) ix'f*rtc iyniSvu 

H.3 


H8 A A * E I O T.< 

i 

T.II.p.I|r*fwnrf*« M Tfowmtm rtrvyfiiva hcw* rvfavvmv 
Zflrofrof* m&$op4vmv ) «f«r« taAorrfray. 
«v mxf* T#y#* f4fy*Atf$fov« K?avyt$o<; vlbv 
tawtv kpttfiiiTH xgtrrof iAfvSrffoc* 

XII. 

fjpff /oi<* vtfyi&twwt wmXtfvoft4vm Tf5ic- ofv/f, 

t4xvoi$ fdvxtacc mfJtQi%u wri^vya^ 
ItteQa fuv Hftvtov xtfoe ftAfrtv' t§ yetf tfittvtv 

mlSifoc. ifi' «Jy£y &vt/t«Xgc vsQimv. 
TTflxyif x*) Mvfcur, K«r* Atfof atfjrfyr*, 

ftjrlffc, ogv&uv ifya $ttaox6(Aevty. 


p.139. AnOAAflNIAA 

SMTPNAIOT. 


1 


T 


4ry«fic, « T«rfff* rd $J *xC$oe *iM fioa et* 
1 iygtOy m Tifjnt iiot{/$lf fttXrrp, 
|ii) $ffay, AtoSwgt' Alpfoc J* ffc B<4k%ov ©AifWv 

"Xf'€ «** f^aAffS Zpfoxirtt ytvmro^ 
H*9t$\ ty i TtofttoSm, TOl\)<: xfivot* &AA* «V fWy*« 
* cvvfnj nforatymv Arrrr«< jjiurtfmv* 

n. 

V^/ftefMff/f rdv Kfvlfvv **A*f XflvoC) tJ Qfvyat if^m m 

flv ii t A4mv t ifitii x«AA#$ mttwSfAoSoj 
Kffx«$/£H vt f /£«rf« fuvtitfrmrm #V *f* yyV«y , 

Kfj P&ff, lf T0/f A6ftWtT*1 IffA/tf. 


AnOAAONIAA: 


in. 


- t. n. 
J-jJ roiitU Aimv *&& v kvrSoq HfmxAjji, 
ttic \\v AXxftem tvto rd imtixxTOv* 

IV. 

Vyj/»cfr/ TifiixXttm rtuf <pdo$ «Af**£ tt*m* 
xttfvc ioiorixm vxlil ytrvxpivii' v 

ijiA/tf, *f<nifw *** TtkttGTift* , 

V. 

m^m^fmv i Ti3/tf *o\vaCxaxos $1fi o ytfxtZ;, 

t}Jf *o\vy\tCxH yttofiofos Porevbe' ' 
^AA* kfoTff pta%C{Uitov i*Kvl£ovTt yjxffaim 

%if*ov y xm} fteftf vttxxx fxyle $'%/*• 
#0) vt/v l| otfymv Sxiytj %/kft$ ' •! J* ittottts 

XAf/fWK, Kftf XYAAtfV, $s7f*JV, hxX&OHtS*. 

1 VI. 

«2rft)fVf*£ I* pt rapo)v 7 yxvxtfbv $ffoc 9 t mvr) vopxfuvy 
yyfuths KAf/rarv ryfSrf pfA/fWxoyfC) 

fylpfOfiuV ixfOC XXfStY ftfAl XOAAW icfAJ*%X9y 

l&fov kxot(Jt£vrn TxAorfTtvs AyJAyc. - 
5f/yc ** hporixov %ofov jfsrAfriv, Ix tt pfAfgfS 
viKTXfos IpjrKJtmtc xvfoxmyus £*A4ft*c» 

VII. 

X fiy)mv ux Itvbf axtvjs **} Qvxiix eot toptvtrtv, 

AfTtptj imfivnxi MiJ«C * $i%TVfiQtoc } 

IH. a. Scr. AVt«ft«tf. 

VI. I. Cod. ». JjcfirifCtfiav, 

VH.X. €o4. Vlt. A<jtfrfriv. 

H4 


tr»»< 


MO A n O A A fit N I A A. 

T» IX tui £«fov, «fff«V«c JrffgfJAf**, **l Tftfy«c «fTtfj 
«wov fa&gctfoati Tfjv rfvigfijv Svf/ifV 
M' *C fM< cAijfSfvT* ilto 5«fifM^iv «M 
Mktv*' co) Mtormj wfar* } n&nmtftty A/v*. 

VIDL 

tlid *0fiffrE*«iv vfMrov Slfic jparf «rrj» ' 

Xf/fff, x*l yfVfWV lf#ff¥C fA<*#c, V. 

• rlfc' #ov ft *«rijf %ff) li\*r*i ffariV tttAov ' 
AtCtuoc,, *rf(ffpfYv vrtfAdv 1« tflAiov* 
P* *jf» JfJffvvT*f %fV9htri¥ t lyv f /A*fftc fAfyf/ffiv' 

OT TAP AU JIAOTTOT JtOTSA XEPEIOTEPH. 

IX. 

/\v5fr* AyftlftWftf P*) rov «x M «rfffi flf /*#«*, 

Iv ^av) )* kpQoriff ywart XfxA//*fvov. 
rrv|« tt 4>v/Jn#Z0C' X«cf/r«#v Zi ftot kyxfS* x*Ai}v # 

&en9*s t M&v hhk(t* *-«?c IVwy. 

X. 

Ayforifttt S«o'c jliii. rf /*•# %iv*4otc &x«Wr# 
ffwhitrtf wi I* IrotkS %fir% pl$v Bfvp/tf, 

*** 7Vf»c rmCftn *irff «ffrffirf rivfvrac > 
$«fVaf$'* J rtfraic $lp«*' rtotrifit^oh 

Tt*v $ T*f«jf«/Ti|c> *6ra$tfAoc> «JfVffo$«/v*c 

fl^i **) tyxfrovl* yAfVttfTfrVC xtfA/JWf> 

• ♦ 
IX. J. Scr. ttff,t>«%«f« 


AIlOAAaNlAA. 121 

XL X.IC 

' £IS mrHN ONOMAZOMENHN KABAPHN. 
Jriy KAGAPH (Ntfpftif ykf Irmvvfuv tfoyp «TaA«jii 

AWW Vrt ftoi xxexxMvTogme ixravtv avfyaty 

nm) <Jx>vtyv hftfc fox*s a£V« zfiix. 
nmmv kvmsfi^a^a yAvxdv fiov f t?x «5* blirxit 

£Atf£«n *ft 7*f ^fi* njv KAeAPHN «Ti im: 

xn. 

J\hic( Aitwtifs tgartit «W*««> * XF*$Qi*t 

tififiatt r«jf«l#«c mC%ivms bwtotftuQ, 
vw*«y *V «1« Ar«jr*y «aj>£«v« , T /fp* r r^ * P* z 3$* 

«7*«y, kfittiny ityavtv tU Ulw* 
*?{« *' **■©* tfrAoVxw*'!' Wv {tyoc, «JW r« JyiffWty* 1 

Afr^tWir itennv, pj) y/#«c *»%«* «*;g0*. 

XltL 

l\*f Wr* *«) y«j«/c «$0£«c *«?**» *W 5rfA*r«*, "" '; 

«2 x*) 4v aAxvivmv iftm€i ttMwtf/fw^*, 
ihmvivm^ «dc sr/yr«c 4w) s*f/{#rr# xvp« 

viivffiovy iiq Kftvmj %jif€OV «srror/fxy; 
&AA* **a «Jvfar y*i* %m\ mltvt€€iv kwijpmv 

«IgtSf > *dv $Q?r* M€*t Afwp/ytfy. 

XIV. 

KJ *f\v «7«i V<tiiot€iv *vifi$mroi Itfii Ifeft^ 
4 rf)y KtfnmQftmst aUrie /f0f/« # 

XII. 4« Cedd. 4. J«4)«v«<. MaUem *>»«««* 
XIII.;: Scr. i*Um mmU* ' ^ 

H 5 


i2* aiioaaoniaa: . 

T*IL v^mttni rirt raftov kvk srAcrd^ qif k*fi*ltt 

ifAv^ov, HfAfc vifVov fcV* f/%f Nff*v* 
. . tufvu i' aixis^v «V) fWporr, £*#*) frarvydyc 
i xfkvrofo; ^ ti Qtvyuv Zifr* riw fofifuvo*- 

XV. 

dmmtifiarittQ l\u$*v ntfxo; Ao'yoc, tvrt xfvtitoe 
irXtjtav ifBv xofv$iiQ %t0vt*4 viQait;, 
> itikximj 90TXfto7*t* i$uf{U€mv f iAr/fji <J>f«J*/C 
%Ajpv«f vorsgo7q vapattv «xv yow. 

r£c tt 9rff<$f4{;«? i%$fo\ ^o^C «$foov «$Vf»> 
gf/ftff/0 rvytf* Kn irftyoio t xll%. 

WAn$i)<; ?> kyforifav *A/y« Somjtxro £*?*;, 

ff ^fyfV if*toivlt* »OAA«tXf X#M ?£a<x«c» 

*. ij«. XVI. 

^*l/AA»«, Srf a/?J« JoAlfcM «A«C EAA«J« *«V«V 

* 

tjAavvf, fivSltfv tvfaro voPfiax^Vy 
N¥fW A*fffo#civ vTOTAttfxe rtv&y$€€t y 
K*f tov &t* ayntfnt ^ffiov Ixttf* vtUt. 

c&TMvtpe l* o» r5< *a/c3*vc rtffcic avavtoe 

•AAvfMvy, Tfftrm *f*jf* er#uroxAf tfc. 

XVIL 

xY.yyeAffK ifxncfv flWn* MiA/Tm*, 
Wfft fuv <£cfr« xtfiari xfvrrofitvov ' 

ijjoVjv 3* ia-fMArav «A/xAvyov $//**« «aay, 
Mtfiofoe olxti*; tf^^Aov efef t^xvc, 

XVI. I, Cod. Vtt. £«^AAf(. 

XVII. I. Cod.Vlt. MfAfof*. 


• 


\ I 


a n O A A a N I A A- jaj 

l 

vlia ? «c iVwAf. A/pv 5* iSrt vyoc «$f«vr * • T. JF« 

i 

3 Av3fv 4c y«Afv rffof «$' {furof/xc* 
fuirt f t c &$ avlg% po/fyc Aofcffv. * piv attorrov 
€piv i'%u* xf/v* f W>fr«f *oi v/xv* 

xvin. 

tSttivov oipp(%ct Setvpot xerrti^Ofitv A*>c ax&fx, 

tmAov Jt' Mgoptmv f«fx« $e\ja*SQHtvov y 
©f*«x/ifc $«VvifC fro/\tog Aoyoc *U l/*ov eftp* ' 

* Av3f . o7£»ffi«f ' ittrtpQ-J Hf «xA*«. 

XIX. , 

1 lf oc *«/£«*, f7xf, rw^^ffiftf, jv ftf S«»«#*V 

>f/A¥C> f*H extlffoy dfvrff A <pi/\rgs yiptf. 
*7tiv • $ S* flc «W f*v ItfWtoftv. . &aa& $/a<vv« 

w 

Aioytvyv Aif5ifc risaro x«j $£/f<tvx. 
Vt/xr) y«f lv TfwTp 34A«pov «g«Vf fiifwc «^vxTCCj p. 137. 
«C pif Afxrfoy JJf<v Mrtfov xV A/fv. 

XX- 

1 ifrffXV Tffi T«'$OC Af/f/TT0'f T0X«fC> 

* x«j «Aavrav* po/fvc *' »ff*«f «v UpQvrifitg. 
«vVf y«f alBi(xtvov dopov ixQuytr, JSv xff«vv3 

Ztvs xatrk ol^ xf$«AifC «rfTfrov *xf 4*A«c« 
tSto d* eWoc roV i\t%av bcoi vtxvv t&vfoyro* 

Si Tvf) Ixniovte* rAiffifv iQtttofitvu 

XXI. 

lorvTJc A/oc #fv'C irttaro Kf*r« $«ftrfifc, 
bfffvoSfv toJo» to'$ov «f*vvof<f voc * 1 

XVIK 4. Cod. Vat. Ix y«<«. 


134 A n O A-A ft N I A A. 

T. II. Kitvov i l *6$i>e ittorrt xaXivtfOfjJovrt narfnTM 9 ■ 
itgfotv rtrrmv J* <"«rffvtv, j&c f£«vf . 
pyxfV i$* VfjteTsfoiQ k^tvUet Xfjrfc iltois 
*$Xt7y* tipvtfrtv na) Atic *vj*%fti. 

XXII. 

/\*/A/«c, AitovUcv vx&rmv xAfoc» fZrf* k$pt**< 
Mifmrav* Sarifrtfc £«Jff ^ffiff* i/?«f. 

M**4«v I* t» #«?* 0*A*v xoAvitoft jB/pAfh 
C%fy J*if xofvQnt ftpQokQv oviu&tiiu 

jcfffTftf, fupyAov /3i^m frrtfov y h txttfoiit* 
iyxttt rafi^mvmv fijKrov Jhrf rtjt&rotv» 

tl K«f «nfv* *o3f? yafvoc Vprrjfyc; 

p.'3«- xxra. 

Ig^OT^Wrrijfft VLtvtefarov «Arrrv iyf*, 

dtjyaxff \meti%% tx Vf/gdc fAxrptfyx, 
fftftf «V* kyxhf* Qovtov tA4v*c *n$t%avH€M 

i%ttnv #>c£fv ^vxic f>f if f **>«*. 
kyovitfxn f ir itivrt KarfxTavtv, . ix^utrt xAfiff 

itroc «Air3Mf*fr Zvcapivi Qafvymv. 

XXIV. . 

JC^Sfti x«j AtfAfif xAft** f*iroc vl# Ktvttnfv 

cvv ^ffr* £«p(ij xfAItf Aif$«vr*oC) 
«I* fVifv tmilovra *\ou rigoc* **** $6Aa**m 

*X&t*> **4 V **V ** r ffC ivttyontvov) 


XXIlhft. Cod. Vat. $«?% 1« r. 


I 


AnOAAXlNlAA. 12% 

XXV. T. IL 

\Jctfivu tror «xfttc fy*$* kA«V*cl Zfitvw 
rirrt% *"r»f*> ^Atyovroc jJa/« f*#Vw, 
vif$dy ttarf4«V &*ft<*A' f *tr*?y$ piKtt 

Kffrrfjf J* 4 «r*<f*c J$*W*C n**Affi>s 
3wc> &**!** y&r teHvxnttiaro. 
rfttv 3* e*r/*ffv * « *c yif iljS&Zai rttytti 
- r$«Aff?c aAar#tf xavrie Ifislfoov *r<f£ # 

r 

XXVI. 

r' 

{ m t 

ffvxfjr KXTotsxMfStrra xtfftoroc J/vx, 

, ftr* 2^V«4 fT * 'S **f*C «xaJJflyffC* 

Jgfiftfaty ** i^ ^WC A**€ l* *w«fyjjri#c, 

Tlorffifov, t*c tfi) *££ff, K«f y*A>|v*/i|v p. ^ j^ 

ottv tftffryc offU^fioAot^ £"«• 

XXVII. 

xlv Af« MiAjfnj tof|?)fj0v tff/wv iKntSty 

Aj£*rf ^toyhtt *h$i(iov «yyf A/ify, 
xxt; br$ ef vawtyif M %$ov) xff<$ffr«f A>}fu 

AtyfAfff, AJy«fij xvp« *7«v ffffAttycvg. 

xxvni. 

tii$$«Mv Hkti)*Wy kQifwtro i\ if fftov «Jfjf 

Srtfov, Irv3f) $/Af Atoyhtta W/**f. 
*V$* J* *$C Tntvmtu vwi *A«Ki ri/^ffikvr**, 

{ryyJv uyaXXofitvoi x#j r&Qov «c 3«A«p07, 

XXVI* 4« Cpd. Vat. r tvffy^ritt. Volgo fWfylrtt. 


* » 


* 


126 AIIOAAnNlAA* 

T. IL XXDL 

1jUa4xS 5a*aroto rtis fwfoc, &yrt tt #*&, 
i 

dfarora, AuA*; ipi} rvy70v JtA*#* rttyor, 
ify/iui #«v laxpn* xark %9*»oc ttfi* roy%/n % 

mQ «v kxQ$$qthu tu*9t lipaQ srcffo»* 
hp& f tfi «Air5tir yvfif g*w£. ti 0«fdt iJi^ 

cV* Aifac* ^iff» tov ?•* Jx* IflAiOV. 

XXX. 

- JVftf rfe, Sq £x trX» xanot i'f%sro9 9 t/7i* xXmCcaip 
*AA* 6 TIocttMxTV x&YraQ *Sz4>* 3oi*OQ y 
rietafmi) vq A/3*o *wni$&izov S^rxstv tif**t f 

rijy »-oAA»}v Txt&otv i/\*-(ox xtigauew. 
xxt{3Q 9 VfLfiarx Avyfk xaTO(ifif\t$ivrx yootM 
ihtro ' xoiy^ sru vv| ft/a sravrjc; «;£«• 


/ . 


uat.p.159. XXXI. 

yjxlqtt t &u$i ffi ttovtoq 1?) <*s$vgoio wvo$*t* 

/ &$foy ivif <uth xvuvbov yt/\&€xq» 

%1-itxa t tvosfrvQ, m« 5* *y lyiiwro *tit 

T\ovH*oq aC%y9tt pt£ova $Au?j *;$$*• 
1 

XXXI. J. Scr. $y l*«/fi«rt. 


«7 


■+♦* 


■* 


KPINAroPOX 

MJTTAHNAIOT. 


K 


I. 

rjyoyroc,' £ V/0* Af ' tcHiJ toi wfixtu 

I 

«x f*<r$' i A«7*«y* fcif 'Aff/v' wWjSAfsrf*. 
«tfroc <y*£ «.AA*y #x /xiv omt&tm i&*(v 

snjfaic, &$tfxr#4v Jov f*V«{«c *o9uv f 

s 

EftfC* ri 5vifr*y J* ly/ flro< 7*Awc *#*.' 
**>ov3ac «f f j»fg«c. BCdAON H AIKK. 

H. ' 

JL ov Wkqxqv ZvfiolyQ &toxv'povoe yfffy Af '?*, 

NafaAiov* ix fc^AsrifC &* b $f*9v$ i$Afyo'ptfifo 
h +«t/5"fC ** vsro vt/KT* Ka$wfffj*c iro «irf«€ 
a-vffoc «Vmv peripti dtfffpofoy th xf*3/>jv. 

III. 

JAtJv fAJ>pc I») Aaub, x«f ijv It) $f?*i J/tf/jtf, 
KgivayofH, xivts cetvriv vxffSe Ai^uc, 

jj ^if ' #70/ XBfJffff* ^OfaxA/voira rtfifAA*, 
yv«rp xoi^x5f)c *# vtvov, &AA& Kojrov* 

II. 4. Fort. fcfttff, »• ; 


T.II. p.140. 


y 


128 K P I N A r O P O T. 

i 
T.IIp.141. IV. 

Fitytftb 001 roAi, ytv&toov lf rg«v Zf**1y 
IlffxAc, niciinwrw htf&rtov y x£A*p*y, 

tw ph ivwxhotet itayAtnrro» xffifffw, 
tv it tetxwofihnv tuftyv tlt CfA/fe, 
* *-*>Tt* Kftvayifm, oA/y*v *Vr/v, IsAA* fWf? irvfttf 

«rAr/ovotf, hfrto*U ttiiwovov Jfyxr/y, 

V. , 

AifT» *y%vhi%ti\At kkfiiprtfo* o'{&, ff&rw 
^Av$£iv, xo) Jfcsrrjj woftptftov xu*vu 9 

$v rt Af*5y pipvw fJttTxiifxsov lyyv; oiomtV) 
Ixxvifffif Kfntt xivTff lxtv&fjt.tvov } 

fimiiv kw i* ixiym *6pxtt fffvoc, «I* fcfaxftfj- 
ftffov oVffrf/ftf ff/o/, Afffoff, Kftyayi&u 

VL 

iJoTtvsc oivvxtextToty \vi%l*osi rt fotfa 

SfftfifiaT*) xfii $*v$d plfAo< Ix rfo/9/Affv^ 
xft} f<ffiA«f Mxyff^xf kpuyS&hmi) * rt ptAtftth 

ffp0for/*, wxv*f r* Irfivlfcf flroTfttfi, 
, Xftf tertsiot ythyiltQ) II* votXQXfuUf; ffyxyotf^ 

oVr+M* olvoxiratc yotffo^ Iwtstih** 
IT*v) ^iAocxyx-ff vi , x*f tfaoeSvyyt T\ftnx*> 

*vrl$tT*4 jurthf $*&-* 4>tA6$tvQnt. 


vn. 


IV. s. Cod, Ufmrfri Fort. fcr. feptrf**, «t Jfyffff* td «paf 

rcferendum. 
V.4. Cod. xnffrfi. 5* Cod« #JW #«#«*£<• 
VI. 5. U* tffAr»v*i*#f. Cod. et yixy&«. 


k p i n a r o p o.r. 129 

VII • T.t. 

^v^wyyt^ WvpQfi* kvxiZmxMS, *l r*9*v iftfjf 

9*0*9*4 9xoXti rHt **r* xfffWj 
nWc r nxA**** vtrvsixrtn **Mt) t p. 14»« 

rtjv vxi K*T«A/ftf roc#) AJAtygf srfiifyc» 
Jfpfc i* Ityfivrfet ytf*v3ffa kfziiSoto 

*fip»* % AiStiKoyhC $* BfpAfe ttftlin, 
*vr*t & /Atjxfirf, **} o&iifoto *f%f*Sf 

Z**Mf* r*%tvic CkvA* iA«9ir£*A/*0t 

vni. 

AiAjc«y hfyvfif fu iraviix$X*v> Ivhxiv ifyip, 

KAsrifV, ifdfos £«/v<0v «I? fT^f«, 
jpof ia-fi T«Jf #«?* 7<vI5a/0v, M £/p«v0f, 
xifixtt yn$*p£vv *** $f*»> Kfsv*y6fnQ. 

IX. 

JCi&^C tfvXfuv roxflv fot*) vvv f ht t*i**V 

gf/par< xof$vfi*s l*%&9*p*v xtovK*c> 
90) fx##*fi0>Wrfr, yfyf$A/« «Vfuvfj T$h 

ijo?, vvu^tZtmv k**or&rw A*%t«y. 
**AA/nK o^5^v«f 0» xfor&pottt yvv*i*i? 

/Miov> aj p/pvf /v nftviv iitoov. 

X. 

J. cVffijvi?* ttfAiiypa toxftffiov ttovtyytf, 

«AAitti ZU**Uw *f**U »**? «rftffjv 

« v 

VII. 4- Cod. Vit. K*twtm, Fort. Knf,v»/ff. J. Scr. Uf* , 

T'*rt. 
IX. 3. Co4. #J !#». 

Tom. II. l 


*gO K P I N A r O P . O T. 

JT. II» $$*r£*M»»tf > 6 Tf> jxfv Sgfj %fo'voc «v oto) v/x«/c. 
•I U tfd x«f rf/«Wc Syayie *<C Tf$«*v*c 
lcroc M/A*rov Axftor^fVf c, i nvr* mUm , 
gfUxtoc nxft*** ir***or(fv roV«rj t 

p.J4|. XI. 

- M-jfxtftv Mafxi AA*c to*t%lpwQi «roAlfto/o 
«rxi/Ao$ofOC xf*v*ifc rofjuoj r«f* Ir«A/)fC, 
{*v£t|V TfArov «"xtift yrvf*cso«. j9«Afro T*rf*c 

* * i 

ttVoj xocf wtfetymj *•«**«, x«f «vfff « A«rj3fJ«i^ 

XII. 

Jrlo? I** rfxrc/y r&U fifypsv /f « ro Af/«j 

Zxvi, x«f «0o7v«y p*iA£gei Afrtftth. 
toitt ykf ujmc ty«**p0C ir agvooe fffatro &fff*y 

to* TfftVoy yfvtfoiv ljftiotttv *«f. 
««/ftovoc «*AA« 3o%oj*9«, x*} «i/r/x« rafv**' Ajt* StfAojy 

EJxAftfyv «A/ifC •?&'* «yoxri rf/£o'c. 

xni. 

Hf x EAsf9w0y ftyrff, Hfif r« r«A#7*, 
xoif Z«t/, ytvopiws fvvoc ojjr«tf* *krtf r 

ojofotc vtfoasr AvrojyJy Zteo* «a5yjv 

*fif«/«C,. pojA«x«7c gffrt #»v H«**o'y«C» 

tfff* xf rxSvVfjf jtoV/c, fcifTiff 5*, «xi/foj r* 
tf VM^dc oTxofv «7ft« $«ff* fify«jA«y 9 

XIII. 1* Cod. Jff* fc tia. 


* 


KPINATOPOt 131 

mv. t.h. 

Btf/SAfiv jJ yAc/xffij Ai/fixlfy iy Tftfgf J t«7U 
jtivt&c, ittuiijrmv igya Qffti Xaffrmr, 
as *i4*Pve ilite Avaxffav 6 Tws 

ty$*ty*v ij x*f o7vov> $ €vv IfdJjfots' , 

28fov J* §U /tf*v Avr*y/fj fjxopfv ijtf, 
«iAAffc x*f rfawtZmv %\o% ivtyxaftf^ 

XV. p. 144. 

«•v*}f rtfc Mu/ftfy atfvrac cWiff x4a«j> 
tffftfi ^ ExiAsyc rg QsAofylvoto xaA/ifv, ' 

x*) eif #f? M«f ff3«r «g JtAxxj x-qvmC) ^. 

rS ff) x*i Vf*fov %f/f&v r&vff c7iy &f ***£**> 

1 

MifKfAAf, kAhvb r *?vov Tfcv 0*oW 

* XVI. 

Adri$ cot Qolpoio *&k AaStxnUa riwn% 

1 

t 

XSpQCivnV) *AV0JXy %«if * AiTf v^wvoc, 

IJfxJayof *» vtftoiQ ht{U$*To. rotyaf &v/«tf 

tfgvvrrMi 2oAi%&v Bv*of*4 Jx irvgtrSv, 

" v 

x*f oVfVa rfaSivroQ Jti XfoJc *fxm $ttv*j 

Q&fpaKa) irMtins o!*5a ar*f* Hjriovijf» 

Svyroittv 3* fl to?«# iTvfXfoy fyuJffC, 

«x «ty izotfptdSn vtxQo$a$vis ixaro^ 

XVII. 

Efe.fJxto KfJrir«« 

I tirovtc, i rfjtfrai fixvov Tl%*f iVffsW *"*h 

< 

Kf/ffff, P*$V**HT* f*C fVfXfV Xf**7lfCt . 

1 u 


\ 


I » 


13* KPINATOPOT. 


r 


T«U- &AA& x*} «i w&vrmv x£r*4, ri yk? *v3f) rommh 

kftirtt %U rtifmv flVflOV tvQfOrtYlfY', 

m ti tt nmt r&rmv mfiwtmv l*) i*t7£ov ki%ot 
Kcucotf. rit sutiu %*?U "fVf* T^x^i 

p- >4f- xvm. 

Bfc •Jnfwi « i ftmu 
xVvrlAMf, ftffffe, KOfpv mirfa. **** ttifmvve 
Sfym it* MjtQorifmv tttro yjfc rtfarmvm 
' jftjfc Afptvbiv kvtm\ Jtri %tf*l im\m*m* 
xf/vtf, Ttffimvimy f tiU uMr*f%Gf*vof» 
hfvov kttticSm troklujm mfmro^* otitv Af4$ȣ 
%cil Pijv««, t*Ao*i i$vt*t %-tvifitvou 

XIX. 

*suw*ojuvog uthAvmv riuvu k* fJ^tormv. 
mpfyortftm 0*riAif*c htoivm*a*!r$ y&uottiV) 

iv yivoc Alyvrrm xtu A/JS&k Siuovtu. 
i» wmrifmv ttn wmtotv *&\t roTrsv kvmxrm* 

tpTtZtv jrtifotc mmnnrfov ht ku<porifmtc. 

XX. 

V/f«c *»$* ?"V olxirofmc, i iXttsv^ 
tvfOO. Qiv uoy&Kxc EAX&foc kuuoftuc* 

mMttm xdl trovrn zfraum*mrifx ififrf Kfffv3f \ 

utirimi) nmt Ai/9»x?c ty&uuu if^uorif^ % 

iy rffeft 3/4 *2tf* Ta\tfixfffTom ioBttom 

$xl£ttv kfxmimv Mm Baxgfdttfjv. * , 


XX. 3. Ced. mtvUim nmtyiti &•*. Fort. Uo)t*tt 9 »fvrt %*. 
f . K, %• $ A. 


« 


k p i n a re p o x» 13} 

xxi. T.n. 

J\ify fttgpv OfHwaToVy j 1? nfyutnr» ZokirrTa 

Ja^p, x«) AijSvxtiv *f&**too* Etfvffftoy 
KAilrfltf 6 m**v€tflavo$y Spa xXtoe furiv J*fJVff 

«raVry,' IlvfijyifC v$«t« p«frvf<«. 
clts ykf uto «f/{ Sfvrofxot avtQattftvavroy f>. X4& 

AttTfi x«> yjrtifmv ifiirNf mfiQorifotv, 

xxn. 

t 

&«f jrfAo^vf* 1 * *hmq Afp*vlot{> 
Kfurtq f & nn*M* «Vi wu paXmmitQ htl p4AAdi? ? 

ilfdvie* ^ kyforifttv rf*%Qnf*4 %#ft«f «v. 
?xftf M Tftror.ti kva «rv froc, i* W y6*jt*ro$ 

SxA* «rt par» *>4$*t*4 &arW 
t**i%*1 ? kttormrm rtfiv*$ ity*4pMTt iUo%v 

«AA« ?«f «AAo«tf *«Vr* fljEff «#i ?f«f* 

xxnL 

IN^ov, thv fl % of \* ntftyf&iiaYrit *%*& 

porfijftq j9«i*v, fVr* ptivoo f «£/«{, 
2/^nfC **f rUruomv lv «&«*# maf « fq p yg 

ftj/fl , X«) «"«VTflC *OfWlf£4V «Xfffyvtf, \ 

%#j 9toAA«c tSayfOv Iv J%5tf*i, **$, *Vi /urffxy, " 

rtavopoV) Aiuivtfy 5* wjov «rffic/x, 
ky%i$t KoftvftjQ $at**iUs. «AA« yfA«V3«f 

T« ffV< «fi>£yV, t5t* i3#>MV &«/£«. 

XXII. X. Cod. Ivrfc A. }. Cod. «4***» 


• 


134 KPlNArOPOT. 

T.n. ' xxiv. 

I IaSc fw* fcr Ir«A/fjv ivrforrmi , ig yttf iraffue 
riAAffiftf, «y if^sf £*fOV axttfit Zfivov. 

m 

}/${« f ffy«/ri/f« «-«f/frAfov, 9q r* *** ****$ 
KvxAmto*G,fk$%atn¥ r *{f# i*) Zgff&yv. 
^ 9<r* rt yuot «AA&j Mivam, Ai/fr $fA0$j Jfff* xtfxAov 

yf£4"*;, « ««Vtjc **f y*«yf«$AK. 
p. 147. XXV. 

V/^ffloV, £*r*frt/c r4 piy* xAioc, «j Kwiyttfov 

vatua%ov, «1 fr*vr«v Jfy* xlAfi froAip«t« 
k\\to% «2%pfjri/c Ir*Aoc trafx %t6pa*n Pyvv 

«AivSrtc, ix 9roAAirv ijpf$«VffC 0fAf«y, 
alrriv «f«-«#£ivr« $(A« rf*V3 w; ft* vV ffcSfoTc, 

**r'€ «ft/«$«r*ir «v5offv ix vfxtf«v. 
«ri/y«c ?*, ffc «$* ixoaj€"S iotQ «vmtfgro rar^tTc, 

puvoQ kijrr*rov 3f£«pfvoc £«V«ro* # 

XXVI. 

' /\jy£ pf ti)v rvS^Aov, #f«v ixfV«*fv «poAyfD? 

* uSar*, ftafamv tnfAiryAAaxrorojrtjy, ^ , 
yfcr#«7tfvoc» fCfAitjttc i*f) i$fa*0Mro xTaf 

K«T*«f, xt/v VfjVff) «tjfisrAfov tjy«Vfro. 
i?|* J* «£r/x« «* x«f lc Mf*C m Jfi 7«f Moyjn 
ft«£oV ipiv } ptlmv tii* Krov A3yti%v* 

xxvn. 

* frraxoc i fooroyiitvQ, otyric *j*yortv%i* ufyrov, 
tjAvfrv lc oVvpvc «v$fo>wi' trrifvyi. 


• K-PIKATOPQI' ' %lf 

mU\ $ txpfAfrfr avrfopa&t K*l**t* KAfivoV, T- 11« 

' i*Y «v» tffiy AifSif* w«yfv wiparoQ, 
•SgAfie $' «'xv$#«xr0C «V«c ctovift Iff^** 

rfc $$5v*f Mx*T*f fc/pevi XAIP* IvffVfiv. * 
Of $f vc 3Jf*C f « <*fV *v jff r#if ' «AA* « f Ki<<f«f, 

vvv ««iAfvroc &r*q efwc «v«xffxtr*f. 

XXMIL ft »4»- 

(*/vff« nvf*v«7«, ««} «i j9«$v«rxffc AA*f*c, 

ai PxVa, *f 0X0«C tyy&C kmpKixtrt) 
ft«*frvffc hnrUm, TtffJtavtxoQ «c «vtrf/Afv, 

kvt&xrmv KfArwc «vAvv fov&aov. 
e? ** «f« 2wrif3*r«v toAAlfc* •?** ^ ***» 

Af«' TotxurtUQ Xffflv ityithip&et. 

XXIX. 

V/tfS* ifv ilxf«voc «**** *»A*|t*avf«v h^tVy 
«a* *v TteitmvtH Pjvov *T*rr* *ij, 

Tvimc & ***** M+" **»>•«> «&' «• rt"9' 
df|i« tmixlvttv K«*V«f« $*f*«A#> , 

«r«c **« fa|4 2«v«« W't ■/*«•* >'<?*'« 
Wtfiv, $*AA*v ¥ «v« %i** «vff*«f. 

e3rA«c, %*t**i*i * ** hrkrnw W*C» 
cprif C Kf xf •***« ' f**'ft|f« v*f > #4* «r Jxf /v«c 
ArffAHTfec W*>«* vv*xr«c ft# fr**«S 

xxvm. i. c©4. v«t. ni#rv«*. 

14 
138 KBlNirOPOX 

S XXXVTIL 

JYofVif hi f %%Xw€t9 iutfimps krriXXstm, 

M«vy, ri*$*s ioi tvnrt sfUsnlwpiifli» 
p« I J 1« £yfxa W» zsftfftrcv hpAwpao t&f ZtAyrtf* 

«jtw fJ< ^o^fftv evoftfntv AieVjv. 
9*1*1 ykf *+i «^AAfc fS *tivtj«rrt $*rtc, 

smi dfjyartv Kf/viyc *4{fv ty svtyf «• 

XXXDC 

1 £<M|UfV 2 ftixof , f&f **r 9 £ff t* f r?f£fjrfVf » 
%iyi) Tontfiv rir *»& AsvuoXaQov, 

tfw *ynrnt*t tot$ (tonxJf**** P*£*h 

n rncfjf £A|/«f wfo^a mil&Jam 
•?****. roiykg &w vxophStof. attfk U ra6rt# 
Stv* ftf foifiin^m^ Evfoi &xnpi**TO. ' 

XL. 

tlf rvv«7«« \U rimm Ifcffrcv, 2v r) tv $«* /vff , r& I* vVftjtt «y«lf «? • 
rfl *tf» iv Mivif JyfjAtvrtf » * tfy**)f rfimr, 

1 lattfjV* k)J*x$ivri pUftt ixi y rvr fAf f<y* 

pifrtf?, kuQorifHe, •&*, ***t*%/oni*n ' 
Kjp vi>cw tf * f «- , rixvfv , tV iftf rj r«)f yoitoft 

«A*jf «, xad <J«cJc » *• ftfrfffopfytv 
&f*f3*<. »vv 5* t/ /tify lc Jplac. ifut^nton 

oWfftvfC' «AfwfW ** Tiuro Th$$s ipoi. 

XXXIX. t. Fort. rfrh *#fc iSnftofl^fv. |. Hic verfut ckfpe. 
racut cft. 6* Cod, «!*•< iQipbm. 


KplNATOPOt 


139 


XLL t; Ih 

*Jkf<A«ftr, ri 9* xg&rov fVfCf rt H 9 Srovro* ?***; 
ifJA«/x> riV iv rxvr) xxnm trv\tov\ 

* « 

txf* t x«j flc tyvxvz *v3oc Ivfyxap/Vsf. 
XlfoWn 901 Vvop hlv Iti}tvpov'' tjv ya? Sxavrx p* *$*« 

itvrtf dfitfAfiTm rOv M 901 x*S^ TUV * ' ■ 

XLIL 

I ftvda Tifv Ei!iv)f», l(itfim «Ilv £$vfnx , 

o}*oytvl<; y ~ xgfqv aipCkov t\vxtrtv y 
ffr*9*c t 0» *AAir Afrx * r/ rqo#$ov iQttlc 
po7?xv rjf *«iyr«c «»0 tot* irrepfyp; 

XLIIL 

1 jj fiftf X«) jufrxf x/KAiffxfro* y? pf XftAtfarff 

x«i vtxt/v. x xf fvifc ftf Xffffrif y» ' 
999op*4'l y r*6ri $ngo\ %govov, ix M p* fiKTfoc 

fgTX9tv iJfAla xctvyut ri StgizorxTov. 
Kf^Mf li (f/yx »** x*?P*Z'> v**fi yonStiCf 

IvagfCi f**f*Wc Kgivxyopi &?«>«* , 

XLIV. 

im Ww* ftxfkto $iAbVf«rf, *« 9ot iatTvx 

9%nwrf* t xxl *l fixet*J*iv a<pOcvot tCrvxt*f t 
m\€tv iTyipifaQ *tt 0/ov; J J* i*) Nf/Aa» 

[jcf7ffftf IaJ $*/o*c «v Ttflozroc off/c* 

* 

f 
XLlLa. Cod.V«t.^b«/riy. J. Id.cod,*Aiff\ Florenr'. «Atr\ 

Fort. £*a*?' a. _ 

XLIV.4, quie-nncif funt inclufe, in nullo cod. legunrur. 


\ 


I.JO KPlhATOPOT, 

7*. II, $$fy£*pf*y«ft> * *?>" f**v «%ti gfovflc iv frri v/xftf*. 
fl M rd icxf rgtfevQ tyotytt; «<c ff^lwc 
•W i 4 c Mf A*tov AW*3?vf c, h «r«Tf x*d*y . 
%fUxfcc i%H*& srAfjfTffy rifiarh 

* Hiffffffii MofxfAAfC AvffJtfftfVOC- woXifUto 
W*vtoO)ifOQ xf*v«ifC rtfp* **{ ItmaIis, 

■ 

{*v£«V TfArov ffkfif f ytvtM*. fiiktro flwrffC 
4Vf# x*} flTffuf"* **?&*) x*} «v^f* A*/3iiv. 

xu. 

Jtlf? J*r* ftfxr*/* rklt fi^oiuv lf* rt^tttp 

Zxv), k*} ttf7v*jy ftfA/gp AfrffMto. 
«?*! y&f «M«C 9ft**i*oG ir £%v6oe fvfarp $ifffJV 

ri* nftirov ytvtttv iftiotctv iaf. 
Ixlpovtc *AAi ii%oi9$t) **} *£r/x« rwv^ 4jt' IxAfjy 

ElxAf/dxy xoA/Jc ftxf'C *yo/Tf rftxiu 

xm. 

Hf* EA*$wtfv flifrff, Hfif Tf TfAf/if, 

x*f Zf5, ytvopimt $woe &7t*€t **rtf 7 
atfv«C voCcour Avrttvtp Tteot i&ttv 

«>flff/*C>- fi*A*X*7c Xfiftl €VV HTipVIfCj 

tf$f* xf yn$i*ttt xi*tQ) fUfTMf $', fxvftf rr, 
if vxWc «*x*v *7ft* ^lffi ftf7«A*y. 

XIII. 1« Cod. J*p fc tiA. 


\ 

f 

V 


k p i n a r o p o t 131 

xiv. T.n. 

Jjrf/SAMv 1} yXuxtgtf AvfixCv Iv r«(#» r£fc 
srfvr&c, afUfnfrotv ify* Qtfii Xaftrorv, 
«? xitopvt $He Av*xf|*«v b Tniog 

*^^ 

iTyfaiJ/fv if **? ojvev, j r$v Ipjff/f * , 

ftfffv 3* f)c /ff*y Avrtivfn tfjtfpfv ijfi, 
«iAAfcr? x*} wf*vto*m \%o% hty%**iv^ t 

XV. p. 144« 

lYoAAiplg» rj roftvriv ixoe riU» . b\n y*£ #V *&r$ 

*wjf Tt)c Mafi*v *&vr*e i'rtt*$ kJa#0> 
ifftf/ d 9 ExlAifC Tg Qikofylvoto xaA/ifV, ' 

x*3 e*rf j M*ga$oir xc iir&fXf rowc, 
Tw *•) Mti vta$o\ %f/ft1v rSivoc ftx &fff$*f, 

MlfXfAAf, xAiivij r x?yfv fcfv (Wrn. 

* XVI. 

ik olaiv* nf«i«y'f * <«Tf«\ 
Avrig €ot Goipoto *&8q Aa5ixxM« rrtfutf 

. tfporfvnvy wxvaxy K**s?* /jxiv&povocy 
nfitfxyofif, lifvots ivfp4(«rf. rc/yif &yf*f 

Kfvtnrr«f foA/xffv &rrpr*f I» «rvfrri&V, 
x«f fcror* rfaSivTOs lw\ %f«ic «fxix $iiv*f 

Q&fpax*) xf>ithf$ «2r$« **f HarifViff» 
5vxr03riv 3* fl TfliTei imifiuov ixityffC, 
ux ov izof$iu6$it vfxff^afifC &**ro{* 

xvu. 

Bfc A f Jxto Kf !#*«• 
1 f/revft «i Tfiwrt pvvav Tt%*4 **¥«rfv §n*i t 
Xffarf j P*$vw?*r* f?C ivfKfV xfxWxc, . 


13* K P I N A T O ? O T. 

T-H. *AA* m} «i warroro xa*m*. ri ykf kvXfl rmmU 
itfKtftt tU erkfmv ftvflov ovo}fo€vvnv\ 
m 1* r# xoj rirrcnr ufioomv fa) ftot^ov &«£* 
KoUxf. ric xcftw Z/*&e *f*f» tb&\ 

P- «4f* xvm. 

Bfc tfctfva NijftfwK . 
xYyrcAwif, Mf/fc, siVptf uirfou «VAAft tiifomt 
ifya h* kftQorifmv fttoro yjfc xtf&rmv* 
' i*Aj»c Affttotm» kv$*\ ixi %cfrt iapotfm* 

fufv9 y r*f(i*v(vv # $7u $umf%£(tgitoe» 

httev ktttitSm xokiu* xfmroc* oHto Af4$tf 
nol Vivoc, fvActff i$*o*t TtviftMVOI* 

XDL 

Aygtffo* uoytosvf nitmm %$ivtc } «tc )*& NcTAce 
*tfiar*&ltovoc uoAovmv riftvtt kw fd^tixmv^ 

kftQoTOfm 0*#/aJ*c htotvm*ao$t ^ i r w, 
iv ycycc Klyfarm xdl AiJSAfc d/ftfwcf. 

lx xarifmv tfx xatotv x&Kt rotftv kvkxrmw 
JftTtbov tixotfotc vxixTfcv kw ku^orlfaM* 

XX. 

KJhc «»$' 08»» ohtjrofacj 5 iAtotv^ 
oSfao, C>«v ptyeUifC EAActfoc kftftOffHC* 

ojvtIxu xal wivru a^afc*A»rcV* *&* Kiftv$g s 

xcir^Mf, x*) Atfivxijc ^&uux ifxuorif*) 

j rcto/c £'& ^«r« xaktuxfvrrom io5t7ca 

Sxlpttv kfxjatmv otia B«x%#cttc)y. * . 


XX. 3. C«j<J. *4tJm m) 7* j x»«*. Fort. V+iAffc 9 »*r* %»• 

C. K, «• $ A. 


KPiNArepox, 133 

xxi. T.n. 

J\ny ptr%9* OfKwmToVy H i< *ty**w SfAoW* 

1*3* , ««) Aifiwt&t %f &*%-$*$* %t$r$ft$$n 
KoTfftf 5 roAtWfffjwc, 0/U1 xAfff t2riv i«f fry 

srlvry. iltfiwc VfVrx* pmfrtftm* 
«Tr< yif titt **£/{ Zfuriytot kv$$mtlffa*rT$) p. If& 

Aurfft xal tjwtffmv f€ViT*i ktiQorjfmv* 

xm 

X « Wo« yiwi} ftiv Ay*#«Ki» , m&t 7' Afofttf 

t 

frlnf xt\o<p4f§ts m-htrtm Af ptviots. 
%0UT*4 o* w pifA#v £r# m* paA#x#iC fW) ftt&Afljf, 

i|«ivfti *' kyforifmv rpix fir$$m M&fm. 
?«#vt/ M rftroK$t k*k *£v Sro{, ix li ytogntToo 

5«Aif J») fcar» ff-Aj&rritf &«rfe* 
4Amxj) ^ kmmorkrm rtftv*e iwxJimmrt f*6>%*. 

f?AA* ykf fxAAoJof **Vr« #*>¥## yf#f. 

XXIIL 

iNijVaV, TlfV f! %' ff ftt 9$fiyfAttM¥TU $701*1 

p$rpjj$M4 ftatfjvy lnrk ptovot srotfvc, 
"/(?*£ xm\ rixTuomv iv «tUftxr trtmf kfttfm 

tyc i , x*> Tmrric. umfntu** axfo&frftf, \ 

x«f soAAoTc oimyfOf Ix lx$6*t t jm*, «V* pafarv, 

$$mv$itov f topfvmy f nvtov «rffp/y, 
ky%o$t KofmtfK Qmnfxttos- «AA& yfA«V5«f 

r#7 fjr/ £*>/#>£**, Tkir* ISipqv livopm. 

XXII. X. Cod. ivrlf A. }. Cod. rfAfff» 


\ I 

134 IPlNArOPOT, 

T.H. " XXIV. 

1 IAhc pot It iToAfijv ivrtfvrrtir, 1« ykf iralfve. 
riAAopAf, <Sv yiy i*?ov £v$tfit Zfivov. 

m 

Kv**Jt&m$ , / af%xitfv r a$st I?) Sgff/yv. 
, % e(/v r* fM< iAAo, Hhtnrty Ai/fr $'*««, Trof* x&Ao* 

p. 147. xxv. 

V/5?f4?irv, ST*fr*c t#j f*ly« «Afoc, ij Kwiyttftv 

vm6f4&%ov, tf xavrmv tfy* n&Hn tqx6\im*. 
Afftoc, aJgpmrc lr*Ko\ w*fx %t6pa*t pjfw 

xJUv3f)c, Ik ffvAAfiv ypi$ovifC 0fA{«y, 
othriv ofKXfSivret $U« rfxrs i&c *i* *V Iz^fMC, 

«JrrC *fi|i$«JTf#v SvSoftv ix vfxtftfv. 
*rjfvac f y #c *$' intf^nr, to7c kviwdcaro rs^oT^ 

pSvfC ifrnfTcv ifgojtfvfc 5iv«rov # 

XXVI. 

' fjJyx f*f ti}v n&yAtfv, &V«v lxfV«#fv itpoHytvt; 

SSar* , xsteumv m*vyaAotKTorxTifV y ^ . 
yfwlftfvef, fccAiifiif isrri iQfafgxro xiatf 

KaTffff, xtfv vnvoX rifurXoov tjyAytro. 
i?{* i' «t/r/ic* *v x«f ic Mf*C' Jfi y*f M*XfiV 

p*£iv IpoV) ftffav ai* «Vov Myto%*. 

■ 

xxvn. 

* trrxKos I PfOToy*fvQj *QtU Aoyortvxfa xtffrov, 
fav5iv U Zfvnii *v5oo)9tt vrffvyi. 


*U\ $ IxftfAffrtiv IwxteyMti K*/*«f« xAfiwV, T. IX 

'«Y 4v' Ifor AifSiiv *y«y»v ivifiarot* 
*?f«P* ^«'xvtffexroc «V«c «l*wf, Iff^** 
rfe $$5v*f Uvartt^ fc/pwi XAIP IvtVfiv. 
' Of fff&C ^SifftfC «*"«*? I* «fffnr ' «AA* W f K«#V«ft 
vvv &xiAfvf0C «t«C 0fv#C «v«xffx«r*f. 

XXMSL *>ui 

V/vff« nvfifv«7«, toy «/ fr&v&yKtit AATfic, 
. «4 P* v*.. *f «%•«* lyy»t k*oflK6**rty 
ft*>rvffc «xr/v«fv, T$?fJMvi*oQ «*c «v#rf#Afv, 

to$&xr*v KffArotc «vAvv hvaMcv. 
el f «f « *wif'$>l« , «v feAAiffC ' •<*« y Ev v» 

Affff Tc#«vr«#c JPfrtv iQ*t*it*»&** 

XXIX. 

Ov^ ifv ilxff«vic *****' *A*fAf*vf«v IrfTffe 

«a* *v Toffmvtn Pjvov «r«vr« */*, 
t4*nc J? ^w PA«\l/ff# ^fvoc, «&' ** ****«» 

d«(i« #*f*«/vf#v K«/c«f# $*&**** % 
2r«C **i fef4 Z*vc« *f*"«C »#""*« >/<J«#c ' 

ffWiv, $v*AA*v i' *v* %ffW «v«f*ff#. 

XXX 

Ef *«* j*# «>«*<>? «ff> i3fec , «** $0jA«**«v 

g$rA«c, Z*f** { ** T> ** *x«r**«c Wic» 
2>rffC K«xf o*"/ff C |*'Pif*ffv«#, fyf* «v Jxff/vac 

A*We*« W«#A*v yv*xr«c S^ /'***, 

xxvin. i. e©4. vtt. nvtf*»*ik. 

14 


I 


\ 


1)6 CPIMAtOFOX 

T. II tM* &*q %h* &£** hn&ULy wmr m» &««# 
U wktivon^ 2ff*c fhpiv l*A$fir$f*t 

XXXI. 
Jyjhroc mwouxttytm wmfk %fc%o\kmt€t 3«A*>#y c 

X*fvifr*$, toff* rirrSiif vxtf§t Tmyv, 
Xfit*** ixt*pmltorrt %mrm€xm€§u€m nXfomi^ 

fVlAft/lf Wt%f% XVfl' fVlf* 5«vfjr«* 

p. Ijf . wwimm f gmu w€tS$ mwtkv€*ro. r/c n h\ v»l 
9«f#yir«f w*£t7e r*v ffofjmnrrtv 4a«; 

xxxn. 

t-jftot rip tumSh «c, iV* «*) Jir* AArr«c mwfmq 

k*l%x\ kmmlmtt kuo)S%oum %to)mkmt^ 
ftrfiyC mwriutvoty QtkmxaQ %hmt oV kkiorrtn. 

Xflovr&n Vf^fOiC «n*f «irw VffH, 
tytvtoptyot fivtH i%h ilfhv. 2 %m%h tifu» 

fnirt{*i Atyvmr unru^ i mym$i*. 

XXXHX 

/Yzfi t«v, 2 hbmtty mtvmte l*\ iAr/n, 5vfJ, 

*>«nf5ff)c ^vXt** mmworwrm vf$f*f#v y 
«AAfic «AA* fV ovf*f« Ji«yf«t|/tic «4rw»{ 

Knrrrv y2kf 5v*r9ife tdi Jv mvriumrov. 
Uutim* «AA* itrt Mf« utrifx/oo* rmSrm f huvifk 

tbmka 4wgirc »i*Affiirfi#* fc<5fC* 

XXXIV. • 

ItIi} f**rjic Sfaarov fitirn tfffv" tlmt nmui^iti 
«C £«f<c> «fz«l €vuo}ofion hifmt» 


\ 


K P I N A r O P O L IJ7 

otigw N'*/fOJ JKo/q pipv* %*+ ***rro T. ttr 

flv Aftfl* yfxfoc d' Ja5#v Jt* tflAiO»* 
feo) V*f rtppoio i<uto%*(***vtoc. oxnat f 

ol(vt*v #c «"Oivfcc rAyjfiov* iv€$avia. * 

XXXV, p. 150, 

tjffyii* *a\*i A*%v«Tov, kjmuui* n xlAvo>fc 

tffifutro^ kyhMC** y agpovf* fifuttoe^ 
4*£4C **$sviq *V**Ci krvpprini Bavaroto 

Aftyorvoy, olviotov i**fu fr*?$f&iih*v f 
xnVo «iAoc rv xarfc xffy*§40 wotf krf*Tov t ¥o)f« 

■ 

45f»jc*c r# *Alov Quiofth** Qior*. 

XXXVI. 

Hi} xod ro **ip* koyllvnq k*i ffAojxoV» 

XMf $f fi» 0*f^V A*OT* XTOVOC **$M y 

jjx Avftfoc Jo4a5. f»j A#«j rt%n&l{to y , 

« AOJff , TOV $*Y0VT*. XOJ$0V tj A&Of, 

rjf **) ^oo^ofcjfc kpQiiwvrmj vfxvc* 

JMJTOJf tt Ttjfr THAVTfTfAif jbfeof 

EdYixf3«o, ftprfra/ y vwi froop. 

' xxxm 

Xtfv? Ari Z6*(U**v Sxiptt zPov* fotrof «AirfS 

oVf« fWtfXTJfC T^0« I/Tff XfO>«AjfC, 
f ffVOJ Tf flrAffc tilOtO, JMtf XX WOipoV oiovTmV 
Tf/OVff, X*} XOjAOJV OtfAiOV OlOTfltfV, 

3t?i%* x«f xofW> Edwxtftf jjiurffur* 

Mi\f*V } OT* XA#f ?C fpffAMf T!JKfd*OVOCt 

I s 


t 


138 K B I ** A r O P O X * 

T. II. %$&, j tutvtfjupiuTi , naxocnfavg M T ty(9t 
JkvJfcc piy icw^if xixXtco, fitf 0*A/yif. 

x xxxvra. 

I\*£n} }»f f JjgAWfV Itxffofffffc krriMHtm 
M»j»if, *rtv$0C f0* vwrrt x*At/+*/*lv4f, 
p«I?I« Svfwr riyy %xfii€**v bfutwfw* fftf EfAjfVf* 
fHrvuv flc 4 $*?* v ^tffftiw Aftifv. 
*f/vy yif jcm) K^AAfc j« xtnmcxro $0jr«c, 
K«fl Bavarov xf/vyc fil%tv i$ xvtQti* 

- XXXIX. 

1 Itjptfv «f &&**$) f&f x*r* M^ffc 4Vf f/3«jrtv0V 

*W*J> iroixgOY tht* &y& AftftoAf^fV, 
Jtf*o£ ayxrijfsi tqti fi^xifUfa j3*£*v, 

n wi%fi P&ty«4 viio%* vnla\km 
«Apy. rotykf favv vxopivStoc ltp$l i) raurnfi 

57v& fit fapjfrme Evfoc &nr/*ir«Tf. * 

XL. 

tfc yw^ttm 31* Wmw Ife&mrv, iv ri tv trtfru , r* I* vrvff» iy&f 5» • 
r* fih 2v Mcvff Jyiftfvrvc» f fyifr rftvyxf # 

1 laftfrv" ktectxSivrt fioftt sxiy tut* fAffivj 

j/ifTtf?, 0jp40rt>tfc, «**, xff **%0f**v* * 
VLmt vixov tf tio , rfxvov , !** JfV«r/ r#7& ytyfftjr 

%h*U* y X0& ^«OiC « ff fUri990fUVQ+ < 

tt|rff£*f. >£»v &* o/ prv lc Jpfac ifuiftncon 
ialfiovte* a^evsov i' fxrro xh9o; Ipol. 

XXXlX.t. Fort. rfrJ« w#fc i«f<A0^av. J. Hic vctfuf tkfpe. 
ratnf cft. 6* Cod, tlf« iOrftJVcT*. 


KplNATOPO. £ 139 

XLL T.IL 

LJkaiA*tn } rt €$ xf&rov trcc, rl M 1 Sfxro* §nrm\ 

t 

hiAai*. rSr h *>xvr) kxkS $tv\mv\ 
il%W> * %mU*** ytvoq, kxI Jc fftf«c &W 

XlftSrn 9ot Vvofi Jtfv IniTvpov *' h yct? xirxvrx f» *$*• 

s 

ttvrtf diitfAijToiv rSv M 9ot £*ffr«v. / , 

XLII. 

I pvftx ryjv Et/ivJfH, iffaftiov xliv xSvfpx v 

olxoyt v U y " Wfnv alfifaov $lvxiriv } 
$gwx0xe> » *aW Aftif * ri veovgov ifitie 
po7$av rjf *&vrm$ ctii xor iteonivy} 

XLIII. 

I £ psv KX* yJirnq xtttlvieKtTQ* y5 pt KaXCxyst 

xxt vixw. i K*fv«fc 5** WgtioTfw* 
legopMl' iv tmvti infov xeovov. ix M fcf pnrfoe 

npratsv iffA/tt xavfix ro ^tfiiirxrov. 
Kf7pMf n %tlvn vto x*W&*'y P*«f* yon^tUt 

Iv«go?i tvxt&nt Kftvxyiw. Ssq&rmv. , 

XLIV. 

im Mm* fapoto $iAorf«rf , »3 *ot Ixitvm 

CKnwrfx, xxl xt fixttAiuv xfySovot ttrv%l*4 % 
xfoiv iTvtfn*** **> pkv; n }' M Nf/A* 

\Ki7w 1*] Ixtoti »V Tff /pTTOC QfOtS. 

9 
XLU.2. Cod.V«t.^fc«/«v. J. Id.cod.SAK*. Florenrf.fcurr\ 

fort. £*a*?' a. _ 

XLIV. 4, quae-unca funt tnclufa, in nullo cod. lcguntur. 


N 


I r 


140 k p 1 n a r o p o t; 

1 T. 11« c$riiot Kaparu; t«V 0*bc $uu4tf4€otvro f , 

rtC tt v«K0C 4r*$*f j| Ktictr Jv «Vfftjcivir* 

XLV. 

«■Af/Aaio/, rt KtvmTtiv tUmm$* 5*fff»j<r«vTfc 
tATfriv, «ntftf AM^opfvoi £av*rtj; 

jfv Ifo k«) (ivSom k«) i$t€t t*vt« SfAivk** 
ofrtoe, *AA* S&*Q fiouiv ixosuffiuvoQ. 
f. IJJ. vvxrtoi; h Ifi^tt , ww «7%« rttAoSt A*V/3*, 
Kiir«f «furfffr«v £f?y0C «V otlytotkStv. 

. ' ■ . XLVL 

tl 

fjfvifftfyro **) *AA«f «ov «ttfcc «vofw* vm#«# 
«KAffC, «Jc d* oivifUv ifA$ov «pfjvvp/tfv. 

«Aif5«/i|Tf Kft) vf<f£fC EPiXTIAEE. tf vipt€t( r$i 
£{«* rototur^v xAJjfr/v «'funfsfffuva/C* . 

«wift y&f, 0y r^fifim Mn; >vxt$n*aTt (blku $ 
uvoua x«) pofQnv otOroc «d«Kfv £PAS« 

«* fcWv €HflOJTOg€90t } K«) tj T*f* 3iv) ^oUm€€OJ 7 

woutl rd.ficv jtb$tj **2ro, rd 3' 4f#v;gi*N« r 
Lefe. p.1^4. XLVIL 


vi/affffi, x«) rlrrmt€i haxXcttStrrm xfo€tirotc 

IttSotv **i rvrmv yfftty* »*' tA«Wiv* 
vrt C0 y*f AfApuf* $<Aa»vtt# irg B«$vAA0v 

rjy fitv y aofi&mv y riv J« #ofov %*f<r«c. 

XL.V4*. a. Scr. iriHv «. r. ?f ty«v **» *. ,j. Scr. ♦tAtfvJtt «• 


x 4 i 


MMi 


B I A N O P O 2 TJl.p.,ij4. 

BIGTNOT. ^ #ft 


E 


fiffffv Xlifi*v%foc Affowf f Jx#v« r*vrnv, 
n*\ riv ctwoAAvftivf *vvlffp« ytyf «pfvev 

» 

tMAiov iiXQtvx* xiyu f b .V Affow fttftfc' 
Krtivift$$* jfv5f«9»ic, Ixfr** 1 9*Zop*9m* 

x\xr«firv **f« 5iv«, havyioc *v$o5*v «Afi*f 

1^5 Ov wvtoxolyy «2f«x«v ig5v£0 Aff* \ 
vygopivM 5* fWfwrf w*\ l£ fMif Jx* f» %iftOV 

«fvAy&fv, *ygnc foffjtdv vwo^dfitvocs 
m&r*§ i tifttvStlc xmr*Kmffioc i'punct £*'**> 

wr*xl wet%v9%oivtft ' tuTro y*g'iwv*Aioc* 
rfo M %vSilc wtfi wdvr* mtlfomro y o)mrl ¥ in *yf*y 

m. 

J\«4p«rf{) ly S&pvottt xaxl^mroc vv/x* rSrri$ 

$Siy\aro hykmttm fiiAwifitvoc rif**ri 9 
Suvm*itvr* Kfirav fft/v5f)f JfVv^ fiAfv «fiji* 

«?fffC> «x 1W*v lff£fA#Tv pfAfVyv. 

xEg<« i' *'# $«"f*/c $Vfic «-45fy a «' r^f f T ' ***** p. 15?* 

wi%*r iw* ifvftuv wo%ov } &c wflv, iy$w* 

% 

1 . 

II. 6. Fort, «r. l«fVKv«fft«. 


Ix&fvaxa, 


14* BIANOP5S. 

T.II. IV. 

I\«f $«Aioc lli>tt «fro/jSu Afcrfic *vr$ yvvainis 

% «ftf v vwif rtpfi* ' KfUtCtOV jpflfO&OKOV, 
xAxygfV v*r?l g*/Avc> *Aa' tt yivt/c tjJTOTO fv€w5* 

<t>o*/2f, f/u 'J* «lc rixvqv tffviv ixaifopaviie* 
%ffp££«C ix ^afxfxojv alf*v> jroSiv, agxayt %f/A*« 
i'$$x* kvm&ttw Aaor/vaxrov ilmf* 

V. 

**Tft}tt* irt Atfyavx KOtpi£H*& 
vtKf&Vy xmt&tfoxouQ ftf rf/fopivx>" 

» 

jca/ ftiv^ «#06 roA^tfC ixAi/ffaro, %«£/£« 3* ftariiif 

tlws$oftv y ovxfijv &* Ja5' i*-» 9ufmax^v, 
otia fxfv yaf t*o)CiV lt$' v3«toc, tcvrl & r*r** 

aM{ uiro (ZAorvfi %tCpatoe, i^Saytro» 

• « 

VL 

VyJrc; $ fMf2£v, 3 Af90C> £ *«l Aarf*c VTOQ } fyortj 
iyi r/voc ^tffC K<ifiOQ\ «AAorf/tfc, • 

VII. 

Alfririv ij «xfxc $<>Voc &t°°l> *A*\ **> ***& 

vn*tax* Zf$vft* toAAcv iA«$f6rffoc° 
QtltzTQ x*$oc6vtn Kotl fofota*; £ pryaAauxot 

jufTfffC) uMvuv kx\ A/$oc «Jf$4vfr«f* 

p. 156. VIIL 

VI/£ffC *V thxMot Tfifffffvftoc ayx&* d/vifC 

Qofiuxrav «x«rtj Sifx«v uxtf@v$iov f 

# 
IV» 5. Cod. ftqiufti * J *«Aj**f» r*}«2fcfv wtWv «. *. ty»«*# *«*- 

«*>ftrv* 


B I A N O P O X. I43 

• > 

mfrrtK* utv x&af? Atyv*%fi Zi%mro 3$A$iv T.ll. 

*rfv$fo«t>, I» tf 0i/5* vjfgf£* itotripivotj 
pize* i* IfSuiv ixMMt KoflvSwv. 3 $* &XM9Sm 

Ij^Kc mvSfolwmv tlxo h**torif*s. 

IX. 

ld «*£$** « P«v$*€ ffcu. **$«*' |fo$d*cj i yaf ?**«*». 

uH N6r*c. »f* N6t« mktro xa) mx&ytv^ * 

jfa yif p/t itrawmv fa) &vy* youtym&oUmv 

nAttQov *tt/x*tQ rj AMrofjf vorlfo' 
srfor* 3* vxtfPfacSoTem rvfdc, 4*07) tiJv *a) awjv 

npxofUvioVy yultji ?«7£<v axtqorifnv. 

x. 

aJrr*C) o2«v£y pSvot ivnfmvto^ 
i% fy$q riv Kfjra, 5oi}v d' iwortivmro vtvfjv* 

mrnvov 9* i nrofiote !dc itofoerro. . 

g^vfc ** *™ A/ki/v e*Xa£fi> utvoQ. l'u*wo f tifvig \ 

Mft , " rk ? ti*o%hte mvromtrtvt (3f*Aif« 
m&%ivt ? Uv c"*jr£f v, Sv ipcmrt notutm m&rie \ 

iv tt plAoc hwv&v mlu* iwttv Sav&rmv. L 

' XL V 

1 ItfAov, rov mlimV) &AA* i% «Acc lmrtvrxf» 9 

, vsj} haxtoittv xivrov mvmtv6utvov 9 
uq Smugtt gffptffvr*, xo) Iv *«*1 A«f naxiovrm *• P- *57* 

r«fc*C, **> $*/*£ Iffpft (ha£outvov* 
m\fitr*4 fl $6f rv ftifo* ffKfTftf. ij y*f fa* *AAo#t 
«iV$*f rov x&vrmv iirfvrtv m*6rarov* _ 


1 


144 B I A N O P O 2. 

T. II. xnL 

1 omtafit$Q ml rtr&Xttn Tty* *6A*c, ml r AA»«Yni 

£*>*"?> *lc f$*$r(A$t TltffU h Aftftti, 
'*} xt v *V T * *****$* lithn$m€**$t «WAJ&ftv, 

hAfiov IIaxr*AJ[ f$4(t*rt it£«)ifv«f° 
wv U VA*4 Mmvot fc £y *«*iv *tx**$$J**i % 

fitff« *' Zr' £A6t|T *$nXm$Jfiivm ' ^*J J' iy) gjfff 
Zafittc IpfiuiHmc tlc iv ik$t€B* riAoc* 

. xm. 

A M«K#r<£ C« «i««*5« r«ty« Ktwf * «AA« jrifttdsfc 

Z*v) xtfawttm^ ymuev ***/*$**>*. 
T&e y*f lT*sf*$*t Etfftrfiy iic Afif «tfffc 

nyvt*$ r*v jv«t*v Wfffiaroc foffav* 

XIV. 

IfcSifai **) w9T*fim JUatrmvQftov $X$f4C ty«A*t 

«5r#v, «V «1« *«f *» *A$t rvfavvo<p6voc. 
«AA* Atx* pttv temfav' ic*«*r«#3f*ir« y*f &%9jf 

«*«v }«Y**c if nofv^fjv ix «*ttc ixrifttt. 
*$lr*4 b* *x il*r$*9t ttittooW «tftpfVf ii 

rj ««£5« riv tifc %mv iAfv$fffyo 

XV. 

J\Sffv «x«jrA«vfw iTifi&fyov Efpmvmxra, 
QtZy fiftQoc mg adttmg, tktrt pouytvitf. 

ijyvpiif 

XII. a. Cod. x. «J /3. J. Cad. Vat. kj vr£. 7. Cod. B£ 

XIII. 2. Vat. Cod« *«icv **n&ut**t» 


p. I5$- 


* / 


B I A N O P O X. 145 

iyvolwtv i 3ttAb{ i; CfJtJxf ola pttictat Titfli . • 

iA5»v al*$ i'z*** W™ Wtubrtt*** 
kvrl & ol SqIvmq ivEf*££*rg Qolvta xivrf*, 

«nr/xfa), yAvxffifc kvtiraXot gifrroc ' 

XVI. 

1 I*vr* X*V*v l* A**# ? * y/ riv vtov ifrafz* «&-*« * 
Arr*Acv; v ca« Jifv, **v $&vt wfoAiec» 

XVII. . % - T 

I forw Ifyivntt riv tjxfyceo* KAfgffof 
- **7ia y x«A Uafl «Vty* *J«f bv •*««#«: 0*V*% 
***</**** 7*f ***w Ijffifilavt pnrfit. *>^> 

«x fr* IjnTff **« *Wf*ar«c tt%* t4tv<, 
Sif Alrfff«f , r/ roffirw. ItitrpicacSi rkKxtit** 

» * 

xvni. 

Otf&roto cr*i?*v 0^ r*$«« * *AA* l *av«Ay; 

rtipfiQQ $ri %&vjmv aU$&vtr*i woxifiuv* 
nthvQ «r Af*K iiaiU*caro\ *iv Aglfwri g 

fi&gvmvrai* xtbm %A rittys krHratos, 
%at »t»f* *H i*ty%av havrlov. « Ixntvol 

*«<?«£, kmipirm* aVaptvot fofaruv. - 

XIX. ' ' " p. is*. 

\?Jttovim ittottov !/*?« pofov, £aa' 1x1 tatlii 
l\ir(*t xmQorfyat ifaov tU oUvai, 

XV. J. Cod. Vat. l»«if*«f ««. , • 

XIX. i. Vat. Cod. f>fr 7«*"*. k& &P'* correOuirf uip*. 

Tom.H. K 


\. 


146 TEPMANIKOT KAI2AP0Z. 

t 

J\H. wv #* Ifd xal vailo\ Q&ovofn T 'C IvoV^iw Mejfftt 

1 

4*0, Pfl$°C tytfafyv neei ci ri Attwofievov* 
0*f*f$0vy } Tf yf irarfoc !«•< Bfjvotftv ax»foy, 
&h PffQtf U xoAth; pvrflc jnrwgofcfvwc. 


-ooo- 


TEPMANIKOT KAISAPOS- 

fk A#r«f* «*• «*»& Mfuwv» fV fWfftff» «fe Ifftfffov <"«*• 
«l«v &«A«V#tff, 

JC^x xwoc. flAf *£mv pt. rt ri {tvfv; flc ipi Sifff 

Jy?o) xal srw£o) 5vftov fxufw f*«. 
«ftff « AO/*ov igoirf Aoryoi ^«Wv. &AA& $c££pji{, 

O&favi* xal vd 4>if«/c itufifvra xt/va. 

1 

■ — — — — i%« — ■ ^— ^— — — 

p.i«* AOAAIOT BASSOT. 


^ __ 

I. 

V>r4 f*iAAf# fofooaf gfftWc «toti* /9wc tt yivotro 

«AAoc, v poA&ftfc xtfxvoc ixyivioc* 
Zmvi $v\a€9ic$m rilf xaiyvta* r$ II Kfffwy 

r«c ofioAns ioitoi rig Wo, xi xirow 

n. 

IT TOA/i) xfor&tyottt Kor6rrafic t y xoMpv$oc 
yfatay 1/ jp Nf>*f «x f"ri xfitfMraTte, 


XIX. 4« Scr, ««) f /» Ktnrept**' 


AOAAIOT BAXSOT. 147 

1 

i <pioc kS?j<x*r i*a<p* *Kiov y j? x *e> >*$ T * B- 

y?f*« &gt$utt*$*ji h&rtfov otf^aui^ 
£mtt xai Aflm* * kx) ifrnro^ ot& rt vtfp^y, 

fTff u$ hr&£ttv uq rt xtvovS* A/oyc. 


in. 

JL tjv ZittmQov yfaiav, Ovjfffipf, rfo; A/cs, *%m 

f*'*j3oAf« *roAA* A/ijv wfayiAarA' uot iczfi%tt, 
ip a&ri rvfiq tfV*Aa; tlwuutv ivty**i, , . 

fffMfy n}v *f$«A*y fWvay, **) nifyavov *£tj}* v 

yrvv* ^ 3* fyfff Ti»y<*vov ctf&Ktvov. 
W fViy afrff**, Joxiv *le$i$tt. *v, Aa%avov uot } 

fiTfi, ^«Cj wttvtiv, tiSi) <piftt Afj#*vov. 
tfJo$ fjy ahrjjf*) rb%ov Qfftt* av $i yt r6%av, • 

i*|o$* fofjc J* f Atyfj, utot' IxxteSuvtrafr 
m#e%fov rni y?*o'e <*•* %&ft* xttfwc* ytvit$*j } 

ual utXtrfv *{■*, wnroi tyttgouiyov. 


p. rff< 


A« 


IV. 


ffottfM KttfSv wvn&rn» i*$f&yi€x* Z(*m 

tS 4>(vyl rkf (l»ti* Ti}» ITf«fptf 9vfitpu 
AAA& eff>, Alvtfa, f f A*c /fff'0 IroAov ifcjf 

%XOV fjgfl, STAJrftK Qgolutov xgavly;. 
1; jmAov «jAf ro 9Vfy§q b Tftffrf. jf yasf |y ftrAfif 

nyiffy xttu* navroc eivaecx iroKtc. 


10, |. Fort. »'/*•* ftfj. 


K 2 


. \ 


I4S AOAAIOT BASSOT. 

\JiA0ptva4 vitca K«$xff)ff, at xoto vifov 

*AfVa3' EAAlJVW %Xl f OAOV IAil&tyj 

trvfwic fcVf +«'rHC x^ov/ifc £va$ff«rffa vi/xrtc 
J^f **"**>. rv$A* i' sfyetfzt V*tf* rgowtc 

gojf&aC lc sr#Tfac, Aavaor? «rlAfv IA/oc «AAif 
€*Vajto, xa) oWt«c i%9foTifn XOXtflU, 

uj& r»)v fxtv r«V iVfffay' «vfxirroc M K*$wffdc» 
NavTAif *d yfcf t*v EAA&c fxAavff Mxff, 

'VI. 

iYlifrf pf %tl\taeri itlvroc ayu Spxtvc, tfti yaAifof; 

«fyifC jfirac&Mv rtjv *tfAwwvff*f*v. 
al pttaTnTtc afiffffi ftrif lf 7« *f&$itc ojvdftfv * 
xa) fzjiAa ftlrfov fy«J r&?*iov jtxaff&fXijv. 
p. ifa. rjtr* AytfV*, $&« A*/**'» xax&c i* «#5*<ff SvfAAaf 

9I9I Ttvic Wfnt7c xxi /9/drg ZiQvgot. 

1 

■ 

VII. 

/\m5«/*c aK&TCto rf/ijxftffec «Vf v*vr*c 
Wrffov f#%' Aftxc, w&vrac kfqtyt&ntC) 

Sttrfrtf* 4 TfAo^ fiVfv* li* *c <r«Ai xfifSm wdvrm 
TfXVpXTMy xifv fifvotc liftc tw* povotc* 

yvy <yf feo5» xof f>*c$f , x#A flc fV** apxMac$9 
irvov, aWj/t* diffffc Evv«A/x. 

VIIL 

\L/ao</& T«f Wrfff frfxfv Tafov' tifj) $' itcttiuv 
t$v xort MM?0$ov*rv (xvx(ia rf/ffKOtf/tfv, 


AOAAIOT BAISOX .149 

Ji ^ffftf tojc «Vo y«c rif Au «rf f ov , ay$kivxtTi$ T» II» 

Affor xa) My&uv k«) AccKiZayLovlvv. 
*v 3* fVof yc *V^ •Vf» *tfpo*ft/#« iJx*v« 5irfoc, 

Jwwf ' T« rxy* pvxpx AtmvtU*. 


' \ 


ix. . 

jLiy «V* V ™f*XfC J^<Oj3«f A#0C, $oWx# pyrtff 

Ji/tfjxofoc ** /fcfcstfv Stfpov frwj* yxXx. 
AdfM *oAvc tfA|3oc «7"K «$<voc kf&pof, 
m rfxcv. *; f*fy*AMC tofycwx srt/f x*i«c* 

■ 

X. 

I\Afftf20f Vfxv#v, *«Vat Aftaj XfAfv5«C 

^foyvt/Tf, x«) ropiOfC x*f7$f« Z£x**$* wAff» 
«£r<?V f)W A&«c fvf>»> rffpavfxoc «?f«v, 

XI. 

I «~« Tagnvrtwv i%% ftffAfgoc «vlfoc fV$A« 

to\o*« vixt/y.^ ipf«r*f $«i>ov«c xptftxv. 
3 yif I*iv ©*f/3*f$fv Arvpviog inbri frfdVo* 

IfVWfV, *AA* TflfV |3«A0V »Vf KlV«TO. 

of4>*v/x« # iV) Ttf«^) AfT»y (3tov, f?v/v f5*jvfy 
0$£«Ap£y. Xf/vf feff f3«fdc «W Tofo^Ct 

VIII. c. Vat. Cod. fioiftux» t . », 

" . A. ' ■■ ■ ■ 


K3 


s 


I 


/ 


• 


r* ify 


V 


150 


■M>* 


T.ll.p.i< 4 . A A A O T 

HIAHIIOT. 


* 


E 


I. 


ttviflotc iiiya x4fP* *** i* ot S *tfan9*t % 

KaTaafy kvix&rmv oxyovt TmfivXiimv } 
m&tfltiv yfvtttv *io piAroptv, kft^l tt ftopoic 

y*$ofuvitc Kotpke exhhfitv kSavmrotc» 
Aaa3c fft) Totrrxt^otc M fiifiawtv ^xyo^ lfttomv y 

ti%ofihotc iyuv vhAv fUvoi% lr* wrofr 

n. 

J\t7rlb*m ftiv TlfiftaxoQf rk tf lifctrx $i*tv Axovrtvf^ 
ro {/$«{ E4ft*&yc, r6fa tt ravra Krffar, 

IwTOfttivv rk g«Axv&., xifw ¥ kv&nxM MOJt&m^ 
*vtip7l*e Nfaw, xovrov Af ififiaxtQ, 

riv Smfxxa QtAtvoc* k*l $\ Aftc PforoXoty), 
€xvAa Qifttv $ijms xattv kw kvrix&Amv, 

m. 

i xVi *rthia\ rfl n«v), x*f al rawfiixttQ mZrmf 
Mmiy i y Ufk xfpQtAaQiiQ wK&ravoc.) 

i 

ua) Atfikhg 9 xm) rapra fiorxftxk Tlavl xvxtKAx 
iyx*tvr*t 9 Him Qaffimx* kte%ix*%a* 

p.i** IV. 

A / 

A %Aotfk xAarmviroe ft* &q ixfv^t QiAttvrm* 

tfytm^ rkv ttfkv QvXkAtm rtivofiiva. 


r 


€> A A A O T. I$l 

ItfiQ.) i* Sf kxftfiovtsctv ifli^ xt%uft*\tfvo$ Sftug T. IL 

ifUftUc A«f i< fitrgve axoMfifutrm/i» 

*r«C, «' TA*r4wr<, 4U/0/C * #Aoff& ? £** •^" 

fvAAJtf krtxMi&ot tvc n*4fyc ir&fMq. 

t 

v. 

SmAttfk $&n> M/Ajrr*, «Jc /3A*r*p*r« yai*;, 

IroA)? ftxvp£fi*£ kpQtx&Avtyt XOW£* 
srlv5<« 3i 5*f4>iv«v tjAA^fao * A*Aj/*v« &* } ai> 04 t 

tofaxtc iv /3«ijf xoUtioV xtvSiptva. * 
4«v, **T(* rftrmAatva* ToStv sriAnr, * jroYt r»/v? 

M$ae a&xiitts KAA4& AojfMropoVvc* 


»Oi 


FNAIOT AENTOTAOT rAlTOTAIKOT. P »«* 

I. 


A, 


i/yg/ojAtf j^fyfJVoc Mckoifs, #o> rlfr wipir* 
$at*ia } xal Arrtjc $&{* ^twroAfxc* 
mvftov lovin.y af i») ffAotrd nvfim wtfjett^ 
9wt&w npiTifne xoAxov ic ElXoSix;* 

» 

fff/oc &AA* tolAorpilrov ift* x*> «?««-* x*} fy£, 
itcwori xfJj ttaA&ttvv, Ktxftj xaj n\iivav. ' 

IL 

ZJLfffr Tftxxofhtv rk%t ^&syava Siftot AotfC . 
itrawtv Afytimv xai ^jtxtiaifiovlmv y 

* 

i'v&a p&xnv IrAvfttv avayytkov y «AAoc Isr «AAov 
«r/srrovrfc" Offffo J* Jf*v o«3a# ?of6c« 

K 4 


V ' 


\ 


iy* r A r T O T A I K O T. 

1 * 

*1\IT. ' ' , . Ilt 

l\a^io, Ti(tili9«a K«$vfuk(, vjuvo*'<A«i« 

auj/* T«Jt xAfiru ' d«f m Atavllt* ' 
xtvrkla rjjv ra$«A*f tdfciyt*, x«j pfArxttt 

vfvUv f£$tfAA*v *£xoy 4*' Jrxffpovoiv, 
x«} raunfv ««rirxAoy aAiVjfxrt/fav iAx/ifv» 

x*f ^aiffiv itiyw tf&ypm vt'si%$*Xfov> s 
xftf *ayova ffrovomv, a«) Svitffftv «Vx&y, 

Tff$ xi/Aixoc /?«;£ TvSfiivt Xfl/^fltfvtfV. 
p. 167« «1 J^ «$ p«tv $ot(6yvtov ameao vuffcv } lAaVff/c 

x«j x-fv/xvj £*V* ntaXiov %ip*fQv. 

, ' IV. 

1 lafta **Ttff AAxoy oAoy 9$iy%5ivrat fyaxovr* 

aSfifVaf, $«<AJf to'£ov SK*f*4ts %tff / 

$fff*C 5* Jx mQ&ftafTt* 3/a riftaroq yhf 0X104 
xi£<v, tvtSh jSa/oy vrtfSt f?ff*$xt. 

wavff*fttvo; M (povoto^ rafa &fy) rgfr ^mffrptv^ 
'atffta xa) *£rv%/xc $£** xai «(/fox/xc. 

v. . -._ 

/^aAoc r£v rAa,vx*$ 9vp' «Wxc» y6f**tv } 
9*e alt) xifixti twxSyfuer* £jrvo))c aZt, 

fiOTfOC kfltiXtKTOV BvftQI /Aafxo/uiva. 

• • VL 

^Mrjjp* rdV AfxiAo^v wmfmwi*rm r U «ort.*/xfi}V 
fiSrav l%$hmlv tvffirof i'p*4* geAa, 

III, 10. Codd. to«f. cc fuprt correfinm tffci. frort Stfra» 


TAITOTAIKOT. / • IJ3 

a\\Ut\a% EAjjc£v* rov %fu$ov* ofot Af/jc4p£*{, s T,1X 

ftvgcprvoc rftffffiy iftfiara §vy*ri$w. 
nftfta Ztj *af&pit$ov y b^omi^t^ fiif irort ruU 

umje^ TJfigt* f/$»f*x«c J$f£aplvuc. 

VII. 
A niAoTo; v«f c« , **} MtnAoos « Af ff Kf Jf'r«, 

x«l MftXftf tp$Aa} XBcpxrofiivH f/sr«A&fC 
A&fit&o; Arvffipavr* .Kv&vv/ey. &AA 6 p2v tf }s/ » 

S*f£y fsrA^Cf vyMxc tlvx/Juv* 

w 

rdv tyvrav 3\fpi rCftfov Irl %%ov\ S/vro. t/ $*vp* p p. l6|. 

• a < ■• 

Kfijnc cV* +lt/Taf, «*) A**c f"f* r£t$o%\ x 

vm. 

** K^0*f> ftavrolmv OvMroiQ wavtwitxoxs foi/ufv, 

uyyttot ifttrifm **#' r«vi rf&fTtv* 
*)g Ugkv tifytv irttfwfttvoi EAAft^a #*?*"> 

Boiftrtfy »*Af*vf7c Svijcxourj iv i**iiots* — 

Xfrf4iwc fc*$o*i*c «£* %ffA«*« gflAf* SfiVar " , 

~DAtfv)c 7«f<r«c t , $f?e'$i?* > « r#Vy*C. 
tvxmlrx hdvvwty ct f &&a*iv 4x iftinytv* 

4aa' «oc ^JTfffTffc.ifASfc «v* *Jycy***ic, 
roifv f/f ^ftfr/vev, ft^fifric ftyy«C tfctff/a, 
fkoTf x«f vtximv tjXSfv i*) 4^«3fv. 

v IX. $. Fort. 44«&t fc Jfrr* IMm. 


K J 


*J4 


T.li. P .i«* ANTIfclAOT 

■ TiANTIOT. 


4 


f 


L 

JL Jpxv x«* irfOT&to&f tvvipxQfQC Itvift xfffrc, 

«jv/x* tyfuripiv Kfaftv hmvroxiytt' 
*ti$tv xa) ojvviimitv ifitiv rfoxtv, #$f* fit Arfrtp 

X</5rf<$, rffy itiro yvft tlv mXl jf/i/frpfvyv* 
#jn> irmtfttoc fxiv ipoi roAfc,* flf> W A*tt* 

xmfPmojm y nxl Atirrov Qvkcq vrif amvliotv. 
y«crr/Aff, &AA* myo fr&vrtc ifttjc ixtftmtvtro xffovnt 

9«ff«Af»C* xoXAuc olia 0)tfttv ifirmc. 

n. 

JtiiJSrfv iyo) %tu wfMtt, Ur i* irt Qtkrgm Tfff/v*« 

vfatm* Svp^Algf* «kvrac «fffplvy* 
#1 t iyiXmv riv pftVriv, ftf, Xt 6v °C> & T*r 1<P****% 
_ 3r*c* lyf) M *-oA«f rgmCfimroc yV^aWftyv* 
*m) rt *&$*> Mfattv p)v, ffAjti QMyts' «Jv f «rvrtff», 

ffwrftfc* ify 3' «Jrtf, *ttf$ivoc. e!%6firf«« 

m. 

*c\«vp« ftiv ZtftSrmo A«x«v<xfV £ f ftiufAtflrrfi^ 

Ajjh*** %<& xfcvp nftnrrifuvoc^ Kfovtimc. 
A y JfAf) r|y tvrigmrm *mrmi$trt, x*i ri yivwumi 

Kfyftv; «? y«? Zric xtfx7#c> *y* *6f*l9* 


t I 


A N T I * I A O T. 
IV. 


*ss 


•Durftyoy kxpttoagWf ferfiA«r«f« ft4m*M, 

xa) jnyfov ftfVf g crrolixov 0xo{tpv 9 
yap\>6v Tf ifiravov, ^axtntrofiov VxXov hfigm f 

ttal vaXmtf6^ofov^ Kf*ffT dfffv?, ^gha*a % 
xa) rprr&q xoUOvut b yar6fioe * , v$tro\ Aiioi 

i 

Illfpif) kvtifuv xavtafitvog M«fUEr«v« 

■ 

V. 

HiiW/tf, 90t r6vh 6fA«c uve$Mxaro xtff *V . * 

*-?Afv, htotm$lm tC^oAovy AvrtyiAfc 

* 

5*5"* yif ftffcaAptf* xarixoo^ iv re xsM&qiq 

thaOfs H TfAA* 5* * goffC, &AA' bslq. - 
plM t#« ypcrlftf ft^fta fcff> pctpybs hitrm 

kv$£ftmroe* *vA*y &r$oAff £¥ oxiya. • 

VI. 

/\it3c ly«J Ti TtfjtffC, 5 l*9*6rt* $*[& 11 «vAAAV 

I 

tfAjfcy SirtfxtxTtiVy \tiaov Inri xf «$*>$. 
«AA& M%fv fivtafoto (HaSvffavoto rurwroc 

Mvrovy oiavSst xofQfyv tiioptvov, 
tlf j« Tf fotitvra, xal y h *u»vorfi%a %alr%v % 

v&tfovy iicl yhatxm xAfJopiyxv JtfAv, 
ftyf* %<r«v f*$v %ftfr* 9r$fi*xirn f tgya I fAiy%f 

£f*f«£> ^ d* t&ollm krfioc i'x# *Aox4/*y;, 

VEL 

A fc f« j Ai#v^f« KtxXaifdvov kmQfyofii*, 

rl$ fity rdv Ajf/tfxS vhtrafof oho$oxov> 
> 
VU. Cod.iy«r»%«. SuM.fr* r' «nytff. 2. Co<L **#»****. 


T.II. p.I 7* 


1$6 A N TI * I A O T. 

> 

T.JI p.I7I. AijbC iwX»ffm€t 1 ric b <&ovoc tlc *>* B&*Z** 
n €witvtc olxti* Tt6%toc ki*%6mv\ 
iqi<P9rif*t i*%uvt m €€96Xht*ji fih b BaxzdQ, 
Aypif'r*i %m fiiBif-J gtvrfoQov *vM#fT«f. 

vin. 

Ill.jfAcv ly« rft&frfv &to wforifnc trt wottfc 
mftov Iv vf«f? gf«ir> 4>v\a€€ofUvov f 

*rr*Aov, kffvrftmTev , Jro^voov kfrtytvoi€tv y 
MXfifjv tvwtr&Xosc svpQvic kxfifiootVy 

«#** %f<fMff«fC €wavt6v yifac. tlc €t ), *VK4€M y 
roinv %& vtfylttc XfVflic OWMfOQOftt. 

IX. 

*hA5f«£ AAr{£v$f om ' Alyf/ $1 rc yf kfifiMT Ixuvot 
J* woAifiu $f"ffS*j rt/ppoAov Afriiuhy 

HwXov kvt%4roto Qf*%lovot. $ %a\bv iy%oc % 
f wovroc xa) X&* v tl ** *fa9**tvoptvm» 

TtoAt i*f*e krmfpU* kil U €t wac r<$ f&fs/raf 
T*f$*f€ti y ptyaAtt; fiwJfitvoc sraAapiyf. 

• x. 

-■ ^Atfnta riv tfolat iWr* Atyv, «<ir>}« *wA«* 
f jfsrA* Luva&v tyxxtov if€v%i*c. 

• - * 

twxrcfvfi /ttiv Erfroc, ASiwffo W ntktvu 
tfyov* vx*4 vmr$¥ f SAA&c «A* dvfrnf. 

«$ £« fJtrav aroxovroy ritoc vfaricy' tl weit Af*« 
h tftot KTftftast MAortfoc wokiyt*. 

VH. 6. Cod. * $/*#m. 


A-N T I O I A O T. 157 

XL T:lLp.i7a* 

Sfe IX»4U u*l OM» *§nn. 

Ai 0/0A0<> rhtt tri; rl xtvthrt; fSvyariftQ piv 

T&otiovfttm y y*5m^y Uoftt iXtaxUv. 
« p/« piv ^vw^fMv Ag/AA^oc, tfya rt %ttf&¥ 

Rxroflav, Itnirtvt r ISxm Atyot jvAijdf* 
d f irifa pixfrov riv OtWtfftCy jdpQi rt ktxTfetQ • ~* ' , 

xnftiotQ «y«5«c Zdxfva Tinvt*i*Me. 

f Tkart €u¥ MbCdfir* ' pt $' vfurifac yaf dotlat} 
ttmv »%ttv almv tvZtxa TlttfUa^ 

XIL 

JAAfivfc **vifiOi ravaiii tfVwc, titxtov wpe^ 

dvbfdftv SxftfTOv xavfia QvXaftQftivoiCy 
gfairaAoty xsfxpmv ^tyavmrtfOi t olxta $«T0y, 

olxia rtrriymv^ tvltot dxfipovtc, 
xtfpi rov vptrifai€iv vxoxAivStvra jclfui/ff 

jvror^', dxrivmv *fA/« Qvyd,lou 

XIIL 
mu iUSvm AvtftiUiift. 

A&toxmv d 00Aoc* h U xrtfitte ra *7&A*, 

nff#fi/'c* * oi a/5^ Tfor^rrpc, Ar$fOfu$a" 
d xfOTOfAOy Tofyus AtStttfxioQ* i$Aov Sfmro^ 

xJtoc' HacotixaSy d a*a«c tbrtxvlx, ^ 

#j piv ffVe #xoTf Avia x«Aa xrfa w&d$t vdfxty 

■ 

vmSf*v* i M ttvartff vvpupexomj7 ro yifaq. 

XI. I. Cod. Vat. r/yfp. Melius Phnud. W*k. 

XII. 3. Pro 0«rAr aviculic aooiao dciidcto. 


15$ A N T I O I A O T. 

T.I!.p.i7J. XIV. 

** w *t*> *** %A«rv#, k*2 £}«r# *tX*$tt€* 
p*£* > x*> tf x?i TO&&V f«0}oc iftttopivn, 

»Kf dfaac Ix H$?*ftcio> €0$j xvvi uir$* fUot* 
*{Xt* m xx\ rirotf iv n 7r*{i€€6rtpv. 

«o/A«/c ykf wofjut %tf€lv l$m Itftorr* §a*rttv, 
t?x$ * T/ jwt} ri fusrify, tffffttov, if £3o0)o'fw > 

XV. 

Jl Ht&sMt x*i %«Ax£c vsr^ %?***' &aa« rdt» w 

xt/^oc * 8r*C «?«*, AtSytvt^ x*5tKti y 
pyvoc «Vrt 0/or«c *fo&(x** ti(*v l'Ut%*s 

SvCtTOlt, JCAf £«ifC OJflOy i**$fOT*T*V 

XVI. 

i-j/sri, A/x«<«f %f <« , rt €ot Totot tU &** Xflt** 
§i&Kxrom % uimt ytviuMvov xt*Jtryu(: 

KvxAolxmv rto* %f?ffC htb\C€*vro ^«Aiovy 
rtl%t*. spi%fi to€V } T*t* , fls*£ifju$*\ 

* xosuh vxirxv b*4%ou*i toAcv' ifr/J* Vrnu** 
iyy&tvy tir «vrj ftixfoy f%# Xtu4v** 

XVIL 

^tiju* ZvmUx&uosfov htytyyhc. t?«A/oio, 
Tft€€*xtQ kyXm€€m fyStyyoutvov ?iu*ri % 

tvr «y Shifioutvoto xqt\ ftvbv v&*toq kif 
*v\*v «sros-i/Aff Tcvtvua hmXCytov } 

XIV. I. Scr. $yf«W»«. 

XVI. 6. Cod. f J*' «frf «Jrft» 


I 
I 


A N T I * I A O T. 159 

Sijfxfv A5jyy*j0C fc»Vf z&fw, &t "* Jv*fy*?c .T.II. p.174» 

tf&y xijv Q$Mtfx?c niKtos v't<piAat(. 

xvm. 

JljL yf«*c E^tjAff,* ftrt of %*Ta!M{iiOv tjv n, 

<*>o/py ri* *f ^rootfv jobT/v omf » Attov, 
%f ff f *# *Mtf6£wa * x«r Jv 0*fdf > ifvk* p«f> r* 

jf3fAfv* «I 0* ISiAo/, x*$erffoc rarfauv, \ 

«*>>} M *f*tftfvc* ri oi QtXot, Jv «■otf oftifrij 

♦o/ftp ric oWftfc Z«?ac fVf^^m. 

XDC 

mmC *■«<*•$ AfAfe, vvv Kfi/tfafoc * p/joc ff/A 

vatfoc, ftfov d* a&gfi QiyyQQ hw iqiQorifttv* 
jf&f f|3#vvw^v«v fu yfo xaT9<p*Ttvtv k%T)g y 

AA/f , x*i «r«f* tfov Qiyyoe oMtfijft Nffirv. 
ar£c f«r« , t/v* p*AAov i^otkO(t*i\ oc piv f$f/£fv 

J{ ffAbV «C ** $* $6**ro tvopivav. 

■ XX. 

X «v oAo*v MtjSti** Vr i'yf*Qo Ttpon&XM X*k) 

<*&Xq x«/ rinvoiQ avTin&tAxQiAivxvy 
pvf fov pfaro pogtav, #V x$f* d/tftf* X*s?*j|y*> 

«v rd. f*iv fJc 0fy*v »•»•, rd $* f J; IXfOv* 

1 

«/*$« 0*' JjrAijf »tff v ' tff * rtfjrov. Jv' yif *arf iAp 

Mxfvov, Jy d* IX /m 5vjtt*c «yffrftyfTfCf. 
Afitf? *' tf5 fifAAxtf/c, «"$* C0$0*c* */*** tt rtxvtjv 

1'vftrt Mxof/y, ftJ fcffi T*pot*6xu. 


160 A N T I * I A O T. 


T.II.p*i7J- XXL 

A tjyfi am/fov %fv€o7o^ €t^mftimv fV itivrm* 

fiyif&y, Aifivxic xmQirtfo* $rap&* y 
pvc oA/yoc, fiafi> ittxvov^ Itofarro* ma€m M vyftf 

ovfopiv* PfmMmsv £?«# r§v otxtrortov, 
A*$5«){ 3* tx pfflryc kvtriftvtf xXiftjiarm y*Tfic+ 

nc ifm Htjv UA6yot$ y %fv€h t **** *fi$*€tc* 

xxu. 

1 lapfxyoc ifxmic xarx h!(imrm Xt%vo$ifoe, t&e 
tisfiov iAftjeotc. %$(te€t irtTTapifoVy > 

mrnymvoc htfoto vfonv *&&%xto €afxa' 
avTixa } ovfaxitic ' IxtotT&yyf* Zopoc, 

m 

ifptff$H b* oMvat€tv m b f iv nKtftfotwtv ItQJMTOtt, 
. An$$*lc afaoo)ovov r4fJt(3ov ixt€x&€xro* *- 

xxm. 

J\lyiaxi rtvayt€9tv vnoxhiiovTx A&Sgafy 

' tlftffy Qxftm t*€tU TTH^vxoiijv* 

pxf^xc y ukvc iftjttv izl %?6vx } rg)v vtfl %itf*c. \ 

% oM 

*xi%X9$on fifCytiiiv oKTarivnQ tAixac.' 
. hcx*vS$)c i* M $6fAvov ic oltix ZttXx A*7«w, 
tlhniov Ta%tvu wrxxcc tin€o w6Sxc m 
ttkt $* *Awc ' cD 1? atAxrov tgcic yi^xc afi^orifk^tv 9 
ayftic WftxlnCy x-fiefiv, kaj thxhUc. 

XXIV. 

XXI. I. Fort. M t m. 


/ 


A N T I ♦ I A O T. 1-6 1 

XXIV. T.tt 

loAfix, vtBv if#fyi, (rd yif ifop*» «vf«« riWtf, 

*** 4*x*e Mt&¥ jcifir r* tff4dtr«^ ' 
fStw ir$*Tfvw #to& (lAft*) «&» ivjjnc f\ 1761. 

kvSftliroit 5*v&r+ xiflot fArygiprvov; 

rW^tv, <&« A/£*|, rfVref kTifbJ*t*e+ 

XXV. 

Arr/ m g »y vi/ ft i»r y Jrxirtf rfiV/v ffrrtf* yrfrrJ» 
wivro^ «yy %!##» «Ic i|*i fHlrttjuMc» 

XXVL 

JMtff/41 fii rffj/«r*v Itiurtfai* 5^rrfc 
**p«r«, %*) gifr* (3**iv iffJraprvv/y, 
1 «Arrrv «z> &«Ajirrft, vriv ^0«* **A* ir) foAfff 
tt4>*/f#*. rf« ifr? rovrrv iKriroVfffv; 

1 

IVJfy •'$»* krixmA** «rftf* v/?iyr#ff ii jcrr***, 
%**f*f rjfy w***ytvi lutti* fttfi^opiyy» 

XXVII. 

1 1 ArripJf *cttt*t$t vttiv xAv** ttxto xti*+ 
xtfporof, «AA xiif p»if i*trfoz&9t m 

s 

<yt*4*t f intrt goAxic h iAxftov, &i ri?wf#{/ 

&AAJt AJ*vf toI%*v ifnovln }fttr*i4 
r*i i* tf^ric roTf rivroc igri viftf,' Jaaity f*$6 

m/nrov t^utfttnv QJfTov kitfaphac* 
Afyw ftiv wfOTifCtttv *oihfto$* ItXAh TajMvf 

muvorifm *i\*\ n«AAftc ivrvff rftrt* 


• tt 


16Z A N T I * I A O T. 

H rtfifr&tlhet pA#7*>srf Af$, f Ja" r« £«**, 

vtfr)^ *aa' JfiAhLtroOt **# artyfAfc* 
«I 3* &y%5, f*#r*A«f « iwf tffffc, *aa' M *«*» 

%*f*o7s, vi.saZloitn Ififytw* itt y*f «va*$ 

AJytfrr^A/prfifC 4*V/<* iwt*f6o}tr*4. 

* 

XXIX. 

A KoAJr, : a&rewivwro* h Mifi }tZp* ftfArfWfoj 

iwwot %f <f *S - «tVf*«yf?c 5**&m> 
. 9f ttmt* «v$f»W 0#or* flrff*«, **> p«tf*AA*c, 

J 0fff, *i V*}V&&* iivouiv* $f«r«v«v, 
7«vA5 U stuxfoTbj rSSt ?Av«d y«p« \tixt*9* 

wwy&fyt rxtfVftr? l«^«Aic f? oA/yw. 
%*(fttr' tOayitc, x«f i» «*&*< wonuth&St, 

*#«<fr *Tt#v*f ri*T*fog i&r*Tifog. 

XXX. 

Rf%«« * p*9ti*My Zf lw\ yAweD x*f to v * f?f*f v> 

alyihtwa €%otv* wlrfcv irffXtVtfVff, 
iJSrrra d *%vk&*m ti«, $ x#v, pitiv **, $«Vf Afrr** 

#Xf#W, l^fAxffttv* Xfcuvaiuvwr pitort' 
tJtwwttt t tU Afc«o. ri f krfvyie Mffow «AA*#f 
' x*iV« ft/A#, tjwxfc fTww f Jftfftero. 

XXXI. 

faafiftwii** %ilp*ifa ri *>} risw £h «fftojfr 
jrt^oy «*fxAf#«y "xv°C MfJ«fff>Kj 

QQEDC*. Codd r/ »l *A«w> %«f*4 


t I 


I 

\ 


A N T I * I A O X 16) 

w*^* Qef$*y BeXtja) ** ifmrmfmt yf$fA«f* 
1fyom*i n*Xfm cf xfx*qctw, Kric lAf7%f* 
**f ytvsuo* wttrmph, nm) tifa ttktv fyf§» 

xxxn. * 

JtL^0«xS *6x+oto waXt&vnft 5dxa9** t * 

irAayxrfv ft«f , Xfrfwc ftCnatn kvrivaXot^ 

HtXim xxf yi/xr* rsrayuivov I; Tf>c, ixtfOV) 
y«v*)y tfroy xiuwtii %tvum lavti^iutiov* 

itAum QtVy Saufia &t Tf «v/fov, «aV umrtitt 
*jv r«Viy. mffnrm r«Sr« uiunM $tfff#« 

XXXIII. 

Efe r ffAfff ff «Vrtttv *fc ri Iv BAtvrfo hfto, rfc n Aftfc ftfnUivtUt 
«vljta-Jtfv* $mM )t pmftp tw *•«*{*«* 

mZnctruv fu *? ic y*iy aviyaytv y ivrm fitfaXo* 

J ptrvcy TfArrJf, &AA« x«f yfA/g. 
ftffxv- *' auQorifmv (Lt 0f*f Sitav' oft* ^* ixffvg 

vvxtI x«f ity$aXu&v vCxra xaSffiutvoe.. 
k**f*mv b* flc «r* xar/ffxfv, fyyj« Af/yf 

mnffaemi' ytiiitHS tuumtt r*wrrff«if* 

xxiav. 

kfuuttoc. XoQtijc vygov wxt^t vtxvv, 
i< +****$«« ixiui99a* ri ii *rAf'ov, i| «Acc f!f frijv 

vjj{af**vf<, 4>»fr» utcSiv i'z* Seivarov. 
lafpova ¥ axxixuv iuttyautv', i uht IntlvH 

%/Mvy tui* t§\ f fcrf ?£C) iW*y« Tjfriv v?«f* 

L a 


/ 


1*4 A N T I * I A O T. 

TJLp.17* XXXV. 

INfMfoMxov *A*rr?f« *txm h xfifjtoc «f/f«* 
i'v2o$iv, #<pfOJ JU£$H fJfrStV i4>fjptfff0V, 

fTtfaA/zaroc i£ ixSyon *rfr«v } davfv' {v ,yfcf rrfijw 
»2$ A/iyv, l*cfjAff ** ij xoA/>} Tfi$«#fv« 

«v *V aAAo/c l<p6?tt vrxvorlAiv, «^rd( i$>* «vr? 
fWxojyrsfv S ylfMv k%$9$o$&» i'*a$u 

XXXVL 

• 1. vAjrojrfj gftWSiy Aff rojd)ov OJtarflfti 
«-«friv oVt«AAt/Ajty, ofr «tffftf *fi* Afotf* 

< 

#AA* ko) f lc Agrfovro* rv* xA#ov nffifsavrg^ - 

%it rvyffic fyltt Kifv $3<fifvo/r#v Affjt> 
ijvioV Tvgxmiijc incov $Aoy** fafoffivfi yif 
I i{ «>fC fl« iVfffov Sijf/v ojwvfftyfTof» 


XXXVII. 

V/ffVaA* TlfurtetMUj ci piv xoAu; aTrrr*f alffV, 

Tfofo •«ptfAoffivtf vTmpxToe af{ojfifvoy° 

#a/4> M to/ xrjA/jjri f?/vifff$i£ hpQtxojitvci 

Nefyt$«f, oWrJt^offiytfc IA/b ojmsrifac. 
divifffj oWptfvfroj, na) ifv rorf rffgtf IfWf 

Tffjjov, aiaAiav $vAAo;go«t7yr/ xipify. 

frroc iv jjfftffrr/ roV «y %o'aoc } « ffifff cicffjjf 

i^fiv iv kty%Ott fm&rmi kxfifjU9u 

XXXVIII. 
1 ioftftff i«v rof r«v?f, Amv/I*, ***** gAaswiy 
**>{**> rafpjtas ify« t«( kfrr&t* 

XXXVII. f. Cod. Vic. «Wftforrff. 


ANTI9UOX l6$ 

i 2(%dW wfotcratc mlrm %bfiu kwwU i&t p* T»IIp*lfo* 

xal vfxi/v* l flrAtrroo. $* ux #/zov frrofyjov. 
"JtAA* i'S*v#c. rf ro€ovU *m) lv vtx6t€€iv aTt%$>}; 
Tlifraic; *i 5vu€xtt ^scXo; iAtvStfiac* 

XXXIX. 

JVfjfyaZftJ Aij?4oVc, »' wtQtvymrt; *£ roVov vltVf; 
r/; $aI£ J.fvojiJC iV/Sirtv &oAftjj 
filaxfv€iv Ayftx6\ao nrfCfu^m* wav X oVov i/uv 
tjv jtdtIv, 4 xttv* W*e i%li cwohj, 

XL. 

. E?{ riwi yvomttm Vrxoov h r«#p£ rirwwfov •nvmoom^ivu rfl 

LmLi(iar^ pot €tt€$hra xariffxtv * 4aA* Ipoc icrriuc 

ify $£Ao^oc, rofjpirv of5* rtvm€€OfUmv 9 * 

•7c VTO^otXe^H€mv vxvitoSov ml xmxiuotfot 
to)7vt$* €tt€[iu o* «AAov i'ot$m $oj*ov. 

§tm7m f Ifto) Aox/«v adry ^tvr/c. muQtTtfot o? v 

«orvly wrlf y«/»K tlioutv tjlArof. 

xll 

1 Aotvxoc b v%€oioio hax*uu€tv bixyoQ 

TofSpZy XMf Qa€fmv evrfe^ofi «JyMtJUfr, 
«roVrij afOTftvrjf irtU^ioiy tf Vr i'xvoi€9* 

wKm^ou4vjt ffotQ&v xu&mAtcv **Atfpg y 
uvftfTKy mtfoto 0fo £4xoc, if 9 hr tjpoAA* 

3v*rxfjy, Ixroc t?j9«f y ■*?**#**$ fmvlUq. 

XXXltf. 3. Cod. Vtt. kf t ,*i*Mt riTfi^im. 


*66 ANTfftlAOT. 

T. n. r#) 3) it4Av$9t tnkM*v It *v*>/, r$tf * ytf «Jfc 
*A«V*. Ar* *J«f /«* clf A&vv *x4r* 

P' 111 - • XLII, 

XNtfvv IffffxAf/fyc U%t *tyymw % f>#VA»v, 
. I ' rif» at/rijv ^#5c **> StfW&rti ctyvcJfv/ 

riTifv J%5v/3*A*t?yT* rvvfpjrfffy * iVic .ffWvv* 

«wx-fr ixinkmttv xvp« hnatori^. 
y*f«fC ajUfic ftfefXf Tovrffitvov • Jt* $m*ivrm 

Ixr4fi€t> rtyvfrA* ? &x$t jtfd fi* A&vv. 

xLin. . 

I~jUy «rv rffrfyc wwAi#«c #%fdfv, Ai/fifv, f<Vft>, 

' lj fCftXflf K*T fpjj ZV9*\QU XOft-fJffi* 

jf*w , grftfC iW**, **} ?* 8r»C Atf* rovrac, 
xa/ pf xartfrfvgfv tuho ro **Qqv oxoq. 

wivr* xiym xo$4km\o rbo ATPION* tjtt r* p/xffc 
xitu rw yAf/cr*fjc krrtnxkn Nlfufw, 

I*Ot*.?7a. XLIV.. ' 

IVifv *f*)*jf. A*<gfr* p* flrfri fijttc, mt $* «srff *vrtj* 

fatvomi ifacxftttfy rttmcera fc^ffttfc, 
te«f vt>f ix (ivA£k*v fsfintfiivov, 9 r* fV) rvrwv 

B^f»» **} fifvsfC xoitQoAtym £6f vj9fc> v • 

* *Mf xff* Sxrovrx fftarpt hinovov tfr« rf<£rf£sv 

fr« |M« «rfwrtf vifff ixofSo tf*v*c, 

i 

* XU. 7. Cod. Vat. tWAvrxv. Fort. friAfwv. 
XLII. 6. Cod. Vat. tfxf« Att<«. Scr. *%**< U Hitm. 

XUV. a. Scc« r»>fMr*r 5, S«r. 41« r* «>f («. & f •«. y v « ,u> 


'AirritiAOR , 167 

ioc t A&$i % x«f <fn!M{tepL& ri vscvrntiv* ff x«) rfyif TtQ 
xqmviv rom&nf riv QiAo'koivov ifiu 

XLV. LdQt.p.i7j. 

J\vxA4?«v Mrifvoy l&ihov !%${* x0Al£f* 

m , \ 

rtv %&fiv h xfotertie ligvie . ktl Aiytraii» ^ 

fcelpoc Ifdr hfytirsv Ur *U «AA* x&Kov *A*${0V 

r>j<r*c tyafipttrtiv icgxov iSmwAoytt) 
Xvfi&vhe TpT* f/3*«r«v lff> wroAtv mvrixitoStv 

ityl htatKoptvci Tu(o$*rt7v xiXayoz* 
p&AAtrt }>} x*xeV fywv, tVrt /fofvv ijfwo pteSfo 

Mm*v xoAAijc jm) ft^av $ vgodoTij;, 


• 1 


1 


*-#- 


1 .0 t a 1 o t TJI.p.tla. 

I O K A E O X 

K A P T ET.I OT. * 


t 


JvAI 


I. 


t t 


lIPE JTtfT bx «ItovT* Tgo*t7iri Ttq' AAA i Tlftftoq 
x£AAf*<vvv A&iua tfti ri XAIFE Afyff; 
«f{«* ri« T»ry Xffevoc txJixoc. «n-* ttovy$f)f *" 

*f jfjl XAIPE Aiyf/V kx UTOXfivofiivotf* 

- II. 

£jLtwrv& €01 rklt % niv, hvtSwafjLSv o7ko; tcfc\$Mv % 

v/ Tff<c> l{ cffay, tfVfOC, ix TiAiyft/;. 

< 

XLl V, 7. Fort. x«) ^. r« mftfcNtW * «»xf rfar r« 

L 4 


.^ 


1*8 AIOKAEOTL' 

}i»rvi3*Af i * T»ry 3* «yxftf* B%tfor6%oiQ* 
viv Tfirov hv jrntvotyv IwljiAtm. rJc 7*f mwAffwo^ 
J*i>cv, f^cic' *pjf«y *4|fw AWf *#/*«. 

m. 

. V/iJjc fiY «frf *4» ; Ai&uut c», n}v irf *f AAvc . 

• InrririAiiC srir** ripuwxflv ArAirfVtVv, 

• m 

f?T* *< pauov *>* ) f|yrB #K*ty*c, «r j»* tori *»•# 
ixxufjJvtie xlpu€*s fnxriv ir tjiiva^. 
p. 1$). AfffC lv fMtffioit Ityvyov %ixav y Iv M $*A<Stffif > 
NYfifa* rd ** «f* ?c 4Vaov Iv ku^orifot^ 

IV. 

» 

tiVvfC £ yvmrnv yautv lpo\ r&trw. 
UMlvrrm4 f?c M« StiA****, mif lv gff#0##f jtf friAfV 
. tvgloyut $mxf**e) *bi H* **** A&1* 
%ff9m f IxtnQaivu ijuv zfa* $i*rt Svpit 
' w&putpw rofrf jf lupvftuv £c ffr«$fc. 

IV, f,$. Slc ia codd. fcripd hi ▼«£ 


w 


169 

. I 


mmmmm 


8ASIAEAS. . \f 


H 


xrmXJt* %af(i€*a w*vo*Ahf, AfroX&yPiH 

*vrttj «Mf )foc$?&v |x *rrriA*v tf^tfvoff» 
KJtf ruro <p$tf*hoto Tfodftov hfiv irtdv 

iyxsQdAUy 4w£«t Qfvftov kufirmrw» 
niNE, A*y«# r* yMppa y KAI ESOIE, KAI ntPIKSIM 

ANOEA • TOIOTTOI HNOMEe' ESAITINIiS. 

JtjL ri $jA*7v wtglyftt^iQVj Ef «c» #A«v, * r J $jAf«r5«j 
«rfdff&c, iV 9 Atfryc rov wf$ov f 9 xtfoVyc* 

m. 

Juitt* 09«* r$f «yft« /9f*%*C A/9#c «%«* Z*r*r<c, 
£c f*f«v, £c t«*«C tftTvoa tt{uo}iiYe*c. 

jm) r«g« k«v kjrtfffa t« (hftia* vuv M N«xA«jr«j 

» 


LS 


/ 


1*70 

■■■ i l i i I II 


r.ii.p.uj. AIOAaPpT 2APAIANGT 

TOT NEATEPOT. 


<e 


K 


L 


Aa/A*?f Bopjf/p xAdcf^fv iffftf xsfac, 

\iiwrm> X* l l*c?t>1i «v$fj** vasi/r/A/xc, 
AfTf/ffj» «y/o<£ r#5« Avnov h wfoirvAa^it , 

A/07«yifc» iAtnpi; d* Av«f« **• «rev/xv. 

r tt ' 

tl Tt Z^jixh tztolve*, k*) £ Affgff lf*fit**oif Uftf f 

3t{* yfviSAiS/ac, **tv* , - 3vif?0Atec 9 
fcor^Aiv /ff& txvt*) rSt €ot «»0Ad Qlkrctrm mturm 

9v%tT liriwviWv riJf M4{fj*0C* V *' iv/vfVCf» 

«JfUTf&r* MttfittV I' MX fV«Vlfff */**• 

III. 

/jttltQOt 4 jtffiy rf xxf if X6*f<c* *v «V ipi juxfji 

xfvrfliAA*, r« jcxAdv to/foAov, AfSivif 
yf&tyms r»r' fx-0ff Eorvfif/oc* flfi) J* irvtVfifc 
«Ixavj x*} ptyfant Affcropjtf «V 0*A/y0v« - 

p. i|6. IV. 

1 irffyvc W* flvaA/xc i** X 0i ^°h i*W* vifty 

TfiCrfo t%MVt Vffl* €-JfxfloA6v flftf 4fff9$» 


m 


A I O A a P O. X 
V. 

. 4T*f}/ve{, I» TSAAtfC 1p«V«Cj!</yif, NffttftC. 

t 

isth* Cqv rc $v»/c l»ovrl* rfaovy tjii f/i, Kbftff, 
dtfvfff, $t*9tvim x«f p/voc fivoftittp 

X«f CQQlnVy X*f ftJfT/V IxtyfOV*. T0f42« T8KVX y 

A?S*$f vrtAtiv fiaxafqv wfvSontS 9 * *3«v«t«uv. 


171 


?. n. 


VI. 

//forit Zk6?oio A/TdJv" TfJov, IA/OV fJTAfi 


Aty 

/ 
0J0C A%/AAf/?lfC *£Of$t NffftTfiAffitfC, 

/ » 

ro7oc lv Alvf oftjfff/ Nf f «v &ydc <W VtftOtt 
Vf&-*f/ #V ttKVgiifY etfp/3fjv Stfitpl/dtitvtt, 

KHfoe ir icgrpyivtiov t%mv /X?**** ^AA* * r*^ v *y%* - ' 
5i/fv* I J* kfKporifoi^ koI Zotfl x*f #0$4(* 

N " V 

vn. 

jXlAtVOi ttKVfliftjl fff Af%*/b TtfTO %tKO<p$M1 

t?c Aiedfffffe ys*\L\i% Atytt fo$!*b 
nsfov lri\ rUrhtx kutIq&ito* iraitct M Mm,a£$ 

■JfJoVfvoc, ^«Affjjv xAorrfy A3ifva«§* f 
AfffrtfrfffW <WC **! Iiftfov* **rf) A/Turov* 

Afrifii, tff) tt Ki/vfiy 5iff0$0Vffv ifCfAt; 

VIIL 

lr« vtfierec *V?<» £ P* t*Z v $*h <$*(* raurm 

A*i'v*, Xfjxfrtf r afi<p§yitirov $$*$, 
jfn tz* 4v>Jf, • Af>**', K*Tixr*vfv f !c y«Vov «AAx* 

*uxr*lvm' rf parxv jfvop* ** titf**; 


p. 1S7. 


1 


* 


17* A I o a n P O T. 

' T. II* •StA/' i/*i KtffffC «yutfi sptpofnivmi. 8 p/oc JjjVkff 
n*vA* T«fojvr/vtf x*r£avfy o/xtfpoff*. 

jTlfurtfAif $olx*pt6v ts, x*f iyy6$i wpQtnk AiVrf*, 
xSf», Aisrojv, oAojy o?pov c/3vc Afttf. 

9mvtov Af2K/»jy W ftiy' %*XX*Q) $ 99 pL&Ki** 
olxrfk rov q/3jjr»}v xf/xvfv fffttov, 

XrxigxH xAx/tjf* xxhov pofov, ffiixori 9ro/a? 
puvov Ja-«> £;o>ii *rA>jV*e x*f vfavgxQ. 

X. 

JL $to etftsrexAet xovov tfgfov tUxro Mxyvmc 
A*oc> %r ix Msjotfv vxTfiix fwxfiovoe 
• *5v«/i/v irliv %£bvx xxf A/5ov. ifSffAffv vroic 
i $$ovo; • , a/ il Jkf rrj*} fu*bv ixufi y«f «c« 

XL 

lYly /tf rffi Mxyvnri to twA/xov uvopa Ttftfif, 
fixdd BtfJLtfOKXoac gfya €* A*v5orv«V#. . 

Tfxfui/f» Xa^mfun xxl bxxati rov $'AoV«rf*v, 
yv«#a o** ix rvrojy pilfyvx KffKfo*7sjc* 

p. i|f . XII. 

XiJrgtfAov sjif AtVf^ rs^/if a/5oc iv$ofof ««iV$«c#; 

rov pfyov, oJxf/sfc tsjA Ato KffKftfr/«c» 
Afvx* r«A* £/xf Ao*o «rf* vZxtx. t/; . $£ovot *W* 

o# tf 

&ntttl*S &y«3fi» tyturct mth fX"i 

XIII. 

JJXK%» UXl MtfVffff/ pffttfAoVa, TOV A/OXV/^VCf 

K«KfOfr/}tfv t/T* «V^j •#*««> Movotvifo» «xoi, 


\ 

I 


A I O A n P O T* J73 

t * rvf) rijv IxLyyp %$ J^« xc'v/v. «1 ft Mivavtyov T. 11« 

#£*«f> *>?*/« «V Amc> ¥ p**ae*v. 

XIV*. 

LQbtpm r6? tV kvlfl $/a* t6/jc ttvvc Ag*'£ , 

y{&pfi* } xag eCitfv v&umtn Atxavim. 
*Xav9t U l juv Nixas* * jrarjjf t Iri el Aiopjf &K / 

A^ivev t^J//^*? rov$* mv6r$ivti r&Qov, 
' Mtfiofoi),' ala\£m oAoo*v x*x6v. J yfcf Jfx*/ 

»/4« o/ t/v*v rat7r« %*rot%opti** 

XV. 

jAA/fUHtof #5 «A/yvt #A/yov frtVpoc <vAm^ 

xxTTSfeVy 1% 3* l«yir xaifiov lnf&ymkov, 
tmfisle m-gonmfmvtp fcol ? tit& > «?• ivmxrm 

ltvT6p€Vov> wmthmq aitrix irtm %«*?*?• 
«JAA&, *d vvart&XH tpmdt, koyi, |Ufsror« foftnt 

it6a 9 ri htrve, ^fiioplvy Kofaxot» 

XVI. 

JLipfoi$ Iov/o/o voku^roinffTt S&haetXy 

vifAo/ifc, Ajfct» sroffyi xoAcuvoTanf) 
if ro> rtfc^xartfclo. r/c »v Tfi xippof t Aljfcf 

«frtpAor, ivrttvvv *7a*v oV/^oftfvoc > 
£py6a xai Aafttmva rvv uxvpofoitiv trmffota 

*V r« cvv jrifj {??£$*« m?jf)o$if. 

XVI. *. Vac Cod. yyAfo A»«f. 


p. II* 
174 

T». AKHPATOT 

TPAMMATIKOT. 


fc 


m 

$itoto(Xkt rt(%tvc *?kos hfVpvSTMTOV, 
iv 90I VLxmilm icvtxxvtaro* e* ft 3«vfyr»{ 9 


P-9* AEilNlAOT 

AAEKANAPEnX. 


f 


i. 

Y^/ Ze»{ Alitixm *&Ki rifrer^ ttxmrtvasttVg 
i Xfvfdf AM*&m ttfTvftv tle &sAap*t* 

Smvftm ymf tl Yltflxvlfov Huv t*g nftovtt yml%% ' 
rto mAcV 5 $i*Swmts itL trt vvv 6 Stifr 

11 

' iflfftrirc mttfitcwxv Jfaf ^Tttri xiXtviv^ 

iftvr* tlxmlne $tv3oX6yoi 90$tm. 
ipimo, mQfotfo* itiUticaTo, ro\pm f Irtnrt^ 

m. 

i^5wv b ygvzoQ Zmmhtrotoe i* *yt?m'Ztr % 


ABftNIAOT AAEfiANAPEftS. 175* 

u A/vov, 8 xojAapov irgGt&ymv, tJ £*v) tf xQortiU 
iyxjffovnVtfat *4trcx rk miin**** * 

' * " IV - 

JUtfvoyivut oIkoc x*rfx*(rrff, *roAA& ? ijiox$$t 

* 
lxfi« €vpTtj(*e ** i'<p$xviv' tyl tf i*iyvit 9 

rnv jJv AVTifi^%a x*Sn*x* &t){\ fyvyt. 

.■ -. v, 

tlAxiv* Mtfvooorif yftyott Ajilmpe ?$*»#, 
*Knv ri MyvoJoV», T«r/v Spotorarn** 

VL 

JSriptfAfc o +oUfifc thc ?Wto»«c ftrftv* rojyr*Cf 

vvxrdc •>** {fffAAfjy, «rAipr Jvoc Slftyiw 
k*Qov y*f $tf*'C flrfroV ttifxaro" rwvfxr? «vr** 

£«ifv &vr* Axoiic oVfxfl **f Jfl/f9rflf*v. 

VII. 

£«dfxlr/v* n«4>/if 3* «Sf/oc wJfVoTf. __ 

Mff yfcf flnr«<c hifuivg rirt m/fwv lc ***?**' 
fflVo* flrlfoic ****** i kpQvrifw Ttfcr«f. 

Vm. 

v/jffljviov ptfuft** Ytv9$**ax*7*tv lv */f«/c 
rtfr' &to NfjA#yfv?c Jifo MmiUh> 7 

\ T ¥ ' ' 

TlomralM) Aioc flw> £fljfof#fljc* sv««V y*f t/oi 
if f«> Tf> xftf Afxrfwv «{#« xj£ co^fy;. 


T.H. 


p. 191« 


V?6 AEilNIAOT AAESANAPEilX. 

T.n. DL 

JNttto tfrkfys mmfk BtjitpftUc Itfkr Skmf 9 

ti\afutt$ %&€U* XmUttfs €m£oft*9Q. 
#1 * ixxrd* (IvxXitftc txi^ttr m&xfr* rmCfmrn 
yiutyn £»/*«* OCfxvfot* Ai/c. 

*• *9* X. 

1 }mr& €ot tiLtrtAttm *ytvi$Ascv Iffutf? bfOvrtl 
KaZrftf, iT4fik6%ot £mfi* mxtfofixv, 
tyf« €9 xitpoc ax*t mmmwtr rftmt* aty££**ftr» 
6* xavrtf* TftrcJc «Sr*fro rfrvx/vc. 

XL 

I\6*rto* Mixmr **] **imttk*r 9 Afrt/u, ri%m) 

2tix*C 3 Auttumx}* wm*Q aW3*jc« Al*006* 
1 3*f y*f «Aj&vrac *t) k*yivt€€t Q*fSrf*t 
Ufxkwt **) pmMcuc ^txivmw Ixafyots. 

J\itm*f(wf ha \G*t* % x*A*£Htvr& t« €v*fdr % 

xms vtQtrlr 4>#(Jy«v, jos} xfuttvrm wkyor % 
ptfyoAitfv, xmt 3ij x*x*x*ftfwc o3fo'« yyor, 

*A3« QiAonfnfjum* p&ktv t; alyovifimv. 
tl ? i» kfsq? aby&v fu/aAxplw, k*Xm w€ft €$4*4*) 

ttmrt €mrnfm Zvfv iwtxtxA.iptvou 
%tlpm H $*f tuhme bU*v4xTt$t %% *rt rtv kvb^fmr 

irt por&v (Um^m4y 4%rr kw*PA9€V»o§» 


ttt 


XI. 4. Cod. Vat. Pmhtft* 

XII. 7* X. » **t tu tff ****** Cod. Vat. f. ld.'Co4. !#«. 


Afan*f. ] 


I ' 


AEANIAOT AAE8ANAPI0& 1/7 

«3 U *&B*t tpyo* ri? &yt*&Q **ffA«4>?T* T*lt 

Zm* } *«f ' f fo? fpyy t*$' kvtStrr* ifvh 

i 

r 

xnt 

1j)v rttrartiv gsffaw kx ifuu wmM A4u0*i« 004*, 

£cu9*$) Itnf&ti* rippoAoY idtndie, , 
ti$7\oe Vtm; kctl rijfU ti £AA4d*c fttwmt . 

i 

* wv. * , / p,,9J 

%t7vot fiMoxiAv y^&nfict Atmvihm. 

» 

tfrfga £*f tyfooitn U&^tTmn. &AA& rd, Mtyifj 
4$<&r, xWf frffvf cfOv «Mvr* 0<Uf. 

* ^» 

XV, 

Jjjfr h\ **vMv*t t$v*yo* Mo Mtfftfiutf ftrA^ ' 

rdy /xiy, mfitifoms' rdv i*, f>/v*{4/iiv©f, 
AfVlfiK ^' ifWf vfv« rgtxt*. mtnttm ? *"*%•* v 

' f/«5f)c *t*tipivmv Btmrt «*) xMmmi 

xvt 

I If>f6> tV Iv S/atfA* W/9* Sftjnifitv mi&^tt, 

litrm $9 mMvmv fiufopivii ihfvarov* v 

$S#V{*t«, tiv £«** agrmtym *m) ttnitny * 

< 

' klli. 4. Vat Co«L «fpfiu 
XVI. 3. Vat. Com. yfcv « 

Tom. II* M 


178 AB&NIAOT AAEffANAFEJlZ. 

T-IL xvn. 

KjJfa* €pt riU yfapum ytnSxutKt&n h mfm t^ 

Kwacfj Kf /Aaiy M*f« Atmv&tm* 
KaAfeorqc y*t "****>* m€k 5fc(. ff* & Hmrrn^ 

*» J&Ayt, 5v€& T*$t **ff*Wrff«V 

* 

XVIIL 

X *»*t Auntttm ScAff** x&Ai ifftto MmM» 

iittzov, tvSixrv -xtdyvwt ffarfyt. 
cV«f # i* Kftviot; Mifx» *fff««AAfc £9vfpft 

rifro) x«f iy ittrvots^ m*i xtu*k fiiirmAftft» 

p. 194- XIX. 

1 4f Pfuc* *fc Anrimrr* , r/< Af f ? r£ wroAtmifJm) 

r 

0oVftfc, rl{ & fotov !fituv tuol tutAtnuttl 
tf6u4*UQ rmvret Qifot rte. kttuuJumtQ )$ 3v*A&C 

XX. 

Aaa^ «*) t«aW, h ¥ k* i»Vfoc, $c *' fcr* *f rrv, 

bJtoA/, ro) viurtt iUfa ytv&Xtli*. 
kJJi lui$tv WJ«f M«fi«v r/jp», #V#c *C «*■> 

uiuw y %tu *><A/*$ riyjut, x«i ttyufiinu • -• 

XXL 

AaAoc fcfV KfvVaAAw, 2 i* *t7Wf •* M ror#j^i< 

wifi^fWiy rAurw #*£?« yfvf3A/&«. 
4aa' jJ*, Ayf/T*/v«, Z6o $i**x* umvov Jr«r«c, - 
&f*Hu*1 ffrfojc, « <f£oVoc w laumttt* 


AEONIAOT AAESANAPEaX^ ^179 


XXIL 
tlns *?$C Svm iifyoits* Uk2jmm % i dtfo ioj*%» 
v ymf tn lifym rjjv hAsz*yf*Qfw. 

xxm. 

J\lOT£AnN EAIKANrAAAN APXhMEO* AEIAEIN 
MHNIN AEIAE ©EA *** ANAPA MOI ENNEnE MOTOA 

4 

olxt* Ounftb* KoAA/ot* roumri. 
«f pi 21 ht yq&bom n \*foo(utQv* .&AA& rt yfoty*, { 

jt&rtfov Mtiivmi 0/0A/ov- af%fiptvot\ m f f 

Mtfff«f OhuuteMt^ xwf«f Aid?, ix mv itm9itv' 9 

il w uot Kasrmf xaAKOv ttmtt N/ftnr, 

XXIV. 

4 

Bif Ao)fo)jrv» ^nXttfiitt/o, 

Aftot trrta rmZrm rhoc xAfiv^ i Kv£tf*/jr, 

Mtivfou, *tvtov rSro $if*cm 0"f*c; 
orfrdv Af* yi/uvvi ymf otywsrAitac* tl M AiAiJ*r«f 

%m) $ioc, &y$f*roic &rt* fioirifv ifriyoifi. 

XXV. 

jTJ^jffa ftef fitflAMV %io*oihm *dy naJJiuoiei' 

wtuvtis y Nf/Aoftfr* ' i&fov m*i *f o0oaJc. • 

ftWOftvAp J* JnrfAJf, Atovfoit y uviniri irfuirt f 

Hfyava. rls rirmv zfiett mrtf uilavo;; 

XXVI. 

J\«f Aoyotf /rof/9 xotuiutvov *xf/£affffc, 

M 2 


TtlE 


p. i»j. 


Xgo AEaUlAOT AAESAMAFEHX. 


7» II» ***» / i*r£fr *n 


a 

lii> rmmZm ifiiiii» itfrmmv iU ^mr i 

m^mrnmw mmmmrmTW w^wv ^w^ wg^^^^^^p ^^* ^^^T *J 
f.if£ XXMIL 

Otr £ pm yaimlB smnfta» 


w6§tMrm t usi jue*he*v #fi« **•« ***•?■*» 
imc pim a ft tytmLh* UUtmm ymf Sc »*f K SrAf» 
sndonK, kttftms kvratafpccifxcitz. 


KvvmjmxTtlnt ifgprc htmptftm" 
i H ftc^mitrynmccy hmi rtfmn mfo+ifucm 
jLmZfa rim Japm jtVaps mml $m*6nu 


l&r $&}*$' *m J* %mxOfat y cumrias p6*t* Sr§ **>qgjj 

ft»s ctrtn fiiiucsv ctlc Atmtitm. 
m&T&fiuit i mffcfUtc. izttt ixm %*%) Hc «ffcw* 

ht mmrifm rmrnrtn fricmmcv pcrfa 
rf ri §urmi\A$4$ie rmrcv pV%**j " Q*i**X**i 

if ivrehtxviMu ytccopivot cxvfHtiM; 

XXVIL4. Codd. f>Ct*>Uf*. 

XXX. LeonidaeTirentini eft hoc cumta. J« Scr. csSaidt 
*#". J . Codd. +»a*a*;cn. 


< v \ 

AEfiNIAOT AAEffANAPBflS. 1%1 
tffffl}«vtfZc «aa«c 'flbvc &<* rkpm M A#r** T. IE 

«V «JTO WMtOTf^V 0*tt*j OffC«ASlfV. 

_: xxxi. 

Vtsov b Mtf^f/ifc 5tffMC lrixvo$iv$i) 
^ifAoc i*"** fMy/ffc f t *'?* v xatoV il }i $ovf&#* 
.&. *****?> i»- rfv* vtfr iriVfC »V if) rtwvm*y 

xxxn. p.i«r. 

ItIi) xoAi |mi pfr& ti?*ov y Hr uxtri yatif* m(H*) 

u$ara %$i %ol$uv ctfTt rfttt rm&%y. 
ttM yif IgyoxovotCi \ura ia%w %p$$oc uxatfot 

Zewpo;, J vaCrous iy Mplv* ZtQvfoc. % 

i t 

xxxra. 

Av*r{i&v 9 | Aw«tf*A*«»v. 
Vy^iri^ifC x<ffic *v riKimVy X*f pufrSft xofftc 
ytviro^ %eu iraA*ftiyc *v rv^AJc i* o^rrififc. " 

XXXIV. , - . 

X v^A^c htofrito %m\o\ irblac ififnr^fv, 

%fifut€tw aMorgfotc avr$$avt£ipevo$4 % 
iy^m tf 4i*$ri\i?e, Tfo; fvoc ^«w ifff£6#3*<r«y, x 

- niAAuric ItAAifAfic olvti*xp;ai%otitvot. 

XXXV. 

vJv iroAff£fc Jffaic «V jfAffff, v3v *«•« v«Vtf 

Mpop*!, iv l* Utm nfKfft' FAfC «-oAl/xp. 
«AA« &« rifvffy ©i Qatyavov* mc 7«? dgtftvc 

5v»fJo/ti', mwmeaiAiYoc. xx) viccv Ac xoAtpov. 

XXXI. I. Fort. odtf rtVff a. 

M 3 


182 AEftNlAOT AAESANAPEGX- 
T.IL XXXVI. 

KJv flOVOV tbi^OTQt .0o'ff efoffUV *Sk*X* riflVttV^ 
aAA* tit xj* wqvth vijxs i$fAx/prfa* 

ffy* yhf tlfnvm MtidyptS*. x«> gy 9 ^ttv\*€0*f 
itA$tv*Q y*fy €fv£oy *forfo$ogt?v» 

9 

p. i>t XXXVII. 

xVfxn f<ei yaftfc pacfi} *«»/«* iJ }J »»?'»#i# 
. . ( ' aAAov ix&Xi&ot xXuttot xoxAipf vov 

5^Aif. } ri rxAiyfdy yfxft/v 0«'foc. of po Sxvivrm 
yvmtovr^ AAxavtyifi ru5* oV# KaAArrfAfvc* 

XXXVIIL 

X av r«A*v l%«f a$f BiaVojf ix ixt ytarfl^ 
i$ ivl Tf ytvircty %ot(iqv iQtiXiptvov • 
*af 5fyixf ? M xtuM. nxrirtvt &\ i% Tfcfyft/*/, 
«AA 9 Aftp vCp$xv oWfxMv xxraymv. 

\ 

V 

XXXIX. 

f 

Xlf WfUtva riv fMfaVtfavtv, 
JL i}v tV i/wu r*A*y **f*fittjlto, fiiJT ifti %/xlfu* 

ffaraV, pfo* ©>*c f*', * r/voc i$fraVac* 
if fxif ri}v «Wf/$ rtXitxtQ Wi' ifv W *«ff*A9yc 
i J , "VJi, py)* 3r*C f}v aWf*« Tt\ig*tQ. 

XL. 

Arfofxoc ix rtitfi* x6t xtfeporr* vatnryoto* 
%*fc£y oKKvytivmv «AAoc ivtfoxoff*. 

XLL 

Jfl 5r«2i «fcir* atffoc Jv iflifim $? ivtxvr$ 
tl; A*oV, roAAifC *Aix/ifC Wforifm % . 


AeANIAOT AABHANAlBnS. 1%3 

r 

Jf #A«/y, roSittex riv %Uo9*(j.^vov u3t*Qov y T. H. ' 

vtjxiQVy *fify* ytvsi\itvov Bavdru* 
mi am, ^vyfk **$*** Jltgtfefl) &t fv iroipm 

«v^fWTO/c toUpm $ficf t* iuvormrtu 

XLII. » *-W? 

ftfapf, fMWg^tlf xAiffurrj Qmftilqy 

xlih. 

J. /« Aatfur» AfytTtt hr ijflm ', l l* tiyttiftat 

t 

ir> Aixo/orcAt v( ; ^ if) &txmtcrixtvq. 
m nxA t *t Wajjm xmrffmJov, $'ri¥ oltofiUl % 

%uvo$ 03* ff)* «wff ; ^xfiVoc 29* lr«V ay»ff. 


»»«^*»— * 


k a n i t a n o s. 


-<f 


JVftAAfc <w» %*slr*v ripnt uovov, u x*ri%u tt, 
- me artf dyxlsft* vnxi^uvov *fAf*f. 

V- ... 

XLl.J. Cod. Vat« ibf«fiff. Etiam Hoc carmea) Leonidae 
Tartntini ene yiderur. 
XLUL 2. Vatic. Cod. bia tuuuorttof. 


M 4 


*!♦ 


**!-■* kopnhaiot AorriNor, 


\ 


* *«*ic, £c •&**, A*KfW«, &a* >«•<*, 
V*fT«, *») ^ lftfy T| } y »^^ 5^^ 

rf««t ** a> *c y«V», fo' w ,«> ^^. 

*W r6rt $*5t>ritoT& tf Uo4>t»t. *AA« «*, 
ffff *, T«V ipytot iv$*n 4*4v«t«v, 


X MAKEAONOE, 

•■W *«} ^W Sr* |y T *tf f ^ A ^ y% 
•f*C *Aft«V0flfV»* ffVflpffWt fo rcfytf^ 
HAPMSHiaKOJ. 185 

_ n. x n. 

Hrfc A*v«V JtfM»4 OAfcwit, gfovdc, # ij «r«fc 
f*C 2«f* *w$jf, py Tftfi «c Kfovft*y. 

V Zf y dc rj» Aavlvy %f v»3? ' xfyd U t» h?v*5. 
trAffffv* yjy ^«vjcf tb A/*c i Mv«p«f. 

IV. 

/XifJtH smc} yfa/«c JflfAfTif KfftfiC. JqyaXiw ply 

«•f/v Jv, x«f K0 /t* $' «V' ioitv*$vri$&. " 
ff-fiVAv *S%9T0 7fOWV* KOIflMHMe yvgrro Aiptv v * 

f>(AAic> ?J* k*x4{* x<*i$oe kvm)t*Xl*v. 


V. 
sfc *>«a»ui iu««. 

£*fyf<f< npAdiOfiToc, 6 x*i filv^c tiwuttn Hfifv 
&£fjfff«C> IM| JfafV f7fr TVTVf&psvqq, 

Svnrok x&Afc ftfiffv, frfv S*><c*. ml $ vrv *i*>x*n 

Svmrot M0f$«f Zmv) ^ftAAfWprf*, 

/ 

VL 

Bjr ri Jv Aftfaiif NapjV««f KynAfOb , 
jM.jf}flC lAirifSf?** Teoxctto<po£ot A&oc f&«fj 

jfAA*xSyv f*«f$»}v KMlfW *U Nf>**/V, 
«vtaoc ttfw^fZr* 3f* PaftvSvrfc |*>* ?x3«'Oj 

yfxitf **) #0$f«C AT$lto p*frtf#9v. 

. VH\ 

JMifTfVivC WW W « *f* X^ACC, *V fv ff«*« 

M 5 


p. S02j 


Ii6 n A P M ! N I fl N O t 

tjl vni. 

r«f T *? illfxAtv n*?f prrlryEiftf voi/lut. 
J)c ft rfxvf £uify lyxtx&ftrt y&htu . 

IX. 

X dv 7«/ifC k*> *-* vrti itpstQ$iifatft $uAa6totQ 

vafrniv *Wfif, xf£cTf>#v «rfAiyvc, 
Iv r§i99cu; lof&rm tKarovrfotv iftytv Afifc 
Srofrvc. *U%6vt*y 5{ta ko) wtXuyif. 

p.K>J. X.- 

ibAffrfj, Mufffffv «v5f* fiofxSfitVQC. 
» /fur£ jrAurfV tfvHV, KfAax«v rgoQbvy £}* w*f oQfih 
TttWl' 0%* i*tym iatro\ hktvStfln*» 

XL 

V-// KOfic <f%f< KdfV KOtitmvro pn. lcAA* iKOffVSfff 

ixgt %6fu k«i/t#C T *C K«f/C tK*of/#**c. 

XIL 

W$fe$«f AAJgavJfOV iJ/fvJiJc $«>#c, fZrff JcAK^y* 
#>«70#f« htinifrm i*rtr&n kY A$irC* 

XUL 

■Jf I*/*yv viv* wiifSfvtv r«A<vr4fcfflf. 

1 I*f>fViKifC r^oc tift EAf*vifC> *f*v$fi )' ** «fA^S 
Aiiyc rjv If/Ayc *$S*f **f$tvtnv. 

i 

XIII. 9» Vatt Cod. t*v « fwA fc «#**#*• 


TT" 


II A P M B N I A N O £. %%f 

j 

$U M yi*i Tfkhmw iirmArm* * rmq tt ymuivrmt T. II. 

iAwtiac 4 SAfiafue xolutftv, *aa& r&Qoc. 

XIV. 

*§o$$tn4r* }***£« ptirgo; k%m l&Kfvrn. 

i 

If^nffiw ^ JW*y iw/v* aAyc* rijy y&f Jr* jfr« 
tt&vd? *J x&vrmv Iat)? atcAavttv Itmc. 

XV. Ltftt.p.rnv 

XJu/t» rjf yifju*? x&mvtiv rf ytirovt fiy%t$ % 

1 x«j rg6<ptr$m* rvr »}v tvKoXtc lgym9lm % 
pn vAtTv, un cxmmvttv, *aa* tfaoumzmc mvoefyz** 
mkkorgim Imrmv^ rA«'tf/« fioexiutvov. 


ANTl*ANOT2 T.n.^«|tf 

MAKEAONOE. 


V 


* 


£\vr4 cot KvSigtim rbv lutgitvr mwi p«tcV, 
lvm f . Xvemuiw xtrov itmxtv k'%ttv } 

6c mv Sttftvootetv kti <p(ATgot*t %mui£$t 
mvigmc. Ix&i** ? *k lu* rSufi, uivov. 


\ 


■■• Om 

Wm 3if?tfv fifori umXXov mvjutft, m-mvrm €9 tumtl, 
TmvroXirof' *farx>t lxli%trmt et uifoc. 


Tjn.p.]i t 


XV. i. Pro «frb r$ aomai yki deiiderari ▼idetnr. ■ 4, Scr. 
iAA+ff ff . 


' t 
Ig8. A H T r * A N O T X. 

V^ W r5« *«tfy»c, *yz* Afaf** jv » «fj? **•# 

itvtfofi****, wrwlc UJjft vwkf kuftuim*. 
wtifw\tic Mf Nffav; * i* tv ^yaic KftniitiXow 
frffffy, ric jWf0fic £*f« humtrxm. 

T.n p.*©4- ' DL 

i\v£f*Wc oA/y#< idv i wac %fivoc\ 9* worw StiAok 

£*>uy, *yv jroAiJv rvV«c «*«#* ftt'»»* 
Hfc *' *«f**C *** n*xx*t. 9t Iv xf •*•« «f«C % «11») 

«rftvr* £ii? ¥ v ifa itaXpi^ lfmc y wfowittic* 
%tipmv «vVrcittfy, ysfr«C 0«W' Jtt *#«* pvfe 

ffrfiC* Tffw^Tif ** Mixtr of%/txiht. 

I 

nL 

Hw rttm pi rifwtt A*ric> %ftoc 7 i yA»x«c i%H 

^ftAply, n rftyifmv vtxrdftoc Bfifuoc, 
v *r«f9fyi>Mf, «8fo#, rtyavot, ittff«, Air* tt JWvfcV 

AaSffVofcc TfmnTwc. %fif*\ rtfyft raxvc» 
*r*c *)mi T&vyKtv' ativnriv *f waftfwm 

vtttfiv, U wMorfUtc <ptttifuvtv Qafuymc* 

p-aof. IV. 

* *♦*{«• xaniiwpw* o oi Zfivoc, me rim*> vr# 
x«i xoA/fv r/xrft y$f«c iwofxoftovoc* / 

xvrf «-*«*, vr' «v£ac *») uformQoic *»«fcjV«Cf 
« V&fW) i yx*$vfiv yvJc wor ifmptvtot, 

rtSvnii, wAvrStav «$c)c p$yw\*y }i«5*x«;v, 
ix xv AAfv a'/3oAev p£v# v iveyiUtpovoc. 

III. I. Cod. A#rf xtfAnc. 4. C*4« fcvrff xO«f *f6«r*f. 5. Ced. 

rOmr**, mg/fcvyriv. 


ANTI*ANOTX. 1%? 

V. ' T.ll. 

AAArrf/itf, inrvgfir; nrrft 4rxay$fl4T«f, 
T*y ftfylAtfv x»Aftf£, isr Hf/vvy !i Jwplrrty 

jrixfo) x*) {xf *)' KftAAtyMfcij «yfWff, 
«N^rfiv AAfyfefj *>«#*)' rxfTfC «{gf/tfVwy) 

vt 

JAIifd« «torfAm xtjryxri» nfirtf ttiu km A*r*( 

#CfjA0pfTM£, fb9*VfQ7t xlfMW OTVfOptVOV, 

%ufa i* kwiff*ptv * ri f k*9**&9*v ic IvSff «V*f 

rov r«€ov$'' $r*c **>/v ***%$*voto. 
y«vf/yov 3* « yfpric f #jp fitVw* m h* ixthip 

u*\ 9fvfto> gt/fM «rfffyf tor, xeti A/pfvf* 

VtL 

Jtl «-«fot ttilfotit Xifim^ouivm «f*X0*Sr*j 

*▼«%* vuv HvpQMv, pixt* *** *fc fotyfvoh 
toftplUit y*f mjtomm Jvtyftr» vmpmts xfifou; ^ 

Mfooyhoty *nti¥ tiomv iyxof$U*x* 

|{ S pf i xttfflf Qtyov jjAifV, Efe ?*« BlxgW, p. 40& ' 

f)xx*«f, Ntf/*$«f p*cy itu$* y b* h Af*„ 

VOL 
jrl*urf imo 4*?«>v l«W» *Vi, ««»« ** «"$cot» 

fv ft/vov mlrvTarn pifAov I» «xffpovoc* 
n U xHmv thtfmv xafToQSofoij j? -rTiAovmr$9 

xtpnty x*} t» iUvov fiojommot ifty «ytv. 


i 

X 


l$p A NT I * A N O T £- 

f.IL • *50V«C *U *tAv* {gAm JnrlpAfgrfv* $C 12 t* fCMffc 
wof$ti } rSrov iy%t i ft&evcc, «AA& *3lf«c* 

IX. 

immowfutftn ^mXmjtmf Ixl wxr&ftv «% tfiivxto^ 
«AA* A$*c «f¥ jrntfoyipir XlrriAifc./ 

itifuert ykf ftuvmr wfmriQoyx K&tftv kv Iffynfi 
Qt6y**av y Jwiv T^Witfi $•£", 

ffxfoiopot vyUtG xvvtQ txrxvov* i}v 32 yvNufc* 
iAsrlc IWv, jtyvtj i'9%piuv iH vi*w. 


t>*W. , ATTOMEAONTOS 

A XTZIKHNOT. 


n 


I. 


ifi$ rh wmiZorf(finr Amijrfiov 2#92c fW*W, 
w&vrtrv a\5fmwm* riv (Axxafiforxrov. 

tfZfi afou *ojrfx$ty Jxcx«Axiof, el; yoif tV**t 
f i C tfytftv to <p*yuv , flc 12 x/eiv f 2/fc * 

V rtrf&c i wtfffiMTroQ» iym wxi£mv 32 wfic ttvrov 
Qtyti' 2$ tud vvxrmfy QUrxro, wxioorfifiti^ ; 

II. 
1 Itjytfy, luri Attoftf pyftiv Tffoic, £c **#) srf*vrti 

f XfovtC «AAftfW Kfvwgf, tvt iyivtt. ' 
«x «Afyov* Mif vavra /3*^ $f*Af, pifd2 pavaufot 

yivto ' V*) KtfAAtf C «IW TtVtQ KtpUs /c } 

Il.X, Cod. AtVi«. 3. 4» 0A«». 4. |f ««} tt*) «• 


ATTOMEAONT.OZ. 


191 


t\ 


T.)n.p.]ji, 


9*lfc tom fiavtyic vrefnQuv*. wv ort fhtAtt T. IL 

oUaptv* obj! «fify xo) r»V *#fiv ci $f**vaf. 

X 

« 

III. 

J. ijv *tp rJc AffifC IsXWSft*) T vv Kuxori%voig 

€%V^i*9KV i% axaK&v xjvvptfviry ovv%*v y 
«Ivfa, w^ ftr/ t*vt* T*$*(vtT*i y it Hrt piKktt P« 30f • 

t«c «T*Afce «TffAtfc »*f *** «lf %if*C 

% 

«AA* £rV **} rffpaxov xtgl xu€€*Aoy of%nff*€^*i 

oftf , xal ' H Qtiyti y*f «Afcc jfor/foc* 
yAtrrri^tty xvf^ii, ***f /Aap0«vf j * $v J* fTjrftyy 

ri rxiAoC; f? «&n Wv xofvvnv avaytt. 

IILa 
1 lf>*f , x*Af<* ffftvr* ftfv irot^t oot. ijv U rte, fA^fc 

rt *fii$ttc\ €*urf jdc Afyfv, Adr6fjttXov. 
*£n} yif Atf^avw %*tof«rifn , if *f)v aiurpsnfc» 

fttVfft WKf* fttffffv t«#* litvxtv «#*• 
toAX* ixi wot ytAa€V€tv 7 ohotflitvoo. av *ufu$£*ku 

*AoinVy ri}v k*t*v pxxtT t%m iffm. 

IV. 

Av9f#*rci Jf/A»fC> «rf rfvQfitv 9 yv ft yiv*T*% 
SfSftS) fV «AAjjAhc ^ijfftc iytififi&a. 

'v. 

lYlfXff rfvjc, TIoAvxafitt, xtvije nafu€rri r/>fnrt£«C> 
AtffffC xtfpaTlotf Xfaptvof «AAorf/c/c; 

II. 5. v5* t>« /J. . 

III. a |. Cod. *fty y*f A*x«>«" 9*f*rifi *f)v Ixupnt &** 

VflKfl. 


T.II.p.aog. 


I. 


192 AT.TOMEAONTOX. 

T. II. i yaf tr oU «VfV ** 0a«V» v«Afr, «aa* wxjycrr** 

nh, xdt^wruq w* ct q>{f*€t wiUc* 
wastv IxayyiXXm* K6§it07ai rt) cbv aSftot, tfjf%* 

%a\ A*/3f. *»3* ifL6ea$y ix sn wl?n &*(<> 
Kȣ'x#9fy 9% Qifmv avtjtot Tafi6$fa%t wiAatttK 

rir^ Cf t« Aoarv rffpa pfvff 0*flra« 

VL 

Avbfxxlmv Uxa ptrf* QtfmVy ito xat rd reA/rxj* 
ify 3i xoi Jy kyayit) *vrdc • TfnrriAffiff 

W M x*i HfxXAsfi*: v<fay*rij$t Mifvai 
n xavxic xf*ftP*Cy * q>axdv } $ wo&Saa* 

tovt* ix§ y nmj ktyt tavriv Kfsyfiia , Ktxfowa^ Kftfffj- 
th % tetAme • «34* «Jfv iT/^l^«r«f^ 

p.ao$. VH. 

, . I2jx$}$ htwvicac Tf&ytov xbla, x«j Itxaraiol 
xawxfilvns xfapflMC ptiktvov avxkfxyoVy 

olxsiv rdv xaAi&avrx QvAaffOftsn " c"f# yaf i%i)c % 

• » 

vra. 

ZAi|«f, $0<j2f , rt IfiVvf v> ff ?ot <pi fm. t nv tiq &ff|j 
$i%o)uu' **tr* Qoftf xat *v rt t Anroihi} 

*iUva r&* «?AA«y, *Ai}v Affiftf" utoc t'%t% yaf) 
ifwayoc Jxr/y* %stfm xfxratOTifxv. 

a%Asw% fimftoio vsmxifoc' H» roMtm. M 
rtfy x«HT$v y afac *%*$' Swxtr* x&.tv, 

V. jr, V*t. Cod. mhaK** Fore« woktZou 
VULf. Co^. Vac. awsioou 


ATTOMEAONTOI 


»95 


WWy $1 A/fiS xal $tdc *J#$fjv#™. 

IX. 

JnL/tfoyfi *tyy*fQ[ iftfiv nopiuetv kinivxvy 

rtuftv Opxftttte *&$r* Arratg ?xcA«f, 
%mh*l rf, Jt/tf*/ t#, xafxphSrttit; r Q^mAp*! 

'H$*frtf **Ofuri } wxtrtvot l*tfttvt*y 
£ «wf yfWfjftfyfu, pft rdv HAiov, «3* Iv ovt/ffJ, 

i Stfftoe *f«3«v, hx i*fOQ §ormvtiv. 
rrtvtx ifitv ftiv ixyrt (Mov £ttotrt xoftlvtffp 

jjpUvQt p «fvfyv jyfffj fioon6uov*p 

Jlrflfj/fifJy, Irfdrov f*#v I jtjffat) ftfjdiy i^ttkmv* 
tlret i* 5 ftj} ytf fftaf* ** rftrovy fktts Hxmtfr 

b }* pavric yfol fic, i'x,u Xtf**> h **rOft\% . p 

rf£dc n}v yttptrtiv t mfdtk* Aafimv fuy&Axy. 

TmZr tlimt *oQd< 1o9f fUrxy f Zxtxvftv l**o* 
wirl *#v#> & ri "i «** ***** ** f****^** 

XL 

JNixifrfjc t*A/?fle fdv, ix) trforovoMv knmt 

c7« rf , *?**t*s *fXor*f ix faAtrtfC. v 
4aa' Srfw ff*3rvftff*, «fjr* #* /r/« *#jyr#j $#>»rr*fj 

A«/$f«- 9anrtle*iy ftiii* Sitt xtAuyx, 
f«t?c *rt ft«f#$#ff#c, ##jc !*> rifftmr* ixCimv 

&}«,, «*f>ft#jvr*c ipvc fo* #Jc A/ftfva^. 

IX. S« Cod. y/jjv ft#« £. prima voce cmifl*. Scr. I lAjfAf * 

MtVtfr — . . 


5tt* 


TmouIL 


N 


\ 


.194 


Tiipuii. *iAjnnor 

■( «BZZAAOITIKSAS. 


I. 

V$t& 9tt \ft^f*A %XtKttVt*, **t XXvroMvif* 

t 
i 

Ilfff ftjc Uitfme xf*To<p6rue KffAvx*c> 
**) ?f A/foc vt<xf>je SigttMf rixw, *vr*vfrAf{« 

roZp Mf AfftyfffrfC &c f«f Afv rf$av«*c. 
&AA« *a*airri?*v tl3*e xXioc y Jr$Ai KftfuAAf, 

yv£$/ x*) bwktrifttv «jv oXtyortxfvVm 
Avr/T*r?oc *{rtw *t$*vt> fftarc* *c U xifvpffef 

Kfiv*y4f*t' Acjf^ff ^ ** fi*rt*C AvrlQtXtQ* 
Tt/AAioc «C fuXiKttrov* *p*f*xov 9$t) toAooVpic* 

plfr* t h Wmfyutvim* £c Jlio» Avti$*v*c* 
xir#)c ** Afaofiifav* Z*v*c «f/va* Jfvc M Btivmf* 

Avrlyovoc ¥ iAlv, x*t Afl&ffvc <ov* 
EtfifVf W<J>v*v cwtxtxhtx*. r&Q & wtftttHC 

tlx*€OV Oti ftfAOtQ A$IW «fTf^vVffC* 

II. 

JL dv Ka:A^ *c l?4p«v Af%tTf *r* v > * f** rf* Vffurv f 

iTx*Aev *vr«v f"<p*v, ¥ y*f *y*v itoxti. 

t 
$Zra } X*} & tiip*.*U fit fuv*fx*tty xiv50c txtip*v 

fy jrvf), **?c J* lc *V> <&c Z«*c> ixtimtvtjtfxis* 
IL4. .C«d. irlf V iV i>ri ZiCf t. — . 


* i,a n? n o x. 295 

riv Ta7f l*msttusS\ * t*v $*b; &AA* 5«5 ftoi ' T. II.- 

Jf iv o *«ife xqtittom * %auqirm «* tiifuwiu 

Xly/xtf filv K&Xls ic } A*%#V/««, *fV^ *>«ffl*«i) 
p}vm%o\ tyv%*s c"$Afl?fc tjl$(mv } 

ntiwrignQ Qtrtne vfcU &ty*t * «aa« *«*•* £aa«v 

*«/4«v, *»?v «x/^ifv 4c £*&* i$&vt**$* 
4? ** fa/*»fxrf€</c K«*f? T fa& ^ #a«c Ia5«V 

rifv XMA&tmv J«fif> &»C trifoic rd 3tfflc. 

IV. , 

JL«7fi 5t« n«4«V *j}v yif Art ffforp/f, 
ftlAAflf r* i5*>aT0v, jca} «i|3*f «V«fflVv 
«r«Vrac rty&st Svmrol Ifyuigtot 
flWfov, •*) ftCSots ipyx€t*ie r§ x«A«%« 
*kvtx yu$ **€t *t}v 9«v«f flif tovMfu** 

/Xyxtfov tptfbiiu*, ifvtmiiittj 

Kjf ir«c r« i/r*«i r«c *xm*tKVu*ru( 9 

«flt) hxrtotq uotofi&Qv nty&mfttvQV) 

utfrue r« 4«AA0?c rvc irit^fetytsfiimi^ 

$uti jriXov «p^/xfxvov vi*€ts «yif, 

jtf&v r« v«t/r*/< «WjfHf xvflfrtxov, 

oUoq rtfmvn, €ol, IlflVfl/dflv, AfgixAitf 

tSxxi, Ai/{«c ric kw jovmv «Vf *«:. ' 

11.6» Sct. «f/*r«v. 

IV» 4. Cod. Iv n*«Vi */• ffyitttv t# xxhits n. f. ». #« «vMfr 
r/fijv. % ' 

N a 


\ 


i96 o i a i n n o x 

T.IL VI- 

%al rfpfteV •?«**«▼« xotXox*iAia } 
ittyvit Tf A0f w xffo^ac, «V «?C wt* 

Ai/fi^Af^ijf rf akyafvt ka.^nyim^ 
Afffvrotf/^ff* *« Pf* KAvraf&iinf? 
<5*»f, Ai/rrifTiff* yh?o4*q *ot*. 

VII. 
lV^a; j/fuy*?, *f t*v atTof*oip* ifinm . 
n«v« */A«|fyi'$*$, 4 *Avt3* AiytAffrnK, 
' $tf#*C alytparnv srfAidv rfiyov, ?v Tf 7*A*xt« 
*firroy6v* Jtopvf r»c fff»< /tf$*W. 
&v$' «y *v *tfx»% hivpartxot *k*t iforrai, 
yatffa, $t<T**«i rf*X** #*vr« Afttf. 

vm. 

I AiffxoV? ftf narv) 3xfft/r«c TiX»9 
1$H*m Xtyzw, 5« kxft*t*§ %ffv*c 
axptp 4v «f7«> «*}• Afv ** v *oAux?£<P"*' 
ytgat* TftxH* *** r&yac hfayxfa^ 
vtvgoTtextiQ t« xv«3aA«y ix/r$tfftf€ 
•&«*> ir»Hff«C, K*i TfaxH^t9iibraQ 
xAe/tic xwu%tic. yv?« yif fapric %?fV«i 
kxuxtv if^sf Tijv 0f«/v^0y ff-Aivyy, 


VII. 5. Fort. SViivti. 

VIII. 6« Cod. **t& *r t 


(MAinnor, 197 

IX. T.II. 

srfciv %ar irOAyv viaro; watmvU 
tft&iv *o&\ iezv&tx Cvv Ifvoe %faf y 

tb fltV BttffKfj^tTTty TJJV TtTfVfAfvifV. 

cixtoq ik Nlft$*c jnAiv, oti tvphtvq* 

Ajrwfc xa*Mft($9t Li//z«tfa *argic s n, yi^ 

i%H9t itviljtvToi; vyoo* olxfoy, 

x«f txc fjtiv jtnftxvfiov ItfTtpls 9%£lC$ 

3fjtf*)f &*riffi£0y Alrvaltf A//fcEc. 

Nlp$«7C i' c*Xf/*f p&xTfo** al ? ixyvt9av 

mifiirttv \Lit &r*f /xrjy, i|V3f*<r«f tftfft. 

X. ' 

J\lyCvrH luiivtm fit Aftp/ftvAv , Xtvimwk* . 

iatpat, hr fdifftfC /3?$* $i/xwA/*c. 
co) y&f Jxff *%Mxm Xayafbv Tovavtvfia wfOKtiTojj 

XAf rotoov gxv£v £fvyoc hvb*PO$l*v y 
K«f yeffoc +*«$*f?} xty%*lTi9tv l*x&9tv *fi$l } 

xfrt r«$vAx yffff*, ^« fisXlrvHS Xipavot. 
f! 3' *c ix mAoVfvc iffax* Axfitv^ ava*€* t 

x»Jx *iv/*C> Sfau x£ v*o*i§ «v xfft&ft, * 

XI. 

/\«vx4)*c «Iriv ^af*»v vmtrwt T»Af««rr#» ifctar, 

l 

<J>«/2f, tp> Ifyff kHtfuvov jrt^Jtytt^ 

IX* J, Cod. «7 r* i{ii$n9 A. **f«{f7*friy E£xAf • 
X.$. Cod. 3>,r«i. 

N 3 


\ 


i9f ♦ i a i n n o t. 

wm Pt*ZP$*YylT* *6%v* vikmt ix QtoQtMo. 
forvc nftqi*5*t wnbjuvov r$fuert. 

9figv Avrsax&c mMfomfi» i/f A#f**V*tf. 

m 

Or' i{ &vnt A/0vo* iic £«~c N«'r* 
#wf£0$«3* TorroCi ix ai vit&rttv 
p.Jff» PKC** fio^Inc jffyifuq i£y?f<syfr#, 

Mc ii »5c £xt€$tf flc *A* rrlr*f, 
fflfrtc b* Utftr ic A&nr, TA«v«(Afy«c 
hfmywmirm^ laffiovmc AvttTfmroe. 

^JtFMfltOOV* Ol ii Til VfMXfff 

piivf $fjA#fr«v kyftrnv Imtfut**, 

o 

xni. 

Al$n r)t vqxxUv .*wb*\m XoufurrimM 
wvfirfoQuc rfl ftirfomc rvf^vifmc^ 

^fiflOV T% W^hirfttTWty j& TeTfMXHI) 

wvfic yifvfav, i*%lfW KfmUnoVy 
^mfiiffvolv r$ nfv A/irwc *T*f* A «V**t 
fpS Uftmyf* rjf €tonfoimttTuXf % 
pfxivgtuXtic H<P*t**) *Ql Tfpa*/*v 

f3v«f> t Jrxpijtc ywin» mftymwpivQC, 

* 

XT. 6» Cod. «Yyvtjf <fp. 


% 


\ 


* I A i ti U o t. 199 

I 

XIV. T*ti* 

ftiriffMQifov irfgifv mttMjfiitty K«A#r//!#Aj9V 

* ^ 

r$6f«v, ko) yapfae Tvgoxtyus dftfftfvttf* ' » 

K*4 Tflfii AHC O&IC *J£tffoTf/0*C, hofioifV TB ' 

fi)v yvfttc ifOTfo/c, xmi Qthiyam vvtv y 
xSvrfx r Qxi9$ovvy% y koI /&*rf0$* frrpfe TtvovruV^ 

kxj rglvxxac {vA(y«c> gf7f*£ afufffrowv, 
yv7* uvxxtt{o>9tlc* Avf/Jfvoc «fAowu croAAjf 

iKgffAzsov tnfot ry 4azvoTt$&vtf, 

XV. 

uLr&$w v 8ww? iioAtfiaxPi*, 3ttftrvT>j rt 

r^yfav, ko) yvf&C «/^ioTtbc ftfltoc, 
xo) yi|3ftf#v xfAtxvv rfAfxifropov, fttfrfopov rg p. 31$. 

Trf fov* t fuATf/f p6fin*T' xnSttitvoV) 
rfwrava 5* fAxfWxfffftj riftTf* ti, puAro^v^ r§ 

€%ohov y vx*.itx?Qvv%} tyaXkoiiivvy x«vo'v/, 

#0) , Ktif* y\*V*&Tl , AiOVTt%0( &T*9t jtif 0V, 

*s£oc «VfV yv/*v *£v airiSvtt %&lvot< 

XVI. 

x\vA*v umpsvtvTtf* rlv Qthivoftov] 

p/vxv r« xvxrixfurov «Ktf&fXTOfft, 
*«) rov l/fc»»Aov xftfx/vqy *v$*yiir%y y 

wrtmic *fo*S Tt rnslt AfttfuryifAoytfC) 
b* xpnorixrm* A*po$6v KtfAAtfv/* 
iS^KM y yitf x*v£dv i^0^«/civ0C* 

XIV. 7. Cod. y»l» *f*yf«$«fo, 

XV. 4. CocLVat. **>p«r». Vnlge f^r>, |. Scr. tfV/Aw. 

N 4 • 


*oo . • j a i n n o T« 

Ttt XVII. 

lYt/xAffrifif pixtfyvi #<Ai**Wv fMplvTfff « ' «Affvfif c, 
• %*i vydxav $ov*xmv «xf00*A£v y\v$ilm, 

%*) %*V9vTo vV«T1fV, «*) TIJV *-«/« 5^« xfoff**, 

«feptff/ov wivru Tfmutriovr* A/$«v, 
K«AAjiAff*v«c M«r«<c, kwow*v9(tp*vot %*n*roto f 

xviii. 

I\fffic/ff«C Of$f oAiAffiffV xffAiiffVfV ffltfffAff$*yytff t 

ITffAAi^OC ho*6vH AMiCfJtiTHQ XfJfJ«K«C, 
ftftf XTfV* JCtf^/tXCM/XtfV, K«) 2*XT|/A$Tf/XTffV *Tf*KT99 

fr$0ydvA0d/v*r<f vif ^taTi vifge/Luwy, 
ft*) v&AMfov 9%etvot€t* i<parpivQ9 y Zv wor oZovwt 
iff-Afffn roKfarn w*9* %*&*tfoptvn 3 
p. 317. #a), $jAif/3ff xlfN n«AA«vrj«c> h 0*3*y«f«« 
AJffWv*, frffvfyc iflfcv, «vfxf *>««;«• 

XIX. 

£kf<Syfurr/£ #o* £«#f« prxf «lAaxfff , £ tyxiwvft 

Anot, £«ffixAiifc Sifxcy kf*fowivoc. y 
tvf*K*v it/Avfttc T#y vvv orffffv* «AA« *«) «vr<c 

«}jc x«A«ptfrfffi/«c «p£Ad 4>«fffi iftwwm. 

XX. 

i4> {«v^ox/rfffvff^ ytf*i6$koi& n f vtfffJ» 
ft«) jfoJfac r*$vAif6 «ipiv *wo9w&tov t 

jMfAfV $" «fJvVvtfV AfTTJJ W$*Q%*ftfvO* *&V> 

Kft) xifvffv ^AffifCvv ix$«vic i« Affv/fVv» 
XVIL 3. Fott. ««fcJfr* *♦ 


. / 


• lAihnoT* fioi 

x*< ctxvo* jQto&avr*, riv lv QfAXoiQ w§Kpuhw t T. H« 

» 

W * 

% xft) efgxxv y}* %^v€o%trmv 1*4«», 

*f>, $lA0$r« TlfiXTt , $VTQ9X&$0Q SvSfTO A*fL*V % 

ihfyitt x*i yv/fif fl$*>fvo$ &*hfiu*. 

XXI. 

X /c rov agytfy Ef pjv *f ir«f* vtokiytcttv i$x%*v * 
6 tfpoyivitfr *rtvot mv\ t Amipovime. m woi**h* 9 
* Kvrto%tfa *r/j*3v et %/iftv r/vf$; *&$ twtfmyiv 

|y T*W«C. m *0(0tel *l€$fJL0Sl X»?V Nfftff. 

m trft%$ y*f\ *x*1 wf&ros. *fAf#* t/v*$; fiivvi* *«&«** 
txrn V M iv i'%mv ri<; wfaao. ititri^c. » 

\ 

i 

. XXIL 

Jjk£v*x*e oxfoifruf, *«> ▼!?* tUtv*%i* xtSmfv, 

yvg&v r ityxtffmv Aottfiotexttt *x/£«c y 
xal A/vfv ltx$ojii\tp$ov } it**yyt*rii{* tt xCfr* p.aif. 

% $fAAo*v, x«) &r#«c e%oivortvue €*vgt2*e y 
K*i rov Iyffr#$«y TVf#c iyxvov fpQAoy* wirgov, 

SyKVf&v rt f vtSv *K*lfipivm vctyftct, 
TTtt*mv i yftmHc. Efftjf «-fffv, ivrfOfioq nh$ 
dfgirafiiv, 9roAAo<f fatSitttvoe x«p«ro<£, 

xxm. 

ZA/xr«4 fii **•*$«< *»t$*VHy*v*y oW/$«>«r#«, 

x«) xitvfV) «Apyc rifv fAt$6xtav irt, 
xnro^ivov rt rfl*tv*v f Jv v$*tt .tutfrtfov *y%og t 

x*l rdv «## $f AAc*c xtfToy Itoy^Qi&voVi 

XXI. s. Cod. fcrjttv lfc # ia ora cerreOnm ««ififWiw* 

X\I(. S* VolfO cfetpfV* K«^4n«f. 

n 5 


90» * i a i n n o t. 

f*iftt* TVfOC €«£itV JTfYfO» iwil&fUVOVj 

«Vf%<3£Aa«v« nfrf'3ov, AptvTiZot Sv*t* )Bf* 
SfpcaT*, «Vf) Wf?C *wtfc*$' «AixA«v/tfC» 

x*) yAwcS v*f*« $*A*#*« Pfprofc *f*ni«?ip*V #£ii> 

» 

k«1 vlxvc flc £««3v X^fov *ve$$*iA*T*4 % 
y> trort Monovi$*o /3*$vkA«*c Svop Ofi^fH 
A*$V Wt**f*v *\x*9trn ff«Af i«* 

XXV. 

AlXtot i $f*9i%i't* ***** »f*Wfi * ^tXuitti 

*&%&* %fUtfo3?T0*« Ix *0A«>¥ 5-f^aw*, « 

T*?if*«A«*' vt/** Kf xoAtff4fv«c , i>*^« Si/f** 
ic wftrifmv i'?y*v a?rtvm pjfrvffMV, 
p.ai^. £*$ f wri *TA*y%v*/c *rA«nri> $MWy*vov } tv fiivv tUrnv* 
Av*f*c Afifc KTtlvtt, *«iAor«ftfC tt vtwof. 

XXVL 

JN«$w PfAtptvitv i&tu&iv Avfruih Xtffp 

fifVffV vifWfoi, Sufi* %«f'^«V* vdl l. 
?; ifojv ^AAovrs «■fo#*$$«#fv ffffOfcOC «?*V" 
' *l>4>3» 5' fl? &y«*A*v rfitvoyov«rv S$mrof. 

■ * 2ic$ *Mvt*v y*f Mttoxoty «V Wx«£« 
MtTuwae KTf/vi/v, *c fAf«7v t**$t. 


t 


xxvn, tn. 

T 1 
•aufot ngxvTivovrtef kforftvrHiftc kptfx$ t 

tlv *Kl ruc yaittc kvri%ofi*v xafAartic* 
mvKaxa rtjv kcUaoov h Sluw txxofUv */*$«, 

fiaxforSvmv 9%oimv afifia cayxvo^trov. 
l%?Coi J' ix **%fimv farrfftopfvj i. roAtftyf), . 
, n$x %w xtl&ytt xufxov *f*fi 0o$c* 

xxvin. 

IT. vaif lar ffyuv K£*(i2o( y«fi$t<fi/nf, 
irf oc riv ytvk$%\\v *6vtqv jfAi/3ov 5«b * 
avtif ykf mptc fi 1'ftwofiq rtxrjvuro,' ** 
naXicac ETAIPHN. fJp) y*$ **otv $/Ag* 
PfjLftatvt $ap$£v* fuoSov vx *Jr« pmftv. 
Mbvr* U%ofi*i y wuvr* QaxAZjm fivov. 
fc' wot 9 Jw) yui%c % x*V fiv$$ i* ifitttru 

XXIXt p.ss« 

V-Jtfx ln WPfymStU l QmAayyoft&^uc |t) iyf/v 

^f £ 

U€%tT$$. iffiahtt ' (4V(tQ$*C jAtyfff, 

&AA& $9fti ff/A*f 0«5vv md%iv* m *fi% ^vyoUffiu:, 
Svruy* h$? hAki 7 Kafcugoc vfavtrt. 

fyvft ** «^v»fc *** S*V af*f«f ^tyy*** f^*e 

Aftoc, tCvopixc jkvrmtaytt irarif*. 

xxx. . 

HippoAft %&%oy$vttm m ^fAfaAfff rtfyta vy£y, 
Axr<«x* «rfAf/za xtffitvm ftufrpftx, • 

\ 1 

XXX. I. Cod. rifct*. 


1 


204 ♦ i a i n n o t; 


i 


T. U. inh' €qtfA$4tt mmfirfo^m Mf* prJUrf/ffr, 
irp* fioftgmrf amOimt^fifASomtOU 
Km U mfH **topS*c Xf*ri zfifK- **** r*t h&t** 
xcfrvc dfwc Aml0«£f Tff+iif. 

XXXL 

E* Onfimtc XHftu sAfnic ytpoz, &AA* f M »J%3we 

OWrooo^. rtxrrks Ewac vrrftarr», 
«C <y«A4r*C JlfvSfvc o UC ftrro. rtbpm jpfffaTg 

hmmts Mn, x*Afri} }* «&c If*ftr¥C« 
jp Iv* 0<Ao'r*fc, irAA* krtfiie A34fut£. 

•ferffr *f ) rrcA/fSf r* * ?** £; it*A*v rff> ev£*C 
fddwv Kff) rvyv«> nftumtv fcofiw* 

xxm 

lYlfpftpivy Bfffyv ixtmwroifufo vwif «A*fc* 
ix yif Ijm* ©fp**JC *r#oc tfi* Mff«c« 
p 4 .23f» *AAoj pf rif9 fttXiynfvy mnlivm Zi^mro vwr«ig 
*oA$hy **) imniv *omos qvtoxtu 

WtlOTKTf f h^m TOfBpOVOftfvil, TV» ixtfffV 

wclrav rj wfiarmv 5**Ayov hym si5*fy* 
fZffrftfv UH&m mtl MtfVy^iv ifutSo* 
jjvvtmv. i rwryc «*$«C Afiiviic. 

xxxm. 

J. f v !x £iv»Twc il xAlftc A**«Vf**»*> 

* 

*7n/v Amfiirrm ti)v x*t* ItSftiv f(«l*fC, 
thtov Mofxmi* m wmr tvyvfov rfUrv 
tytfipos Ttsorroe vmrov in ir$f*yirfv. 


• i a i n N n o t *oj 


O 


ttf mv v{6euirov $^jf6Bvfiov y 4>c irt T.ll. 

*«£§< iraAxtav rav vrif vfxzc tftv. 
Aiytt tf & %a*Koq' A fi&fts pt kvrarv^ 

» 

%mc Ifixvooc vvv Ifitopov novl€€op*i. 

■ 
i 

XXXIV. 

^mxtiatc iA6$ci*t xCmv UmjitM* IfafiHtx 

tyxvoc, i?Ajaw3*f iraiioxofov yivt€tv* 
oraia }} wvyxmripwt, aaruAmStjfm ^%fpvot€tv, 

iffrif 3' tf rontrSv mfioc ijv flaoavoc. 

*qAXU\ $ lxuf6**etv &vjf IttttifOTOpitgtVj 

I 
xfti tfjctfA**ft 4/A/0/ vijSltff IZfjofov. 

Afrifuloc. AiAvrtq Xo%tmv %&ftt * tmwato Jf Aftff 

Vfxrief tiM$eS*4 yatifmc ifurifa^. 

XXXV. 

IliJ ra ftiv ixhfctvctKftC, f ifri M«f, i U fciAAfif, 
iU *or* tJ t£ #5 xtfiot itffvfiu. . 

XXXVI. p.*«- 

1 iv kvaivofiivav M uurtfot afrt 5a?Jt€.€*a 

Ktfxf/v 7a*v Xffcijv *8$*€ ixAff^c A/*V 
x*) ZH* *fo€xari€Vftv btotQvftfrow Alfcviv» 

xai rd *a£tvx;xbc umfiv ^mraffv. 
avro) vvv ifiuttv %€o* worl Qtiftc mftw* 

Qixirt 901 %t4f&v tlc tftv lf%out3** 

' xxxvn. 

kj} *liac €\%t Motv ctxc zlfJtc, vxir 9 £y tffi^s 
srntvoc Iv hS-fuxotc, *AA* A#W,ixftt* 


2d6 ♦ i a i n n o x. 

x. n< xxxvui. 

X#V Se#> «*>#» JcM*t» #r «*»£**** ^uiiy 


>iO 


±iw rOw ********* pmmrofm ♦*$•» *kx*$99 

£*Vtx0«, *****' M* *m*w ***** **X*h 
miynftwow #f r§jpf TfeM*, %dk x*it**i zm% 

m> mmvrtw sA#**y> s*» 5*#» EfrvxOa* 
*0v J* m & A t*£r wn Kwumrtn %ifn m&rhtm •js5flt, 
r*c mvmjmptfmt m * 5fA#j* m* x*yu 


?**h 


XL. 

XLI. 

A #» *r*y#V tfumt, riw $tfh Cwwfwrmwj 
ri* Afxmimw ivmkTm y rh fiwnXmrmwy 
tsOrx rMt ytfammlmv lxi*w**w^ 

• YVXTOXXixTXt A»A*4 »1 0**6**4* 

nOAAOI MAeHTAI KP&TTTONBS AlAAX&AAAlt* 

XUL 

1 k r«, K**-/M *$t*fu f *vrwyfm+*9 thum 5*>t*V} 

ri* «*) h tlhtkm fimffimfrw tlfyammrn; 
*U\ y*9 2r\>*$ QftQhtw 4#>#v. $ rt% \i*m* 

Uvtiewi) ij T>A4**l rit rmJu *<ti TrfoQmncl 
Ifft «*) fv K*f» mmtioxrivt. *gv ymf mftirfmf 

%i*m Mlt * Sitott %*\ ypmflt *l*5*ftT0M. 


♦ i a i n n o t U07 , 

„ XLIH. T.«. 

1 f*tqt*rtHol f&vpm ftrylu ri*va } ff*r<; Ar«vr*i/, 

r 

TfAjgTvfC filfttoiV) ZyVOtQTV ff*6\XK!? y 

KaMtpa%u ?$trrt&T*4 y ov <&« ffsrAov l*Tavy*xvrt4, 

tlf atrv mtvM yh&ctav &9r0fff*$*rf, 
avvUrp&v Xvyf&v Smrofit, pfq rd MIN if JC<$IN 

fv«£f, jub) «JifTfjv il nvvmf g?%$ WxAtn)/, 
rftpot*y tit; xl&va Kararfi^ovrti &Asr£& 

,XLlV, 

«Jfo*$ o/ **£) xlrpo» to xfsr/fiy|rxor<« fy*f«#, 

•f r' Jbr' Agiietfx* *% T *i **m$oAoyoi. 
xo7 ykf ifuti Qirsiv rlvan tlqa\itv Stooc. ofrvc, 

neik rlvos jv. Ufctrtv^ xo) rfy • ntyp«A»'«y ; 
ytvtiffKoip Ua Aft/xdv $%tt *t%** m 4 i) ^Ao/m P-«4. 

/rpf /ji tij «•/ yi* nt$i*xAtop*x*s* 


XLV. 

/X&fiw s?*wv txo/jfo x6Zx> tucffij %oftfa*c: f 

iy%ttc Ti}y Bfonfo Qorfvovat)* %Sftv' 
istftsit J' i% iftac> oAixttc U o*f. tIc +&a tAorfo 

KWtv Jri nQOT&Qotc^ m KlgfoxC *gofti6vi 

XLVL 

l<r«c f« Af tfrrWv, £f7vf, ravfoya?c$* y 
x*f nfftyvtot; &4 Ar/lxvrot Itvrtfov^ 

t 

Sapfitlc, avtsav tl faljttoc i$Cttz* 


» 


2o8 MAinnoT. 

T. VL ov tu4f*m f umi ifvc TTtfymftm jucrt*i$*9 t 

AeAQcl, Koftv&ofy HA*c, Afyo( 9 Axrtor. 
XotrCv J* m&Am *y Ifftnryryc *ffcr(C» 

»«} «}y AI{kt€*M9 if*? ifyif rtif mbn. 

xlvil 

tLi*+o$ xml AifT»c SfforxArs r«|rr# svfsj, 

yjtfov Tfjv ^trytfiv m&*u*fiv ix pmnxfa 
MxotoWh Ttutymtt &XM T**tP*tf** m 

€oi 3* «f* vxif fimuSv kruiv Atpmvoio ♦i*A#mf 
j££u, xmXxAvrGt xmrfov ofttoviutv, 

p.aaj. XLVm. 

' Bfe ** I ir OAVjftrff^Aifc JJTBAfMl, 

H 5*i< Ja5 9 1«) rv» l{ «f «irS , tlxivm hlfm* 

iullmy n €t y i'p*Q rjy 3i*y itymMmu 

XLIX. 

Ife «* lltf #•«* JMr. 

J\xatff um rjy*vr*c, *iS ytmrfvt, * 
/*>«£*«, mm) mftmfov mtxmxtfymrmv» 
%mXx6v ykf olpAv ix It&fxmwtv UCfotv] 
rtxvm $ i£*xov*ftv Jty/v turvooVy 
*C ToXXaxtt ut xa TouuxmtSmi BiXttv. 
tii ifyrn 3* ix tUtt^ Tfom$4*ms flmttt. 


XLVU.6. Tmt. rmSoov lf. 


* i a i n n o f . 


209 


L. 

Bfr Twwtv X«A«f7y;« 

JU* f#C 6 xfiAflC xaAxo&Bf&ftAji T #*f 
HofuvtSv irn*t. 3fipd y*f pxhrtn 
v^avZtvi&s, Kdi h*vtfwii£v*{ 
f0fP$W IStlguc uftttKtv ic tytJLCv. 
ioxiv, %*ktvHC fj ti$ tjvtofgoo)oc' 

» 

iv*ffU9tt yhv99t } %*\tKtvrftttt) 

i 9ic wivo$ } A^ivTf) kx} jrof' iAxttm 

*t\% ixdf *ftt irtq * r* rtfo* yif i/iffyftf» 


TH. 


X 


LL 

ftWfatAfff* riv Nffufcf 55f* «tfAfTOv, aAfftt I' vjfif» 
jcm} r«trf0V, xiffftf 3* kn$trivct%ct ytvvv' 

&wit fAx**W«c, «TffAHC Aropytof «A*v # 
XfCtta fi*X* xAfiVac, Tnfvivwv fAa/frv, 

AtytUtc ttapn' xfp&c g* 4>(JyfT' ikronov XfWf* 
Kiffitfov typryopHV* trirdc OAv/ww fg«* 


p.»s6. 


UL 

'tfr *y«Aflfl HftfxAjg* 

JLlfff t5t *f« Afirdv ifijktro x*9iv i* i^Kott 
hwKtty yvpviv Ihfr rov 5f*#$v HfaxXi*. 

trif gAoftwpa AltvTfc, ff r* tifot^nroc *a/ ifiotc 
lic , xa) fi*fv**c U^oc b $nfo?Jr*c ; 

ir*jvr« * Eff#c k*tiv*f ntu u {fvfv, ti At* *C**tv 

W0tn9*fr tfakW s V99Q)i9oA' Hf«XAf«« . 

Tom.II. O 


• V I 


a io iiAinndr* 

t.ii. un. 

risXyJtx, rtiv i» rxiriv «A*>offt, rfjrtvAi %/&*&*, 
«tf; stajjc Ttttatv fuugv txf<v JI/ojv; 

fj{ jJt* xarvSdc So)*tfioQ i*p**f&rTtt $4v*oy *vf, 
x«f ff*oA/oc )fyjy*r &$fdc oWoraAofrf* 

pitr4f* } x«v xifff* Tfjwo^ovtifftv «W. 

LIV. 

£* r*> tV Xw*fnj ftmr Aov AffoUrifv. 
JVvirfr ^iAopfftifc, 5*X*p.nx6Xt 9 r/c n, fuXiZfi* 

t*ifiov* t rotc roXSfutv lf $Q*r»€$v oVAoicV 
#o) *ft/ftv 4/A0C ijv, xft) I x&vtoxinm Tp/vouoc, 

x*} XtyvfBt *9xth ilvfitXttt gojfrrf e> 
U *l W r*vr* Ivttvc kvlfowrivai po} 5f«*dy Afy 

cv\n**9 *tz**$l V&*W **** oVv«mf. 

fr «27. LV. 

Efc ZfoX** Ifpf lv jujjjv, 

I\fft>0ifC «i^ovMf, K»AAjf'w«j ^ftif, wmfo&rtu 

t * 

"r/c 4$Jvoc i* a«z^«v; ** $9taf* *aa* vt>«$ 
*X?.QTfiw oWigfffv xXoxlpue xfif*S* ** **f*li%* % 
fi* xAferfjy Efpjjfc x**vi)v f£tfxt viftoy* 

LVL 

£1 Slf fyxAfCft nfui»S. 

^ffft/ftC 7* if*f£ T«< tCZ/to*S* rf 7* Aft/»«Tv |l«y 
4Tfyy%ojff7c oAtyftc; &$Syy*vt. pjj?fp«ftc. 
*o*fyfAoc «*C • Itf/jfsroc. ^it?«f* *W **) xjjvJc {£**£» 
•v«i A/rcjuif, ioc ^o/' ^Xftl yftf iyo) Mopflf. " 


♦ uinnot 


2ii 


»xf&«c r*f* ^yt m«i *V **5 riy^; **>, v4^j; **> T. ft 

AOr, AABE, ««*} $iif «V kfyvft* #d >*/*»; 
*«AAr v# gffc« <M* # «2w T*fc; *T«f*« «rrr>$«y 
****, tff ttMpmq Ux&* t*v **4r«. 


^r 


Lvn. 

^£rvA^r«vri£ OAc/urflv &' «vlfcAwriv £f«rrf 

«**?i2irr*, «£«y«r«y ***** $fi;«rrr>fvrj. 
*«/£» T4£«'9#f«f/, A/dc tt xff«i"fv, Afw 

«TAcy xAf «vvryv, Hf««Afvc ^ar«A«y, 
«Jy«A/v Ti Sf» rftpetic M?9 9 5tffr* Ti B«*gtf, 

«t»v« *«?**' E^Jfj A«p«-«}«? Afr/iiifof. 
«X «£$f$ 5vvr0% f*K«v 0eA£frftv EfwT«y, 

imiftcvif oh Virknv KOtfiov iimttmv l%w$> 

x LVIIL 

/jL^furxfJO jttsrvc A«iftf$ r*r«Afif f*fA/y»jft/c, 
«v/*' iy«rfo$ffw B2K£i«K«f ^tfft^ 

m «A«r$fit 9 *f7/i«f vff9»Af7 ««frrfrV Sfme 
xXnpart) *$}q TfffffP TiMfMivf K«Al£*r# 

«Zc/ ti Bff«J« A«Tf f cfefcfv * if yrf«Jv <p«f 
$f«ftttff f JTfffif) * vrrr ixrftyf«fy. 

* 

LIX. 

J\«f riv kfufxTov irvfHToKtv «&A«x« ripvtt 
pi*ftri/arf7 nivr^tf «vi^ffcivsf MfMrAitj' 

util pr' kforforivnQ fyCykat w&\t t* vte9ijAf7 
«vvfftfv* ****%"> iff/rffrv «'tyff f^fi. 

ft« $A/4^€ «*rijv i yifnUps. Zro* <5 fiati^ , 
pi*Xfit> '*> <P'l*V> *•* TfiffTfti 0«>«Ai<;, 

2 


P- 3*|< 


3i2 * i a i n n o ¥i 

% xu lx. 

| IhaD AMmvftm mmrtbmv Mp«c mMMu*tq* 

xiftf vtxfav J* jfwcfv b r*t Zx&frme «Avc *f*tf % 
Orv Zixfi^ "*fo$orai$ fttc$ov f $f <A*/tf vov a 

lfr/( po/ rfrpjjfo xc*(ja; fifyag * **f f Ttf ITff*£v * 
ij{« xflc A«3«y £f Aaxt^atfiivto;. 

LXL 

Mr0$oy kvyvmpini T«ri Ao^vy, wv JtvsriiAii 

Kaleafos Jk 0*/** «A£y« pf^pTf raAtv * 
1% 11 $ti $tiv ftyffv mfulvmvm* Ajrroftp yif 

V 

ta^yf***) ♦*AfT Zivar rov AlvfUtfv* 
p. «29* pf£*> i* & *mi ynt pnrtie 0lAfV, JtaV axi xtrftt, 

Kmt&aft pii rlxruv iH M$oq 3vVar*f. 

. LXIL 

40 ft. 

teiaxim tvims 4 r*vffA«rr«c %if»C *v3ftfr % 

gffffr kTtv%*fTQi$ $xf*)v fcrAj^qtifVfC, 

m 

iBvteoTvrtte tmAhc {ff^f tKtfrJpMTt rmiftm^ 
*li$i$*te7v rrftfi** mAsyftm pmrtnrtiicv. 

mxfirarov d' ic y*v *A/v*c 4« JCtvfMw fptu» 
^jffic tijv ritcip iffjcrfAJfc |9/jfv« 

LXHL 

jNijf* piv «Afff To'vTt»c, iftfi i* ?TfffV T&U tmifimr* 

TA*£0#/fV« ♦v>f*c *5* ttvSffyfTfftfy, 
Targoq iJ«v yaf iy* Ztpxe f**c •#•* nmifw iA$#v, 
ptfVff/r«c ir«pfv, $f'fr*c «fyiAfftwc. 

LXU.3. FOFt. *£A0f ittKmttt. 


I 
$'iAinnoT ( S13 

ijyayt ? §U A/fti^ff pf , xti icvtiftv . J)$ 4 xfitpvt) T» U. 

yjfr/cv ev y«Jy> ZtCrtfov iv frt*Jbfu. 

LXIV. 

.Hiv^ftA** xXaraviv fit N©V& 0*f vAafAdnrff av{«f 
£f£*C 1$ adrjyc itojttav icMriioifr 

f % «f 

Aveaptvn B$oiiitp $ twv irfatVy b*p(}fov etfsr* 

X%i\iari %*a S&fatti vif Aiic iWrtfov» 
«AAvpevir 9* f£*ra' fMvy ft rtuff* Avi&y, 

tfAA*v xAivofiivwv, if^orifni (Miroji#i. 


1 


I LXV. 

±1 arvf> iravra rtxit» 4>/A«fv/ov, y pafOm&tfr 

W r W) $ rixvotv rfttciv USta r&tyr/, 
kx^orflatg wSTftv IQdfiAtttt * * «yfcf 4«At*/v p, a jo, 

«-fJVTtlC f*f# fytttV THTOV, OV «X tTtXOV. 

fj i* fvV*'C 5friv vliv kviyayov, &AA4 fit £«ff«ay 

jf^fAf fWfJ* «AAyc Wfic, txtrv %&ftTK. 
xA*$fJc iytirtfos yhf kwiQStro* vvv 11 rtxitatz 

Ifin xal Af <*-«% xtvSos iyit yiyov** 

LXVL 

Jtlj»&/Mt' *frJ r*vr#c Af<r*dfxiyy xAvrirm3* f ' 

f$«JXfC fftfvojv ttxfat kx»**\iiv%v % 
■t\ft€t i y tU «vVrfv vfaf j^W. rffifc V*f oAfWf 

yxrp * Aftrofif v#* $ *f*vr*v iv vtX&ytt. 
«Jri $' y p*fijZanfvc } It) *i»'a**c **** knitiv* 

r 
ptpQO[ltVH tt fll&olCj *AXV0V)c fWrVrafc 


O 3 


♦ . 


**4 «lAinnoT. 

t.jt. lxvil 

IMSivt tiU *Mum $fori s-jntrAfp*** &f*h 

**«fre* } m\ift*y$m> U%6i*mw ottoxixmV 
*i P** «Vw**Vw x*ir*i xti znfec oiarrmv 

*if*n* rjf H Xffft* wtrr*o)ouc b\v%§s f 
Xktvf*' rt Ctff*fAflnf, rafool f IrifmStr *uo*fu 

vtvfmy, %*\ umXmv SxXvroQ ftff£#v/«. 
*Tfi* | wvAvutfnc flf Jf¥ *ort. 0fV %mx*f i% ft 9 

lowot k* mltvmv £% foy nixiov* 

* ucvni. 

XU ** X*rt$ *Wfvp*^ Mvfao€> H&f*i*v 

toffmU Sx(&/ik, iuwoXov «yf/fflo, 
n XtXrth w^Ajrf; I») xfvpmlut AAxf/c, 
rjfc rf mtinforixw fiUXoe lp%f i*Zos\ 
p. 2) r. * T8{ ottQomofmy** iyffy«#. nfe fcrfarffrrnf, 
poTfvxGt «1 r^iAijy if/gffv rmyivou 
*f£r«*f, AvWf f?f , rf«* **>«*, *c Am> j*£«c 
xhnumrot miurinm pXmriv Vxov 5ff/cyc« 

LXK. 
I Uf*< o irff *•/#**, I i* «V *W**n' *tnt4rtf04 H 

•U mvr&t ri rvx** «VM« yffWor. 
rufxie Y*f Xtwiymw ivmumhov fimfo* *Jf*v, 

rmtc. *f/vw $«»«?£ itrfwwiv mfSofi&rtt, 

tXVIL i. Scr. tfti*. 3. Cod. V«t, Hmhm* 

LXVIII.s. Cod, . Vte. *#«*•• Fort. Jbtf*. f. C«j#J.Vit. 


♦ ,i a i n n o t. 415 

sravr* it ravr tittofc trixpi *iux*kp*$ kvuyxy T. Jl. - 

LXX. 

MJeuiv InroxMottrt Ajy»fti|VafB *-«!?« uofCmn 

xfid? cA/gfxf f «{ , 5fivf Bfm*vv6ptvoQ. 
xAtt?c<; $ y HflxAffiffc *ir0#v€*C kx9 it9\tm% 

lc yxJdv xfftf mfarv c£at|/c ycVtfv' 
£«ij v jwnlxii I* igaffofttT*. i? kxc Hf*c » 

Hf«xAi»c fatQtmv SfKrttw i*Ajx/«v. ^ 

IXXI. 

I-j0ftf ©f*<xi* xfvp* mmttfiiim vZm( 

vtfsnoc c ?r0a/y«fv , Jx ityvyt 3«V*rov* 
lc voTtXfiiv f if&f Aay«f »/4ffyoy Jfcvffc oto9$eov t 

xfvfif txc «raAtfc mb%h*% k^txAgit. 
x*f Td pcv ifwlf* Affivdv iff>«c° * $i pivirfftt 

tyiC kvxyxatnv tt%t t&$h irftQerviv. 
ifoftofoe 5c *f*?v« J/f/Arro srvf n.xc) ft«f" 

kft^orifm W ioxtfv, tflffvoc iiw tfAffC. 

LXXIL ^ p. •)*• 

INtjdc Ivttyopfvm «xdv ifo/tov kp$t%$ftv$v 

isA$Tvff?, wtMyxg l%$v$ayot ?xvA«x*c» 
x«jrf0$6yffC i* x£«v $*fff. xf/v*c JxcA«V«c, 

ctfrpcfffC, «W **> r?v c*c 0i£iy i$4$0ffV. 
«Afro i* «AAorf/«c 5fff«« x*ffrv* h y*f iA«4>fo; 

jrivrtfv iri xvvfiv 6 oV*V*£ i* frtA*V"* 

LXIX.6. Scti th riK$$v 

o 4 


*i6 ftAinnox. 

t.ii. Lxxm. 

JD*A*r*)Mi prffp*mc, I yit «fftrfc, *r<« U6**v 

yitepof* fuKszpi* rfwtirxtf %£#**% 
fc«vfr«C i *fi€puf y ii ilmrm nfmciW ilPmi*9 9 

hSdit r«c kr) yifc i ir»#*#v **Ka*U9. 
#/ II vf£v ««$«€ *%»fr/l«fi iarrt^ifwr*^ 

*6r0xv£ffyyr) rfi$ «lr*c irf0j&*#*v. . 
3 |« $/am y*n}f »«2 fimttrmrm mviwttetr 

f« Z$rvic f *C Ntfp6«f ««JVffrftrqc Igirmc. , 

LXXIV. 

jL^fttg* EAAifrsrrvrfv * 0«f0«f«c «$f#v* rrAftt * 
nJc* ii r6r«c ««p«tvc «*tfvr«c eArrt XffVac» 

«AA* Ai««i«f%f j« 3nt**lt*** SrfcUMWV, 
x «*) ,£t£rv «Jc Xrfrv «Wft* fifrf*A«#«r«. 

+£m QxSvvitiyya x*T#pJJ<J«r« frfArifvv, 

%ff*} Trymrrttcuc i* if «rf vtfSfv rifff. , 

JiJ J* «lf) wtmtrv' hpUvofUv^ f iri vwurmt^ 
«V*t«c «Ic *w £«c tlpotiyn** pintv» 

p.*j|. LXXV. 

Uf njMvrf#UMv |v TftJf wfffrtv rtA m t Wf » ftw Iv rJ riva rAfe 
Ir« 0yr« jtA#*f»>r9> IAtfv, fvgftJwvrflj* «•* rfiv #)fAA«v vir 

ffiffftV J*«£*AA4irf. 

iTlfMC TtfmrtrfX**, rt> y«f wftSrwv ifi4«r«c 
IA/fv EAA«if»tf £y/iiv irtfv }6f «rrf, 
, ««) **f> reic riitjbtQ Vtm ihiftm furxf « ri$«Af, 
mkrrm riv «fc Tfofrv i«««xtfM«« gfAey. 

LXXOI. y. I» V«t. Co4. «4f>* deeft. Scr. v«* »«ff>* «*«* 
f/riScf. \ 


>i 


* ! a i n n o x. 217 

IXtov £v i#/iy yxf kv kxftfiivmv Xffftf*/*?, T« W. 

x«f $£r«f 9 Trr«A#v xooyAV kvatviptv*. f 

$ppov M Tfo/y *o'*ov «"<JffC«c, ifv/*# ri}v ctjv * 

LXXVL 

1Y1(/A«fyar«c fiWf fiff £«j«c lv %fov«*£ 
JtefvPf0jiyr«v ff?%f tovifTov «rrrfov, 
wpi$&r9v Aypjfrfoc otxAfxx A«rfiv, 

x«) x«r$«y«}v rofoftW rff ht qfftf, 

1 

. iMf £fiv iv ifyoic» x«) 5Wv «V «VffMC* 

LXXVIL 

lx^f/ifv [t» vlfoc^ wAaftfv «^Atf, WfOC oA/fSiiv 

A*/*'C N/x«frr« x«*5rftf«v ff/c *iA«y«c; 
*0AA« T«n)f #* yfttro «rfoc «3«v«tuc, x«) ic tfcaf 

4#ryy«5', «arif rixvn xtparx Mwifuyo^ 
£\$ro ¥ oJxt/iwc fifv%$$U ***** x$h% ii *r«Tf«$ 

«xAvfv iefffMiv *•* ff/ffiAfff *iA*y«c. 

Lxxvm p. 3J4 , 

/jurroVoc Af%/riA»c Ay«$«v«f # «w/& £«v«vr* 

gfffflv ffi^vf «7< iffioxiynst rotyov, 
, «*, «i irffTfffv inffivffv, ffv w« ix«A*iJ/« f/itffoc, 
«aa* ir«xif xvxivotc dixftrri rtyyiiuvoc,. 
Qeu, rHAif Q$iphm xxQx pivt 9 xt7vo$ V $Ix$ * 
Ovr«c w*rf «/* %#)f i*i3ifxff A#«v. 

LXXVII. I. Vcrbi r# »*>« ifi C««L V*. defaat» 

O 5 


*is • i a i n n o t. 

T.IL LXXDL 

Afri §th h SmAmume NnusvJfec »Mc **W* 
AmriCy umk ymmmmS; Smrms *7C**P 'mfirwu^ 

5f*y*j J* ti* mmirmmm iummmmwv* i U rmAmm* 9 
mwm wkrrm yww), «d *!■*$ tQAwwwrv. 

imufvitic kUm t ri wimn rimtym% biAwmmc, 
m&ris itf mfwzyfuots rtfwimsvoc Aojgtwt, 

LXXX. 

/\if(0V il^vfnt famumouhm xvAvynfmc 
tStum y wvv KHfmtz qufoAoytt rkxvmc* 

ixrrt f* ix SmAwvc ' rf ¥ im wwAiunc wif&m 
rqmm* wpfnminv *%vAot im **xCm*. 

utj nmimm t &iuwrtf % kri x?***t «' Pt**i* &f*9 
«vfitf rv«< y*l*i mwifpmmn iu^ttwmr. 

LXXXL 

Efe rfc 6ffUfu*to r*+*r. 
KJiftm utv kmI wqvtov vwif rtufUto %kf*€Wt t 
umt uittt kuQoriftn uAfrvfm AyTt&yv, 
p*2jf* ktvmmv rt (kAih mormum'* fa°*> •« *•** i*®fm4 
Zifftf uvfttvmv* i% uwiutttmv Afw. 
fyyfmQt *** £****«»«> ef/x#roKA/v< **« r num 
xwfvwgj Mkytnc iimoc kww^tmAnt. 


£aA*)f***t>J* 


Lxxxn. 

riwttff u* kwMwm viuw rfnxfim 5*A**9* } 

wifttc **l rijfifc *Airi* irt wu^fimAtv. 
xtfv A&y vmvnyic iym uavtt *&' tw\ %*&* 

<f*'nrv .«{* 0fft*At>re wwtAmotc* 


1 


*/ 


* ta i n n o t. «i9 

n rtpfitvi KfvSf « *a& timrot. «j w*t**U* T. HV * 

y«/f , w xffy«c jutfxfr* xAfyrf vfxtw, 

LXXXIEL 

' hm «fwvf, 0fvyf rflVg*Aa£f«£ Tftyfy, 

\ 4 J «M 

tov ^f/irrcv, ImruvKxroQ, S Tf g** Ttyf* 
Im^^iA^ti Buw&Aetov i; ftfycc, 
py rr»C iytlfK #$9x4 rev notfuifuw^ 
oq utf Jy Ajjjj vvv xfxo/pfXfV goAfv, 

*» 

€Ko£uet ftfrfoic ef& ro%tU*z .§***• 

LXXXIV. 

£i»943« T^» Itfl}» X«$«A*V #0J0« *}« X<Nf«S«V 

AfT/n ^ni, inrofCQ ixwftwioQ. 
tfAt/£fV f Jfi A&W if>«c, +P%tJ a* 2* OAttfiTfv. 
«tffjvfjrfy «vif? 8 AoV*c } Jfrf Sroc. 

- LXXXV. UOt.D.ii*. 

1 mv rtfv 0ff4ft«firo* «V* f£«xf «•ffi v 2$*)v 

* 

«xfovof fityd/jfi K«i>«f< witSvpivtjt . 
**) yAawnfv fcf 5fjA*#f«v kww%fiftmw*ro nifwoq • 

Kfxf/ftv Uowivots xovrf ««vp«{«pf*v«* 
Kofrftf < y Jttffto gfiff C *A$Of«f# * {v ?of JrvfWritf « 

Wf« ^fff/v r* $f oic x<*> «y)v iftiAofUVM. 


OQTKTAIAOT tOT irTOMROT. T.If.p.*j& 

Vide Tom. I. p, ioa. 

tXXXV. I. Scr. fw t?««f *rf '%»«>. ^nimm* latet nmUerif 
nomeo. 4. $cr. ««fftfov komin* ». ««««i«f«pjy« 9 f , Scr, 
lUJfwf* •»!« m/vvi X. v. h Tftf «Vfjrrt* 


a, 


1 


I 

t 


SftO 


T.n.p.*}ft KOINTOT MAIKIOT. 

<f ' ____________ 

L 


ffpahtt f_* I jc*Apc KffvyAioc* JcAA* W*"** 
thto to $£?, ' >f5if «vf t&y* yitofuvw* 

I 

T.HI.p.332. I.i . 

JLJ.AAffKr' 1%xvfUik KofvijAioc, «V Jti Ait* 

rifTffTitf ffiJUTffu p**o%*fot fitirp' 

*v$yc i* ^J*f«iT*f Jjt* lAxtfoc* tftcfri i' 9fM% 

•i x&goQ* &AA* rrlfyc lAxftoc fxxfl/Mtr^f. 

» 
•7x*ft6v ijwj&if> Tf*_A*l_7*i_}*, ftiftt ^il^it* 

f*C ft«$oc rffcvifc «//««$' «V %ff/i»f. 

T.ILp.fJ*. n - 

£2/*>f* *>•), W« v»*r_c &4* HJwA/i, Kt£Jt"»> 

909 KfAroc, jtvx**** 9 4c ioxht **, ly/Afff, 
nipotf lxtr«fclv* t4a*voc km%4v. 4 yk$ iroUm 

rnv iWfifV *f**« ? «^ *vlfMC T#fj**f. 
«ff3/**f I* _*f/Jf*V *il*n<i X/i?*, * r* 1* Tjftf* 

iTfKi', Ar^vifrKf/v, *#W» vw rf*i/-%. 

X f *vyvif ; rf & r«t7r« xo>*c f **«*«, ♦Mitivf^ 
«•xtfAp«r«, x«f voriffiv ffygvf/c ow*t[*v; 

I.i t. Ce»d/ tf* Art a. |. «V. vulgo _*\ it lAvOic e feq. 
, v. miie repetiram videttr. Seqq. Silmif. fic leg« isfr* i* 
npSv, if ir«f * » iAX\ 


KOINTOY % U AIKIOT: 

pi} riv Ifartjv fZjff i%ov$* v*oxihTio\t lk>w, 
tWov lpol % A6ryc $*?H*x* 'imtmftt$ou 

laxfCttz • i Qjs *«f. fiaTxv hfvuc? kiti^i^ ' 
otySaXpol yAsltfitC k£t09rsfOTtgos> 

% » 

IV. fatai.ftti.19. 

JlI %xhfin x*t* raVr* tiA/rfoy, rf rov if*r j)' 
ptfiror mgyvftn X*fie hvm9%oiiiyn } 

0)*htr avixroTifif vvv tf xmfoc.. « p/ytf Savpa, 
Qmhtrmj* nMAxSmi Tijy tyfan i JcxtV . 

SMf y*f wfxvtifn vori ylvtroui Jttwlc: hvati^c* 
iaxvtt f Jx £aa«« jJ Savarrx^of/ifv. 


221 


T.n. 

i 


i Axrtrm <*><?/£«, BtSwftoc tc r«d« %*f*C 
xfiwxttov alytcttois yterovtHStv t%u y 

A*fiiQ b Kwfrfvr»)c, $»t*fiQ %i?me aliv lf*tfim* y 
^fafxrif xjgvx' mvTQ^vii mxixoxs 

5*x# yff«c ) A< rov piy , tV tvgtpiy $ , 5 ytfmiic^ 
ov%ifiMvoc *\sim Ixric JWv AiSnv. 

VI. 

1 on$tol*wa %aXtva\ %m) hptyiTpirov hrtifxrmo 
xifpov, x«) ytvvm iQiyxrog Hjfaupta, 

rivlt r Ixfjfk^xrtt^av hxofffjxroto httypu 
potfiym) ojxatu oSjyfim r fefllwAfo, 

xivrox r tveu+tiitvr* hmfyxToto iitmmcy 
x».} gfwv $*i*Tt*e xvHtjim ftixfohTU 


J 


p.ajg. 


V. 4. fore. xjaw vel xfAAo jti« 


222 KcTiNTOT MAIKIOT. 

T- II* £jjrA*ic tftivmv tSfvyiimgtv, irfjc/f» Ttf0tU 7 

l&fKy rjfCfilfv, i'xw rmvrm xmfk frfmrU* 

m / 

Alyimtirm Uffnrt, c*y*vfvrjffc t$i%*v 
i&fm trmf k%rmi*s *q\ - r«V iwmo}t Afif c, 
$Ctvm* tt**mioio A/vn 0vfffjp«rj (tipfitv 

■ m 

Qt4%avr*c t y*mv%aus h wmfooose wtAmytv^ 
^nytvtov *&Ttjfm y *m) m&rufywrov iff/xyc 

/Sfcfrfov, Ji* vfAftfv ohoti%ov x^.««, 
6f «» Iht' 0?x*9tiMv Ktkvyttpivov i'y%oxov S%v#c 

ifprftlrfC) |ff*v W*v lAavvff*#*#f. 

y vra. 

/Vxr«f*c vyrftfff «^ffffvrof* *, nfi%wt t 

g#<f«f <, **) rfjftf? Tffr^fifVf *%oxixm f 
#7t) n«f <# irfmuifofpov vV tvSiifQtrt omuirrm 

h yfsxtv^ *mk£m*ts nmfmfiov i%fiftmrt t 
€cifKm plv ifurvffv «vrfc v<J> iplpfmrov ilortm 

Silq paxMf y mdri ti *oi riro rof* #xtf/9«A#v * 
rjl rd ttte pv voAA«, #7 «v«Vfts tt A/w#, 

terpfv, Ja*xt«*¥; vvfroc. ifrvfc/vv. 

ix. 

Bfc fif»ra h&tmbtv, 

m\lm7t *v*i*o)9*rme *<Pty%$oU gff«c, S*ftn Mpov; 

kA««V / *»*| ?«£«» ^v%#r«icif £*JCfv«i 
*»$fcr6v*^ vpftrij 0ffvfxArrr, Ayr* AvyiCf«S t 

srravov ^"X*? jrvf, rf*v$t kifmr§v } Ef«f. 

IX. 2, Scx. M«tv« ^4 v 


e • 

KOINTOT MAIKIOT. aaj 

¥ *$*r%$*U, x*$oic xiftm Atrkt kvifion;' 
ev M Pgorote kQutotKTOc hgQteytQ' iv $ff*2 zvfffy * ' 
«3ff* vjv Jto *£y wfitvvv^tvov fcxfwtv* 

l 

x. 

HJf Jy«3«v)#4fc vwl TUnh 0«Affrriftfvyfu 
EjfasrotXov ytevxkv kvttttvtifitm rivU xxf iicfonf * 

IfywSeU ,Ac$/fMC niv W lirtfxoTtu. 
tl Si ** *of$vfQvroq $x u roSoc;, S **afctrra } 

porfvo^ ti q$ovs» ymfl %*e*&n*** m 
iv tt %ff) WtyC nXowipv powv, «lrix« ^{jr * 

o£*AiV puxTpt rufo xxfrfaftnv. 

J\&to\ «Vtf J i'p$otM 5of Tn^fiarty A*y2 

Aaxriryc, ifyu J* ifyf* wxrfffe, 
n XtixMovf *qo* yavfov, hrlftwvf ft %ofi(nv % 

Xhsdvav Jrlf xa<$>«v &oetfUvp$ yovarmv* 
tvyKmsQov V o*x$Ttvg Kivii fUCKOf U xtBttivtc 

«<y«v, fV) if/afrfrc x«) A*#/fl %'P*V*. • 


< 


x»o< 


ANtaNior APTEior. p.*-* 


H 


xffo #>« nf^ijoc kxfotrrotoe a&tfiov 
i Ttxfov Utdixst kufz ^ffifcfi/vjf, 
alxotAWttv ivavKov IpffiaU/etv itvufu^^ 

rlsat* HfidfiH Mpociv ityl llKmsS 

XI. 4. Cod. Mrfiv tntf. 


2Z4 


*m 


> * 


T ft MOTNATIOT. 

) 


H 


woX6%ev9os iym ruriXmi Wa/< } i rif ATfttom'* 

otxov ktr ifavlx if£«p«Vsf 7«»*?«, 
i Tftftjv niftmrm $tcxrtTov y i Jfcr/Affv 

krQmXie. EAAjfv#v 2* f< «5* JtuBi**> 
lintijhroQ KsTftmi xm) Jftrvtfioc SiAm Mvxxrn^ / 

rtfv 1*' ipoi iitymXmv Svop *%*€* fcf*#* 
IXtov m NifUfti pffcfAsfffivf v, tt yt 9 Mvjupw 

uxrt &fmapiv*e 9 ifcf, Xftf ifff) T0Af£« 


-»**- 


PH«. A A A A I o r. 


I. 

JL &v fiv, <v A&fiMTtf irayiutj rmv r' kxifmrr» 

U&9%0V , ICAf TfO%UtV lv JC4Vf*AI QSoiig, 

#f/, ratrx; *V &Amo{ y i$' f sroAvv ipfxttv trrxn . 

Kf/$»v 9 iMf Xtxmfkv f5« ytmfioftmv^ 
fffvf, rokCfmft* ci> «f Ig Xf&«v*t ifufmv 

ruv iroe tvxf&ov nm) roktrvfov &yot$. 

u. 

X alf* QftxaXiov vAroc ixfimtvovrt Ao0if?tf 
ITfvxirvc Jrjrp xmfrtfh jvrlxctv. 
JkXX* b ftiv mf{Ati$m «fffcvv *rf * tJ J* ararAof 
TXmtovftm Xoyxnv ifxf hk xformQu' 

€vXtfrmt 


AAAA IQt ft*f 

*«Ay*«£ . xf^oAyc & iiyAuv xiffltf, «11« 1««% T«l& 

^fffartrAv, !;g5f5 xtffwrov «*&** $«**>* 

ra. v 

/VvAmm k«) ytfrf rtrfvfihov ifyxrl*ny (l3t 

AAxmv t* $ovi*«v yyocyt Tfo« xefftta, 
klhrttU i'ey<*f' i U *h |3«$*jr iv) jro/y 

fecxif5ftf<<; ftftrtf rigwtr iAft^ffJy. 

. IV. ' 

X jf 0**j| KaAaSivjf M fxvAaxWv peyM9f 

AqrmU KXfyv fi/rtx/xv tTOft. . ■ , 

pvv«1fc 2 r* y w«/pv I irijxooc , &AA* x«f « jr«f p* *4*« 

9W$neU9 f«£«v Afrmn olfot xtfv«f. 

V. . 

V-J yfia-fdc A/or/«o$, J xrfu«r/v taxlte avnjv, 

xifv x$ov# T ** ** T * V •&•" .'*** *fvi*Cj 
VifVfrrov wrv«f «{, tcv «pffAigov 7xr« «yJc A#$<fV, 

«£rff*rxc, IMy v*fr xo**#£o'f«v«* 
«v y«f Jgi £«?f «-^«itf&ov, iiffcfv * Wiitfrr ' 

ii*} >5/ftfv0C rffurrov *vg*tfii fytAo*. 

VI. / 

lv*i}v ^Vaa/v pt Tf^ffv *v*>f/c» T*Mfa* 

f7v*f, im} f*«A«x«#c *ff*)v Jtvjx* xop«c # \ 

i}vttf x«> %f/Aif vorffifv *A#ioyr« 5«A«rf «v; 

$ui u***e, rojm $*>/« «vxvffJxv, 

IIL i. Cod, Vat. TtTftwkw* 
Tom. IL ^ v^ 


St*6 , AAAAIOT. 

VII. 

jTlv waffyc *?**» 4>tXor$iiyiJuiv Zi xaAfir*4 y 
wfosSt Tlcrtlxlm xtlpevov h rf/o&i, 

ihrttv olov fV tfypv eeyttc woo°*c' ttevc ixtivoi 
tvftftti *ii wot T?*l%tos evHoXhtv* 

vni. 

\JS 9t xvvSv yivvc *Ia\ E*</f/*/fy £H yvvtuxit 

0f5?'C» *"«v «ttox/ifC KtfjTf/3o$ OjAAorfW, 

4 

iAA* A*c*$ x*r y?f*c' VT«f Mtfxjry i* AffSy*n 
. itfZfaf, iTatftfy r/fuo; AfglAf*. 
p.24J« coy 3* b tbtw iy* rfttpii t«j$ov* &AA* r& Bojx%it 
ttfifiT*, ntvj rjcqv&£ #9 oVi «-ff^optvac. 

IX. 

'Jri/u*9/»fv oc Tffiroc 1« 'Aff« /3?ff* $/A/TTfCj 

A/ya/tfr xetftoy fiB\o* i<pt**&fitvo; y ' 

li%*S o7 i%» (iatiAtdc rowfh • tl $( rtc «jgfT 
pf ?<£fv ijtfV) JMf rW «//fcrroc ifcfTffv, 

JL <//u0cv AAf |^yJf •« MMxtfovQt ifv T<f «f/lfj 
yVf/fuc xf/v« fyp* AtV hiL$or4fnc* 

V!.;. Cod. wfrft. 

VIII. 6. Vulgo: m> «. tytf«Af »•*. •* 

X. 1* Scr, tfv rif /f<fy. 


■w 


227 


* 

• 

\ / 

A 

N 

T I 

r 

o 

N 

O 

X 

T.II. 

M44- KAPTSTIOT. 


i 

*» 

1 JLmjyvffy ***** t^y r * v ** iTj f***f* po&rru 
P&Tf*zov > ' dv* f «*i #f vfv **■© fayott. 

KfifMtf tf h Nrfp$4/c> xi/va/c $fX«c> «** Avaf+ 
izSfie, vve kfiQoTifuv Aaofavoc va*yo*tv, 

etyi tot* efc &tovveov itutfietv*. $tZ * rtv$t vfag 
iffvKtt, furvfifv coKpfovm (tatvofievot ; 


■M 


n 


© 


A. 


n- 

S( xi/A/miv tff^ev a-Ai)$o« inritffytm 

tttY v ! it ' y > X?v** r *> *") faterf* <P*'"2, 
rfiv xforlgttv xAtrmt x\t(ov* watifutpf. 

i o i - ,, 


©EAITHTOT. 


O 


I. 


P.3JI, 


'a0«* rixvc ytvotsS* • rfvoc yivec Ifi.S *f f tyjift 
«£f x*A0?C %«flfv Ml+itviv §V frff**; 

fini*fa*! ty* *?/"> varjff j* iftpi EuxrobfToe, 

JMfTVf *' , Hytfff», xf lp) ylvoc JAccntltiv. 

I. J. C6d. imVff. *■ lemmtte vero tfr Koufrff* M««A#v« f «V 

*fcrr»#fr«. ' 

P * 


22| OBAITHTOT. 

T.II. *•*} *** h* +bm uul y %*l I*t fut Srfc fjfafic 

n. 

Irlvfcvfy Mfmrue* I i* l*mxi*i «v&rvf Mur«/g 

» • 

Kf£rr«f, x«j yvfftc qAvdfv *rt «ffrfr. 
XSy, f?d tt Tt$vtu*r* tov Iffiv «v3f* vrfiftffj) 
i $ 9y* **t'ifa «ftt< <v ^i), 

m. 

X«v yfflfrfj» Wxf* ♦lAfcc * fWrtffC ***** 

t7u*v, i & $£fvfffc K*Mitrm f*#Kf $fjvy> 
fjAA* ***** *f{f* MWf X«W «b A*fJ r«f 
M/vai . Sffff /r«c vttf firijifVfffC. 

IV. 

' 2\itu£tnc «ivf^lvrfj rdv Krrmybftm ftfym* J**$ 
lx vvxric e"A«$f vvf Jrfvf ipfjpf vf» * 
iyimxevta t kf&uiv lAftfhff i iuutya iitAAJC 
?*£ WW* Tfjtfnic «rffxtfiifc frt£fy, 
p. Jfa, •« f &•* fcfAfiv wfomwmUH ifim %*f/c * 

gfvi) *' y xflAMC, *rvfWI r* xrffffj- 
fiC x«i rtpfios orfr*. «rif Tfv fxffrfv Ituhmv 
fJif x«) iv r4$fj jx*f7»c AdifC» 

V. 

jNovriAfi « «-AMfvrfc, f KvfYVfufc Af/ffjy 
vjryrftc wrif $f*f* Alttmu iuut Aif c» 

f?Tfiv rxrf) Mivfjvi, *#f Xxmftmig Ifrt xirfaut 
KttTmiy h Alymim Svuiv «$f*c xtXmytu 

II. 4. Scr. *v tfrv%tjf. 


• EAITHTOT. 

» 

VL 


1 IfSflry^fifv r#vfr, TlvSayifiiVy £ (fjvf, ie«|Cf|nyv 9 
a 9 Muovov flrfjcnfv fl %ari%ut T.&utoVy 

Tlv$cry£ftti \yi tlut' rk b* Ipya uu §1 rtv igoto 
HAf/«v, tyifttc *£rtv Ar#r« Afw/v. 


*** 


T.IILp.ijr. 


•■^•p 


EPMOKPEONTOS. 


p.aj». 


N 


t?p4*f J$<£f/ff}fC 9 T«Xf EfUOUfimV T&U frffft 

litarOj xoMsv&h *fta*oc &vrjrvgt2v, 
%«/ffr*, xcl rtiffotr* l{aro7f wqwIv vtaritvT* 
rMt liuov^ xAfatfv wtuwA&u**** miuartz. 

JL£f v &r* *x*f f kv wXaravov, ffvf, rtfvfr wofifraf^ 

ic axaAf MQvfcc Tvttumrt QtKha iovtt, 
Jy5« ut JHtnmyifmc xAvrfr f/rar« MfuAfcf Sfuav 9 
4y#5 nafworinu fvroga *a\ xrtmvmv. 


*3 


*1° 

THpifJ. AIONTSIOT. 

L 

TMNOI EIE MOTSAH. 

i*#A*if£ ¥ •>** xcrafz** 
*ApV II «0» iat kJLHm 
ip&£ 4f*V*« ionhw. 
KMMstxtia *»$&» 
Mttrihr wfmucrgyiTi Ttfnm\ 
x*f *o$i pv*o3irm 9 
A*riit >•>*, AjjAj;, n*ito s 
i$iuwt 9TOf ffi ftou 

TMNOS EI£ AIIOAAANAJ 
tfffo, ripxtot StySerm^ 

yj, Xfff TOVTQC, Xftf «901«), , 

*# fl# j Q&iyyoi t igvftm* 

fefAAff 31 Tf*$ */**< fiaimv 

^oifiH buftSHOftat, «%*>«£• 

XiovopxtQ&e* *&ri? a5^ 
fototctctv oc «vrvy«, *wA«* 

*T*vfT$ wx* *X**9t y htuttic, 

%FfffffW#v «yftAAfVtw lUfUUc] 


/ 


» 


A I O N T S I O X *JI 

wtfl v&rov lantftrov *f*v5* 
kxrtv* «roA^fo^ov 1 &p*-A«W, 
*ly\*c woA.v*t?$i* w*y*v 
wtfl y*t*v ****** «A/ftftfv* 
wortuo* 3i ctStv xvfoc kpfcoTU 
rfxruvjv ixngarov apsgav. 
tol piv %o?os tifoot &rif«tf 

X*T* QkUpXOV *V*KT* %0£s6tt) 

Svtrov ptkoc *Uv ktttuv, 

^ot^iit rsgxtfjieYOQ Avf*. 

yXavn* Ji •xttoo&t SfAojv* . . 

%0fov Xlf #ov dytpovtvet, : 

Atl/KtfV VXO oiq\LMt \10€%W 9 

yawTMj 1« ri ol vooc tvntvjc 
s woMttjtov* xoVjuov *A/*wv. 

III. 
I\«f Aj) x*f Bfoft/f fu htifaoxfiv i ply oA/*$i«V t 
%*} fMvov ix *o/tfV, x*r Pgorov ix p*x«Cav 

IV. 
JCjI uiv ip* **f?«C, «*« Uopottoc % Axf«rf, 

X/«, **) X/« «raA& tu*t%e6rtfoc* 
$1 t htfov Xftvouc f>tfiv xtfov, ItHQt 9t p*tn\ 
*mv*i> ofcffy Ttgxifitvoc *€?&ptp. 

V. 

rl rk &$* , fotit***v l%ttc %&£tv. &AA* r/ *«Af 7« ; 
>«»r»}v, i} r* lto* t *i o*w*f«$or«f * ; 

IV. 4. C«d. rooftirv*. Scr. 0><imvk« 

P 4 


TII p.x$4* 


*J* AIONTSIOT» 

TfLpJiT* VI. 

jLlfaxAff c, Tffjpf» *»AftAA«$»v, «V W x#* Oorvj? 

x«} 0«5vv ff/Uv&f* wf&m wmrwQ +tA«fc, 
Tiro* «0i kygariftic Aoftrfffoc mMq iA*#«c 
%A»f4v fcrt j)f w<i i y 5vm r«fM» jAraAt*. 

vn. 

JYaAAiory woX6(tv$t pf Aff/?o0ortf EAfxJfooc, 

rlxrt pos aAAov Opxfov/ irf) ftoAfv ftAAoc AgiAAflt. . 

/ vra. 

AyxlroKW S*rvf« A&«c Afijgf, £fty/« Jt 
xfi/i|rf x^vi^ »*rf« #* ifovrfgxirt Tfft#> 

K. 

1 Iftfioc, «AAfr xf^fivfc SCff i roA/v IcAltOf* 
v«fof4fV, $U A&m flrfxfiv ftvc *i*A«yoc, 

iffilraftfvec co$tnv oAPyov XfJvfv" *p& i* t*pAi 
o*«7b k*J **A*vtoi yAavxfC f^fvro ylov, 

+4Uv6h{st' tihiv Vpotov imtvofiivostsv aosdic 
$$fy£fr«f, «v$fo)VtfC *W $f*fff#f fftffC* 

X. 
X Ifwtrrf f ov yjf «c *** **f * *mrm vSroc Jaurtfv} 

tVj3ftfV' fjy*5*c ^* VXVOV O^ffAOpfVfy, 

«xf* pffi/tvifric, Efrrof5fVfC* tfii K*f*v* 

paja f' It* icTfvrm ivric ftVxrt r«*$tJV} • 

IX. 5 . Cod. Vat. ««3t*. 

X.4. Vulgo imiv«« JV ir^r«v (Cod, Vtt. fWmffrnv) tarfc. 
Scr. fMutf o T«vf/#>v fvvtf — 


a i a k t 2 i o t: 

AyA*3 v/<* Qttoc ft K«f Jy |*fvy KfxiA^iy 
ir*f t** Jf iTfwrJoc *f *€5r«*f» *fy/«Atf . 

XI. 

A.OIPI f*f> «oe IAION 9/ pf 5t/tTf • jtg/ fif KffAf7rf 
XOIPiAION, f>avc^c ttioTu; hk 'Ihev. 

i m —fc— — p; ft \mmmmmmmm 11 i 


X 


SE N OKPITO T 

foiior, ' 

» • 

^— 

vavyyH ^SipfVtfC *h *A), AvttZUif. 
n yaq cftvofjL&H *p'vth, 2*Uafx 3*AaVrt/c 

Sfoiv, vxlg koIkh Zigar^. If *>£**$. 
*«! vbv ^xiv Qmvt7 r«$fc avff**, k«j %5fott Klfflfv, 

iti» H ^VT&V KAtf£fr* ix etiyiak^ 
«ixfdv Kfttop&xm yfVfYy Kttxdv, % *« Kopi^m 

#; ylpfv, hti Mfjfv wy«yfv, wrf v/xvv. 


A0HNAIOT. 


Q 


L 


ZtylK&v fitSojv t Uniwnty m vay&ftf* . 

MypaT* t«5c fef«ic fvS*>rw VfAto,- ' 
rfcv if frfcv 4>!/fc«c N «y«5*v povov • ah ya? ovifG* 

puv« km| piorav ffaxro x*f fltfA/*?. 
r«f*fC i*>atar£9yft«, $foov WA05 kvtfxftv «AA*/;, 

* p/« Ttfv Mvtjftf? ffvfff ih/ytfRtftiy. 

P 5T 


«31 


T.IX 


M** 


*M* 


<f 


V 


»34 A 9 H N A I O T. 

T.H n. 

l\v$f*wot ittffitiTi rk Xtlfovm^ **i *& **&H 
awAx^ov vttx&v ttfxtrt x*4 wOAfftttv* 

T«c 4»**»C ? 6 waStoc Vf*v rtva fiatav tw(*x*'f 
al oi «fwrt xfi*it$ rkv kwffavrov ttfcr. 

TMT9 N«o«c/iJoc wtvvrhv rixof n- wafk Mtfrihr 
txAvtVy v IT«Mc *? Itftiv rftwSlmv. 


p.^t- APlSTflNOS* 


/ 


X 


I. 


jfarf* rfc», rmvrwv rt xfMyftta, **} fmhnmftwii 

xMioa cvQv y KMf rav IrvoUvov rfffrftv, 
Kmj wrtftvav fcxiZa, rdv tv%aX*6v rt A«*0*r«, 

*fr wtXixtty wa\ rav AatpOTopov r$«ytt«, 
€«pv r «p$* SfMAotttv «fvffft«, r6v rt ftayS* 

twfyytv vxo rifiafa xsxAtfiivov «ftr/fc, 
K*f tutov hxkfavov ahffTfl$*i ixiv £i Svttav 

tvwtrftVy **) rav icfsfofrx*» cx«$ft«, 
ityowovos Zwtv$nf Efftff ralt wtufioX* rfjpaQ 

SvixarO) ZHAorfva; ax$o( «mrfftfvoc» 

££ f*tffC, fi *h I* ifrov lxn\C5ar\ Jc ftv%h ***** 

u **) wiov* rvflv kwo}f44ft€$t y xtv) avxv 
U%a%Oy %*) luxvov «v%vdy Jnrv €xvfiaJmv 9 

I.J. Co4. Vtt. ««ytl». 


AFISTANOS. *3$ 

9 

«J 3* fy ipa7t (MpAotft «4 Ajv HxraSftrf tiovr* y T* II 

xAav>f*£'j «x iy*$©v xfpoy fcrffxojc*v#<* 

, ra. 

jjjif rd opaAtfiv y»7f«C ,if f jdoptfvft/, 
Ajt3*7o7ff Blx%o»o vi«5a/j3^ Ja5* &to Ai|v*r 

*-£juv srif ?v xj/xA« x\waj4ivn %6\tita * 
srflv ^ iftferaf poyffjvv tKstpev %*f«, 6t M t*A*/»} #**ft< 

vtftjfj; vxo&txtOG) €*f#v ftv xiXotyoc 
Z&rifint f vvi rtppov kro^tiiivm; 5#r# * 6p* 

A^ivov, oiviffAv yttrova 3ffA#TfcW. 

I 

© T' M O K A E o r s. 


M 


LfpvytpfJ, ftlpyy, &Vf rfj fiiroc Jffdv fjSrovt 
ilfff xojAAffOv, X*f * iAjv^foVojrcv. 
«ffjv fjdi rojgjfff lv «tf/fj xaffMctt fcfv/c* 
yvv ftf, trlvr' itr* yijfc «v5f«tj jjfty xf%tffiftt> 


i'i 


t N 


llp^icf N«*o;«W> jukAA/^oov jcj* rWf y«jui 
%fiTf xjw' uff/ff «f«vt)( icx$tfitiov y 
Vftfuv rjtf7r« ,troffv AafiS^aroc AvrtXa vftf 
$itffiara, %a) totGv ftvk xjfxfcvv AjWjjv. 

IIL 4« C*«L «tV«»6xA« »»&• 


»36 


^■^^» 


T.IL AIO*ANOT2 

j MTPINAIOT. 


JL«AA/rv« * lf*C ***** m tVrwc 

M- — 


r-rf* API2TOAIKOT, 


fMLWff M| MiSvpft t*y t> tyicryf tov Hf*C 
tvfyov* Avwtaray 6$ M5om timtrv, 

QfMn mf9%9*yro^ fwnfiwfmy • Jhm §titf*v 
Xttf&t Z**t*YX**t **fft***rro ft*#tf& 

1L 
VJiufrt ij ** *iy*t* x*r kQnb AJUufcf oZff? 

ft* y*f **i*Mmt f 4 K%pf>if fffid^ 


Diophai. t. Scr. fofrw «tt ^. *. Fort. Z*Wf4"«- 
1. 4. Co<L %f«> »1 1# ^. 


/ 


I 


»3* 


*M« 


K 


A H U O K P I T T. Ttt 


fafii Zr* rmhfyitm *ift*t ttAjfivfhe &${ti 

yvpyjy woffvgiH x^^ J{«ytfvj 
ir* *b K*r* Af i/xa 4r«f*to gffriv IaX** 

pirev%fiv } &l<y*lnv l%txU$tv £a* } 
*igvm ficvov Qu(v*** 9 rk xrnl.Si/ut* $1 tt rmifi* 


s 


HPAKAEIAOX p««i. 

siNAnsns. 


< Jl\ 


"N 


A 


«fV* hfrUvJurroii) i*l r«A*f b* itrni**. 
#t/«vr«f <p6\*vv jfi&mMJe rtyovfi. 

*tv& xtfifiAMw i*tm tyetrl rtvcg. s . ' 

£«/, AfiTjf^ 4^#- *«Vf« KvXfcf* ZvQfuw &£•* 

fl£ Affcff* «tofva» ImfiQfot £ yniym* 
htta $ bft* tUthwoj ro pfr MToy.kvtf) Toiqyh 

ytff««* riv f k**y» pv*[to*viw rigiog. 

n. 

^Wa4 Kfd MAd kv««, m) «mfc* AfvnlfOf, 
ucu wxoto^ Alycttm r obm* ***** 9*X*y*/^ 


r 
«Jf HPAKAEIAOT. 

T- IL r*"l* *\ut *h* htfx*** iitj- vim * Tfq&k U 

nurwyov \XmUtn xuf mhytmXoU^ ytwicc, 
IkqttpJhn) x«*>Jv svfmpsTm Ai9i 

nL 


**i. 


I 


xVari 

I 

f**J* auQ&rmitn «rfcv iv ijfMi i0ty. 

«£ra xixAcvroi *£"**;* ix xtxXmvfLhmf 

Y rnm woumrmc. Imo&mxiiormo r*q 


p.tfe STATTAAIOT «AAKKOT. 

t ~~ ~~" ~™ "™ "" ' . 

£\fn ywmkfyn i xmXot xtu vtffoc if«Tff£f 
wtuies Iff AJ&tn. ojtrrouot i Nfff*ff#*C- 

DL 

«tW£ov i/Ml ItaAifCifWi uoXtTv 9 oV ixtuToy, AsreAA*-, 

yTuptfv, Svtlnv Iffv/v uwotzoutvoc* 
ifA^f 3* Jfu>) mxtuon Aafftoc yivw. m m& cre , *•"$*> 

Ja5*v iitfff* srixf*? fcV* l$i$vyiv ut r&xtu 
ix iri roi £tf«i riv kxixToom' fiy ftff tffffi^ify 

Xtf$tfV fiffi r«X<Wv *YTth)iie xoAififn 

m. 

Afytftov w%i»v fio mwfroom rtriv iotSrm» 
m xirf Arfjcvffv *A*fxxff£ ffiffixff Ntfx-ft 

vjc «r*t?* vvv Asxffffftfi fuef mivoum% , r~£ l*to(x% 
wmvroxm&i xvftff ofcp* hoxoutvot. 


1' 


ITATTAAIOT «AAKKOX 

I 

» 

t 

M * 1# 

+A*x«f, c* «t» ayfvxvov %akt*a\ rtifuc» piftfltat* 
£p<P» $' oAA«A«y «yfcga **tip$S*. < 

IV- 

1 lf^T* Ctlytotifr&i ^vniystrofy 
A*l*otT*q «A/*dc, h pvttOfjJTWy 
ro firetj; JX/5rA?yo$ ixpjtyftoy, 

jj /2&AA* fffVA&OJV, b XQVT0$>rf1tf, 

*o) rk Mxtvx xuptlpAttrgx ravroy 
3a7pov, tUaro % ro% &aArf, ?5e*C* 

V. 

■* p 

i*t*$Q$&HO* , &r*4xjf Aov , ixT&XHV) 
VMxrgv, IfivixvQvuroVy *sfaxp%fQM 
Ty n«vWoV *-fty¥fcv htitnBoXou 
«7f*C kxttfXkV) itvT^gt Kuxa*o$* 

fiTgu %ufiv\ *4**Xfotc *id AiAoy%« votov. 
p &/*xoAoc 9 xf*v*. *yf£?f*f, x*) fwAAov f>f% ptf 
. WfxoAov. 0* «j*i3 vIjxoto*. . # <J AoAifc. 


XXfvtov kvnf * t**» <Sf«y, « 3* mXestv* Sv 6 pfr «vf«V 
$/+«' * ^ J x fw>« N y Ai/y^* &*« Pf/jeov* , 

vra. 

H?< Bfamo xttx&jtmv. 
Htvittfi «tyfVjrvttf **«>•» ^vxTotVi (itfffiva^ 

ti ^ 

«vJ«« imifiji * riiut A<pt*y*vit } 


T.Bi 


• / 


f.a«j. 


24° ITATTAAIOT «AAKlOT 

iT*IL « **£*** 

H *#>**€ +mJ*m 
ijjm Ssf*fJnm#* «7» *\ 
m pm wA nmmm > 


vJilr>#)f ; limf #*, kc) HAArrfw fl f fr i Vw» 

s#d **<*?#«€ i*stf>C Arft#c HiA/*< 7 
j!aa« r» x«AOTr«5am, S#+#sAf#c mm4* nf f li i n f 

«g«( tJc Bfopfe 0v>A« x*****t*S 
wmyiv 1*1 rfwytuuo uaryvtm** Sxfjfviftj 

m&rik nfim ^^fimm w vipmu 

X. 

1 Jiv$ifc#v ifvfss wmrfi n#A»gf fr»c *mU*t*9 

jyuttv iytm* nf?j*c vr«f5f r4>«, 
&f *#A«*Aaw5### «V^ Atf«/c*r* ****** 

K/#*#V« rfswtnr «A*vVf $#*«c E*i0*' 
21ft#5f f##V frf#v*##c $3iw#V «ftrac Esffff» lf#>#V 

vvy aa nrtvSffarc «4« #*** ^ww«, 

Ajssft*-' rt TO0wr§9 ii*H* mmwm vstrv; 

***)* 1+* **? ifufc ftw#« #* v#*k. 

XL 

/\«r*A#jr» *»> «*v*V •*?« iTf#$#y#vT» SfcAsWfC 

vwryiv, Ai0w««r< mSmw #> 4«p43«f> 
tfc iju^ fr'v#», wvfcsr* fkfimfnt**"» vrvff 

yvjtvvv, #W fvyffSc #*« ssjitf *#*4$#f/»c, 
JiiTsvf A#yf#c <**• rf p&rw *f#c **W «V#*9«> 

r*¥ fVl r« ♦#*Vf« M**» #V«A«#M y Vi 

xn. 


ITATTAAIOT 9AAKK0X 

XIL. 

*-4%B gfipff/oiC «r*A«c «ftffMitfi Mivroe 

xufoc +A*r£*f0jf 5ror#)v efyaves «viyov, 
wi wafa9vppho$o wtftffayh *&%& iko$$ 

SttyaMov TorafiS Bifovtoto TfCfyoq. 
**) rb fitv vf9r*>5x o7v*<c f**V*$ * «J li Tf xSftf 

Aff$3fo uTff5t r4$« pufvov «SyKf xof«. 
HVfopivif H rukatva^ Tlxoc, rlxoc, f7rf, rd p«f* CH 

«rvfxaft}, rd H ,** Tixfbv g$m$tv ttuf. 


&4t 


3vn. 


A 


L / Xft**i**, rt *or afara ^ih SCpa x#t) Ti3tf/*aAA« 

AflVfTf, x*f gACffifV alytvofiov fioravtijy 
yvoh I* «V *AA* A**c *Ktfr4Qara yavga % rlSsfSo 

*ft$l rov vAopartiv aAAopfv«f Ntpioy; 
vx <Wo xvYnaxiw, k7TQ**faart, pn zor lc*$x&ne 

krrtioy %QfCv% x*i?oc ** «fa-oAixifC* 


p. **S< 


MOTKIOT SKAIOAA. 4> 


4 , 


»»**■ 


T P A I A N O T 

BA2IAEAZ. 


■fa 


x\yrhy ,iJ8}Ju vi**Q fo*> **v *$tw fc*#x*v, 
lf/£f?C T *C «f*C **V' **t*QXoy.ivQtt* 

Muc. Scaev. 5. Cod. 4* 4»t *vftt«x»'*f ta^mi; 


T«m. II. 


84* 
>» 

/ 


T.llp.a«. MAPKOT APrENTAPIOT. 

I. 

\*Jn*vc «f«c xiAAiroc •* £v5f*Wfi rirvntm^ 

, Sftoifi [ ig $iA/if v *t(t¥QC tvtft vooc 

tl i$ x«* itfttvtxdv rifyttQ xfoovy ohtt hl&^ta 

9«fftffX0V, y vxfattc. tmv ivfifmrm vcffv* 
Vfi^mG Mxv0$»Aifv tvU%tov, Jv $f,«fiy fAxH 

«i/rjy Jj&fiv xlAwif Sfftvtt M«v+$#A9*> 

1 I0U 2c t4vt« , MiAirf* , $«A*v$« c oc if y* fp A/ffiic» 
0*0«, xa) Jc xfaf/ifv TfcTf , y4v«r, riStfimi* 

x*\ ptfAi-jtiiv rfj^fic *W. wikttw ifJ0$iAnta&* 
wv 2* *frj?Cj xfVrffj rCpfxa <ptf*t$ mhxw. 

m. 

xVft r* l/xrv0j rmSrm y xaxoVxaAf» i*x$* fjrirxttc 
Ifg/oy Jfgoplvif ftfrff$«, AveAlxti. 

tf 070 T$ft9$iyytt At*T0i£ fotofotfiaft WrAoC) 

jr«yr« Itf rv fixixrrxf yvpvk, xc) w f3Af*rfT«tf. 

fll T0^f 070i %»fitv xtrrmQatvtruiy uMq ifAoimQ 
of3dv «'jc**, jtffv* tmt0 xtfttxtTAem. 

pa<7. IV. 

^Lftifvm rtfi rtfyoic, £**£ ^ J*> *•**•* Jf«/f«c» 

%ii>im It yAvxffoic %tiMt ovnwtitng 


MAPKOT APTENTAPIOT. 243 ' 

AmySvK , xai %fOr* P*Xmv wfic %£*r*i ** Kotrk T. IT. 

njB, f**frvc fy' eTc Av%v«c irtyt&QtTO* ^ ' 

V. 

xYvr/ylvy, tucfAif irtfftfc i»*S* fiw* £c i^lyffifJiC' 

A'r«Ai{, itfyji Miffoc Wh yiyov*. 

• < 

VL 

Jr\.yr<yfa)v fttfyt ♦iA»*f«ro{. ifv tt MAdfi!; 

- % 

j rAtfpav If« jrtfvrf 9rtvt%firtfOC. 
*vf§ •!' Jt« xfvptt yAt/jtw Q*ffi*Kov' kvrl* ykf 9%m 
yiv*r IxotfiiiSn, $ttvt 3 fitr AvDyowjc» 

•r 

m . < • ; 

Odx M 9 Jtwf #t*fV *Y nc HM*iv tftoc ffam» 

p*Air i%fiv, Qfvtpott Vtqjutft mAtfmoc* 
ItAA*' tfnC UMKiftofQov' l*f#v, *t$4f*ftivoc otffm 

ftfyf, umtvoutm H 'Qpvic mfBt*w»3^ 
3r0C *"f*C» *»f rwro. ri y*f xaXa wArrttc bftotm^ 

rifmtiy ricxftvttv ffcc i*-tr*uiv*c. 

vra. 

VJfw, rl uoi $fAov Srvtv kQtffxmgaci *M & ntfftffC 

iftfjAov KflVlfC «X fT> kwOltritfUVOV* 

9 r*Jf $fiwrf* r/vf/c, #r* $Sia» n, Mtuoft, -r£*xc 

morixH xfatvttv iv utytfotc kytxxc; 
tm) fimuiv **i ,9*nwrf* Zetfirthc ,' vx #"V* vvxrdc p, fttff . 

+%£**, ***' fjtiic pmjtb Sv muottuxv. 


•1 • * • 


a* 


»3« 


^■^n— — — 1 — — — *■ . ■ 


T.n. AIOSANOTS 

i " M.TPJNAIOT. 


N V " 
j!/AAitf}$ 5 Eftfc ««Afir' *y tirvwg 
t &7f(/sryfT, £f«rtf$ Ircv, l«t<Mrjitfe 


r .t6o. API2TOAIKOT. 
Adktffu) JMf M&t/fiy« r*v ly rf/rnjf fov Hf*C 

tt$$ov* Avffarav &c IxtSavro *i*w, 
£*«y kfvfcavroy r*vv**f*T*v $ kwi pirffjv 

Xttfitt t9if*YX**t i*e9p4**rro ftt&t* 

IL 
OlxJV* ** m Aiyfar iurr* tyvriv AAnifcf «Zuv 

«xfl fitM^OfUvav &|/fr«f AlA/f t * 

fftif yfcf A*tftfh*t f«* K%pf>v fr«rrWfrf% 

x«) $fo9*?k &**£** m$%m 4*f*o4>iv*c. 

Diophai. t. Scr. *>«**>* «tt 4*Mlom* •♦ Fort. l*W#iriw», 
1,4. CocL xitf«) 3* >«if. 


*3* 


K 


A H M O K P I T'0 T. Ttt 


JtwftQ th$ r«A^*ra xiftmt atopv$h$ &${5 

yvpyi} jrof^vffy xv/utrtfc IJfVf^v, 
*r* ^» x«r& Atvxa *%$ni* gffrto rAvr* 

0fT?v#?v, AXymtnv f"|fTfe£fv oAtf, 
«-«fy* fttvov $*/yur« 9 t* xml.BifUt' $1 W rpflflt 


mmmmmmm~^mmm*mmmmmmmmmmm 


H P A K A E I A O T p.««i« 

siNAnsns. 


'-«■«* 


A 


I. 


#f/«vr«f ^lAAtw jf/u5«Af% rv*$«y0i. 

tyf&Plmt l'«X6/v«Yrff, ihiwfggy STfVfOV &f#p»t»° 

Afvffc *jf jftoAw «Vtf« $«r/ rwc* x • 
g« jV, Af trnyu&i ttyr w&Tf* Kvifcc* Ev^fMWC H&** 

*U Affcff* «£/v«* «pfirfc* i yniyur»* 
*Wr« $' V» r/ienifra, rd prv A/Tpy.&vJf) jroJijyrr 

7W C * rjv ^* ««-«y» fiv«p«rvy0y xitiog. 

DL 

/ V*Ta*iJ' *** «vAd «»««> mv) «vr«to> ArwWf«i«, 
X«) CKQfi) Alyaim r Jfyut Mmnmf WmXmymti 


\ 


V 


»3* HPAKAEIAOT- 

T. IL rav¥ Sfim wkvr IxCxystv Ifijv via * r$ix$k 31 jcAm&j; 
frec ifty o)ifrm xdpi x4Atn|/f 0v$«, 
vavnydv VAa/oir*. **£ alytakdtt*^ ^ovijftf, 
TAiyri/xiv*, *«$4v st§9&fitvot xftax*. 

IIL 

1 r / • 

% p*} kftQlraiivt rav h fylm xoviv. 

f avrct xixXavrm^ ^Skof' ix xfxAav/tlvat 

i 

¥ vroi xo\i*raq hva^a^ftr^ *&%v$. 

p.a<j 3 . STATTAAIOT *AAKKOT. 

— — — 

I. 

J\fn ytml£m i k«A»c jm) ti^cc lf««<« 
*««Jo« if f AASm*. etrroptt * MfUfte. 

II. 

*£*£*» ifctl tloXifmv* (uXnv, bY iriitww, AroXAov, 

jjT8/*>fv, Svfffxv tifvrj ttxorzaptvfr 
i|A$f 3* i>d iTfAifwrv AaV»* yfvw. « p£ «/#, *aij8#, 

«Xfrv ijwf* srixfjl ^ IgiQvyiv pt r&%et. 
i% ir* tfo* ^« rJv kAixrofa' pn tit €t$lQi t 

xtf$wv pot f*z6§h kvrthiic ***&n*v* 

m. 

Afy^tov vv%i*v fit evvlfoo* Ttviv igurti* 

i *n*jf Mb&ov 4»A#jxxec tlmnt Nffarjr, 
}c ««f* vvv XtxHmt furfofvtf/Mf, rjfc iwtift* 

w*vrow*Bn xqftf *><%** i*t*ituvo*. 


TTAAIOT «AAKfcOT 

I 

/ • *# 

♦Aaxnf, c* y» «rfcnrvfv gaAfT*) TfifH€t fifftfivai* 

*!*$* $ fcAAijA*v avltx* xatfoti*. . 
^ IV. 

I lf /jfT* ft/y/aArr*, Qv%iy$tro* y 
Hapofrat *A/ei)c, b pv990ftirw y '' 

rd Tirens flU/TA?yoc b%ftay$Tov 9 
fj j2&AA* rsnAidav, b *ovro$ifw, 
<ro) t*> }/xriy* xap$ipAm$a ravra y 
iatftov, sUaro, rok f$«Ajr«, yjf£*0 

ai(3o9Kt A* , d/#*A«v, aupotvira*, . 
«jw5o/3*>ov , are&xvto** t*r&awt) 
vxxt*v, ifppvoytrrov, «Vfexogfa* 
t£ n«v)vrov *&yu{ov ofpitfj^Af?, ' 

«yf«C ***fx*v% avrftttts K*jr**oe> 

VL 
^^*V*< aV***f* *t/voc &*«*; «ftWfV ****• 

fi r$v x*?w i *4fv%tois sfli) AiAoyg* stoto v. 
"fofxoAtc * xft/vjf. *y*vjr*i 9 x«) p*AAov **$$% ptf 
. Mexotov* fij *<xfS *&ftaro±. *« A*Aj«f. 

Afwy *vnf * p«y «Sf «v, j d 1 «Asfff» • Sv b p<y fwf*V 
f/ij/fv' 5 eV «3 f«f«y Avrfoly &**« Pfdfcov* „ 

VIIL 

llf Bfitr* HtipJtfitm» 
Htvteie «yfvsrvtf* hraym thnrroto ptf /pv**, % ' 

$Sd$tG Jtmw* ***** A^foyfvJc, 


h * 6 3< 


2JO 

■ ■ — — Immmmm i t H | 


TII PM3- AIONTSIOT. 


«■ 


i. 

TMNOS EI2 M0T2AN. 

JlmjA* m£*£ pot 4>/A»f, 
pfArtfc 3* i/xifc *«r^fx«* ' 
mSpi &$ *Bv Jwr* aAsim 

, • ipbe Qfivect lovtlrm, 

KaAAifafux coQky 
Mufffv Trfoxorrmyirt ngmttv 9 

Afltrvc r 6v *> AvAif } Tl*tav f 

' H^tViti 9F&{$fl fiOS. 

< 

TMNOS EIS AITOAAANA? 

tfff*, rifiirt* tiy&mty 
yj, x*f xovToc, xm} mtotoit, , 
*t%oi y Q$oyyot r ogv&m* 
fdAAff tt t£$$ w**C ficttvttv 
#0?0«C &icff«Wp*?} lt%irm;. 

Xiovop**$&gu 9*T$g A«C> 
jfftfff «x ?C fvrvya, wtllotv 

9TKVUQ VT JXVStly htlxtlty 

XgusixtM ky*AAtn$WQ xopatsl 


/ 


i 


I 


AIOMTSIOT. *JI 

wtfl v&rov Imtifirov vffovS* T.II.p.*S4* 

kiertva ' *oAtf*fa$«v kp**i*»v t 
«7yA«C *roAi/ieff$f* ir*y&v 

WOT*tl0l $* 9*S*V TTVfh UltfcQTH \ 

rUraofiv iinifarov &pte*v. 
€o1 plv %o?oq tvhos k**guv 

%*T OAt/fMTtfV *V*%T* %0£*6*t) 

Svtrov peAog *\lv ksftav, 

Qotfaih rtqififttvoq Ai/fc. » 

y*MV*k l* *afO&* ZtAava 
%pfov ilfsov ay*fiov*vtt f > 

Aft/xav Jsro 9vq\L»9t pi*%w* ' 

yawr*\ 3« t« 0/ v^ «fywife 
t xoXvtlpev* xotpov fAfer«jy. 

in v 

K*} AjJ jc«j Bff«f*ff pf h*fao%o* h ply ito9$*7t% 

i • 

%*f fe^vov ix Jo/fiv, %*) Pforov Jx p*x*ffft>v. 

IV. 

llij uiv Ijtti T«fff«*«, «**« k<Wff«C, A*ff*r«, 

X(«, xftf Xfe «AD fi«A<x?0T«f«c* 
«! *f «V«*av xffMic Jf*tf«v *Aiov, fy$/ fft '0«f>A 

x«v«r* «Iftff* roexipovoe x«f £/x«. 

V. 

XI rk iii* , $oli*9**v i%*re %&gtv. &AA* t( tcmXus \ 
>««TJ|V, * t* 0*«7r, *i owxpQoT£t*\ 

IV. 4. Ct»d. Ttf^ffifVfc. Scr. fvffMv* 

M 


«3* AIONTSIOT* 

T&pJOT* VI. 

Hf oKAffc, Tftfffim woX6m*$8v 9 Jfe rt «*) oJriff 
x«} /3«5dv tv&irffw «?£** wmrwte *>oA#iic, 

rirf* #0/ mygorift^ ▲/•vfr/fc mMq iAvfirc 
Ztefdv M Oftwmvm £fjf*f rmfmv JfrwAfv. 

VII. 

JVoAAifVif *t*6t*v$t ptKMoptrH EAiKJBvfC, 

rUrt fiot otAXov OpMfov, irfl poAfv «AAoc AjpAAtfc. \ 

' / VIII. 

Ay%/r<wov £«r0ftf Aflfcc Aifcf , Z&*1lm tt I 

KftfvJ/* kIvic, roVf« f irotrfgyrf Tffff» 

IX. 

1 Iffjjoc, «AAfc sro&jyfc *Voi W Aiv JmXCwOio 
valoptv, tU A*$vc mxfiv ftifc riAAytc, 
Ift^&fjuvos fofhfv oAlyov ajfivov* *V$) ti TOfifo 

i 

9t7o *«} «xAavro* yXxv*t$ f&vro y6ov y 
Qmtv6%{tv • ti££v fpfiov iyfffo/zivo/f/v «o/iig 

$$fV€fT«4, kvfytlinie £%?* $ffw< Ttffc* 

f*V{3ffff* rfvif$tfc $' ftrvfv o*4>ttX6ptv6v t 

m*f* f4ffipVtff«C, Ef «Tf#3f ¥ f c " «Ji Kpgnvn 

pgjtf #' iar* «TffVfjy ivric ilftiTo t*$*v, , 

s 

ix. j. cod. vat. ««;•*. ' 

X.4. Vufgo juiWU iV «rffcw (Cod. Vit. tVtvrffafv) Urjr. 
Scr. ««7** #t *tf ifjf>f fvrli — 


A I Q. N T Z 1 O T. v 

A?A«5 vli* <pUoe M ie«f h {ffyy xfxlAjftpjif 
*kg t6U nprnjoe *f«r*«trv «Jyi«Atf. 

XI. 

«AoiPI fik «* IAION 9/ pf $tfrrf • xat pg x«Af2rf 
XOIPIAION, f «vcf *£ etfoVf* Jx T^ov. 


rii 


SENOkPITOT 


X 


P O A I O T. 


T 


jurai r* t*^««7v ?$' «Vvf* , fapQft wi^ 

vatnry* $3jpiv«c th «A>, AvrjMxx. 

Jf V*f OfiV0ft4¥H *o'vTtf, Z*ltOL9<X £«A«rrif£ 

Sfotv, Jjrff xo/Au Z&guTQQ. ll&ntas. 
x«f rdv ^iv 4>«vtr t«>o$ *vop«, x«f g&va Klp«v y 

•r*« Jf tyvxgf *M£tT fV a\ytet\m y 
ffjxfdv kftrQp&xt? yfvfr* x«xdv, fy st xop/<?«v 

H Y&t**v 9 St* *&W iyvytVy Stq vixvv. 


«31 


Q 


I. 


2vf**v p£*«v fttffftovft, «? mp«fjf« % 
My/««r« t«k frf«*C ivStyfwj rcAto,- ' 

r«v «f rr«v tyv%*<; N «y«3dv poVfv • &h yif «vd>ffv 
liivm x«f |3/©r«v ffaaro «*} *$A/o~. 

r«fxdc 5' « r 5w^fi«, ^Jaov r#Ao$ *v^fir<v «W;. 
« f*/« r«*v Mv«V«C $vt*e Svyovrtfmv. 

P 5T 


T.IL 


PS** 
A H N A I O T. 

P.»J7 

t 

V 


234 A0HNAIOT. 

T.IL n. 

AvSffwro* fio%$t7rt rk gf/fovp, xa) h* xlfftoc 

ff tf % 

furAxroy v«**tfv af%frf «*f xoMptw* 
t2c fyfaioc f & srAtrrfc #fov T/yi (9aifV i*i*X $t $ 

al tf xtva) xfffite r*v krigavrov bltv. 
ruro NfOKAifOC flrivvrdv rixo$ * w*£* MtftfJBv 

oxAwv, 1} nu3v$ i{ /tfflv rfirtfojy. 


p.*Jf. 


A P I 2 T Q N O 2. 


/ 


X 


L 


rfrfff rb*, r*vr*v rt xffoyff**, kx} Jto$tfxap*S 

ntelo* euih, x«f ra* ItvqUvov rfflvav, 
teiif *rtftv*v fisnJa, rdv tv%ahxtv rt Xi$*r* t 

cdv ffiAixfi, iwt} t«v AaifiOTopov t$ayfta y 
g«p3 t aptf ipiXoietv &f vrf /}« , r6v rt p*yn* 

cpiyyov Jjto rifi*g$ ntxXifiivov xo*/}', 
K«f rvrov hx&i*vov «AoTf/f3a, fdv 21 Sveiav 

9 

f&rfTfov, x«f rav xfttoffxov *x*$/oa, 
ifyTQVOC &rfl£yf Eff*J ra*f *^oX* rixyac 
5ffX«ro, feAorfvff; «X^Of kw*€*ptvQQ. 

1L 

fcst fi^fCi fl f«fv i* «Vrov iAMAl$«r*, ic f««XfV «AAov 

Tf/fcOT*, (ir«) Airijy olxitfMtv xaAtfpfv) 
2 x«f «r/ov« rvfdv «ff-o}ffi|"*£f , x«f aJxv , 
Jrxaoa, x«} dfiVvov fv#vov «W* fxt/j3«A«v. 

I. f. Co4. Vit, #«ytf«* 


A?IZT£NOS. 


pn 


*} 5' lv tfia7<; ptptoitt *iAi» xwrtAftrr olivrx y 
xAfftfw£', Jx kye&ov xBpov ixtfzipovou 

. in. 

ir^ rd cQaAgfh yii?*s if c ifo/zfvy, 
<JmBfthn Bfaxpto w$A/0fc **&* *** Ajjv* 

«tfpa «rjfiV xi/icA«f ffAxfapfvjf xtfAix* * 
a-^v $* &fvV«f fzoytfkv tKxpr/ %f?a> &i Jf 4r*A««f} 

W vTofWxW) £«ff*v &v -jrlAoyf?. 
Efrrtfxif ? v*-} ry>/fay broipSittfniQ &4t$ * £pa 

tiuYW ; olvnfUv yttrw* 3f;Af -rftov. 


■ooo- 


©TMOKAEOTS. 


lYlf>Vf ( f*¥ 7 P*>yy, »rf r« fijrtfC frf*v •Srcwt 
Afif xlAAiffVj %&M i\*<P(6rccTov. 

•tftjv ttH r&x^i h mftifi wotfSfott efvjc' 
yvv JiV, irivr* Jff) yJJc avfri fw Kfgvr*f« 


A A M O X T P A T O T. 


T.H 


*•*»« 


v 


f 


N. 


4\lQ*4 Natifrl, xaMtjfoov «3 rtff vap* 
%c?rf x*r' Jff/tf wfmic &mifttiov. 

i 

, v/x^iv ravr« ^srtfffv Aapoffaproe Avr/A* vft$ 
{fVpora, xo) lotm fivk %&xfm hfatou 


1Q«4« Cod* «tipftjttjjiAp «mAt* 


*3< 


^m^mm^^m 


T.IL 


AIO*ANOTS 


MTP INAIO T. 


+m 


JL iMiwc 6 If«c ****** m brrmt 
A+ ArfJkL* » **§?***, *#«** **"> ******** 

/n. — 


p. afo 


APIZTOAIKOT. 


v 


L . 

imm\*\Xm jm* MJ&vpwi r*v Iv ¥fttmfl€t» Hf«C 
fStpfova Aaeaarav £c M$ovt9 vfxt/v, 

£»&v «fviiffavro, r*w*rt**r*v ** Am ptrpiv 
£**?"' Zttfxyx*?* i*ppt9*rro frfctfCf» 

Olicfo tf «i A/y*m *#*' i$vt*v AAwbc ««O 

«»fV fiaAi^Ofiivav &|/fr«j AiA#«C * 
jf &f y*f AiifJhat i** Kftppbnt w*i****h 


Diophaa. t. Scr. tofac aut 4**im. «• Fort. bMf* 
I.4. Cod. jgffri UUtf. 


t 

mmmmmm 


*3* 


m~~*m 


K 


A H M O K P I T O T. T-a 


yv^n WD?$v?iH *6(WQt J£«vity 
irm m xark Aevnu **pii* gffriv iki** 
P*rev%0v, Afy«/«v ig*jrfc£tv *A* } 

*igv* hovqv Q*1vtt** $ ra *#).$«>*$• $ 1 U roflfl» 
%it*n t evyxtkSv Svju* Rvv*aU> 


s 


HPAKAEIAOX p*<i< 

•* — 

»1 n n n e n 2. 


A 


L 


m 

€ti*vr*i QCxtoi* JtuSaMle fiQavot. 
rg*M** *ia*tivxvT$(, tfonrigg, wirgov Zfoptv* 

**v?£ *gfifiAMw Qfia Q*rl rtvcg. y ' 

&7v\ Af 97^4*4 ttyf 9*rf* Kyifrf* z!<PfOVH; h&q» 

•U M%K* folvu* i^iufH i lytvoiutv* 
htr* $' bpu rix-msa, rb piv 9dwov,Mf\ Toitjyh 

7WC riv |' inriy» pv*ni*viQv Wr^;. 

IL 

/\*?A*ip **) w«A0 *vp«, jurt «vr«Jte> Afnrwffit, 
x*i «fxor*^ Afyafc r fl$p« «mcv 9m%Sy$vQ t 


f f 


* 


s. 


*3* HPAKAEIAOT. 

T. IL r*vV Sfim xkvr l%Cx*9tv ijuijy vi* * TfifcSi tt *X**$*tc 
fres Ifiv Qifrip xopi %&kvtyt 0v$«, 
tr«i/«yo> \X*totrt . **j* ftfyiaAoTf j, yovyff, 
TAMffiftiy*, «*j$3y rnt&ptvot A/5«x*. 

IIL x 

j\ri€% i*t9%t fcfi>*C> * ytmxin 9 
i 
> /uij^ *pQir*ftitt r*v tv ifotm xovtv. 

, ttvr* xixK*vr*4 *p0Ao{° i* xtxKxvfUvctQ 

i 

A ft# l # 

# aroi xofUtrctc hvaSaXyctrcm s&%ve. 


p.ata. STATTAAIOT *AAKKOT. 

II. 

J&£ov ipo) TXoXifimv* ftoAm, fcV i'*tfi**v, AftvAAtv, 

^THfitfVj Svctn* ftgvtv Cxorzoptvtc* 
Ja$i 3* i>o) TXtXifutv AftV«c yivw. i fi& cf, *oij3f, 

«A$rv if&f/* Tixff * l$t$uyiv fit r&%tt. 
«x iri #oi ftfm tJv k\fxrof*' py pf rf$f£tfj 

x«$«v f*« %*%<tmv itvrthiic «aA*ji«y # 

ni 

JXfy^ftev w%imv fit tvvlrof* Ttvcv Ifmrm* 
J *nyjl Av*j&v0v 4>A*xx0£ fi*«f NAqr, 

sfc «-«£« vvv Kt%tt9*t futf o/vffMf, tJc l*si{** 
m*vro**9i xufnc *>fX«* frf**W'«* 


2TATTAA10T «AAKKOT. 

I 

I 

+Aax«f, c* d« ayovxvov x&Xwral rt(fH€i (tiftf&at* 

*/*£* ** &AAiyA«v arime xxtiutS*. » 

\ 

; IV. 

1 lf ^t' ~ftfy/aA7r*, QvxayttTOV, 

ri Th-en; ctXtTtolyoc. htparyttov, 
$ £3fAA* rsnAldav» h xovro$tfm 9 
*o) rk %l*rv* xauQtffatiff* ravra y 
i*7uov 3 tfcaro, rok J$«At«, y*f**> 

" p 

X «j0f*icfAy, Mxaxo*, uuuohtfoav, . 

ixt9$o$*uov\ *re*%it\ov> Urkxwt^ 
vjfxrov, ifvpvov*roV) +te*%l%gom 
Tij» n*v> stpv x&yvfov Jffu* jSeA* ;, 

*yf*C &T«f^iv, kvrftntt K«*«W 

VL 

^nyi*** £fi**f, *rtvos «v«*; m m**T *&*• 

artv %&fiv\ •irvxfots fav Attoy%* xorov. 
fi }v9*o\os i xf^vif. *ytv t **4, x*i u*Mov Jff% fttf 
. JtfciwAw. 0«J »<*fS v&aarok. »« A«A*V0. 

2Lfvoovm4f i uiv f£ffv 9 i a" *Af*«y* *v & pjy «^«V 

vm. 

Ejfottt kyfixvy* kxaym $v*roUt utftuva^ , " 

tihit; arntis.K rixoc Atyoytvis, 


T.ir; 


f • ««3« 


/ 


94° XTATTAAlOT «AAKKOT 

tT»II« i «Wxxv wttfitrrmv fervfpivf*, if ffrvAff x ro* 
lx xtfaoc tyfaXuv mrrtrim* £ftff> 
abjw $a f f* iY*?«v * lym <V, , ffVcf *W , Mimm 
f»f fMi x«f xvmtfmv • yixfov fvffff* 3ryf> 

x«) tfiTvoie |A«5ffC Arffoc HfA/OC, v 

«AA* rt x-yAv*r«£fWf, lof^fxAffffc, dftfl .rvfffyvfff 
*£« t5c Bfofffr (9v0A« apfffrvxiifc 

r«yov lr* Tf«yixfio x«Tpvff«#«v SiacotOj 

.• 

«*Wc «rfAf«y ^*yy^f*fyov lipmtu 

X. 

1 l#V$/jtiffV ifvfx* *«Tf> riOAvgf/vyc VflivtUOP 

jvvffv iy**TH nvffa vVfff$f rftytf, 
ffcf «•oAvxA«vff« koV*C A«xfa«f« xxfvvti 

Kff fitfc rffx«*v xAavf/c $o*k Exfiflir ' 
Ilfi^ff f*r* a£ov/«ft 4>3iWv cffvfvc Exiffa #Vfpf7c* 

yvv 3ff noAvJe/vifc «!/*« J^ ftywft, 
AbrxfoV rf ro#5r#f ipfj» #«*#*«• vx#vv; 

*«*» ff>vc y«f *>*"< «?**« *• *•'*'«. ' 

XI. 

/Yefanr* **> ***'** •**?* Wf$4vyivru £«tfr#irc 
vovxyov, Af/fvxffif *f«>fvfv •> 4*«xt*3o*ff, 

vg ixic «riwv» *vj*«>»j /3f0«W*fvov vrv*, 
yvitvov, «V» rvyffifj f$* «*>» v«*/$$of/»c> 

JxTfW Avyfic f%fc* r/ !**>«* rffc *vV*r *Wx9*b 
rjy ffVf ?ifc «>fvr«v Jtfjff* f^fOt|ffrx«; 

m 


BTATTAAIOT *AAKKOT C4I 

fyte* z**wbiQ *V*Aoc xevfAvirt Mimc , 

XtffOC f A/tf£*fO% «Offriv *5f*i/<Ti gftgyo», ' / . 

irv wafatp&iiivotc irtft ftayic «rfgtV exo4« P« **?• 

^ifyaAiov trortttiS Btfovtoto rtfQoc. 
**> rb fiiv *i*r4*3y tov*tc pfw n tt rtxut* 

tosQSh victP 5« ri^M pufvov oSif xf x£f«. 
ftvioplvy W t4a*/v«, Tfxoc, Tf*xoc, «&«, r3 ph €H 

*wfx«»i}, ri ii.tn TiKfJy J$«iJ<«y utaf. 


MOTKIOT SKAIOAA. 4> 


A 


J xfp*eoi , t/ *ot* «f« rfc TLtfv 5tfp« x*j r£tfp«AA* 

kttirorty x«f xAotfijv alytvopov $or&w^ 
yvfk ? «V «AA*A«/c axt^ri^ara yavf* rt$t*3o 

&/*$} tov fAo/3<$rxy «AAo/ufvocf Noiuovj 
Jx «*o wy/w^«J itiro**fa*rt , py jror* «srfZ&fC 

«vtjjOjj xoft/vif Xf/<*oe «t «JsroAixJrc. 


T P A I A N O T 
B A £ I A E A £• 
1 1 


x\vr/oy-if' 


iffAto wfac <&«, x*} «op« %&*%»v % 
ltl%fic t«c «f *c *W «■«ffftfO/JtVo/c. 

Muc. Sctcv. 5. Cod. m 4*f nfwtx^t i*9n*<t**T*\ 
Tom. II. Q 


« 


/ 


»4» 


•,*- 


T.II. P .a«. MAPKOT APrENTAPIOT. 

I. 

V-/5a«/c «f«c x£AAif0C •* &v$f«Mroic# rirvxrm^ 

, effoii; if ^iA/ify ftfLvos tvtrt voqq, 

tl W x«« kfttvtxh vtfyttQ sro^ov, cft* £**V6{«f 

Q&flm*XOV , £ TxCfttQ TlfV ZvCifOtTA VCfffV» 

*ff"it*C M*vo$*Aifv tvis%tov , iv ^ffr/v Jaw 
*«/riv i\f#v tttaro/f ifttvm MxWpfAo* 

II. 

1 lo/f*c jrivra , MiA/tfff* > $iA*v$*oc l$ya ftt AiVfffC) 

0%«, X«f lc Xfaj/jfV TWTf) V^VMf} Tl$$f4*4' 

' x«) ptoi-fih r*j£fjc «Vo %tUt*tv *dtf$/Afifo , f& a 

*v 2* «j*r£c, xivrfm Ttpp* $iffJC &h*ov. 

III. 

J\Jgt rh ilxrvm Tavrm' y xaxU%oM y p*? hrtTH$U 

U%lot ltz*9»f*n vtrtiQi) Avttilxn* 

*t ct TtfitQiyytt Afrroic voAtittfutet whrA0Q f 

x&vra li rv pAtxtrwt yvpva, xal tj /9Af>rr«f. 

tl rilt 96i %mgtiv xaraQatvtrmi, afooq jjpo/fic 
«V Sov ix#v, £</**« riro xtttcatwm*** 

p. *«7. IV. 

«farrify* flrffi rffvo/c, f****», 3* i») p«riy iftirojc, 
%tt?jm It ylvxtfotg %tthttt wvpwtttmg 


MAPKOT APrBNTAPIOX 243 ' 

Arrtyintty tca) gftira fimXmv wpoq Xt***t r * Aotwk T. 1L 

V. 
/Vvr/y^, IjxiAi) *tff*c Jf54 pfi* *C ¥ Jyt»if5i|c* 
AlTn»A>f, xfY« MjJfC JltS yiyovm. 

1 < 

r 

VI 

jrVmy^yvy t*Wfy* *#AfVf arfc» jfv tt **A«if*rc 
& rAyptiy Ifv *-#Vr* vtvt%ftregoe. 

s&ft I' vxo xftffi» yAt/xv Q&fpmnoy* kvrtm ymf 9%mv 

ywmr i*otpfj$if 9 ftivt, uor Avrtyfyyc* 

t 

VE. , , . ' 

CJfo tW Srrn Jfc#4 ff ric **Afv tftfc cg«* «y 
0uAfr i%«y, Qfovtftote. ffrumfi wo&iumof 

Aaa" *V*c N«*tV0f9*y ifc»y, «^^ A?» 

fffyf', ummutm H.ippvie mtSopuvH* 
Stoq fftfC» TOf thto. ri y&f xoA& «-£vr«c huotmf 
rifwtt, nfC.xffofjy ttbot kwt*muh*$* 

s vra. 

VJfw, tf pft $fAtv vswv &$jffT«r*c; yid it Mffac 

tfomXov xffrxc *%tr hwowr&uovov* 
* riJf BgiwTom r/ycic, brt $%** et, Meuoot t w&*m 

morixH noatvttv Iv uoyipotQ *yi*K; 
tm) fimuiv xtd ,tfx*xTf« ZmfiwtUcy «* fr* wxrtc *.*& 
Q» 


*44 MAPKOT APrENTAPIOT* 

T.1I. IX.f.XflW^, 

- • ti&ofa wori {MQaov Iftalq fab Zffrtv *A(9twt f 

V 

TlCtfw ^ l|ajr/y^c *&tv lir*f%ofiivnv • 
0/0Aov ft £AJ/*$ Jjrt yjjy ^, r3r ' Jj9*W 
Efy* rf po/ V*fi#f *;, £ yifov Hf/ofc. 

X- **tof £*•** 

lYlifVff %fv*6x*fm$ tifxy r*if, x«S TVfiAxfwrtU 

. *T*V*C, & x6At*<c flxtatvbc Sfcer*!, 
«*; f« povov wfoAtwStx ftufiwvtts i%*r Kfivt^ 

fxra/yv $' *Sft7v T*tv ft&yov i Mvxfum* 
«AA iprifC etvrifv hyftisofttv^ ifV fo/Tffttf'* 
KfaftioQ l%vtvTx; kfyvfins ffxtfcaxftf* 

XL 

JL jv !*xvifv AioVtAf iffy, *4*fxorifnv A$ff£/r*y # 

tytwi) &AA& hmAoIq i$t4t rtfwofitvHV* 

« • 

t? «roAtf fjiot rd f**r*{d ytvfarr*** AAA* It* Afmvt 
rifva 4rf r»v , ^( **l*op*n lyyvrwrw* 

XII. 

t-jy%tt AvciZUne xv&$vq jixaty rije ft xo&tnhtC 
E44fl yr Vt fv« ftox, Aorff, 3/fa x6*9ov. 

6*Vf'C AvttZlxyv ftt Qttoiv rAiov* « p« rov qtttf 
Boxgov, ov Iv ratfry XafiftjrerS xt/A/Kf. 

«AAol ftc* ZdQf&vrtf p/« *joc tfx«. x«) y«f «irf/ftlC 

* - * ^ 

kfifwc tv «*vvc $iyy*i vwtfTtStrovf* 

f,?*?. XIIL 

llfffttvtv AAxfanrv *$/a»v ju*r«> «V wtr$ mkt$ 
m&rjp AwSftMwf *!%tv Iwl «A*r%. 


,' MAPKOT APrENTAPlOX S4J 

JtpQorifm ft- rfffVflv falAAffro, p£ rtc «VtfXfy, * 
pii rt% fty rk wo$mv xfvwrk wtftrwirofov. 

lurrif* 't ix « , A*$ffv x$tv*c tJlKov • *AA' UtVkt* ' 
i$**iw, EPMHS KOINOZ, tyif, $vy*rgf. ' 

XIV. 

Ittkc itexvtvfi, **> tl tixaxtc ftdfffv ffvJffic, 

iyfio, x*l W>«4 %tf*l QtAmtq rtyfftvffv, 
#v wv piv $4AAavr«, iiafatvojitvov b*t trfd^ ?ff1 

ttlwcf» vfitriftn rtfpjSffAffv yAixtyf. 

» 

.XV. Awfcj./V*^ 
jtlftfrtfrf «rAuntfv Zaetxfartc' &aa£ wivxc o% 

ixir iffc* A/pdc Qaffutnov olov i'%tt. 
*} li wafoc 079 xatevc* (ivfov xdi rtfwvo* Afawv 

Mttvo<p(*a y vtfv *tv r&vopm wwSavtrmi* 
Ttc*, wi$n ttc icvZfBv} wtit rot wrotoc; J noXtciyvmQ 

rir iwoc. 6* OTAEIS OTAEN EXONTI 4»IAOS« 

* • 

XVL 

Aaa#« i JfcyvofCAf Atyffratf wafa p*%\62t xoVpfg, 

i*Xoc y Iwt) wa**C ytCtrt* kxf*winc* 
Aaa* frt XaXtatot xttvxc wiK*t* $ ykf i r*vr*ft 

ifavoc hrrtc i'%u xat xtva **£ ItMpuc* 

XVI.» 

'A 

iXt&ftoc Bfantota xa*Ac M gffftffov tkxttc* 

juivff waX*i xark wu rir hfUnt* jrffA/;. 

vfic «*Va>k alr%oc fifa **xovi i 90 fitatmc 

* •• 4 

$J*nvwt rtq JwAffftfv tfaZ*n*voc *Aox4fiffJv; 

Q J 


r.a 


TJLpj»r 


1 

246 MAPKOT APrENTAPIOT. 

* 4oi rvwum rwfwvh kp}* UfmuXm*^ hp***f 
p&Xkty $t**h *$m* %4xftrm\ n&tm*l 

T.II p *70i XVIL 

. 2m$mx\*mm\ mxfnrm luptSvtftfvoc' : mJJdk rfe mfm 

€m€ti \f ix Bf omiu yvim *mAtvtft*Y*v' f 

U% tthxov Stap «5fw> 1&* iwmmt m&rbc iyj ** t 

B&*X/*> Qffmv *** *i rSmwmAt wm?$ifom*t 

XVIBU 

AfX*t* *Mir*y* y xmwwAtxm mirfm QtXevem, 
*{7a«aj, w&vyt Amt, «vftttf., P**f*$4ftfy& 

mlh ipfc wtvUtc fifm%*tf6mfi*A* ptffo, Amywm, 
3 a£«c ifuiQ vt )fi*» . gt jjpi **r* Xftwc. 

mty tf$«A#c xml fovrpe mw6u*)*vr6e r» mmfmmm^ 
«fyfrff «C, #>c %ifn «ydc ***** Jfgfpf»* 

XK. 

1 uvrt 5«v«y k«/*j( K«r{%»v wiiaf liti rk rtfwtk 

«Tf a«£#V Blicgai 4*¥^ v *•»*« **** y*y*$m\ 

Kfyntty xmAAlvwy «jyiciv «*£»» mM%o%, 
9} M *•< iftfcwrac *•«>% v»«c, Xrfti KA*b>5*c 

k*> Z*v*v, Jtifr* rjf 0«ttv.«)C im*Jmh 


s » .. 


<«WffvfcA« x*\ mhfwv mtftxmAAfm, t*\ r$ fto f trw » 
f}t*fv%ov mf aimv ih*r kmv *Ko*6mtm\ 

XIX. 4. In tribuc PUn. cod<L #>** tfxw mxottn, **• «>* 
Ifoiriv fxwv. 
■^" * — -*v^*« 


MAPKOT ABTENTAPIOT. »47 

**> ^ffvvv, ««> AfTT&v Artfyfvp*' r3rf tfrffoc, T.H* 

x*> ri «rff> sifVffC my\mm fut*6ltrm, 
ififerov tvmfivos !**> <pfy$ yv&lfc ryxfv 

Eftyfftyry y^ji 5*jcfv vx^ Afrr/if frc* «-, 

XXt. p. «7*- 

JVfoffij xtTrr, Afryt/vf pf3w$vAfC, «iMtfff Mffv 

, xfiVf, xafftyvijr^ Ytxrmfhjz x**A/tffc» 
/Sxxgi&c, vVf6$^°77 ) f/wrV<r i«/rrc ifafCj 

tetverfxWj $i$* rr<pj9f A/xif c ' 9vymrt f f 
Svxtwc m&reMmxrt hinou^ pvft $iA«vr*v 

iftov, htxvmv rVArv rrotftirmrov • 
iTxc lx M*f*a yf*f«c ftyA*fv 9 ffc er, $<Affyr, 

yvrffv, kfTCmimv rvitirAjrvrv «v3f>uvoc. 

XXIL 
^slfifcfc* fJiflf x*> «tfVrc, ttriwvff. ftiyxrr' hrmtvu 

U%tim> pnl' Uof* rov *f*A«c iixgffjuvm. 
xal A/xv I rif ftrw l$lV«p«f #$d MrfxtJc, t 

x*> $vA«xijv «vx#v ijv hrHntM» }%*v. 
iiv M poWv co $fvjc *wc U%ftoG y - ItxmtmitiutS) 

m C If/fTflfC WmVTttV #Y> OnMEfOTffTlf* 

xxra. 

AfvVow, i¥ fJAAfjv A«£ ifMfwrn gff vV 
Tr+flfC ** &v3f'{3fAfv xffrrfc Tfl%jm y n}v *f Aatovifv " 
«ifxrffc • ftvffT^Aff c gtf*>v fVxfr $**«. 

\ 

i 

XX. ?. Cod. AffjSftrtv. Fort. Affftyrfc, eMliwc Arr> f)v>r »• •• 
«f>f <jv5# ffs Vf A )>. 9. A. ' 

Q4 


24* MAPKOT APTENTAPIOT. 

t 

JT.IL **l rk%* Iffe, ovutwuw tg* $***' *» **f «***« 
' «fVpft *v«/5f Avfvc * TAfTf nmi Tft«r*. 

XXIV. 

/Yvrfy «r* etoffucv frfAfga wfvpffaut y»AV, 

*vTfo%x y fXTfrarac A#f$ffj TfvTfTffw, 
p.«73. ffiTfff. Z*H**v*G 7*f Wlffjpftf, ftfT' tt xsjuc 

yAJtvxfv 5«AwfJ TfiyvyfAfJC Zf^fffc" 
jf}« **> ^iAfVfxyfc *Tf Tf«tfAf7r# gfAtferv 

Zp(Mi *Mf$iTvp TqXo&tfUi 5oAfjpfv* 
«*5f« «f ftvrrAAvri uara j&iva" rf rtl Ityifrft 

wo&outvoc toti/c aittoo yf;tmA/xc. 

XXV. 

Ilc r*v Mjfnvtc £1 v • 
•DtfKf' Afy ffv fr/fyc rjv «V^, {fv<> rfir* Jrfc «£r£ 
f JrfV, Jfr* * ta4tvc «K f** &*rf Mff** 

« 

5«%fl**.p.;fc XXVL 

jL45f«*r5*c ^«* «*f* ftorrro/ff A«yf/yjr 

vijfVfC f'x r«rxc gffjpcvtt Bff/cifv. 
1 rwAf 5f y*f A&fc ffe rf ^ffipWTWfC, fT* XffflFVVfC, 

« AifC fx gfffffr, **** AJfJVfC f£*. 
tjv 11 yfAfjf It) rfi , Md tnAuuur* «vxvfr, rvriiVff^ 

xart TfAdc «f frfjfwy yivfpfvfc Sifufioe. 
& 5fxW8 «f, Aiyvyf, tov oiarifa rfx2r«v 

BtfKgfV, •*** ZouIah nal rd xtxirtuT */c«, 

xxm 

A.£y«£« rf y «$ivxrfv f*t wtyayThe Zfuru 
#f#r> toQtrtlav £w%tvrra filav, 


^ 1 


MAPKOT APTEHTAPIOT. »49 

* 

£f Tf fih n&tiym 'aar jrffc/vff, f H g«AJVi}f T- lt» 

fdfr/yfi' tcAA* i* 4/^4>iTi5ifAf g*fi{« 
QfttfW ro\ )p(oro*Qtyo')f* h yaf xxt 5ff« fejtu?£«y % 
*yftov 9 «$* oAiymv $f/*rr«f iftoftmv* 

xxvin. ^ari. 

iYLifxlri vv* ftivvqtZj iraf* hfv), pifxfrt $«»yff '• 

xAavfg I*' axforarv, xooevQ*, KfxAiplvoc. 
ix$fi* #•# ,t«*> . tolff* • Ixttyto 3* «forfAftg ivBa 

«vrfAAci yXaux&v tfottoQ l* trfrtfAfiv* 
xf/vif$ rafriv ifotcov Ivt xAfttov , op$/ rg xf/vp 

ft/Ao-f, XtyVv xfoxtvv i* roft&rmi x/AaoVv. 
3f«/$ yif 1«-' 0fyl5i99t tpifn rdv avxfttov JfoV 

ij 3i (iorgw * f fft* ' $' vfivoTFOJiHC Bf ojuo^ / 

XXK. 

Axfttt im} rttriyi M«?» ToJ» Byiutro *W*> 

Airijv ImtQortg otQ *ftQt$a*H** %inv t 
tfttf* 1*%ffa*c* TVfJc c«ri * rov y&f *«$ov 

A^xc, ti}v ** frtfirv jrfsr^f nff#f$fvtf, 

Xl Bfiftm %if\xtx *roAt) irAfw * t^o^ IvfJj 

tf A^Aff *f«*fA/v!f 7f ?vc AtivofiaxHy s 

jfvfxa tj}v fffijv vxilv .ifiivx, txv J" ipafxvlht 
xvtvfta xafoe xvA/xwv trAfiffv Ivavfoptvov, 

i!xt rah M/vtw iraAx* ' *fff xaAjriv iAft^fifc, n 

o*om xvxvto* r£% A%ifovroQ S$mf 

» . > •■ ' • 

XXX. 4« Scr. Havfomiw. 


«5° MAPKOT APriNTAPiaT. 

■ 

T. II» uavrn wmf^ivtov yk? itxmXoem. rvn tf ? Af|f 

* 

XXXI. 

LmkfapOfOC ixf</$3tfV JTOVTM V{XVC> «* «Sf* KtffUi 

f"xA*t/r*v MVTJff fivgicc Av€iZUn y 
f. A74» ^ffrfnrv a4rfj£«r« inWv Tf*$ov * «AA* tpi ImimMV 
xxvoov m&vtmtc £$«*». JfCffV&j» v 
TUvrmyiW 1*%** U umr AipftiVv mkm wirrmm % 

*ftfi*Wg*C riXAmv U Bofimo «fjAvf. 
«AA* «V «f vftlrwy JAnrcv #>oV"> *aa' «*• v»»C 
«AAtfv *«f 4&ptfv#'tf olrtvifiwv Snarov* 

xxxn. 

TtfAAoc, 6 t*c jro&v&c in-tfttrtttmQ «ttv irmtfmc 

wipwmv lc r« vr*v jfM« rvp9ror<«, 
SVaf $ 5»fftf«v «VftAo^fMWf, hAifo xttrn^ 

«frgf ov kv «v£f*V«V uirSov • ivtynAusv^ 
JtAA* A/5nf M Trfplov, tttWf*, pfro ei> £ftAAf, 

pyr* «AAov Xf/rfC' rifM« AlAoygf vfevf* 
ffJVftf >* «X oti xlfbf i«yvf#fv y «Aa' tfr* «ftvlf 

$f6t*«t| potxtfatv ttx ttftagf vr"* f. 

XXXIIL 

V/5to< 4 KaXXairx/H xtnit tI$«c, J» £*9d *5f<« 

fVo)«Afv Aipoxtiy hifppiovrm rof*"» 
«Kfyiof «V* ilf/«fvoc kv§i?m$nct SftAarrvc 

fihSoty vxb rvytfijc Ao^utrm «rftvoVrfyc? 
x«i Tdv pr* lmi€*vTo xvmifitvov flv ft*A) ^lfffC, 

x*$ov M nfA* Yf&WA* hihoy%t ^ r * 


A"-I M I A I A N O T T.U.p.a7f- 

N i k a e xi r. vf 


L 

Slf mrifc *fr M*rf*< rf3v*s»l«f mpf* 9*Alfm«« 

JQtfAxf tAaav *#?& ftifrf *V " ****** faj<Jcv iqw^A^tfic, 

Iaxvcov uf&rtov voipM ttar«$^<ft#vfft* 
* 
«*** Y*f ZtQhctt Aiwoxvoo** t &AA& ra pirrftV 

X «xvat f fyfxa *fib xart «I A&oc «ftf $qv&Qm % 

flfa{frfAf$' Avwv, x«) *«U* tutftAroitmu 
wv 3* ijf*7v 8 7?f a« «V &&f*vfc, .&AA* 5) *f «Vr&c 

SiAJfWit XMfUfV @4fK*v6s ifi A/5«c* 

' I 

IIL 

XifJaAs %fjftfffc fct xortfxAWf xCyiaru wovru 

if/AjxiV, jftnjCofy Qtfrov kpti^anivitv* 
atiiofjuu tuStte*. rl ftot grAtffv fyftev /xtVdfif, 

Ztvonivy Qorr&v Ttltfiar* Avgophav ', 
Kttxvrv pt Xiyoirt ffcfd *x4$o«, «Aff/g $6raCj 

mMsa* vavnyol $ tlalv tcco Aifitvof, 

III. 4* Scr. v. #9#0f*/v«ir* vel A«/o)w Avrffft|*vanr« 


V < 


\ 


\ 


~\ 


*?* 


tm 


T.ll.p.»7«. JATTPIOT ©TIAAOr. 

•4 


/0, 


L 


^fvryC $«Ai%oy riit Mxrvov £v$tro katuc 9 
Tilym\ ¥ ifvlSm* A#*t»/*/tcv yf$«*A«fv, 

rfty\Q$4fu4 M £fr£y«« 4 mntrtfirm Sfr* KAtirmf 
r« n«v), rft€€mv tfyftrfyv **&&***• 

/Aaoc tv9sfiit99iv k$t\<p$toii ixfvtvwffv 

wrtjvk, ka) Ityffortgmv uitfta, %xl vtroUiv. 

II. 

Bl; 8y«Aps !*%»<• 

1 Iwpevfcy iyhm990% Uv h$y&.1x \ti\Ttr*\ A%« 

«• 

StvriBgav 9rr«v0r$ VftfiQuvtv tirct. 

III. 
JLJ. kaAov */ d£$v«f, KaAdv J* vcrt TV$nt€t* iomf 

wZCtty Tvxtviv b* aAro( vT09utoU$j 
$fAf£4«v } £t$6fot€tv iTtfyoftoVy «Akb? htlrms 

ttyW) xo) %*n&ru } xfici QAoyoc tffA/tf. 

iv. . 

JL )y TTtfitvra. rti mh > r/$ lv it€\io7€t §oo\ tZq 
m%pa*tv\ alSofiivne yf/mro ric $<*?&&{, 
p c 177« **> r*$ MxvfloXHi Tiftityiac l9$tfxm9t 


\ 

/ 


2ATTPIOT GTIAAOT. $5J 

4jv%£* rat hv$t**otc xttgau&ha. uq vot ,lxtivu T. H»' 

% Stoq b b**eu»Txc afooc tinet ${ha* 

v. 

jTl£* mtXoZoutvft %i*jliv*S> $$" *v ofium 

KOAXHTKi uaAaxac tlc teovac "M$V{0$* 
£}* xou totuSvtc virif xtrkkav i%i*vro . . 

<Ev3ftf, X«f TfVX^C 9tya uiuvx* *o$ou 

trxbtvvc MftsfSty i^* bhx&ia QofTt£t€$t, 

m 

kyxtfac, xaX.xav \*7<poc i$t€$* x&Aotfr 
rav$* vuiv xAatsetv l* iuxofltiv b Tlfinir0$ 
b AtfUVOfuiTHC vavrijjxv yf&^ou*^ 

VL 

Jrl^jf fiH ZtQtfoto xkOKTox* vyf&v aifum 

vifiua httu&vac v xtrvt* lx *vSqxqu*c " 
Ktxforttec ? i%*vei * yaknvai* M 2 ****€*■ 

ptth&tty xfvtf&v arfo\LOc 1{ lcviuav, v 
&AA* Jrg SafffaAfoiy , vfvuvtjeta k6trt } vqSv 

itirvttrt f tdxrtfCyav ktvtakiac *-**/}«{. 
i W fc' luTFOflx? xievvoi yaeitvri JlftnTf } 


» trt }$ Xtuivuy Mpovi wsfiiutvQt. 

• VJL 

JLjL xforaAotc of%*ro)c Afiriov } 4 wtf$ xsixatc 
x«f KvfiiAx %-Aoxauuc ftyou *\xtrau4vu % 

4 Kosrf xfoosvvi q>ofvuiv* y tj r?lc' i$f{iff 
tUvi* AxfjfTtf xttAoxoTsiv xtiAixa, 

V.$. Cod. Vat. $$*$$*. Sed pneftat vulfc IStrt*. 

VII, X. Scr. *rff|0f «* KmJMfaf, 


*54 XATTM0T GTIAAOT, 

TJlQ*27$.iv$*? vwi vrrakUus inaxatfrmi, ** rr' ffprj» 
tfx irt Tavvxftl&n rfgsvofcfi*' aamJrrptu 
xSftot xal fJUtvUtj fiiya %Bi*m.' ■ xfiftrraf Afdy 
i| roxgtir ff^fvijv «*9f#«'jcfiMrr0fMyif. 


»01 


r a r k ii n o s, 


n 


\&vrat yiA*t, u*i *avrm *•*/£> x*f «br* r» fqpif?»* 

9-avra ya$ J$ itA§y*v Jrt ra ytvifMva, 
$fovrtfft 0/ 5nw3r$* f*fV« /<*v jutxov #1 ** f ^ Dww ' 

iW J* xoi Zfivrt% Qforrthi ix oMym*. 
4 yafurif y gftfnf ph i&t rna rlftyi» iv a*rf f 

1? H xaxn xtxgiv riv piov avtfl $f£f«. 


^W ^ TTAAIOT TEMINOT. 


L 

%M rh nfcf rtiAtfr Epirv. 

J\vrl.lt i'e*roe Eft*ra, frrrfi $fov »r*#f tfrfvff 
nfa{rr/Ajf«/ f«r9ov **} 5rrv fvfopfiwc. 

i •* i* ipiSn ro* rixrova' Utco y6? ol ffjjr 
fiif $w$ &rr> riznK rfnpax* *i%* A*ftr> 

TOfpot i 9 ixirt xh riv X&rfrJoc, «AA* rov ix **, 
Ity^iYfAjC) ri%v%v H***** Iwafiw** * 


n.- 
I N 


TTAAIOT rEMlNOT. 

n. 

IJJftYit rh xr$$oivr* y r#> foVfgvfrov Ef*r*, 
fttfl^v Jaif. TiXMSy *v$fro ©ffljnifX 

KfVffooc n rlzvi' ^ifAifcfvflv, j* irtprpQie 
Mfov* i< UpQ&riw ¥ f*?f*rf putSie Efojf. 

teifc i* rf#v*c aJvftf ftoTOv, ?C yf **> «AAflif, ' 

# tfc, $«fr Iv csrA*jy*yo#c «&« rfAf/orffw. 

« 

BJf f lictv* £«Afi»v/tff « 
<A.f/f fu noAvyvffr* e*rl*tf x&ptv fljd ? «Wvof 

2«Af*«JVf&c, faovreue U Atff fWf£*Jviiv, 
4? fM k«) f*V A&jr *«*$« *4aj , x«/ fif xff«wo% 

(9fjAAfi> fuftfv v# «» AffAf0VT« Ttfwv. 

Zrgf fcf* rfyr*f"> f*o'S%c xo'aov • «!#*) ?*f **«* 

i ft « 0« ' *+*««'« «J*** 1 P* *o>Jtm. 

IV. 

*J*uxA«f, irir «** arT«V$«c f*«y*(, * *■ N«Mf7«$ 
^Arfvor, x<ti i ro'$f#v «V«rAfPf f «*•'** j 

*2 cofrteiv *°* AiffOf; rl C f*A*#fv iU x*T*$9 
Atowc, Xfi>#* * h***itii1i iU»p\ 

*X$V 7Vf*vf#$flc ftrAon» «ffV r/c U 9 iwigtsv} 
f fmf/«'«'C> ttafJff «Tff ffefdc &AOC, EfOJC* 

V. 

KJlm * Ktxpx&M* P*e*e a/5oc Aff* xu/**^ 

$f?vf,. ♦/A«r*r«/f|C «o/t#3oAov ijvof/ifc, 
HL I, AL OfAvflAflff • , 

Tom. H. . ' 8 


*SS 


T r H. 


p.-2go. 


•j 


'2$6 TTAAIDT TBMINOT. 

T« II. vfaityt* MafaB&vXj %m) &y%/iAy ZoAofuvoc 
<??*> M*k*oWoic l'y%t*i KtxAtftiv*. 

tfpvvr wv vixva^ A3f/zoV3fvrc * *&r*f tymyt 

VL 

# « 

Blr r«v M6f«vof /ftfcw 
1*1 f3ojffi€, if x*ri%*i* ri poihovy ij wvrihfrm^ 

tjy i* *tye$i Ta&niiy Qtt$mii tU kyik**. 
Iivxxth ykf i jptAxoV *t oic ijturvtfv i rrgvfrac 

5ifiMT« a xftv £fl£{K o?AArv, jiroic kfintm 

VIL 

Efe rrv Xrf*fft*voj *trqpfr« 

Edft) pfY |y jrerafcfjf, wtk&yti ** Zroi fur{« luixm^ 
Srfvftojv, HpaSfifC Tf yAvxtfov xikmyt%* 
p.*fl. Pfv&ff* oV« *** «ftff* l'* Sl*To$* i ykf tyttfm 
ifixvtaxUv xaftrmv favTtfw Tflfiokov. 

IV#. JMt) HfMtS/tfC yivifjUQ 0t£oV */*f" tt, NfiXr, 
xetiftkv 7*5* 6 $ffwv rov ffj^cw, v% * rfifmvl 

vni. 

Xl xaA/wfO* Jyo), r^d £lA«y* ojAA* V ** 2fxft 

ric y* £<pofov Af'{f#, rijv Qoflfim» ^ktuutj 

IX. 

^rp/v3«$, 4 «*VT*f«c J«r»« AfetwCt «JM pvtfyfifc 
}ttko\ y o xax Suvbn xiffc* k^iftt¥9C y 

?f irfoAojAoy +ot(lu %otfviv 5f /f f v ' * 3* iari frvjxv» 
ikxtpivn $wqq katpov *Ttfci%ttt* 


TTAAIOT TEMINO-T. 


*S7, 


■ - 

Efr e«fu?«xAf«« 
J\.vr) t4$h AtroTo $*c Eaaoj}*, S*c ^ fort r*lr4iJ 

xxl rv{X$ta xfifTffc %tfiy?x$t Hogvtxoy Afn 
xm E«Vf*v* t^tc/$ 5«tt« Gtturoxxtx. 

%mhm t a %a\*\il$ ix?x«/r«rotf , Jfy* *£y*cct 
rkftu* ri ftt wfUKfott r«V fxiym* hrfttrt*, 


t.h 


KTAAHNIOT. 
H 


w&goci» tgvfiotrt vo'5ifC £«fl»W eWftf? 
**f*C, ^xfofio-ni Tfiftvov Iftfiorfnte, 
fiSvtiotc \llotCi fAtrifJL&VTOQ. jfftffoi 54AAtf 9 ' 

■» • ... 

u'x Ijuoy *f*«r«fo#c xA»** $«Vtf** (S*fO{. 
sroAAif «ror, ^trroifyi, sroyv %4fj£* «fv«x* «2o 
A%f&C ^ •(5xifT0<« ihle$*tv iyyftQonmj. 

IL 

vJvtrM WW«, K«f ***** ' rl Jf w TAtov, f J /3t/3<?v {yy*y, 
jrAifyj 4«», xiftut ifJtitt litlrat *K6tuv. 


R 3 


iJ8 


«mtt 


T.il.p.»«|., AIlOAAINAPIOr. 


k 


I. 

ital ryt wapfMR-on/c, &t **Y«t> ifhmt»\ 
t&' IjSc i/3/ti xotviv 0/ov, *c liMtViff, 

«y ttft*9*i* k*l iu$h f>#ir«Vfv#c. 
JkAAfr rA</K«v !*•*$* rtfvavr/ov* m yfcf Sxttpt 

rtdv A/0vxtjc x&Am*c ix»fMH>G, «*V kxawtrrmf 
flttAAixiC) i£atyvfjc yt*pfurh*hC yfym. 

H/ 

Av pfr hwirra Afyyc fU KJffcac, ilti hittutq fu* 
*v »11 T*f«vT*, ***£?, *r$# towflc f« Mym. 


NIKOMAXOT. 


A 


Bfr flAiwwrjr M fWffftJ «MnmiMMr» 


y t#$ aov nA£nu«* r/ roi Afy«; «y fftn Cf##i 
tA$«v f^f*T/v«c K400«Af frayrvtfjT 
Afty5*j •!* «2 f*5vov tvt^v yfvoc. «I H 9«yfrirt?f 
tSf** jf«r«v *«rf«y xf/ftrf' f$fr?ff/cfw. 


•mm-v 


/ 


*s* 


ANTI-STIOT* mpjiHJ 


Kvi 


i. 


t 


fivrk %a\ xKoh&hhq tutuc Stro riAA*; off/y . 

ptfTf) StSSv, roi^c ttvttta *wrv%fm. 
fwvp ci yfffcfvr/ aImv avra€t x«5 t/A*v 

hfyaXioZy <J«5; y *$Af$ ^f>fxff>*T0, 
«AA& 5ctf rlAAp pfv <V) 4f*v*C ifXfv «fff|«i 

rlfurcvov' «7f*r&v J' ireavi $6£* A*«v, 

■ 

4»5oyyov forottttfarra t*A»?/ov. - f fvf x« rtfpV 

«AfXftoi CVgtKTUV KtiVTMj «V «Xff|KOV«V« 

^ I>« Ltfttp.ttf. 

tJjlftlvffC VLtofonpot irt frtfgtff * *AA* %0ft4u 

tfdv «r*ffrtv 0*ff? fuxfdc «V jy $/*>«#. 
jgvfjf xm{ r/xraro tofi}v l£j&s*ro vf0ftf, 

. x«f *f/ff f*v$S« M/#*f)y wrff ««$«*** 
«v« «rtf f*/v K*Jfefff rj5«f pdyuv y £{ «V 6 Jifotf 

11 TJftp.ag T . 

sfc %rtp« ntfffrt* 

/Yyf0$tfXfe| Sflfft* 5WAvxti*Vwc iv ffftff««C 9 

fylxmoi **A<//3ifV x*l $««•* fvtfjuvtcy • 
t5to AfVfjy ffff)? jfxfiTav" Enrv yfA&ryc, fV#&»v p*, 

t5 ciifQvc, g*f« W» **r* rmrrfr fWv* 

R » 


%6o AHTHTIOT. 

T.II. iyv 'ii wmft%fi*im lc * f*¥ £*>/£, 2 f/ 9* JyjfVp 
n km%tn' *§**fv wmvrmg Iwirmti&m, 

m. 

Asiu wfv%fi*t €; Mfviffarf, nm} #| y MfVovtfc, 

**(Axty KafreS/y, Mf *) *ifoc. ZtxtACt 
mXtttv I» *•**"*> Atovfatt' ^fv toV#v «Ayof 
EAAli*" ri* «tfvr»* xfiw*ov*s k$ Ao$i f*v. 


+4 44 


p.»W- AAPIANOT 

v KAIEAPOL 


z 


I. 

Bv rfi% ivm&ipmwi TfmtmvB K«/#cf#c 


fip) rW Alyfi&w X«f /«? Tfxiavie *ymX*m f 

mclf*voc isvSftiwmr xotf&vm mBmvmrmv t 
mv^kr mktimm Mm wtlpimJomAm^ %*l fioie SfM 

msxwrot xgumf wmpQmvimvri xif«c> 
i$mtrm wforifnt kwi Ayfoc, Vf*fC krttfn^ 

wifetv VT*f$6ftv< S vwo >«f> Tir*c,, 
kXKk ri ci *** W**f, Kt*Mtvt$)c> *yyviXi%o* 

Kfjhwfi iuxAffec *5fv A;prfpfvf>jv, 
tyf« jroi tUofimvrt it*vhx* Bvfiiv fc/yp 

iotky rk fttv Ttrimv fKvAft, rk t ^fCtuuUmv. 


•AAPIANOT^KAISAPOS. *6t 

IL T.IL 

Ejxrofy Affjiov • *lu*, x«r* g5ovof «? frw &xtff#C 9 

%**?«> X*> ifHTVfVSOV ficttOV WT$f X*TQ(tofr 

iAlfV OfXflTMf XAffVM *-0A<C, *vif*Q t%X9X 

€S pH U$*v?OTtg*g y ifAA* fV &f)f«$/AtfC* 

MufiitioviQ i* *kqkovto. *afl?a90) x*i A*V AgfAAfi 

» 
• 6ff/ff«A/tfv xfi* d««f *«#«v vV Alvflfaif. 

III* p. *|6. 

Vsvffft Jf vx&toio hay&t xfttv 2? *ort phSofy 
ixw?o<pvyt?v pfptfffo Tftfxdv o$ovr* xwiq* i 

Aaa* « $* *c *Ao{* xfrxfv poVw* *M%* y&t ps» 
th&ktte fi*?b*$ wvt4(i*Toe <&$$&vt6tv. 

ix tv^c, <&« *'vo«, *•#>«$ «fc 4>A*y«* h f« n fe/fM*v 
«ifv «a>, «f» j^f f $f<+» *tm*t ptftu* 

IV. 

rf4ppum«0 tivV 4p*f{ftt *f,fc AJjpMrvfo 
Jtlfc/rf ftfVrtfSvitxf, Tf J' jjfwfy A*fwc lKty%/H* 

CSttiv fttf, p*#/AfV, fttff/fftoV tjf+iTOVQV\ 

Airfaftrif A)fM*£ # 

X\f*4>rrlf«c &};x«*4» xo> TTAtf Ti«, xoj 4>af5ovT* % 
riv ph } cV tlsogiotv, - rS 5* *iroMtxon*vo$> 

V. ' 

,/\fgiA«xtf roJf * ?fta, rdv 1« Kv9*&vt*j; l6fApkte 
lytkyt. M*mtop At«#« v %*ff&l*i*)i* 


a6% AAPUNOT KAI2&POS. 

3P.lt VL 


P>*I7. IOT AIOT IIO.ATAINOT. 


I. 

Zt$ SgffftfC *>*>«* bfiv wi$ov % &AA& xfcf «ftlffV 
1 xAi&, «*l aitvhi vtvsov Jjrorgfr/jr, 

i IL 

1 JUAA&jf -ri%*pi*t jmj ktl Svfiiftc Umxme 
rhtpat itKVjt&vnt, Z$v *<¥rff, f&rAcfa* 

#W*c poi %di rjrov 1'rt vAfov, #* #*o>Voif 
fa } KMf k*h4tmv Sffurev tU Afj*lv«. 

m. 

IJWc *•> P"™ «AoVirJl VOW * H WfHrr* ** 
y«c ri« voAAfrc l'4>5*rtv htxoKia^ 

ULt. Phv« Plaa. cwUU «JW *•«*• .